PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

En funció de les necessitats científiques i docents podran col·laborar temporalment amb l’Institut d’Economia Internacional, investigadors d’uns altres departaments, univer- sitats i centres d’investigació; així com uns altres investigadors sense filiació institucional específica que desenvolupen activi- tats dins de l’àmbit de l’economia internacional, com a con- seqüència de l’aprovació de les propostes d’investigació i docèn- cia d’aquestes persones per part del Consell Interuniversitari. Article 16

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

• S’acorda, per unanimitat, autoritzar l’adquisició de l’e- difici denominat comunament la Llotja (situat a la ciutat de Castelló, carrer de Colom, núm. 12, abans 22, i pos- teriorment 18, cantonada amb el carrer de Cavallers núm. 1), mitjançant l’execució de l’opció de compra, i altres estipulacions previstes en el contracte celebrat entre la Universitat Jaume I de Castelló i la senyora Pilar Nebot Andrés, signat amb data 24 de novembre de 1999. • S’acorda, per unanimitat, l’aprovació del Pressupost de

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i dels punts d’informa- ció de cada campus als efectes de notificació ofi- cial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. Contra aquesta resolució es podrà interposar re- clamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

El disseny de les medalles de doctorat ordinari i honoris causa serà comú; únicament es diferenciaran en la incorpora- ció de la referència honoris causa en aquest tipus de medalla. El material de fabricació serà daurat. A l’anvers de la me- dalla figurarà el segell de la Universitat Jaume I, circumdat de la llegenda gradus doctoris. Al revers figurarà el nom del doc- torat i la data de concessió del grau.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

El pressupost consignat per a revistes científiques l’any 1999 es repartirà virtualment entre departaments i instituts, per tal que aquests, en un termini fixat per la Comissió del Centre de Documentació, facen arribar les peticions de subscripció a les revistes que desitgen amb el pressupost assignat. A m b aquestes peticions (que podran realitzar-se també de forma in- terdepartamental indicant en aquest cas quina subscripció su- fragarà cada departament) una vegada comprovada la seua ade- quació al límit pressupostari fixat, es constituirà el Catàleg de Revistes de Subscripció Institucional (CARSI) que serà apro- vat per la Comissió del Centre de Documentació dins del pri- mer semestre de 1999. L’objectiu del CARSI és tenir identifi- cades, internament i externament, les revistes subscrites i que aquestes subscripcions només s’interrumpisquen per causes molt justificades. Apartir de 1999, periòdicament i dins de les possibilitats pressupostàries, la Comissió del Centre de Documentació podrà ampliar el CARSI seguint un procedi- ment similar al descrit per a la seua elaboració inicial.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

“desenvolupar les tasques docents i d’investigació con- tribuint als fins i millora del funcionament de la Universitat com a servei públic; mantenir actualitzats els seus coneixements científics, així com la seua me- todologia didàctica i assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals haja estat designat o elegit” Aquests àmbits d’actuació es troben orientats, sense cap mena de dubte, a aconseguir el doble objectiu de l’excel·lèn- cia, docent i investigadora, que pregonen els estatuts de la nos- tra universitat. Per aquest motiu, aquest document de criteris recull i reconeix no sols els mèrits intrínsecament investiga- dors i docents, sinó que també presta un reconeixement a aque- lles accions de gestió adreçades al desenvolupament de la docència i la investigació i la seua ampliació i millora. En les taules I, II i III d’aquest document, s’expliciten un conjunt de camps d’activitat que permeten fomentar actuacions i ca- pacitats que orienten el professorat de la nostra universitat a aconseguir els objectius, anteriorment esmentats, dels nostres Estatuts.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

L’experiència dels últims anys, però, acon- sella que el compromís institucional vaja més enllà i, per tant, que es determinen, per tal d’a- conseguir una completa seguretat jurídica, els requisits i el procediment d’adaptació d’assig- natures / reconeixement de crèdits de lliure con- figuració en una normativa concreta, que, des- prés de la deliberació corresponent de l’Equip de Govern, a proposta del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, se sot- meta a informe favorable de la Junta de Govern. Amés a més, la Universitat Jaume I ha signat amb la Comissió de la Unió Europea un conveni en què es compromet a implantar el sistema de transferència de crèdits ECTS. Apartir del curs 1999-00 la Universitat disposarà de la Guia ECTS; una guia on constarà la descripció de totes les as- signatures i la seua valoració en crèdits europeus, cosa que facilitarà l’elaboració del contracte d’es- tudis, instrument per a garantir el reconeixement del període d’estudis cursat a l’estranger.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

