PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Finalment, per Decret 63/1993, del Govern Valencià, de 17 de maig (DOGV núm. 2031 de 25/05/93), s’integra l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica a la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest Decret s’estableix la possibilitat que la Comissió Gestora de la Universitat Jaume I se subrogue en el conveni existent entre la Universitat de València i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AI- CE), pel qual es confereix caràcter de centre concertat amb les esmentades associacions a l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. Aquesta subrogació es materialitza el 12 de juliol de 1993, data en què se subscriu el “Conveni Marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) pel qual l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica continua en la seua con- dició de concertat amb la dita Associació d’Investigació”.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1. El Consell del Departament quedarà vàlidament consti- tuït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria ab- soluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà ne- cessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els subs- tituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida cons- titució del Consell del Departament s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Les condicions que han de posseir els aspi- rants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de se- tembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds:

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 1 Desembre de 1999

Tal com s’indica en la introducció d’aquesta convocatòria, les beques tenen com a finalitat principal continuar la forma- ció bàsica en investigació científica i tècnica d’aquells llicen- ciats, arquitectes o enginyers superiors que després d’haver conclòs una primera etapa de formació com a becaris, vulguen continuar la seua formació, vinculada a un projecte original de recerca, en temes d’interès per al desenvolupament dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

2. La convocatòria ha de ser notificada i pu- b l i c a d a als taulers d’anuncis de cada campus amb una antelació mínima de 5 dies naturals, llevat que la Mesa aprecie que són casos d’urg è n- cia. En aquest cas, la convocatòria s’ha de pu- blicar necessàriament en la premsa de Castelló. 3. La convocatòria ha d’anar acompanyada de l’ordre del dia, que acordarà la Mesa. A i x í mateix, s’han d’incorporar a l’ordre del dia les peticions presentades per escrit per un mínim del 10% del Claustre 48 hores abans la ses- s i ó .

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Eng. Tèc. en Disseny Industrial 1 B Néstor Ruiz Redondo F.Javier Arroyo Martínez Eng. Tèc. en Disseny Industrial 1 A Consolación Carretero García Blas Javier Palemic Lozano Eng. Tèc. En Disseny Industrial 2 B Javier Conill Piquer Rafael M. Badenes Manzano Eng. Tèc. en Disseny Industrial 2 A Pendent de realització Pendent de realització Eng. Tèc. en Disseny Industrial 3 Mª José García Celades Jorge Edo Feliu Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 1 B Rafael Carrión Verdés Mª Teresa Arnau Catalá Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 1 C Sergio A. Andrés Torres Lucía Andreu Mateu Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 1 A Pendent de realització Pendent de realització Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 2 B Rubén Gumbau Roda Francisca Blasco Nogués Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 2 A Luis Fdo. Ferreres Mangriñán Aurelio José Cardona Zamora Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió 3 Javier Domingo Navarro Rafael Vidal Sempere Enginyeria Industrial 1 B Mª Teresa Martínez Lendra Juan Rosendo Vicente Garcés Enginyeria Industrial 1 A Carlos Ruiz Benlloch Silvia Monferrer Bueno Enginyeria Industrial 2 A Emilio Barrachina Gascó Néstor Aparicio Marín Enginyeria Industrial 3 Diego I.Castaño-Rogel Aparicio Luís Ferri Vidal
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

1. Les notificacions de qualsevol convo- catòria a qualsevol òrgan col·legiat de la Unitat Predepartamental hauran d’anar acompanyades de la documentació necessària perquè els mem- bres de l’òrgan puguen formar la seua opinió so- bre els assumptes a tractar. No obstant això, en el cas que la documentació tinga caràcter reser- vat o siga molt voluminosa, quedarà en poder del secretari o secretària de la Unitat Predepartamental, des de la data de la convo- catòria fins al dia de la reunió, a fi que puga ser examinada pels membres de l’òrgan col·legiat, als quals se’ls haurà d’advertir d’aquesta cir- cumstància.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

1. El Consell de la Unitat Predepartamental quedarà vàlidament constituït, en primera con- vocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà necessària l’assistència del di- rector o la directora i de la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Consell de la Unitat Predepartamental s’entendrà convocada la ses- sió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el co- rresponent avís.
Mostrar más

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

5.1. Durant les fases de disseny i desenvolupament del sis- tema serà necessari constituir un grup de treball intern que ha de ser dirigit per un especialista en comptabilitat de costos. Aquest equip ha d’estar compost per un membre de cada una de les següents unitats: Servei de Gestió Pressupostària, Servei d’Informàtica i Servei d’Intervenció i Auditoria Comptable. Aquest grup de treball haurà de funcionar durant un període de 12 a 15 mesos aproximadament, fins a l’avaluació positi- va de les proves del sistema, data a partir de la qual el coor- dinador de l’equip haurà de cedir la gestió del sistema als res- ponsables de les unitats mencionades els qui, en les seues respectives competències s’encarregaran de l’adequació per- manent de la seua funcionalitat en relació amb els objectius previstos.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Cada centre que desitge adscriure’s a aquest projecte podrà fer-ho amb un màxim de dues titulacions per al curs 2000-2001. Per a incloure cada titulació d’un centre cal introduir al siste- ma de gestió informació relativa als recursos que té assignats. Tot i que el més senzill seria limitar l’experiència a l’ESTCE, puix molta de la informació necessària ja es troba disponible al sistema, considerem factible obrir el projecte a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), encara que d’u- na manera limitada i sempre que hi haja un compromís dels respectius equips deganals i direccions de titulació implicats per tal de proporcionar la informació que calga en els termi- nis indicats més avant, així com gestionar la seua introducció en el sistema. Una fase III del projecte estendria el projecte a totes les titulacions de la UJI.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

1 . El Consell de la unitat predepartamental quedarà vàli- dament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convo- catòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus mem- bres. Serà necessària l’assistència del coordinador o coordi- nadora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum neces- sari per a la vàlida constitució de la unitat predepartamental s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el co- rresponent avís.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Els objectors s’han d’incorporar a la Universitat el dia i l’hora que assenyala l’Ordre de Incorporació que reben de la Direcció General d’Objecció de Consciència, i han d’emplenar l’acta d’incorporació i el cobrament d’havers dels objectors de consciència. Amb aquest fi, es presentaran a la Secretaria del Vicerectorat al qual corresponga i, després de formalitzar l’ac- ta, se’ls entregarà la «Guia informativa per als objectors de consciència que fan la Prestació Social Substitutòria a l’UJI» (annex 1).

