PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

B) Permisos extraord i n a r i s : Els objectors tenen dret a gaudir de permisos extraordinaris, amb una duració màxima de cinc dies consecu- tius i un total de tretze dies per al període re- glamentari de durada de la prestació social. La seua durada es deduïble dels 30 dies de vacan- ces, excepte en cas de mort o malaltia greu de familiars de primer i segon grau. L’objector haurà de demanar aquests permisos al Vicerectorat, on haurà d’omplir un imprès i hi haurà de figurar el consentiment del responsable del programa (signatura i segell). Aquests permisos s’hauran de sol·licitar amb l’antelació suficient. Es poden sol·licitar un màxim de 5 dies per mes.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

La Universitat s’ha adherit mitjançant els successius con- tractes institucionals amb la Unió Europea des de l’1 de juliol de 1996 al Programa Sòcrates-Erasmus amb la intenció d’o- ferir als seus estudiants una formació de qualitat i donar una di- mensió europea als estudis, sempre propiciant el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destinació. La Universitat va decidir implantar el sistema ECTS, impulsat pel Programa Sòcrates, per tal de garantir el ple reconeixement dels estudis cursats. Com a resultat es va modificar la Normativa sobre Adaptacions en Junta de Govern de juny de 1998.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Les persones interessades adreçaran les seues sol·licituds al Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló i les presen- taran en el Registre General de la Universitat Jaume I en el ter- mini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publi- cació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. (Termini de presentació d’instàncies des del dia 12 fins al dia 22 de gener)

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

La disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que es portarà a efecte l’adequació a aqueixa de les normes re- guladores dels distints procediments administratius, qualsse- vol que siga el seu rang, assenyalant expressament els efec- tes estimatoris i desestimatoris que es produïsquen per la falta de resolució expressa. L’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, possibilita que cada administració, per a millor coneixement dels ciutadans, publique, d’acord amb el règim d’actes presumptes previstos en la llei, una relació de proce- diments als quals la falta de resolució expressa produïsca efec- tes estimatoris i d’aquells en què els produïsca desestimatoris. En consideració a allò que s’ha exposat, la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió del dia 29 de març de 1999, acorda:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

De forma simultània a la captació de fons derivats de l’en- deutament anterior, va quedar establert en el conveni al qual es fa referència en el paràgraf primer, que la GENERALITAT VALENCIANA assumia el compromís irrevocable de trans- ferir a les universitats els fons necessaris per atendre la tota- litat dels distints venciments d’interès i de devolució de capi- tal. En conseqüència amb allò que s’ha exposat, el cost de les operacions realitzades per cada universitat, des de la primera captació dels fons fins al moment últim de devolució total dels préstecs, és de ZERO pessetes.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

6. L’acta de la votació, el cens adscrit a la mesa i, si escau, les còpies dels documents d’identificació dels vots anticipats, s’han d’introduir en el sobre gran, el qual, tancat i signat a la so- lapa pels signants de l’acta, ha de ser arreplegat pels membres de la Junta Electoral. La documentació restant, incloses les pa- peretes de vot utilitzades, s’han d’inutilitzar i, si escau, reciclar. 7. La Junta Electoral ha de recollir els sobres amb la do- cumentació corresponent a les eleccions realitzades per tal d’e- fectuar la proclamació de les persones electes, així com, si es- cau, resoldre les eventuals reclamacions.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Tots aquests programes s’estructuren de la mateixa manera: s’estableixen uns objectius ge- nerals del programa, un sostre al qual es vol arri- bar i que és l’horitzó d’actuació d’acord amb els Estatuts; aquests objectius generals es concre- ten en objectius específics que permetran, en el marc de tres anys, aconseguir un gran canvi en la situació actual. Cada objectiu específic es- tableix les accions necessàries que cal portar a terme, els indicadors que ens permetran fer un seguiment dels resultats, el desenvolupament temporal de les accions i els òrgans o serveis res- ponsables de les accions, així com els àmbits implicats en cada objectiu. Anualment, la Comissió de Política Lingüística farà un segui- ment de la marxa del Pla i dels resultats obtin- guts, que es presentarà al Claustre i a la Junta de Govern.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

El Sr. Juan Enrique Soler Patiño, en nom pro- pi i com a únic hereu del Sr. Enric Soler i Godes. El Sr. José Mateo Rodríguez, com a secreta- ri general de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, que dóna fe de l’acte, de conformitat amb el que disposa l’article 2.h del Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim ju- rídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

2a Quan les disponibilitats pressupostàries ho permeten, el PDI amb vinculació contractual d’ajudant d’escola universitària, d’ajudant de facultat, de professor associat amb dedicació a temps complet, que siga objecte d’un mecanisme de consolidació a les figures de TEU o TU, veurà transformat el seu contracte en el de la corresponent figura interina, TEUI o TUI, des del mes següent al de la publicació, en el Butlletí Oficial de l’Estat, de la llista de- finitiva dels candidats admesos en el concurs oposició. Per tal que aquesta acció es puga aplicar, el PDI objecte del mecanisme de promoció haurà de figurar en l’esmentada llista definitiva.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

b. Les persones o els col·lectius que hagen presentat can- didatures a les eleccions podran realitzar la difusió de la iden- titat dels candidats i candidates i dels seus programes electo- rals utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que estimen adients, tot respectant les normes contingudes en aquestes ins- truccions, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones. En cap cas el debat electoral podrà vulnerar les normes de correcta convivència i el respecte entre les candi- datures.

