PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

5. L’activitat econòmica del centre s’ha de desenvolupar d’acord amb un pressupost d’ingressos i despeses, de caràcter anual, públic, únic i equilibrat, i de conformitat amb les nor- mes d’execució existents a la Universitat. El projecte de pres- supost, l’ha d’elaborar el cap de negociat del centre seguint les directrius donades pels òrgans de govern del centre, en el ter- mini d’un mes des que s’aprove el pressupost de la Universitat, i ha de ser aprovat per la Junta de Centre i tramès a la Gerència als efectes oportuns.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Contra aquesta Resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar, després de la comunicació prèvia a aquesta Universitat, recurs contenciós administratiu davant del Tr i b u n a l Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termi- ni de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Els objectors s’han d’incorporar a la Universitat el dia i l’hora que assenyala l’Ordre de Incorporació que reben de la Direcció General d’Objecció de Consciència, i han d’emplenar l’acta d’incorporació i el cobrament d’havers dels objectors de consciència. Amb aquest fi, es presentaran a la Secretaria del Vicerectorat al qual corresponga i, després de formalitzar l’ac- ta, se’ls entregarà la «Guia informativa per als objectors de consciència que fan la Prestació Social Substitutòria a l’UJI» (annex 1).

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

d) Investigar aquells temes que puguen contribuir a la mi- llora de la competitivitat en les indústries ceràmiques. Els tre- balls d’investigació o desenvolupament tecnològic tractaran sobre temes que interessen al desenvolupament de la indústria ceràmica de la Comunitat Valenciana, a les preocupacions do- cents i investigadores del ITC, a la formació del seu personal investigador, al millor servei d’altres treballs en curs o al mun- tatge de tècniques l’aplicació de les quals puga preveure’s en un desenvolupament futur.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Ara per ara, encara que sens dubte hi ha ra- ons sobreres de fet per a pensar que les TIC con- tenen el potencial de millorar enormement la docència, la investigació i la gestió università- ria, la qüestió és més prompte si les universi- tats espanyoles se sumaran o no a aquestes no- ves formes de funcionament, que ja es troben en plena explotació i en imparable progressió a gran part del món. És important assenyalar que sent l’activitat acadèmica intr’nsecament una activitat de caràcter profundament universal, una hipotètica pèrdua del tren de les noves tec- nologies implicaria no sols la renúncia als po- tencials beneficis d’aquestes (eficàcia, econo-
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 9 Setembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 9 Setembre de 2000

3. Dins del pressupost del cursos de postgrau s’inclouran les partides que corresponen als ingressos, despeses i cànon segons el model formalitzat. El cànon que s’estableix serà del 16% sobre el total d’ingressos i s’aplicarà de la següent ma- nera: 6% per la gestió del curs; 5% en concepte d’utilització de les instal·lacions i 5% en concepte de les despeses de con- trol i manteniment de l’oferta general de la Universitat Jaume I. 4. La Junta de Govern de la Universitat Jaume I, en aten- ció a l’interès, experiència prèvia dels cursos, la seua qualitat i altres consideracions que s’estimen oportunes, podrà desti- nar partides pressupostàries de suport d’aquest tipus d’activi- tats. Aquestes ajudes seran recuperades dels ingressos que el desenvolupament de les esmentades activitats de postgrau ge- neren.
Mostrar más

22 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

En qualsevol cas, la vinculació d’aquests becaris permetrà mantenir un suport important per als grups d’investigació impli- cats, cosa que redundarà en la seua productivitat i consolidació. Aquest programa es desenvolupa i manté aquest any amb la convocatòria de 10 beques de continuïtat de l’activitat in- vestigadora –pròpies de la universitat– per a becaris que ha- gen finalitzat la seua formació durant l’any 1999, adreçades als àmbits de les àrees de coneixement de la Universitat Jaume I i destinades a la promoció i desenvolupament de la investi- gació en projectes de recerca dins d’aquests camps.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

3. Si cap de les candidatures obté la majoria absoluta, cal fer una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegida la perso- na anterior que obtinga el major nombre de vots. 4. En el supòsit de divisió de la unitat pre- departamental o de transformació d’unitat pre- departamental en departament la Direcció con- tinuarà en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció de la unitat predepartamental queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nome- narà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

4.2. La segona fase consisteix en l’elaboració del model teòric tenint en compte les necessitats d’informació sobre cos- tos de la nostra Universitat, la situació actual del sistema comp- table i les experiències realitzades en altres universitats. Aquesta fase és clau perquè el sistema responga a les necessitats d’in- formació i siga desenvolupat de forma adequada. S’hi han de tenir en compte no sols criteris tecnicocomptables, sinó tam- bé caldrà comptar amb les opinions dels distints responsa- bles i usuaris de la informació comptable de tota la Universitat: Equip Rectoral, degans de facultats o directors d’escola, di- rectors de departament, caps de servei, etc. En aquesta fase han de ser dissenyats els procediments de recollida d’informació, el seu tractament, criteris de distribució de costos, els out- puts del sistema, etc.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

