PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

PROPOSTA DE REESTRUCTURACIÓ DELPROCÉS D’ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES Des de l’inici de la Universitat Jaume I, i ja abans en el curs acadèmic 1988/89, època de Col·legi Universitari, es va establir un circuit per a l’adquisició de material bibliogràfic que s’ha anat perfilant i millorant al llarg d’aquests deu anys. Aquest procés d’adquisicions és complex i s’ha abordat des d’una perspectiva positiva i de millora constant. Així, per exemple, pel que fa a la sol·licitud de les comandes a distri- buïdores, llibreries, editorials, espanyoles i estrangeres se se- leccionen les millors, aquelles que ens fan més descomptes, les que envien el material més ràpidament, les que ens con- sulten les dades que els falten, les que quan els notifiquem que tenim llibres pendents ho reben bé, etc. Tot això ha fet que en aquesta part del procés d’adquisicions bibliogràfiques, i després d’estudiar les dades estadístiques que s’elaboren trimestralment, puguem avaluar i prendre decisions per triar els millors proveïdors.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Vist que hi ha un lloc de treball vacant del grup C/D, sec- tor administració general, secretària del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, la provisió del qual s’- ha d’efectuar pel sistema de lliure designació, d’acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administrati- ves i d’organització de la Generalitat Valenciana) i el Decret 69/1986, de 2 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció de Personal i Provisió de Llocs de Treball, aquest Rectorat, fent ús de les competències que legalment té confe- rides, resol convocar per a la provisió el lloc de treball que es detalla en la base tercera d’aquesta resolució, d’acord amb les bases següents:
Mostrar más

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris de recollida d’informació (1 per cada titulació de nova incorporació) seran, preferiblement, estudiants de ter- cer cicle provinents de la titulació o estudiants de cursos ter- minals. La seua selecció, contractació i remuneració correrà a càrrec del centre del que depenga la titulació. Visitaran tots els professors responsables d’assignatures de la titulació i actualitzaran els continguts del llibre (temaris, bibliografia, etc.) a partir de les dades que el professorat els proporcionen (i, en el seu defecte, de les existents en els programes oficials dels respectius centres) i que hauran d’adaptar a un format adient. Caldrà fer la visita dues voltes per tal que el professo- rat constate que els canvis introduïts són correctes. Aquests be- caris cobraran contra feina completada.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Després de la implantació satisfactòria del Contracte Institucional a l’UJI, cal avançar en l’assegurament de la qua- litat dels intercanvis per a la qual cosa, el sistema ECTS és el millor instrument. El sistema ECTS exigeix un nomenament dels responsables de la seua aplicació, un coneixement pro- fund dels programes d’estudis a la universitat de destinació, i un tractament personalitzat a l’estudiantat entrant i ixent. També s’ha produït en els darrers anys un creixement constant del nombre d’intercanvis a les titulacions i han aparegut noves tas- ques per part del professorat originades per la introducció del Contracte Institucional.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

De forma simultània a la captació de fons derivats de l’en- deutament anterior, va quedar establert en el conveni al qual es fa referència en el paràgraf primer, que la GENERALITAT VALENCIANA assumia el compromís irrevocable de trans- ferir a les universitats els fons necessaris per atendre la tota- litat dels distints venciments d’interès i de devolució de capi- tal. En conseqüència amb allò que s’ha exposat, el cost de les operacions realitzades per cada universitat, des de la primera captació dels fons fins al moment últim de devolució total dels préstecs, és de ZERO pessetes.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

2.5 Vacances i permisos extraordinaris A) Va c a n c e s : Està establert que l’objector podrà gaudir, durant el període d’activitat (tret- ze mesos) de 30 dies de vacances que coinci- diran amb els períodes de vacances del personal de la Universitat (normalment, el mes d’agost). Els dies de vacances tenen la condició de dies naturals. Així mateix, els objectors tindran dret a gaudir de descansos setmanals, festes i per- misos, en els casos i condicions de la legislació aplicable al personal que presta serveis a la Universitat.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

El Comité de Liaison de les distintes conferències nacionals de rectors o presidents d’universitats dels països europeus (a Espanya, el Consell d’Universitats) decidí al seu moment do- nar suport a la concessió, per part de les universitats, d’una menció de “doctorat europeu” a les tesis que reuniren certs re- quisits. D’aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de concedir aqueixa menció és competència de manera singular de cada universitat. Per això, i tenint en compte que aquesta menció pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d’u- na determinada tesi, la Comissió d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I proposa la creació a la nostra Universitat de la menció ja citada, que serà atribuïda a les tesis doctorals l’elaboració i defensa de les quals complisquen els següents requisits:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Encara que el llistat de problemes que ha d’encarar la Universitat Jaume I es podria allargar més, aquesta és una mos- tra suficient per conscienciar-nos sobre el camí de la qualitat, aspecte que, a més a més, és un mandat dels nostres Estatuts. El document que us presentem persegueix bàsicament un objectiu: que els interessos dels estudiants i dels empleadors es tinguen en compte en la creació i modificació de qualse- vol pla d’estudis de l’UJI, al mateix temps que no es renun- cia a dissenyar la formació que necessitarà la societat del fu- tur. Un estudiant acudeix a la universitat per formar-se en una determinada àrea amb la finalitat de poder accedir al mercat laboral en unes condicions òptimes. Els empleadors contrac- ten aquests titulats per a llocs clau en les seues organitzacions (estan cridats a tindre responsabilitats) amb l’esperança que aquests graduats tinguen les capacitats tècniques, els valors i les habilitats per solucionar-los problemes i puguen adaptar- se a l’entorn i a la vegada ser motors de la societat.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

