PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

En qualsevol cas, la vinculació d’aquests becaris permetrà mantenir un suport important per als grups d’investigació impli- cats, cosa que redundarà en la seua productivitat i consolidació. Aquest programa es desenvolupa i manté aquest any amb la convocatòria de 10 beques de continuïtat de l’activitat in- vestigadora –pròpies de la universitat– per a becaris que ha- gen finalitzat la seua formació durant l’any 1999, adreçades als àmbits de les àrees de coneixement de la Universitat Jaume I i destinades a la promoció i desenvolupament de la investi- gació en projectes de recerca dins d’aquests camps.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

4. 5. La concessió de les ajudes serà realitzada per la Junta de Govern a proposta de la Comissió d’Investigació i Doctorat, segons els resultats de l’avaluació externa dels projectes, i tenint en compte la valoració dels criteris de l’apartat 4. 1.c). per a adequar la proposta a les disponibilitats pressupostàries. 4. 6. La resolució s’ha de notificar als investigadors prin- cipals i s’ha de publicar als taulers d’anuncis de la Universitat. 4. 7. Un projecte és incompatible amb la percepció d’altres ajudes per al desenvolupament d’aquest mateix projecte. Si s’aconsegueix una altra ajuda pública per a la realització del projecte, ha de ser anul·lada l’adjudicació de l’ajuda de la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa a què es refereix aquesta convocatòria en tot allò que siga finançat per la nova ajuda. L’investigador o investigadora principal es compromet a as- senyalar aquesta circumstància i a facilitar al Vicerectorat to- ta la informació que se li requerisca.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Amb la finalitat de donar el compliment corresponent a l’es- mentada previsió reglamentària, prèvia consulta i negociació amb les organitzacions sindicals més representatives i presents en la Mesa Sectorial de Funció Pública de la Comunitat Valenciana i en la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’ad- ministració de la Generalitat Valenciana, en exercici de les com- petències que en matèria de personal i funció pública atribueix l’article 27 de la repetida Llei de funció pública valenciana al conseller de Justícia i Administracions Públiques, segons l’ar- ticle 1 del Decret 91/1999, de 30 de juliol, del Govern valen- cià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de con- formitat amb el que es preveu en els esmentats preceptes legals i reglamentaris, i en ús de la facultat conferida en la disposició addicional primera del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprès en l’àm- bit d’aplicació de la Llei de la funció pública valenciana, ORDENE:
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

2a Quan les disponibilitats pressupostàries ho permeten, el PDI amb vinculació contractual d’ajudant d’escola universitària, d’ajudant de facultat, de professor associat amb dedicació a temps complet, que siga objecte d’un mecanisme de consolidació a les figures de TEU o TU, veurà transformat el seu contracte en el de la corresponent figura interina, TEUI o TUI, des del mes següent al de la publicació, en el Butlletí Oficial de l’Estat, de la llista de- finitiva dels candidats admesos en el concurs oposició. Per tal que aquesta acció es puga aplicar, el PDI objecte del mecanisme de promoció haurà de figurar en l’esmentada llista definitiva.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 6 Maig de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 6 Maig de 2000

La documentació requerida haurà de ser original en el cas de les factures, dels rebuts o dels documents de pagament. S’admetran fotocòpies compulsades del document original en el cas dels certificats acadèmics. Per a sol·licitar la posterior devolució dels originals de la documentació aportada, s’hau- ran d’adjuntar les fotocòpies dels documents corresponents i indicar-ho explícitament en la sol·licitud. La devolució s’e- fectuarà una vegada conclòs l’expedient administratiu i rea- litzats els pagaments, i la podran retirar els interessats o les persones autoritzades.
Mostrar más

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres, des de les 9 h fins a les 14 h i des de les 17 h fins a les 19 h) o en qual- sevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis- tratiu comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de ge- ner (BOE de 14 de gener).

