PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Podran participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera dels grups C i D, sector administració general, al servei de la Universitat Jaume I, que reunisquen els requisits i les condicions del lloc de treball d’acord amb la seua res- pectiva classificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Eng. Tèc. en Disseny Industrial 1 B Néstor Ruiz Redondo F.Javier Arroyo Martínez Eng. Tèc. en Disseny Industrial 1 A Consolación Carretero García Blas Javier Palemic Lozano Eng. Tèc. En Disseny Industrial 2 B Javier Conill Piquer Rafael M. Badenes Manzano Eng. Tèc. en Disseny Industrial 2 A Pendent de realització Pendent de realització Eng. Tèc. en Disseny Industrial 3 Mª José García Celades Jorge Edo Feliu Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 1 B Rafael Carrión Verdés Mª Teresa Arnau Catalá Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 1 C Sergio A. Andrés Torres Lucía Andreu Mateu Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 1 A Pendent de realització Pendent de realització Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 2 B Rubén Gumbau Roda Francisca Blasco Nogués Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 2 A Luis Fdo. Ferreres Mangriñán Aurelio José Cardona Zamora Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 3 Javier Domingo Navarro Rafael Vidal Sempere Enginyeria Industrial 1 B Mª Teresa Martínez Lendra Juan Rosendo Vicente Garcés Enginyeria Industrial 1 A Carlos Ruiz Benlloch Silvia Monferrer Bueno Enginyeria Industrial 2 A Emilio Barrachina Gascó Néstor Aparicio Marín Enginyeria Industrial 3 Diego I.Castaño-Rogel Aparicio Luís Ferri Vidal
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1 . El Consell de la unitat predepartamental quedarà vàli- dament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convo- catòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus mem- bres. Serà necessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Consell de la unitat predepartamen- tal s’entendrà convocada la sessió automàticament a la ma- teixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Amb aquest programa, iniciat el curs 96/97, es pretén man- tenir accions perquè, d’acord amb les disponibilitats pressu- postàries de la universitat, es puguen reincorporar –tempo- ralment– a l’activitat docent i investigadora de la Universitat Jaume I, aquells becaris i becàries de la nostra universitat –be- caris FPI/FPU del MEC o Conselleria– que hagen esgotat el període complet de la seua beca i no hagen pogut accedir a fi- gures de professorat, o d’ajudant/a, amb dret a desenvolupar la carrera docent.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

d) Investigar aquells temes que puguen contribuir a la mi- llora de la competitivitat en les indústries ceràmiques. Els tre- balls d’investigació o desenvolupament tecnològic tractaran sobre temes que interessen al desenvolupament de la indústria ceràmica de la Comunitat Valenciana, a les preocupacions do- cents i investigadores del ITC, a la formació del seu personal investigador, al millor servei d’altres treballs en curs o al mun- tatge de tècniques l’aplicació de les quals puga preveure’s en un desenvolupament futur.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

El pressupost consignat per a revistes científiques l’any 1999 es repartirà virtualment entre departaments i instituts, per tal que aquests, en un termini fixat per la Comissió del Centre de Documentació, facen arribar les peticions de subscripció a les revistes que desitgen amb el pressupost assignat. A m b aquestes peticions (que podran realitzar-se també de forma in- terdepartamental indicant en aquest cas quina subscripció su- fragarà cada departament) una vegada comprovada la seua ade- quació al límit pressupostari fixat, es constituirà el Catàleg de Revistes de Subscripció Institucional (CARSI) que serà apro- vat per la Comissió del Centre de Documentació dins del pri- mer semestre de 1999. L’objectiu del CARSI és tenir identifi- cades, internament i externament, les revistes subscrites i que aquestes subscripcions només s’interrumpisquen per causes molt justificades. Apartir de 1999, periòdicament i dins de les possibilitats pressupostàries, la Comissió del Centre de Documentació podrà ampliar el CARSI seguint un procedi- ment similar al descrit per a la seua elaboració inicial.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

L’ordre de prioritat s’obtindrà per la suma de la puntua- ció aconseguida en els diversos exercicis més l’obtinguda en la valoració dels mèrits que en cada convocatòria s’establisca. Crida: cada vegada que s’haja d’ocupar un lloc de treball i es considere necessari cobrir-lo s’oferirà a la persona de la bor- sa amb major puntuació i de manera correlativa. La persona a qui se li oferisca el lloc de treball no haurà de ser personal de l’UJI i, en cas contrari, haurà de pertànyer a distinta escala.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

L’experiència dels últims anys, però, acon- sella que el compromís institucional vaja més enllà i, per tant, que es determinen, per tal d’a- conseguir una completa seguretat jurídica, els requisits i el procediment d’adaptació d’assig- natures / reconeixement de crèdits de lliure con- figuració en una normativa concreta, que, des- prés de la deliberació corresponent de l’Equip de Govern, a proposta del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, se sot- meta a informe favorable de la Junta de Govern. Amés a més, la Universitat Jaume I ha signat amb la Comissió de la Unió Europea un conveni en què es compromet a implantar el sistema de transferència de crèdits ECTS. Apartir del curs 1999-00 la Universitat disposarà de la Guia ECTS; una guia on constarà la descripció de totes les as- signatures i la seua valoració en crèdits europeus, cosa que facilitarà l’elaboració del contracte d’es- tudis, instrument per a garantir el reconeixement del període d’estudis cursat a l’estranger.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

