PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

El Comité de Liaison de les distintes conferències nacionals de rectors o presidents d’universitats dels països europeus (a Espanya, el Consell d’Universitats) decidí al seu moment do- nar suport a la concessió, per part de les universitats, d’una menció de “doctorat europeu” a les tesis que reuniren certs re- quisits. D’aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de concedir aqueixa menció és competència de manera singular de cada universitat. Per això, i tenint en compte que aquesta menció pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d’u- na determinada tesi, la Comissió d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I proposa la creació a la nostra Universitat de la menció ja citada, que serà atribuïda a les tesis doctorals l’elaboració i defensa de les quals complisquen els següents requisits:
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

En qualsevol cas, la vinculació d’aquests becaris permetrà mantenir un suport important per als grups d’investigació impli- cats, cosa que redundarà en la seua productivitat i consolidació. Aquest programa es desenvolupa i manté aquest any amb la convocatòria de 10 beques de continuïtat de l’activitat in- vestigadora –pròpies de la universitat– per a becaris que ha- gen finalitzat la seua formació durant l’any 1999, adreçades als àmbits de les àrees de coneixement de la Universitat Jaume I i destinades a la promoció i desenvolupament de la investi- gació en projectes de recerca dins d’aquests camps.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

EstherCliment Tormos 11,33 punts Mª Dolores López Córdoba 10,94 punts 2. Els estudiants relacionats a continuació queden en reserva per si sorgira qualsevol in- compatibilitat d'algun estudiant elegit: Alejandra Agut Gual 10,66 punts Mª Ángeles Martínez Benedicto 6,13 punts 3. En el supòsit que aquestes persones si- guen beneficiàries de més d'una beca de la Universitat durant el segon semestre d'aquest curs, n'han d'elegir sols una, en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de la seua pu- blicació. En aquest cas, serà beneficiari/ària el/la següent en puntuació, i així successiva- m e n t
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

L’ordre de prioritat s’obtindrà per la suma de la puntua- ció aconseguida en els diversos exercicis més l’obtinguda en la valoració dels mèrits que en cada convocatòria s’establisca. Crida: cada vegada que s’haja d’ocupar un lloc de treball i es considere necessari cobrir-lo s’oferirà a la persona de la bor- sa amb major puntuació i de manera correlativa. La persona a qui se li oferisca el lloc de treball no haurà de ser personal de l’UJI i, en cas contrari, haurà de pertànyer a distinta escala.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

En l’actualitat no es compta amb experiències suficients que ens ajuden a delinear les competències dels tutors. És per això que aquesta també serà una qüestió sobre la qual caldrà reflexionar al llarg del present curs i fer propostes de millora. Atall de suggeriment plantegem les següents funcions dels tutors: afavorir la integració del nous professors, participar en el seu procés formatiu, servir de referència docent, resituar el professor novell en el marc de la docència de la titulació, orien- tar els nous professors en la planificació i avaluació de la docèn- cia, fomentar la coordinació amb altres professors, identificar els problemes pedagògics amb què es troben els nous profes- sors.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Tota aquesta informació recollida ens ha de servir per mar- car els objectius dels pròxims plans de formació, que han de tenir en compte no sols les necessitats del moment; sinó tam- bé, tots els suggeriments que es recullen durant el període de vigència d’aquest Pla de formació. Així mateix, s’han de con- siderar els resultats de les avaluacions en cada curs, ja que aquests resultats podran fer reconsiderar els objectius, les me- todologies, etc., del curs o, fins i tot, la seua necessitat i/o pos- sibilitat de realització.

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

És, per tant, necessari que l’avaluació dels resultats d’in- vestigació es faça durant un període de diversos anys, per tal que aquests fons es corresponguen tan fidelment com siga possible amb el seu objectiu. La Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics proposa que el període siga dels quatre últims anys (de 1995 a 1998), exceptuant-ne les àrees de nova implantació. S’assignarà provisionalment el pressupost d’acord amb el que havia obtin- gut cada departament el 1999. Els departaments que s’hagen des- doblat han de fer arribar el percentatge que els correspon, en cas contrari es dividirà (provisionalment) a parts iguals.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

L’experiència dels últims anys, però, acon- sella que el compromís institucional vaja més enllà i, per tant, que es determinen, per tal d’a- conseguir una completa seguretat jurídica, els requisits i el procediment d’adaptació d’assig- natures / reconeixement de crèdits de lliure con- figuració en una normativa concreta, que, des- prés de la deliberació corresponent de l’Equip de Govern, a proposta del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, se sot- meta a informe favorable de la Junta de Govern. Amés a més, la Universitat Jaume I ha signat amb la Comissió de la Unió Europea un conveni en què es compromet a implantar el sistema de transferència de crèdits ECTS. Apartir del curs 1999-00 la Universitat disposarà de la Guia ECTS; una guia on constarà la descripció de totes les as- signatures i la seua valoració en crèdits europeus, cosa que facilitarà l’elaboració del contracte d’es- tudis, instrument per a garantir el reconeixement del període d’estudis cursat a l’estranger.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