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 10 Octubre de 2000

L’Institut d’Economia Internacional, amb els recursos pro- pis o mitjançant l’oportú finançament públic o privat, de caràc- ter general o individual, podrà assignar beques o ajudes econò- miques per a estudis i investigacions en matèries de la competència d’aquest. La concessió d’aquestes ajudes la de- cidirà una comissió on participaran membres de l’Institut, i on, si escau, hi haurà un representant de l’entitat pública o priva- da que concedisca l’ajuda.

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 8 Juliol de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 8 Juliol de 2000

c) Els màsters i les especialitzacions de postgrau s’or- ganitzen en diversos programes, sota la responsabilitat acadèmica d’un o de diversos: departaments, instituts o al- tres òrgans de la universitat. En cas que l’organització del programa corresponga a més d’un òrgan de la universitat, caldrà establir una estructura acadèmica específica, per tal de garantir i avalar la proposta. Cada programa especifi- carà les assignatures que s’ofereixen, la seua naturalesa i els crèdits a què donen lloc. A més a més dels crèdits per cursos o seminaris, també es poden obtenir crèdits mit- jançant altres activitats, com ara, projectes o treballs finals enfocats a la innovació i desenvolupament, així com amb estades de pràctiques en empreses fets sota la direcció d’un professor del programa. Els cursos comptaran amb un sis- tema d’avaluació i la seua superació donarà lloc al títol corresponent
Mostrar más

32 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del departament quedarà vàlidament cons- tituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si es- tan presents almenys la tercera part dels seus membres (un quart d’hora després). Serà necessària l’assistència del di- rector o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha quò- rum necessari per a la vàlida constitució del departament s’en- tendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa ho- ra, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

1. La Junta serà convocada pel degà o di- r e c t o r, almenys una vegada cada sis mesos, i, en qualsevol cas, sempre que ho sol·licite una si- sena part dels membres de la Junta. La convo- catòria s’ha de cursar amb una antelació de 72 hores. Excepcionalment, aquest termini serà de 24 hores en cas d’urgència, que haurà de ser apreciada com a tal, per a la constitució vàlida de la Junta, per la majoria absoluta dels seus membres. La convocatòria es cursarà indivi- dualment als membres de la Junta i hi inclourà el dia, la data i el lloc de la sessió, com també l’ordre del dia i documentació annexa. L’ o r d r e del dia serà elaborat pel degà o director i s’hi podran incloure els punts proposats, mitjançant la corresponent justificació, per una quarta part dels membres de la Junta.
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Els objectors s’han d’incorporar a la Universitat el dia i l’hora que assenyala l’Ordre de Incorporació que reben de la Direcció General d’Objecció de Consciència, i han d’emplenar l’acta d’incorporació i el cobrament d’havers dels objectors de consciència. Amb aquest fi, es presentaran a la Secretaria del Vicerectorat al qual corresponga i, després de formalitzar l’ac- ta, se’ls entregarà la «Guia informativa per als objectors de consciència que fan la Prestació Social Substitutòria a l’UJI» (annex 1).

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

1. Les notificacions de qualsevol convo- catòria a qualsevol òrgan col·legiat de la Unitat Predepartamental hauran d’anar acompanyades de la documentació necessària perquè els mem- bres de l’òrgan puguen formar la seua opinió so- bre els assumptes a tractar. No obstant això, en el cas que la documentació tinga caràcter reser- vat o siga molt voluminosa, quedarà en poder del secretari o secretària de la Unitat Predepartamental, des de la data de la convo- catòria fins al dia de la reunió, a fi que puga ser examinada pels membres de l’òrgan col·legiat, als quals se’ls haurà d’advertir d’aquesta cir- cumstància.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Les condicions que han de posseir els aspi- rants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de se- tembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds:

