PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

El sistema de gestió suposa un intent de racionalització del procés d’organització docent. L’edició dels llibres de titulació obliga a introduir en el sistema informació relativa a qualse- vol activitat docent reconeguda en POD i permet efectuar cer- tes comprovacions de manera automàtica (com, per exemple, si les hores reservades en aula són realment suficients per impartir els crèdits d’una assignatura). Per altra banda, permet fer més participatiu el procés de confecció d’horaris i calen- daris d’exàmens: si s’utilitza com eina de publicació d’esbo- rranys mentre la Comissió de Titulació (CT) elabora els hora- ris, tothom (professorat i estudiantat) pot supervisar el procés i advertir als seus representants en CT dels problemes detec- tats per a suggerir millores.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

El disseny de les medalles de doctorat ordinari i honoris causa serà comú; únicament es diferenciaran en la incorpora- ció de la referència honoris causa en aquest tipus de medalla. El material de fabricació serà daurat. A l’anvers de la me- dalla figurarà el segell de la Universitat Jaume I, circumdat de la llegenda gradus doctoris. Al revers figurarà el nom del doc- torat i la data de concessió del grau.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i dels punts d’informa- ció de cada campus als efectes de notificació ofi- cial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. Contra aquesta resolució es podrà interposar re- clamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

2.5 Vacances i permisos extraordinaris A) Va c a n c e s : Està establert que l’objector podrà gaudir, durant el període d’activitat (tret- ze mesos) de 30 dies de vacances que coinci- diran amb els períodes de vacances del personal de la Universitat (normalment, el mes d’agost). Els dies de vacances tenen la condició de dies naturals. Així mateix, els objectors tindran dret a gaudir de descansos setmanals, festes i per- misos, en els casos i condicions de la legislació aplicable al personal que presta serveis a la Universitat.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Mitjançant aquestes beques es vol aconseguir, per als be- caris i becàries que han demostrat una excel·lència acadèmica i científica, una doble finalitat: d’una banda, que els esmentats becaris que han gaudit d’una beca, fonamentalment dirigida a la realització de la tesi doctoral, puguen disposar d’un temps addicional per acabar de completar la seua formació docent i investigadora i, d’aquesta manera, poder accedir, amb majors garanties d’èxit, a un lloc de treball fora o dins de l’entorn uni- versitari. En aquest darrer cas, el becari o becària té, durant el termini de gaudiment de la beca, la possibilitat de reorien- tar la seua formació cap a altres àmbits amb majors perspecti- ves de futur.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Tot el material que s’adquirirà amb aquest pressupost haurà de dur el vistiplau del director del departament o de la perso- na que aquest assigne per escrit a l’efecte (la qual cosa caldrà notificar a la Unitat d’Adquisicions del Centre de Documentació). Com es pot observar, la decisió de compra co- rrespondrà a l’àmbit del departament, però tant els estudiants com els directors de les titulacions i el personal de la biblio- teca tindran un paper actiu, suggerint als departaments impli- cats en la titulació la compra d’aquell material del qual de- tecten mancança. Els directors de titulació podran recollir del Centre de Documentació informació sobre les necessitats bibliogràfiques i documentals de la titulació.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

“desenvolupar les tasques docents i d’investigació con- tribuint als fins i millora del funcionament de la Universitat com a servei públic; mantenir actualitzats els seus coneixements científics, així com la seua me- todologia didàctica i assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals haja estat designat o elegit” Aquests àmbits d’actuació es troben orientats, sense cap mena de dubte, a aconseguir el doble objectiu de l’excel·lèn- cia, docent i investigadora, que pregonen els estatuts de la nos- tra universitat. Per aquest motiu, aquest document de criteris recull i reconeix no sols els mèrits intrínsecament investiga- dors i docents, sinó que també presta un reconeixement a aque- lles accions de gestió adreçades al desenvolupament de la docència i la investigació i la seua ampliació i millora. En les taules I, II i III d’aquest document, s’expliciten un conjunt de camps d’activitat que permeten fomentar actuacions i ca- pacitats que orienten el professorat de la nostra universitat a aconseguir els objectius, anteriorment esmentats, dels nostres Estatuts.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

L’experiència dels últims anys, però, acon- sella que el compromís institucional vaja més enllà i, per tant, que es determinen, per tal d’a- conseguir una completa seguretat jurídica, els requisits i el procediment d’adaptació d’assig- natures / reconeixement de crèdits de lliure con- figuració en una normativa concreta, que, des- prés de la deliberació corresponent de l’Equip de Govern, a proposta del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, se sot- meta a informe favorable de la Junta de Govern. Amés a més, la Universitat Jaume I ha signat amb la Comissió de la Unió Europea un conveni en què es compromet a implantar el sistema de transferència de crèdits ECTS. Apartir del curs 1999-00 la Universitat disposarà de la Guia ECTS; una guia on constarà la descripció de totes les as- signatures i la seua valoració en crèdits europeus, cosa que facilitarà l’elaboració del contracte d’es- tudis, instrument per a garantir el reconeixement del període d’estudis cursat a l’estranger.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