3) Para facilitar la organización docente la asignación de créditos a las diferentes asignaturas se ha realizado utilizando el módulo 1,5 créditos, que se corresponde con una hora lectiva durante las 15 semanas que dura un semestre. Otra medida que va en el mismo orden es que el número de asignaturas por semestre no sea excesivo, sobre todo en los cursos inferiores, así en primer curso no hay ninguna asignatura inferior a seis créditos, y en los demas cursos no hay ninguna inferior a 4,5 créditos.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

4. La composició del logotip es presentarà en cartolina de la mida DIN A4, sense marges. 5. Els treballs s’hauran de presentar junta- ment amb un sobre tancat, dins del qual figu- raran les dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte), i una fotocòpia del carnet d’estudiant. A la part externa del sobre, cal indicar-hi el lema del treball.

16 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

4. Si cap d’aquests no obté la majoria abso- luta, es farà una nova votació en un termini no superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat que obtinga el major nombre de vots. Es consi- derarà que les diferents reunions que puguen pro- d u i r-se amb la finalitat de dur a terme aquestes votacions formen part d’una única sessió del Consell, i s’acordarà al final de cada reunió el dia, l’hora i el lloc en què es realitzarà la següent. 5. Si no es presenta cap candidatura o en el supòsit que no s’arribe, després del procediment abans descrit, a l’elecció de director de Departament, el Rectorat, després de consultar- ho a la Junta de Govern, assignarà provisional- ment les funcions de direcció del Departament a un catedràtic o professor titular d’aquest Departament, que haurà de convocar eleccions a la direcció del Departament en el termini mà- xim de sis mesos.
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

2.5 Vacances i permisos extraordinaris A) Va c a n c e s : Està establert que l’objector podrà gaudir, durant el període d’activitat (tret- ze mesos) de 30 dies de vacances que coinci- diran amb els períodes de vacances del personal de la Universitat (normalment, el mes d’agost). Els dies de vacances tenen la condició de dies naturals. Així mateix, els objectors tindran dret a gaudir de descansos setmanals, festes i per- misos, en els casos i condicions de la legislació aplicable al personal que presta serveis a la Universitat.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i dels punts d’informa- ció de cada campus als efectes de notificació ofi- cial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. Contra aquesta resolució es podrà interposar re- clamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

1 . El Consell de la unitat predepartamental quedarà vàli- dament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convo- catòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus mem- bres. Serà necessària l’assistència del coordinador o coordi- nadora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum neces- sari per a la vàlida constitució de la unitat predepartamental s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el co- rresponent avís.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Pérez García, Mª Ángeles Puig de la Osa, Mª Ángeles Quesada Marín, Gabriel Ramón Roig, Joan Sánchez Ballester, Elena Sanchís Altava, Meritxell Sanz i Alegre, Sonia Usó Martínez, Jordi Vidal Penalba, Xavier Vila Valero, Teresa Araceli FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

29 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Les persones interessades adreçaran les seues sol·licituds al Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló i les presen- taran en el Registre General de la Universitat Jaume I en el ter- mini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publi- cació d’aquesta convocatòria en el tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans. (Termini de presentació d’instàncies des del dia 12 fins al dia 22 de gener)

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris a càrrec del projecte (dos per a l’ESTCE més un per centre que s’incorpore) seran, preferiblement, provi- nents de l’àmbit de cada centre i tindran coneixements in- formàtics a nivell d’usuari avançat i coneixements de valen- cià. Les beques comprendran el període de finals de febrer a finals de juliol (5 mesos) i tindran una remuneració bruta de 80.000 ptes mensuals. El seu paper serà, bàsicament, la pre- paració i introducció de dades (fitxes d’assignatura, horaris, calendaris d’exàmens, normativa, etc.) així com totes les fei- nes específiques indicades pel director del projecte.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

• Promoure l’estudi, l’ensenyament i la recerca en va- lencià (i en altres llengües, en especial l’anglès). L’increment del nombre de professorat i d’alumnat que utilitzen el va- lencià a l’ensenyament, en la recerca i en l’estudi, així com de l’anglès i d’altres llengües, és un objectiu prioritari en la formació del professorat. Aquesta línia estarà desenvo- lupada d’acord amb el Programa de Formació del Pla de Política Lingüística pel Servei de Llengües i Terminologia. • Difondre els mecanismes facilitadors de l’activitat in- vestigadora a la universitat. El sistema de ciència-tec- nologia-indústria, estratègia i gestió de la investigació, la investigació per projectes, els resultats de la investigació; difusió, protecció legal i valorització. L’USE col·laborarà (i en demanarà la participació) amb l’OCIT en el desen- volupament d’aquesta línia prioritària.
Mostrar más

21 Lee mas

Show all 10000 documents...