El Sr. Juan Enrique Soler Patiño, en nom pro- pi i com a únic hereu del Sr. Enric Soler i Godes. El Sr. José Mateo Rodríguez, com a secreta- ri general de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, que dóna fe de l’acte, de conformitat amb el que disposa l’article 2.h del Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim ju- rídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

El tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial «Assessor Lingüístic d'Anglès», en la sessió del dia d'avui, ha pres, entre d'altres, el següent acord: «corregits els exercicis de les dues aspi- rants que van superar el primer exercici, cap de les dues aspirants no ha superat la puntuació mínima establerta en la base 7.2 de la convo- catòria, per la qual cosa, la plaça objecte de la convocatòria queda deserta, i es comunica al rec- tor».

16 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

EstherCliment Tormos 11,33 punts Mª Dolores López Córdoba 10,94 punts 2. Els estudiants relacionats a continuació queden en reserva per si sorgira qualsevol in- compatibilitat d'algun estudiant elegit: Alejandra Agut Gual 10,66 punts Mª Ángeles Martínez Benedicto 6,13 punts 3. En el supòsit que aquestes persones si- guen beneficiàries de més d'una beca de la Universitat durant el segon semestre d'aquest curs, n'han d'elegir sols una, en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de la seua pu- blicació. En aquest cas, serà beneficiari/ària el/la següent en puntuació, i així successiva- m e n t
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs pú- blic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Sociologia (concurs núm. 22/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els re- quisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions con- ferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Andrés Piqueras Infante, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

1 . El Consell de la unitat predepartamental quedarà vàli- dament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convo- catòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus mem- bres. Serà necessària l’assistència del coordinador o coordi- nadora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum neces- sari per a la vàlida constitució de la unitat predepartamental s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el co- rresponent avís.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 12 Desembre de 2000

a. L’estudiantat, d’acord amb els requisits assenyalats en l’article 4 d’aquest reglament, s’adscriurà als centres que im- partisquen les titulacions en les quals estiguen matriculats. Quan s’hi estiga matriculat/ada en més d’una titulació del ma- teix centre, l’estudiantat serà adscrit en aquella en què curse major nombre de crèdits, sempre que el còmput total supere el nombre de 30. En relació amb l’estudiantat de tercer cicle, la Junta electoral assignarà, només a l’efecte electoral, cada pro- grama de tercer cicle a la titulació que es considere més afí. Tanmateix, dins del corresponent termini de publicació i al·le- gacions del cens electoral, les persones afectades podran sol·li- citar a la Junta Electoral, raonadament, el canvi de titulació.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

tes de consolidació i promoció del PDI, explicitant-se i fo- mentant-se, al mateix temps, aquelles activitats i accions que afavoreixen la consecució dels objectius perseguits per la nos- tra universitat, en general, i pels departaments en particular; així, en el document, a més de recollir uns criteris de compli- ment obligat per a tots els àmbits i departaments, també es dó- na l’opció que siguen els mateixos departaments/unitats pre- departamentals els que establisquen els seus propis criteris a l’hora d’exigir una formació i actuació docent i una formació i producció investigadora en les places de consolidació del pro- fessorat.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 11 Novembre de 2000

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres, des de les 9 h fins a les 14 h i des de les 17 h fins a les 19 h) o en qual- sevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment adminis- tratiu comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de ge- ner (BOE de 14 de gener).

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Per últim, l’article 20 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la funció pública valen- ciana, aprovada pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern valencià (DOGV núm. 3.477, de 20 d’abril), en desenvolu- par les previsions de l’esmentat article 20.1a) de la Llei de la funció pública valenciana, estableix els mèrits valorables en els concursos per a la provisió de llocs de treball que es con- voquen per part de la Direcció General de Funció Pública, i les puntuacions màximes que poden assignar-se per cadascun d’ells, i l’apartat 4 del precepte disposa que, en el marc de les disposicions contingudes en els apartats anteriors, l’ad- ministració negociarà amb els representants de les organitza- cions sindicals més representatives uns barems adequats a les característiques de cada conjunt homogeni de llocs de tre-
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

5.3 La Comissió de Semestres Sabàtics estarà constituïda pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, pel vice- rector d’Investigació i Planificació i per tres membres del pro- fessorat, d’àmbits de coneixement diferents, pertanyents als cossos docents universitaris que tinguen reconeguts dos o més trams de docència i dos o més trams de recerca. Els tres mem- bres de la comissió de semestres sabàtics seran proposats per la Junta de Govern i es renovaran cada quatre anys.

37 Lee mas

Show all 10000 documents...