2.2. La convocatòria s’ha de formalitzar com a mínim 12 hores abans de la realització de la Junta d’Àrea, sempre que siga possible, i cal que ex- presse el lloc, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. 2.3. No pot tractar-se cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del dia, llevat que esti- guen presents quatre cinquenes parts dels mem- bres de la Junta d’Àrea i es declare la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria ab- soluta dels presents.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

9. La Junta Electoral, en compliment del que preveu l'article 6. 6.a del Reglament de constitució i funcionament dels cen- tres, ha repartit el nombre total de llocs de representació de l'estudiantat a la Junta com queda indicat, sense perjudici de l'aplicació amb posterioritat del que va aprovar la Junta de Govern en funcions núm. 12, del dia 29.1.98, a proposta del Consell d'Estudiants i la Junta Electoral, en el sentit que s'haurà de procedir al «cobriment dels llocs de representació va- cants en una titulació amb els candidats més votats no electes d'altres titulacions del Centre. (...) El criteri per a l’assigna- ció dels candidats ha de ser (...) el del major grau de representació obtingut (número de vots/número d'estudiants matricu- lats en la titulació)».
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

c) Una representació de l’estudiantat de pri- m e r, de segon i de tercer cicle que curse les dis- ciplines impartides pel departament, equivalent al 27% del grup de l’apartat a), distribuït pro- porcionalment d’acord amb el nombre d’estu- diants per cicle. Com a mínim aquesta repre- sentació ha de ser d’un estudiant o estudianta per cicle en relació amb el grup de l’apartat a). d) Una representació del personal d’admi- nistració i serveis adscrit al departament del 12%. e) Per a l’elecció dels membres del Consell s’ha de seguir el procediment establert en els Estatuts i en la normativa electoral general i, si no n’hi ha, les normes electorals aprovades per la Junta de Govern.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

b. Les persones o els col·lectius que hagen presentat can- didatures a les eleccions podran realitzar la difusió de la iden- titat dels candidats i candidates i dels seus programes electo- rals utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que estimen adients, tot respectant les normes contingudes en aquestes ins- truccions, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones. En cap cas el debat electoral podrà vulnerar les normes de correcta convivència i el respecte entre les candi- datures.

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Podran participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera dels grups C i D, sector administració general, al servei de la Universitat Jaume I, que reunisquen els requisits i les condicions del lloc de treball d’acord amb la seua res- pectiva classificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

En l’actualitat no es compta amb experiències suficients que ens ajuden a delinear les competències dels tutors. És per això que aquesta també serà una qüestió sobre la qual caldrà reflexionar al llarg del present curs i fer propostes de millora. Atall de suggeriment plantegem les següents funcions dels tutors: afavorir la integració del nous professors, participar en el seu procés formatiu, servir de referència docent, resituar el professor novell en el marc de la docència de la titulació, orien- tar els nous professors en la planificació i avaluació de la docèn- cia, fomentar la coordinació amb altres professors, identificar els problemes pedagògics amb què es troben els nous profes- sors.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Aquesta convocatòria es planteja, a la vista dels resultats obtinguts en les sis convocatòries anteriors i tenint en comp- te les necessitats que es detecten en el desenvolupament de l’activitat investigadora de qualitat dels grups més joves i poc consolidats, unes ajudes a projectes que han de permetre ini- ciar i/o consolidar unes línies de treball pròpies i uns equips estables, que tinguen la possibilitat de competir en les convo- catòries públiques i així aconseguir un finançament suficient que els permeta desenvolupar les seues investigacions.

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

6. L’acta de la votació, el cens adscrit a la mesa i, si escau, les còpies dels documents d’identificació dels vots anticipats, s’han d’introduir en el sobre gran, el qual, tancat i signat a la so- lapa pels signants de l’acta, ha de ser arreplegat pels membres de la Junta Electoral. La documentació restant, incloses les pa- peretes de vot utilitzades, s’han d’inutilitzar i, si escau, reciclar. 7. La Junta Electoral ha de recollir els sobres amb la do- cumentació corresponent a les eleccions realitzades per tal d’e- fectuar la proclamació de les persones electes, així com, si es- cau, resoldre les eventuals reclamacions.
Mostrar más

7 Lee mas

Show all 10000 documents...