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

La Universitat s’ha adherit mitjançant els successius con- tractes institucionals amb la Unió Europea des de l’1 de juliol de 1996 al Programa Sòcrates-Erasmus amb la intenció d’o- ferir als seus estudiants una formació de qualitat i donar una di- mensió europea als estudis, sempre propiciant el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destinació. La Universitat va decidir implantar el sistema ECTS, impulsat pel Programa Sòcrates, per tal de garantir el ple reconeixement dels estudis cursats. Com a resultat es va modificar la Normativa sobre Adaptacions en Junta de Govern de juny de 1998.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

9. La Junta Electoral, en compliment del que preveu l'article 6. 6.a del Reglament de constitució i funcionament dels cen- tres, ha repartit el nombre total de llocs de representació de l'estudiantat a la Junta com queda indicat, sense perjudici de l'aplicació amb posterioritat del que va aprovar la Junta de Govern en funcions núm. 12, del dia 29.1.98, a proposta del Consell d'Estudiants i la Junta Electoral, en el sentit que s'haurà de procedir al «cobriment dels llocs de representació va- cants en una titulació amb els candidats més votats no electes d'altres titulacions del Centre. (...) El criteri per a l’assigna- ció dels candidats ha de ser (...) el del major grau de representació obtingut (número de vots/número d'estudiants matricu- lats en la titulació)».
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 2 Gener de 2000

L’estudiant ha de tramitar l’admissió a través de l’Oficina de Cooperació Internacional i Educativa, la qual ha d’emetre un informe i enviar-lo a la facultat o escola corresponent, en el cas d’estudis de primer i segon cicle, o al director del pro- grama de doctorat o màster, en el cas d’estudis de tercer cicle, que decidirà sobre l’admissió, en virtut de les places disponi- bles, previ informe del director de titulació en el cas d’estu- diants de pregrau. El període de sol·licitud d’admissió serà abans del 15 de juny per al primer semestre i del 15 novembre per al segon semestre.
Mostrar más

11 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

L’ordre de prioritat s’obtindrà per la suma de la puntua- ció aconseguida en els diversos exercicis més l’obtinguda en la valoració dels mèrits que en cada convocatòria s’establisca. Crida: cada vegada que s’haja d’ocupar un lloc de treball i es considere necessari cobrir-lo s’oferirà a la persona de la bor- sa amb major puntuació i de manera correlativa. La persona a qui se li oferisca el lloc de treball no haurà de ser personal de l’UJI i, en cas contrari, haurà de pertànyer a distinta escala.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Requisits: les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en aquesta convocatòria i en la legislació vigent: Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma uni- versitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial decret 898/85, de 30 d’abril (BOE de 19 de juny), sobre règim del professo- rat universitari, modificat pels reials decrets 1200/86, de 13 de juny (BOE de 25 de juny) i 554/1991 de 12 d’abril (BOE de 19 d’abril) i 70/2000 de 21 de gener (BOE de 22 de gener), Reial decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE 9 de setembre), so- bre retribucions del professorat universitari, modificat par- cialment pel Reial decret 74/2000, de 21 de gener (BOE de 22 de gener), i els Estatuts d’aquesta universitat.
Mostrar más

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

D’acord amb la Normativa sobre el procediment abreujat per resoldre les necessitats de transformacions i contractacions de personal docent i investigador amb caràcter urgent, els de- partaments podran sol·licitar que es constituïsca una llista d’es- pera per a la provisió de futures vacants que es produïsquen durant el curs 2001-2002 amb els aspirants admesos per com- plir els requisits de la convocatòria que no hagen aconseguit plaça en aquest concurs. La inclusió en les esmentades llistes d’espera no atorgarà als aspirants cap dret a la contractació.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

El síndic/a de Greuges de la Universitat Jaume I pot ac- cedir, per raó de les seues funcions, a qualsevol document intern de la Universitat, amb la deguda salvaguarda del dret a la intimitat de les persones. Els òrgans universitaris i tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a pro- porcionar les dades i les informacions sol·licitades pel síndic/a de Greuges en l’exercici de les seues funcions.

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

4. Si cap d’aquests no obté la majoria abso- luta, es farà una nova votació en un termini no superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat que obtinga el major nombre de vots. Es consi- derarà que les diferents reunions que puguen pro- d u i r-se amb la finalitat de dur a terme aquestes votacions formen part d’una única sessió del Consell, i s’acordarà al final de cada reunió el dia, l’hora i el lloc en què es realitzarà la següent. 5. Si no es presenta cap candidatura o en el supòsit que no s’arribe, després del procediment abans descrit, a l’elecció de director de Departament, el Rectorat, després de consultar- ho a la Junta de Govern, assignarà provisional- ment les funcions de direcció del Departament a un catedràtic o professor titular d’aquest Departament, que haurà de convocar eleccions a la direcció del Departament en el termini mà- xim de sis mesos.
Mostrar más

45 Lee mas

Show all 10000 documents...