PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

2. Les persones que estiguen interessades a concórrer a les eleccions en una candidatura conjunta, ho han de comu- nicar, dins del termini de presentació de candidatures, mit- jançant un escrit adreçat a la Junta Electoral en què s’ha d’in- dicar: la denominació de la candidatura, si s’identificarà o no amb un anagrama específic (si és així, s’ha d’adjuntar a l’es- crit) i les dades (nom i cognoms, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon) d’una o algunes persones de la candida- tura que actuaran com a representants. La Junta Electoral fa- cilitarà a través del SIC un model d’instància.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 6 Maig de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 6 Maig de 2000

b) Per a pròtesis dentàries (dentadura completa superior i/o inferior, tractaments d’endodòncia i ortodòncia, etc.), ajudes per l’import total, si no passen de 28.000 pessetes, i fins al 75% del seu import si superen aquesta quantitat, i sense que les aju- des que es concedisquen en aquest segon cas puguen ser su- periors a 68.000 pessetes ni inferiors a 28.000 pessetes.

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

El síndic/a de Greuges de la Universitat Jaume I pot ac- cedir, per raó de les seues funcions, a qualsevol document intern de la Universitat, amb la deguda salvaguarda del dret a la intimitat de les persones. Els òrgans universitaris i tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a pro- porcionar les dades i les informacions sol·licitades pel síndic/a de Greuges en l’exercici de les seues funcions.

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

És, per tant, necessari que l’avaluació dels resultats d’in- vestigació es faça durant un període de diversos anys, per tal que aquests fons es corresponguen tan fidelment com siga possible amb el seu objectiu. La Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics proposa que el període siga dels quatre últims anys (de 1995 a 1998), exceptuant-ne les àrees de nova implantació. S’assignarà provisionalment el pressupost d’acord amb el que havia obtin- gut cada departament el 1999. Els departaments que s’hagen des- doblat han de fer arribar el percentatge que els correspon, en cas contrari es dividirà (provisionalment) a parts iguals.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

• S’acorda, per unanimitat, autoritzar l’adquisició de l’e- difici denominat comunament la Llotja (situat a la ciutat de Castelló, carrer de Colom, núm. 12, abans 22, i pos- teriorment 18, cantonada amb el carrer de Cavallers núm. 1), mitjançant l’execució de l’opció de compra, i altres estipulacions previstes en el contracte celebrat entre la Universitat Jaume I de Castelló i la senyora Pilar Nebot Andrés, signat amb data 24 de novembre de 1999. • S’acorda, per unanimitat, l’aprovació del Pressupost de

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Pérez García, Mª Ángeles Puig de la Osa, Mª Ángeles Quesada Marín, Gabriel Ramón Roig, Joan Sánchez Ballester, Elena Sanchís Altava, Meritxell Sanz i Alegre, Sonia Usó Martínez, Jordi Vidal Penalba, Xavier Vila Valero, Teresa Araceli FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

29 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

La signatura del contracte, de caràcter administratiu de col·laboració temporal s’haurà de produir abans de deu dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la resolució del concurs. La data de començament del contracte i dels efec- tes econòmics serà la de compareixença al Servei de Recursos Humans per a la seua formalització. Qualsevol situació que ho impedisca haurà de ser al·legada per escrit per la persona in- teressada. Si no és així i s’esgota el termini sense haver signat el contracte la persona interessada decaurà en el seu dret.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