“desenvolupar les tasques docents i d’investigació con- tribuint als fins i millora del funcionament de la Universitat com a servei públic; mantenir actualitzats els seus coneixements científics, així com la seua me- todologia didàctica i assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals haja estat designat o elegit” Aquests àmbits d’actuació es troben orientats, sense cap mena de dubte, a aconseguir el doble objectiu de l’excel·lèn- cia, docent i investigadora, que pregonen els estatuts de la nos- tra universitat. Per aquest motiu, aquest document de criteris recull i reconeix no sols els mèrits intrínsecament investiga- dors i docents, sinó que també presta un reconeixement a aque- lles accions de gestió adreçades al desenvolupament de la docència i la investigació i la seua ampliació i millora. En les taules I, II i III d’aquest document, s’expliciten un conjunt de camps d’activitat que permeten fomentar actuacions i ca- pacitats que orienten el professorat de la nostra universitat a aconseguir els objectius, anteriorment esmentats, dels nostres Estatuts.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

2. Director de l’Institut en cadascuna de les seus: l’elegeix el Consell de l’Institut en la seu i el nomena el rector de la uni- versitat on s’ubique la seu, d’entre el professorat universitari doc- tor, amb dedicació a temps complet, que pertany a aqueixa seu. El mandat d’aquest càrrec té una duració de quatre anys, i es pot reelegir una sola vegada consecutiva, sense que es com- puten els mandats inferiors a un any, a l’efecte de presentar la candidatura a la reelecció.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Aquesta convocatòria es planteja, a la vista dels resultats obtinguts en les sis convocatòries anteriors i tenint en comp- te les necessitats que es detecten en el desenvolupament de l’activitat investigadora de qualitat dels grups més joves i poc consolidats, unes ajudes a projectes que han de permetre ini- ciar i/o consolidar unes línies de treball pròpies i uns equips estables, que tinguen la possibilitat de competir en les convo- catòries públiques i així aconseguir un finançament suficient que els permeta desenvolupar les seues investigacions.

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

4. Els representants de les candidatures conjuntes poden sol·licitar, d’acord amb les dates assenyalades per la Junta Electoral, l’acreditació d’un/a interventor/a de la candidatura per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, la qual ha de lliurar les correspo- nents acreditacions a les presidències de les meses electorals. Les persones interventores han de signar l’acta de l’elecció i po- den demanar la inclusió de les al·legacions que estimen adients. Article 9. Constitució i funcionament de les meses electo- rals
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

b. Les persones o els col·lectius que hagen presentat can- didatures a les eleccions podran realitzar la difusió de la iden- titat dels candidats i candidates i dels seus programes electo- rals utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que estimen adients, tot respectant les normes contingudes en aquestes ins- truccions, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones. En cap cas el debat electoral podrà vulnerar les normes de correcta convivència i el respecte entre les candi- datures.

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i dels punts d’informa- ció de cada campus als efectes de notificació ofi- cial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. Contra aquesta resolució es podrà interposar re- clamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

A més a més, les persones que hagen pre- sentat la seua candidatura i estiguen interessa- des a concórrer a les eleccions de cada centre en una candidatura conjunta, ho han de comunicar, dins del termini de presentació de candidatures, mitjançant escrit adreçat a la Junta Electoral en què s’ha d’indicar: el centre al qual concorre la candidatura col·lectiva, la denominació de la candidatura, si s'identificarà o no amb un ana- grama específic (en cas afirmatiu, s'ha d’adjun- tar a l'escrit), i les dades (nom i cognoms, do- micili, adreça de correu electrònic i telèfon) d'una o algunes persones que actuaran de represen- tants de la candidatura conjunta. L'escrit pot adoptar la forma que es considere més adient; això no obstant, la Junta Electoral facilitarà a través del SIC un model d'instància a títol me- rament orientatiu.
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Ara per ara, encara que sens dubte hi ha ra- ons sobreres de fet per a pensar que les TIC con- tenen el potencial de millorar enormement la docència, la investigació i la gestió università- ria, la qüestió és més prompte si les universi- tats espanyoles se sumaran o no a aquestes no- ves formes de funcionament, que ja es troben en plena explotació i en imparable progressió a gran part del món. És important assenyalar que sent l’activitat acadèmica intr’nsecament una activitat de caràcter profundament universal, una hipotètica pèrdua del tren de les noves tec- nologies implicaria no sols la renúncia als po- tencials beneficis d’aquestes (eficàcia, econo-
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

3. Si cap de les candidatures obté la majoria absoluta, cal fer una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegida la perso- na anterior que obtinga el major nombre de vots. 4. En el supòsit de divisió de la unitat pre- departamental o de transformació d’unitat pre- departamental en departament la Direcció con- tinuarà en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció de la unitat predepartamental queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nome- narà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

113 Lee mas

Show all 10000 documents...