PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ La Universitat Jaume I disposa d’equipament cientific d’instrumentació d’elevat cost utilizable per diversos grups d’investigació i per usuaris externs a la Universitat. L’augment de la complexitat i sofisticació de l’equipament científic així com el desig d’aconseguir la major rendibilit- zació d’aquest tipus d’aparells aconsellen l’agrupament de part d’aquest en un Servei Central d’Instrumentació Científica, d’ara endavant SECIC, de manera que s’ofer- te un servei altament qualificat, no sols als diferents grups d’investigació de la Universitat Jaume I, sinó també a les indústries de l’entorn socioeconòmic en el qual s’emmarca aquesta Universitat.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Un desequilibri en matèria de noves tecno- logies entre universitats, ja siguen les públiques davant les privades, de les d’unes zones ge- ogràfiques davant d’altres, etc., o també entre les universitats i altres tipus d’entitats dedica- des a la producció i transmissió de coneixement, portaria desigualtats profundes entre professors i investigadors, però especialment entre l’estu- diantat. I no sols pel que fa a la possibilitat de rebre una formació més o menys completa i efi- caç, sinó també respecte al fet que la familiari- tat amb les TIC és actualment un important va- lor afegit al mercat del treball. Així, per exemple, si aquest desequilibri es produ•ra respecte a uni- versitats d’altres països, la conseqüència a curt termini seria que els titulats en universitats es- panyoles es veurien en pitjors condicions per a trobar treball que els procedents d’universitats europees, moltes de les quals presten avui una gran atenció a la formació del seu estudiantat en l’ús i aprofitament de les TIC.
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1 . El Consell de la unitat predepartamental quedarà vàli- dament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convo- catòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus mem- bres. Serà necessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Consell de la unitat predepartamen- tal s’entendrà convocada la sessió automàticament a la ma- teixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Tal com s’indica en la introducció d’aquesta convocatòria, les beques tenen com a finalitat principal continuar la forma- ció bàsica en investigació científica i tècnica d’aquells llicen- ciats, arquitectes o enginyers superiors que després d’haver conclòs una primera etapa de formació com a becaris, vulguen continuar la seua formació, vinculada a un projecte original de recerca, en temes d’interès per al desenvolupament dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

La subscripció a les revistes del CARSI i el seu submi- nistrament es traurà a concurs públic en tres lots: revistes es- panyoles, revistes estrangeres i subscripcions en CD-ROM. Amb aquest procediment, ja utilitzat en algunes universitats, es pretén, d’una banda, un estalvi econòmic, estimat entre un 4% i un 8%, i, d’una altra banda, una simplificació del procés de seguiment dels proveïdors, i obtenir els serveis afegits que aquests puguen oferir gratuïtament, com ara sumaris de revis- tes, noves edicions digitals, etc. Esperem que tot això, junta- ment amb la utilització de la Secció d’Obtenció de Documents (SOD), puga resultar molt útil per a tots els membres de la nos- tra comunitat universitària. Així, les reclamacions i la factu- ració es farà amb un màxim de tres proveïdors, cosa que con- trasta amb la complexitat actual derivada del manteniment de més de 1200 subscripcions. En el futur podrà estudiar-se la possibilitat d’una contractació per un període superior a un a n y, encara que inicialment el més adequat siga limitar-se a aquesst període.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

tes de consolidació i promoció del PDI, explicitant-se i fo- mentant-se, al mateix temps, aquelles activitats i accions que afavoreixen la consecució dels objectius perseguits per la nos- tra universitat, en general, i pels departaments en particular; així, en el document, a més de recollir uns criteris de compli- ment obligat per a tots els àmbits i departaments, també es dó- na l’opció que siguen els mateixos departaments/unitats pre- departamentals els que establisquen els seus propis criteris a l’hora d’exigir una formació i actuació docent i una formació i producció investigadora en les places de consolidació del pro- fessorat.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Tots els òrgans de govern i administració i tots els mem- bres de la comunitat universitària estan obligats a auxiliar el síndic/a de Greuges en l’exercici de les seues funcions. En par- ticular, no podrà negar-se-li l’accés a cap expedient o docu- mentació relacionada amb l’objecte de la investigació, sense perjudici del respecte al dret a la intimitat de les persones.