El pressupost consignat per a revistes científiques l’any 1999 es repartirà virtualment entre departaments i instituts, per tal que aquests, en un termini fixat per la Comissió del Centre de Documentació, facen arribar les peticions de subscripció a les revistes que desitgen amb el pressupost assignat. A m b aquestes peticions (que podran realitzar-se també de forma in- terdepartamental indicant en aquest cas quina subscripció su- fragarà cada departament) una vegada comprovada la seua ade- quació al límit pressupostari fixat, es constituirà el Catàleg de Revistes de Subscripció Institucional (CARSI) que serà apro- vat per la Comissió del Centre de Documentació dins del pri- mer semestre de 1999. L’objectiu del CARSI és tenir identifi- cades, internament i externament, les revistes subscrites i que aquestes subscripcions només s’interrumpisquen per causes molt justificades. Apartir de 1999, periòdicament i dins de les possibilitats pressupostàries, la Comissió del Centre de Documentació podrà ampliar el CARSI seguint un procedi- ment similar al descrit per a la seua elaboració inicial.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Les candidatures es presentaran almenys amb deu dies d’an- telació al Consell d’Institut en què se celebre l’elecció. Resultarà elegit, en primer torn, el candidat o candidata que obtinga un nom- bre de vots superior a la meitat del nombre de membres del Consell d’Institut i, en segon torn, la persona que obtinga la majoria simple. Si no es presenta cap candidatura, el Rectorat assignarà, de manera provisional, les funcions de direcció universitària de seu a un professor o professora doctor, membre del Consell de Seu, que convocarà eleccions a direcció universitària de seu en el termini màxim de 6 mesos.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

L’experiència dels últims anys, però, acon- sella que el compromís institucional vaja més enllà i, per tant, que es determinen, per tal d’a- conseguir una completa seguretat jurídica, els requisits i el procediment d’adaptació d’assig- natures / reconeixement de crèdits de lliure con- figuració en una normativa concreta, que, des- prés de la deliberació corresponent de l’Equip de Govern, a proposta del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, se sot- meta a informe favorable de la Junta de Govern. Amés a més, la Universitat Jaume I ha signat amb la Comissió de la Unió Europea un conveni en què es compromet a implantar el sistema de transferència de crèdits ECTS. Apartir del curs 1999-00 la Universitat disposarà de la Guia ECTS; una guia on constarà la descripció de totes les as- signatures i la seua valoració en crèdits europeus, cosa que facilitarà l’elaboració del contracte d’es- tudis, instrument per a garantir el reconeixement del període d’estudis cursat a l’estranger.
Mostrar más

137 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Para la obtención del título el estudiante deberá efectuar un proyecto final de carrera. Dado el carácter eminentemente práctico de la titulación, para el que el contacto con la realidad agraria es de vital importancia y habida cuenta de la vocación de esta universidad en fomentar la estancia en Practicas, se procura- ran todos los medios necesarios para que el proyecto se desarrolle en el marco de la Estancia en practicas en una Empresa. Proyecto al que se asignará 6 cré- ditos, correspondiendo a cada crédito una equivalencia de 40 horas. El Trabajo será tutorizado por un profesor de la Universidad y supervisado por un técnico de la empresa. Será evaluado una vez que el estudiante haya cursado todas las asignaturas de la titulación, para lo cual será necesrio la presentación y defensa de una memoria del trabajo realizado.
Mostrar más