2.2. La convocatòria s’ha de formalitzar com a mínim 12 hores abans de la realització de la Junta d’Àrea, sempre que siga possible, i cal que ex- presse el lloc, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. 2.3. No pot tractar-se cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del dia, llevat que esti- guen presents quatre cinquenes parts dels mem- bres de la Junta d’Àrea i es declare la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria ab- soluta dels presents.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

EstherCliment Tormos 11,33 punts Mª Dolores López Córdoba 10,94 punts 2. Els estudiants relacionats a continuació queden en reserva per si sorgira qualsevol in- compatibilitat d'algun estudiant elegit: Alejandra Agut Gual 10,66 punts Mª Ángeles Martínez Benedicto 6,13 punts 3. En el supòsit que aquestes persones si- guen beneficiàries de més d'una beca de la Universitat durant el segon semestre d'aquest curs, n'han d'elegir sols una, en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de la seua pu- blicació. En aquest cas, serà beneficiari/ària el/la següent en puntuació, i així successiva- m e n t
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

3. Si cap de les candidatures obté la majoria absoluta, cal fer una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegida la perso- na anterior que obtinga el major nombre de vots. 4. En el supòsit de divisió de la unitat pre- departamental o de transformació d’unitat pre- departamental en departament la Direcció con- tinuarà en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció de la unitat predepartamental queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nome- narà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

tes de consolidació i promoció del PDI, explicitant-se i fo- mentant-se, al mateix temps, aquelles activitats i accions que afavoreixen la consecució dels objectius perseguits per la nos- tra universitat, en general, i pels departaments en particular; així, en el document, a més de recollir uns criteris de compli- ment obligat per a tots els àmbits i departaments, també es dó- na l’opció que siguen els mateixos departaments/unitats pre- departamentals els que establisquen els seus propis criteris a l’hora d’exigir una formació i actuació docent i una formació i producció investigadora en les places de consolidació del pro- fessorat.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

convocatoria es farà amb cinc dies hàbils d’antelació i els acords es prendran per majoria simple, a excepció de la proposta de modificació del reglament, la qual requerirá majoria absoluta. 5. La proposta de modificació del present reglament haurà de ser avalada per almenys el 25% dels membres de la Junta General d’Usuaris, i serà debatuda per aquesta en el termini d’un mes des de la presentació a la direcció del SECIC. Si s’a- prova la proposta de modificació, la direcció l’elevarà al vice- rector d’Investigació perquè la Junta de Govern de la Universitat Jaume I l’estudie i, si escau, l’aprove.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris a càrrec del projecte (dos per a l’ESTCE més un per centre que s’incorpore) seran, preferiblement, provi- nents de l’àmbit de cada centre i tindran coneixements in- formàtics a nivell d’usuari avançat i coneixements de valen- cià. Les beques comprendran el període de finals de febrer a finals de juliol (5 mesos) i tindran una remuneració bruta de 80.000 ptes mensuals. El seu paper serà, bàsicament, la pre- paració i introducció de dades (fitxes d’assignatura, horaris, calendaris d’exàmens, normativa, etc.) així com totes les fei- nes específiques indicades pel director del projecte.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

El Comité de Liaison de les distintes conferències nacionals de rectors o presidents d’universitats dels països europeus (a Espanya, el Consell d’Universitats) decidí al seu moment do- nar suport a la concessió, per part de les universitats, d’una menció de “doctorat europeu” a les tesis que reuniren certs re- quisits. D’aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de concedir aqueixa menció és competència de manera singular de cada universitat. Per això, i tenint en compte que aquesta menció pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d’u- na determinada tesi, la Comissió d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I proposa la creació a la nostra Universitat de la menció ja citada, que serà atribuïda a les tesis doctorals l’elaboració i defensa de les quals complisquen els següents requisits:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Els esforços que la nostra Universitat ha realitzat en aquest terreny han sigut reconeguts de la millor forma possible. Per pri- mera vegada en la història de la Universitat, els informes d’au- ditoria comptable de l’exercici 1998, tant el relatiu a la compta- bilitat pressupostària com el de la comptabilitat financera-patrimonial, ens han sigut redactats absolutament “nets”, és a dir, sense excepció ni cap observació. (S’adjunten els in- formes d’auditoria comptable subscrits per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i per la firma Deloitte & Touche SA). Com que es tracta d’una opinió externa i experta, materia- litzada en un document formal escrit, que compromet pública- ment a qui l’emet, la qualificació dels auditors reflecteix, mi- llor que cap altra, l’elevat grau de maduresa que en el terreny de la gestió ordinària ha aconseguit en la seua curta existència aquesta Universitat. Al mateix temps proporciona una idea de l’esforç que, a més a més dels responsables de les unitats que su- porten el procés, han hagut de realitzar contínuament aquells membres de la institució l’actuació dels quals produeix algun efecte en la gestió econòmica i pressupostària, que són pràctica- ment tots els membres de la plantilla de la Universitat, tant do- cents com no docents. Tots ells han contribuït, cada un en la seua mesura, a l’èxit de la institució. No obstant això, els responsa- bles de les unitats que suporten els processos de gestió: Servei de Gestió Pressupostària, Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial, Servei de Recursos Humans, Servei d’Informàtica i, en particular, el cap del Servei d’Intervenció i Auditoria Comptable, sobre qui recau la direcció del sistema d’informació comptable, són mereixedors del reconeixement específic d’una callada però sòlida actuació professional.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previ- siones de R.D. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mis- mo de las materias y contenidos troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como, especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En to- do caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
Mostrar más

39 Lee mas

Show all 10000 documents...