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

L’Institut d’Economia Internacional, amb els recursos pro- pis o mitjançant l’oportú finançament públic o privat, de caràc- ter general o individual, podrà assignar beques o ajudes econò- miques per a estudis i investigacions en matèries de la competència d’aquest. La concessió d’aquestes ajudes la de- cidirà una comissió on participaran membres de l’Institut, i on, si escau, hi haurà un representant de l’entitat pública o priva- da que concedisca l’ajuda.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Aquesta convocatòria es planteja, a la vista dels resultats obtinguts en les sis convocatòries anteriors i tenint en comp- te les necessitats que es detecten en el desenvolupament de l’activitat investigadora de qualitat dels grups més joves i poc consolidats, unes ajudes a projectes que han de permetre ini- ciar i/o consolidar unes línies de treball pròpies i uns equips estables, que tinguen la possibilitat de competir en les convo- catòries públiques i així aconseguir un finançament suficient que els permeta desenvolupar les seues investigacions.

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Mitjançant aquestes beques es vol aconseguir, per als be- caris i becàries que han demostrat una excel·lència acadèmica i científica, una doble finalitat: d’una banda, que els esmentats becaris que han gaudit d’una beca, fonamentalment dirigida a la realització de la tesi doctoral, puguen disposar d’un temps addicional per acabar de completar la seua formació docent i investigadora i, d’aquesta manera, poder accedir, amb majors garanties d’èxit, a un lloc de treball fora o dins de l’entorn uni- versitari. En aquest darrer cas, el becari o becària té, durant el termini de gaudiment de la beca, la possibilitat de reorien- tar la seua formació cap a altres àmbits amb majors perspecti- ves de futur.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ DELPROCÉS D’ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES Des de l’inici de la Universitat Jaume I, i ja abans en el curs acadèmic 1988/89, època de Col·legi Universitari, es va establir un circuit per a l’adquisició de material bibliogràfic que s’ha anat perfilant i millorant al llarg d’aquests deu anys. Aquest procés d’adquisicions és complex i s’ha abordat des d’una perspectiva positiva i de millora constant. Així, per exemple, pel que fa a la sol·licitud de les comandes a distri- buïdores, llibreries, editorials, espanyoles i estrangeres se se- leccionen les millors, aquelles que ens fan més descomptes, les que envien el material més ràpidament, les que ens con- sulten les dades que els falten, les que quan els notifiquem que tenim llibres pendents ho reben bé, etc. Tot això ha fet que en aquesta part del procés d’adquisicions bibliogràfiques, i després d’estudiar les dades estadístiques que s’elaboren trimestralment, puguem avaluar i prendre decisions per triar els millors proveïdors.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

La Universitat Jaume I estableix, a efectes honorífics, di- ferents reconeixements, per a distingir aquelles persones na- turals o jurídiques, nacionals o estrangeres, que hagen con- tribuït de forma rellevant a l’impuls i al compliment dels fins de la institució. El fonament d’aquestes distincions serà el fet d’haver destacat en el camp de la investigació científica, de la docència, en el cultiu de les arts o les lletres, o haver pres- tat de qualsevol manera serveis extraordinaris a la Universitat Jaume I.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Atès que una deficiència detectada en l’avaluació de les ti- tulacions d’Enginyeria Informàtica (EI), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG) i Llicenciatura en Químiques (LQ) era la mancança d’informació que arribava als estudiants sobre assignatures, horaris, etc., aquestes titulacions, junta- ment amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, van decidir encetar un Projecte Pilot de Creació i Gestió de Llibres de Titulació. Aquest projecte es va desenvolupar al llarg del curs 1998/1999 i tenia per objecte dissenyar un sistema d’informació en suport informàtic sobre els aspectes més im- portants de les titulacions i de la seua organització docent per al curs 1999/2000. Amb la informatització dels llibres de titu- lació s’ha perseguit un triple objectiu:
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

5. La Junta de Centre pot sotmetre al Deganat a una moció de censura, la qual ha de ser presentada almenys per una terce- ra part dels membres de la Junta de Centre. La moció de cen- sura s’ha de votar entre els 10 i els 30 dies següents a la pre- sentació i ha d’incloure una candidatura alternativa, així com un programa que concrete la seua actuació en el càrrec, si és ele- gida. S’entén aprovada la moció de censura quan voten a favor la majoria absoluta dels membres de l’òrgan corresponent. Si no és aprovada, les persones que l’han presentada no podran pre- sentar-ne una altra fins que haja passat almenys un any.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocò- pies dels mèrits al·legats amb els certificats co- rresponents i, si escau, un exemplar de les pu- blicacions. Només es considerarà la documentació que siga presentada dins del ter- mini de presentació de sol·licituds.

14 Lee mas

Show all 10000 documents...