EstherCliment Tormos 11,33 punts Mª Dolores López Córdoba 10,94 punts 2. Els estudiants relacionats a continuació queden en reserva per si sorgira qualsevol in- compatibilitat d'algun estudiant elegit: Alejandra Agut Gual 10,66 punts Mª Ángeles Martínez Benedicto 6,13 punts 3. En el supòsit que aquestes persones si- guen beneficiàries de més d'una beca de la Universitat durant el segon semestre d'aquest curs, n'han d'elegir sols una, en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de la seua pu- blicació. En aquest cas, serà beneficiari/ària el/la següent en puntuació, i així successiva- m e n t
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs pú- blic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Sociologia (concurs núm. 22/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els re- quisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions con- ferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Andrés Piqueras Infante, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del Departament quedarà vàlidament consti- tuït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria ab- soluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà ne- cessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els subs- tituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida cons- titució del Consell del Departament s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Atès que una deficiència detectada en l’avaluació de les ti- tulacions d’Enginyeria Informàtica (EI), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (ETIG) i Llicenciatura en Químiques (LQ) era la mancança d’informació que arribava als estudiants sobre assignatures, horaris, etc., aquestes titulacions, junta- ment amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, van decidir encetar un Projecte Pilot de Creació i Gestió de Llibres de Titulació. Aquest projecte es va desenvolupar al llarg del curs 1998/1999 i tenia per objecte dissenyar un sistema d’informació en suport informàtic sobre els aspectes més im- portants de les titulacions i de la seua organització docent per al curs 1999/2000. Amb la informatització dels llibres de titu- lació s’ha perseguit un triple objectiu:
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ La Universitat Jaume I disposa d’equipament cientific d’instrumentació d’elevat cost utilizable per diversos grups d’investigació i per usuaris externs a la Universitat. L’augment de la complexitat i sofisticació de l’equipament científic així com el desig d’aconseguir la major rendibilit- zació d’aquest tipus d’aparells aconsellen l’agrupament de part d’aquest en un Servei Central d’Instrumentació Científica, d’ara endavant SECIC, de manera que s’ofer- te un servei altament qualificat, no sols als diferents grups d’investigació de la Universitat Jaume I, sinó també a les indústries de l’entorn socioeconòmic en el qual s’emmarca aquesta Universitat.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar, després de la comunicació prèvia a aquesta Universitat, recurs contenciós administratiu davant del Tr i b u n a l Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termi- ni de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Els esforços que la nostra Universitat ha realitzat en aquest terreny han sigut reconeguts de la millor forma possible. Per pri- mera vegada en la història de la Universitat, els informes d’au- ditoria comptable de l’exercici 1998, tant el relatiu a la compta- bilitat pressupostària com el de la comptabilitat financera-patrimonial, ens han sigut redactats absolutament “nets”, és a dir, sense excepció ni cap observació. (S’adjunten els in- formes d’auditoria comptable subscrits per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i per la firma Deloitte & Touche SA). Com que es tracta d’una opinió externa i experta, materia- litzada en un document formal escrit, que compromet pública- ment a qui l’emet, la qualificació dels auditors reflecteix, mi- llor que cap altra, l’elevat grau de maduresa que en el terreny de la gestió ordinària ha aconseguit en la seua curta existència aquesta Universitat. Al mateix temps proporciona una idea de l’esforç que, a més a més dels responsables de les unitats que su- porten el procés, han hagut de realitzar contínuament aquells membres de la institució l’actuació dels quals produeix algun efecte en la gestió econòmica i pressupostària, que són pràctica- ment tots els membres de la plantilla de la Universitat, tant do- cents com no docents. Tots ells han contribuït, cada un en la seua mesura, a l’èxit de la institució. No obstant això, els responsa- bles de les unitats que suporten els processos de gestió: Servei de Gestió Pressupostària, Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial, Servei de Recursos Humans, Servei d’Informàtica i, en particular, el cap del Servei d’Intervenció i Auditoria Comptable, sobre qui recau la direcció del sistema d’informació comptable, són mereixedors del reconeixement específic d’una callada però sòlida actuació professional.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

4. Els representants de les candidatures conjuntes poden sol·licitar, d’acord amb les dates assenyalades per la Junta Electoral, l’acreditació d’un/a interventor/a de la candidatura per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, la qual ha de lliurar les correspo- nents acreditacions a les presidències de les meses electorals. Les persones interventores han de signar l’acta de l’elecció i po- den demanar la inclusió de les al·legacions que estimen adients. Article 9. Constitució i funcionament de les meses electo- rals
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Aquesta convocatòria es planteja, a la vista dels resultats obtinguts en les sis convocatòries anteriors i tenint en comp- te les necessitats que es detecten en el desenvolupament de l’activitat investigadora de qualitat dels grups més joves i poc consolidats, unes ajudes a projectes que han de permetre ini- ciar i/o consolidar unes línies de treball pròpies i uns equips estables, que tinguen la possibilitat de competir en les convo- catòries públiques i així aconseguir un finançament suficient que els permeta desenvolupar les seues investigacions.

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

La disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que es portarà a efecte l’adequació a aqueixa de les normes re- guladores dels distints procediments administratius, qualsse- vol que siga el seu rang, assenyalant expressament els efec- tes estimatoris i desestimatoris que es produïsquen per la falta de resolució expressa. L’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, possibilita que cada administració, per a millor coneixement dels ciutadans, publique, d’acord amb el règim d’actes presumptes previstos en la llei, una relació de proce- diments als quals la falta de resolució expressa produïsca efec- tes estimatoris i d’aquells en què els produïsca desestimatoris. En consideració a allò que s’ha exposat, la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió del dia 29 de març de 1999, acorda:
Mostrar más

51 Lee mas

Show all 10000 documents...