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

d) Investigar aquells temes que puguen contribuir a la mi- llora de la competitivitat en les indústries ceràmiques. Els tre- balls d’investigació o desenvolupament tecnològic tractaran sobre temes que interessen al desenvolupament de la indústria ceràmica de la Comunitat Valenciana, a les preocupacions do- cents i investigadores del ITC, a la formació del seu personal investigador, al millor servei d’altres treballs en curs o al mun- tatge de tècniques l’aplicació de les quals puga preveure’s en un desenvolupament futur.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 9 Setembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 9 Setembre de 2000

3. Dins del pressupost del cursos de postgrau s’inclouran les partides que corresponen als ingressos, despeses i cànon segons el model formalitzat. El cànon que s’estableix serà del 16% sobre el total d’ingressos i s’aplicarà de la següent ma- nera: 6% per la gestió del curs; 5% en concepte d’utilització de les instal·lacions i 5% en concepte de les despeses de con- trol i manteniment de l’oferta general de la Universitat Jaume I. 4. La Junta de Govern de la Universitat Jaume I, en aten- ció a l’interès, experiència prèvia dels cursos, la seua qualitat i altres consideracions que s’estimen oportunes, podrà desti- nar partides pressupostàries de suport d’aquest tipus d’activi- tats. Aquestes ajudes seran recuperades dels ingressos que el desenvolupament de les esmentades activitats de postgrau ge- neren.
Mostrar más

22 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

5.3 La Comissió de Semestres Sabàtics estarà constituïda pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, pel vice- rector d’Investigació i Planificació i per tres membres del pro- fessorat, d’àmbits de coneixement diferents, pertanyents als cossos docents universitaris que tinguen reconeguts dos o més trams de docència i dos o més trams de recerca. Els tres mem- bres de la comissió de semestres sabàtics seran proposats per la Junta de Govern i es renovaran cada quatre anys.

37 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Els esforços que la nostra Universitat ha realitzat en aquest terreny han sigut reconeguts de la millor forma possible. Per pri- mera vegada en la història de la Universitat, els informes d’au- ditoria comptable de l’exercici 1998, tant el relatiu a la compta- bilitat pressupostària com el de la comptabilitat financera-patrimonial, ens han sigut redactats absolutament “nets”, és a dir, sense excepció ni cap observació. (S’adjunten els in- formes d’auditoria comptable subscrits per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i per la firma Deloitte & Touche SA). Com que es tracta d’una opinió externa i experta, materia- litzada en un document formal escrit, que compromet pública- ment a qui l’emet, la qualificació dels auditors reflecteix, mi- llor que cap altra, l’elevat grau de maduresa que en el terreny de la gestió ordinària ha aconseguit en la seua curta existència aquesta Universitat. Al mateix temps proporciona una idea de l’esforç que, a més a més dels responsables de les unitats que su- porten el procés, han hagut de realitzar contínuament aquells membres de la institució l’actuació dels quals produeix algun efecte en la gestió econòmica i pressupostària, que són pràctica- ment tots els membres de la plantilla de la Universitat, tant do- cents com no docents. Tots ells han contribuït, cada un en la seua mesura, a l’èxit de la institució. No obstant això, els responsa- bles de les unitats que suporten els processos de gestió: Servei de Gestió Pressupostària, Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial, Servei de Recursos Humans, Servei d’Informàtica i, en particular, el cap del Servei d’Intervenció i Auditoria Comptable, sobre qui recau la direcció del sistema d’informació comptable, són mereixedors del reconeixement específic d’una callada però sòlida actuació professional.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris a càrrec del projecte (dos per a l’ESTCE més un per centre que s’incorpore) seran, preferiblement, provi- nents de l’àmbit de cada centre i tindran coneixements in- formàtics a nivell d’usuari avançat i coneixements de valen- cià. Les beques comprendran el període de finals de febrer a finals de juliol (5 mesos) i tindran una remuneració bruta de 80.000 ptes mensuals. El seu paper serà, bàsicament, la pre- paració i introducció de dades (fitxes d’assignatura, horaris, calendaris d’exàmens, normativa, etc.) així com totes les fei- nes específiques indicades pel director del projecte.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Show all 10000 documents...