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

9. La Junta Electoral, en compliment del que preveu l'article 6. 6.a del Reglament de constitució i funcionament dels cen- tres, ha repartit el nombre total de llocs de representació de l'estudiantat a la Junta com queda indicat, sense perjudici de l'aplicació amb posterioritat del que va aprovar la Junta de Govern en funcions núm. 12, del dia 29.1.98, a proposta del Consell d'Estudiants i la Junta Electoral, en el sentit que s'haurà de procedir al «cobriment dels llocs de representació va- cants en una titulació amb els candidats més votats no electes d'altres titulacions del Centre. (...) El criteri per a l’assigna- ció dels candidats ha de ser (...) el del major grau de representació obtingut (número de vots/número d'estudiants matricu- lats en la titulació)».
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Para la obtención del título el estudiante deberá efectuar un proyecto final de carrera. Dado el carácter emi- nentemente práctico de la titulación, para el que el contacto con la realidad agraria es de vital importancia y habida cuenta de la vocación de esta universidad en fomentar la estancia en Practicas, se procuraran todos los medios necesarios para que el proyecto se desarrolle en el marco de la Estancia en practicas en una Empresa. Proyecto al que se asignará 6 créditos, correspondiendo a cada crédito una equivalencia de 40 horas. El Tr a b a j o será tutorizado por un profesor de la Universidad y supervisado por un técnico de la empresa. Será evaluado una vez que el estudiante haya cursado todas las asignaturas de la titulación, para lo cual será necesrio la presenta- ción y defensa de una memoria del trabajo realizado.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del Departament quedarà vàlidament consti- tuït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria ab- soluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà ne- cessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els subs- tituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida cons- titució del Consell del Departament s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura ini- cial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu neces- sari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de pro- jectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres ins- titucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraes- tructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar, després de la comunicació prèvia a aquesta Universitat, recurs contenciós administratiu davant del Tr i b u n a l Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termi- ni de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris a càrrec del projecte (dos per a l’ESTCE més un per centre que s’incorpore) seran, preferiblement, provi- nents de l’àmbit de cada centre i tindran coneixements in- formàtics a nivell d’usuari avançat i coneixements de valen- cià. Les beques comprendran el període de finals de febrer a finals de juliol (5 mesos) i tindran una remuneració bruta de 80.000 ptes mensuals. El seu paper serà, bàsicament, la pre- paració i introducció de dades (fitxes d’assignatura, horaris, calendaris d’exàmens, normativa, etc.) així com totes les fei- nes específiques indicades pel director del projecte.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ La Universitat Jaume I disposa d’equipament cientific d’instrumentació d’elevat cost utilizable per diversos grups d’investigació i per usuaris externs a la Universitat. L’augment de la complexitat i sofisticació de l’equipament científic així com el desig d’aconseguir la major rendibilit- zació d’aquest tipus d’aparells aconsellen l’agrupament de part d’aquest en un Servei Central d’Instrumentació Científica, d’ara endavant SECIC, de manera que s’ofer- te un servei altament qualificat, no sols als diferents grups d’investigació de la Universitat Jaume I, sinó també a les indústries de l’entorn socioeconòmic en el qual s’emmarca aquesta Universitat.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Els esforços que la nostra Universitat ha realitzat en aquest terreny han sigut reconeguts de la millor forma possible. Per pri- mera vegada en la història de la Universitat, els informes d’au- ditoria comptable de l’exercici 1998, tant el relatiu a la compta- bilitat pressupostària com el de la comptabilitat financera-patrimonial, ens han sigut redactats absolutament “nets”, és a dir, sense excepció ni cap observació. (S’adjunten els in- formes d’auditoria comptable subscrits per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i per la firma Deloitte & Touche SA). Com que es tracta d’una opinió externa i experta, materia- litzada en un document formal escrit, que compromet pública- ment a qui l’emet, la qualificació dels auditors reflecteix, mi- llor que cap altra, l’elevat grau de maduresa que en el terreny de la gestió ordinària ha aconseguit en la seua curta existència aquesta Universitat. Al mateix temps proporciona una idea de l’esforç que, a més a més dels responsables de les unitats que su- porten el procés, han hagut de realitzar contínuament aquells membres de la institució l’actuació dels quals produeix algun efecte en la gestió econòmica i pressupostària, que són pràctica- ment tots els membres de la plantilla de la Universitat, tant do- cents com no docents. Tots ells han contribuït, cada un en la seua mesura, a l’èxit de la institució. No obstant això, els responsa- bles de les unitats que suporten els processos de gestió: Servei de Gestió Pressupostària, Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial, Servei de Recursos Humans, Servei d’Informàtica i, en particular, el cap del Servei d’Intervenció i Auditoria Comptable, sobre qui recau la direcció del sistema d’informació comptable, són mereixedors del reconeixement específic d’una callada però sòlida actuació professional.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

4. La composició del logotip es presentarà en cartolina de la mida DIN A4, sense marges. 5. Els treballs s’hauran de presentar junta- ment amb un sobre tancat, dins del qual figu- raran les dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte), i una fotocòpia del carnet d’estudiant. A la part externa del sobre, cal indicar-hi el lema del treball.

16 Lee mas

Show all 10000 documents...