PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del departament quedarà vàlidament cons- tituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si es- tan presents almenys la tercera part dels seus membres (un quart d’hora després). Serà necessària l’assistència del di- rector o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha quò- rum necessari per a la vàlida constitució del departament s’en- tendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa ho- ra, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

- Tenir la nacionalitat espanyola o, d’acord amb el que es- tableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre (BOE de 24 de de- sembre de 1993), sobre l’accés a determinats sectors de la fun- ció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat d’un país membre o ser de qual- sevol d’aquells estats als quals, en virtut de tractats interna- cionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què està definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Aquest procediment es resoldrà en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies. En la resolució d’aques- ta convocatòria s’indicarà expressament la data d’inici dels ter- minis de cessament i presa de possessió.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

La disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que es portarà a efecte l’adequació a aqueixa de les normes re- guladores dels distints procediments administratius, qualsse- vol que siga el seu rang, assenyalant expressament els efec- tes estimatoris i desestimatoris que es produïsquen per la falta de resolució expressa. L’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, possibilita que cada administració, per a millor coneixement dels ciutadans, publique, d’acord amb el règim d’actes presumptes previstos en la llei, una relació de proce- diments als quals la falta de resolució expressa produïsca efec- tes estimatoris i d’aquells en què els produïsca desestimatoris. En consideració a allò que s’ha exposat, la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió del dia 29 de març de 1999, acorda:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

3. L’elecció dels components de les meses electorals i dels seus suplents s’ha de fer mitjançant sorteig electrònic entre els membres del cens electoral de la mesa corresponent. No po- den formar part de les meses electorals, per incompatibilitat, els membres de la Junta Electoral i els estudiants i estudiantes que presenten candidatura. Una vegada efectuat el sorteig, s’ha de comunicar a les persones elegides, així com el termi- ni per a la presentació de sol·licituds d’exempció acompanya- des, si escau, dels corresponents justificants; finalitzat aquest termini, la Junta Electoral ha de resoldre les sol·licituds pre- sentades i fer el nomenament definitiu dels components de les meses, tant dels titulars com dels suplents.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Tal com s’indica en la introducció d’aquesta convocatòria, les beques tenen com a finalitat principal continuar la forma- ció bàsica en investigació científica i tècnica d’aquells llicen- ciats, arquitectes o enginyers superiors que després d’haver conclòs una primera etapa de formació com a becaris, vulguen continuar la seua formació, vinculada a un projecte original de recerca, en temes d’interès per al desenvolupament dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que són de- finitives en la via administrativa, les persones interessades po- dran interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publica- ció d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú- bliques i del procediment administratiu comú, i postestativa- ment podran interposar el recurs de reposició en el termini d’un
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

1 . 1 Quan un departament detecte la neces- sitat de contractació/transformació produïda com a conseqüència d’una incidència no prevista, ha de sol·licitar, mitjançant escrit motivat adreçat al Vicerectorat competent en la matèria, la con- tractació/transformació a realitzar, indicant la dedicació (nombre de crèdits), així com el per- fil de la docència (assignatures, horaris, perfil lingüístic, si n’hi ha, etc.) que ha de cobrir- s e . També ha de proposar al Vicerectorat el nom dels representants del departament i de l’àrea de coneixement que hagen d’actuar, en el cas de cobrir una plaça de professorat per concurs pú- blic de mèrits.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

d) Investigar aquells temes que puguen contribuir a la mi- llora de la competitivitat en les indústries ceràmiques. Els tre- balls d’investigació o desenvolupament tecnològic tractaran sobre temes que interessen al desenvolupament de la indústria ceràmica de la Comunitat Valenciana, a les preocupacions do- cents i investigadores del ITC, a la formació del seu personal investigador, al millor servei d’altres treballs en curs o al mun- tatge de tècniques l’aplicació de les quals puga preveure’s en un desenvolupament futur.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Aquesta convocatòria es planteja, a la vista dels resultats obtinguts en les sis convocatòries anteriors i tenint en comp- te les necessitats que es detecten en el desenvolupament de l’activitat investigadora de qualitat dels grups més joves i poc consolidats, unes ajudes a projectes que han de permetre ini- ciar i/o consolidar unes línies de treball pròpies i uns equips estables, que tinguen la possibilitat de competir en les convo- catòries públiques i així aconseguir un finançament suficient que els permeta desenvolupar les seues investigacions.

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

2.5 Vacances i permisos extraordinaris A) Va c a n c e s : Està establert que l’objector podrà gaudir, durant el període d’activitat (tret- ze mesos) de 30 dies de vacances que coinci- diran amb els períodes de vacances del personal de la Universitat (normalment, el mes d’agost). Els dies de vacances tenen la condició de dies naturals. Així mateix, els objectors tindran dret a gaudir de descansos setmanals, festes i per- misos, en els casos i condicions de la legislació aplicable al personal que presta serveis a la Universitat.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Un desequilibri en matèria de noves tecno- logies entre universitats, ja siguen les públiques davant les privades, de les d’unes zones ge- ogràfiques davant d’altres, etc., o també entre les universitats i altres tipus d’entitats dedica- des a la producció i transmissió de coneixement, portaria desigualtats profundes entre professors i investigadors, però especialment entre l’estu- diantat. I no sols pel que fa a la possibilitat de rebre una formació més o menys completa i efi- caç, sinó també respecte al fet que la familiari- tat amb les TIC és actualment un important va- lor afegit al mercat del treball. Així, per exemple, si aquest desequilibri es produ•ra respecte a uni- versitats d’altres països, la conseqüència a curt termini seria que els titulats en universitats es- panyoles es veurien en pitjors condicions per a trobar treball que els procedents d’universitats europees, moltes de les quals presten avui una gran atenció a la formació del seu estudiantat en l’ús i aprofitament de les TIC.
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

1. Les notificacions de qualsevol convo- catòria a qualsevol òrgan col·legiat de la Unitat Predepartamental hauran d’anar acompanyades de la documentació necessària perquè els mem- bres de l’òrgan puguen formar la seua opinió so- bre els assumptes a tractar. No obstant això, en el cas que la documentació tinga caràcter reser- vat o siga molt voluminosa, quedarà en poder del secretari o secretària de la Unitat Predepartamental, des de la data de la convo- catòria fins al dia de la reunió, a fi que puga ser examinada pels membres de l’òrgan col·legiat, als quals se’ls haurà d’advertir d’aquesta cir- cumstància.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Atenció a persones amb minusvalideses. Participar activament en l’organització i realit- zació de les activitats que el Servei té al seu càrrec. Servir de nexe entre el Servei i els estudiants dels campus, per tal de detectar necessitats o mi- llorar-lo.

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres, des de les 9 h fins a les 14 h i des de les 17 h fins a les 19 h) o en qual- sevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis- tratiu comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de ge- ner (BOE de 14 de gener).

7 Lee mas

Show all 10000 documents...