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

L’experiència dels últims anys, però, acon- sella que el compromís institucional vaja més enllà i, per tant, que es determinen, per tal d’a- conseguir una completa seguretat jurídica, els requisits i el procediment d’adaptació d’assig- natures / reconeixement de crèdits de lliure con- figuració en una normativa concreta, que, des- prés de la deliberació corresponent de l’Equip de Govern, a proposta del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, se sot- meta a informe favorable de la Junta de Govern. Amés a més, la Universitat Jaume I ha signat amb la Comissió de la Unió Europea un conveni en què es compromet a implantar el sistema de transferència de crèdits ECTS. Apartir del curs 1999-00 la Universitat disposarà de la Guia ECTS; una guia on constarà la descripció de totes les as- signatures i la seua valoració en crèdits europeus, cosa que facilitarà l’elaboració del contracte d’es- tudis, instrument per a garantir el reconeixement del període d’estudis cursat a l’estranger.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimentos. Se cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (4) del Anexo 2-A. 3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones de R.D. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los crédi- tos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como, especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
Mostrar más

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

4. La composició del logotip es presentarà en cartolina de la mida DIN A4, sense marges. 5. Els treballs s’hauran de presentar junta- ment amb un sobre tancat, dins del qual figu- raran les dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte), i una fotocòpia del carnet d’estudiant. A la part externa del sobre, cal indicar-hi el lema del treball.

16 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs pú- blic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Sociologia (concurs núm. 22/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els re- quisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions con- ferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Andrés Piqueras Infante, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

3. Si cap de les candidatures obté la majoria absoluta, cal fer una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegida la perso- na anterior que obtinga el major nombre de vots. 4. En el supòsit de divisió de la unitat pre- departamental o de transformació d’unitat pre- departamental en departament la Direcció con- tinuarà en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció de la unitat predepartamental queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nome- narà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

S’haurà d’estendre una acta de cada sessió, la qual haurà d’incloure la indicació de les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps de la seua celebració, els punts principals de les de- liberacions, la forma i el resultat de les votacions i el text dels acords. L’esborrany de l’acta, que ha de signar la persona que tinga la representació de la secretaria amb el vistiplau del Rectorat, serà dipositat a la Secretaria General amb una antela- ció de 4 dies a la data en què tinga lloc la sessió on haurà de ser aprovada, per tal que qualsevol claustral puga consultar-lo. L’esborrany es farà arribar als membres del Claustre per correu in- tern o per correu electrònic.
Mostrar más

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Tota aquesta informació recollida ens ha de servir per mar- car els objectius dels pròxims plans de formació, que han de tenir en compte no sols les necessitats del moment; sinó tam- bé, tots els suggeriments que es recullen durant el període de vigència d’aquest Pla de formació. Així mateix, s’han de con- siderar els resultats de les avaluacions en cada curs, ja que aquests resultats podran fer reconsiderar els objectius, les me- todologies, etc., del curs o, fins i tot, la seua necessitat i/o pos- sibilitat de realització.

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

9. La Junta Electoral, en compliment del que preveu l'article 6. 6.a del Reglament de constitució i funcionament dels cen- tres, ha repartit el nombre total de llocs de representació de l'estudiantat a la Junta com queda indicat, sense perjudici de l'aplicació amb posterioritat del que va aprovar la Junta de Govern en funcions núm. 12, del dia 29.1.98, a proposta del Consell d'Estudiants i la Junta Electoral, en el sentit que s'haurà de procedir al «cobriment dels llocs de representació va- cants en una titulació amb els candidats més votats no electes d'altres titulacions del Centre. (...) El criteri per a l’assigna- ció dels candidats ha de ser (...) el del major grau de representació obtingut (número de vots/número d'estudiants matricu- lats en la titulació)».
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Cada centre que desitge adscriure’s a aquest projecte podrà fer-ho amb un màxim de dues titulacions per al curs 2000-2001. Per a incloure cada titulació d’un centre cal introduir al siste- ma de gestió informació relativa als recursos que té assignats. Tot i que el més senzill seria limitar l’experiència a l’ESTCE, puix molta de la informació necessària ja es troba disponible al sistema, considerem factible obrir el projecte a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), encara que d’u- na manera limitada i sempre que hi haja un compromís dels respectius equips deganals i direccions de titulació implicats per tal de proporcionar la informació que calga en els termi- nis indicats més avant, així com gestionar la seua introducció en el sistema. Una fase III del projecte estendria el projecte a totes les titulacions de la UJI.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Aquest procediment es resoldrà en un termini no superior a un mes, comptat des de l’endemà de la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies. En la resolució d’aques- ta convocatòria s’indicarà expressament la data d’inici dels ter- minis de cessament i presa de possessió.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

La disposició addicional tercera de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que es portarà a efecte l’adequació a aqueixa de les normes re- guladores dels distints procediments administratius, qualsse- vol que siga el seu rang, assenyalant expressament els efec- tes estimatoris i desestimatoris que es produïsquen per la falta de resolució expressa. L’article 43.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, possibilita que cada administració, per a millor coneixement dels ciutadans, publique, d’acord amb el règim d’actes presumptes previstos en la llei, una relació de proce- diments als quals la falta de resolució expressa produïsca efec- tes estimatoris i d’aquells en què els produïsca desestimatoris. En consideració a allò que s’ha exposat, la Junta de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, en la reunió del dia 29 de març de 1999, acorda:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Show all 10000 documents...