PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

• Inoportuna. Per proposar-se després que la ministra de Cultura, Educació i Ciència ha anunciat la presentació d’un primer esborrany de la nova llei d’universitats per al proper mes de maig, en la qual, com se suposa a par- tir de les declaracions dels responsables polítics, de les demandes socials i de les mateixes comunitats univer- sitàries, es plantejaran canvis en els sistemes de govern i representació, circumstància que impossibilitarà que la proposta puga ser tramitada a les Corts Valencianes en les condicions requerides, per les interferències inevita- bles que el debat de la llei estatal introduirà.
Mostrar más

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Podran participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera dels grups C i D, sector administració general, al servei de la Universitat Jaume I, que reunisquen els requisits i les condicions del lloc de treball d’acord amb la seua res- pectiva classificació.

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 3 Febrer de 2000

4. Als efectes del càlcul de la mitjana en aquest apartat sols es compu- taran els anys en què haja existit alguna avaluació -pròpia de l’UJI o d’al- tres centres universitaris- al professorat. Les puntuacions obtingudes per la docència realitzada en altres universitats o centres d’investigació s’adapta- ran, mitjançant una relació proporcional, a l’escala utilitzada per l’UJI. Per a obtenir la qualificació corresponent a un curs es procedirà de la següent ma- nera: amb les avaluacions docents del professorat de l’UJI anteriors al curs 98/99, que afectava tota la docència impartida, s’obtindrà la qualificació mit- jana de totes les assignatures avaluades; i amb les avaluacions docents del curs 98/99 i posteriors s’escollirà com a qualificació associada a un curs la de l’assignatura més valorada (sempre que aquesta tinga almenys 4.5 crèdits). El procés d’avaluació del professorat mitjançant l’ús de les enquestes d’o- pinió dels estudiants serà revisat amb anterioritat al mes d’octubre de l’any 2000. 5. Convocatòries de la Unió Europea, de la CICYT o convocatòries es- tatals similars, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència o convocatòries de la comunitat similars, i qualsevol altra en què participe com a entitat ava- luadora l’ANEP.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

D’acord amb la proposta formulada per la Comissió constituïda per a jutjar el concurs pú- blic convocat per Resolució de la Universitat Jaume I de 31 de gener de 1997 (BOE de 22 de febrer) per a la provisió de la plaça de professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Sociologia (concurs núm. 22/1996) i després que el concursant ha acreditat que reuneix els re- quisits a què fa referència l’apartat 2 de l’article 5è del Reial Decret 1888/84, de 26 de setembre, Aquest Rectorat, en ús de les atribucions con- ferides per l’article 42 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària, i l’article 13.1 del Reial Decret esmentat, ha resolt nomenar el Sr. Andrés Piqueras Infante, professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Sociologia, adscrit al Departament de Filosofia i Sociologia.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Tota aquesta informació recollida ens ha de servir per mar- car els objectius dels pròxims plans de formació, que han de tenir en compte no sols les necessitats del moment; sinó tam- bé, tots els suggeriments que es recullen durant el període de vigència d’aquest Pla de formació. Així mateix, s’han de con- siderar els resultats de les avaluacions en cada curs, ja que aquests resultats podran fer reconsiderar els objectius, les me- todologies, etc., del curs o, fins i tot, la seua necessitat i/o pos- sibilitat de realització.

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

3. L’avantprojecte d’Estatuts, per acord de la Mesa, es farà públic al Claustre i a la resta de la comunitat universitària, i s’obrirà un termini de 15 dies naturals, comptadors des del dia que indique la Mesa del Claustre, perquè les perso- nes que no pertanyen al Claustre puguen pre- s e n t a r-hi esmenes parcials. Aquestes esmenes s’hauran de presentar al Registre General diri- gides a la Comissió d’Estatuts, acompanyades d’un text alternatiu i de justificació, així com de les dades personals que identifiquen la persona o persones que presenten l’esmena.
Mostrar más

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

3. Si cap de les candidatures obté la majoria absoluta, cal fer una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegida la perso- na anterior que obtinga el major nombre de vots. 4. En el supòsit de divisió de la unitat pre- departamental o de transformació d’unitat pre- departamental en departament la Direcció con- tinuarà en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció de la unitat predepartamental queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nome- narà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

EstherCliment Tormos 11,33 punts Mª Dolores López Córdoba 10,94 punts 2. Els estudiants relacionats a continuació queden en reserva per si sorgira qualsevol in- compatibilitat d'algun estudiant elegit: Alejandra Agut Gual 10,66 punts Mª Ángeles Martínez Benedicto 6,13 punts 3. En el supòsit que aquestes persones si- guen beneficiàries de més d'una beca de la Universitat durant el segon semestre d'aquest curs, n'han d'elegir sols una, en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de la seua pu- blicació. En aquest cas, serà beneficiari/ària el/la següent en puntuació, i així successiva- m e n t
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimentos. Se cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (4) del Anexo 2-A. 3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones de R.D. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los crédi- tos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como, especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
Mostrar más

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

L’endeutament realitzat per la Universitat Jaume I al qual s’ha fet referència cobreix les inversions que cal realitzar en el denominat Primer Pla d’Inversions. Addicionalment, de ma- nera simultània a l’execució dels projectes anteriors, les cinc universitats estan negociant amb la Generalitat Valenciana l’im- port dels fons necessaris per a emprendre l’anomenat Segon Pla d’Inversions que, a data d’avui, encara no està acabat de quantificar. Tanmateix, per a no paralitzar la realització de de- terminades infraestructures que es consideren d’interès priori- tari, les universitats han aconseguit de la Generalitat l’autorit- zació per a començar a executar inversions, a compte d’aqueix segon pla, per un import que, en el cas de la Jaume I, ascen- deix a 3.300 milions de pessetes.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Cada centre que desitge adscriure’s a aquest projecte podrà fer-ho amb un màxim de dues titulacions per al curs 2000-2001. Per a incloure cada titulació d’un centre cal introduir al siste- ma de gestió informació relativa als recursos que té assignats. Tot i que el més senzill seria limitar l’experiència a l’ESTCE, puix molta de la informació necessària ja es troba disponible al sistema, considerem factible obrir el projecte a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), encara que d’u- na manera limitada i sempre que hi haja un compromís dels respectius equips deganals i direccions de titulació implicats per tal de proporcionar la informació que calga en els termi- nis indicats més avant, així com gestionar la seua introducció en el sistema. Una fase III del projecte estendria el projecte a totes les titulacions de la UJI.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

3. L’elecció dels components de les meses electorals i dels seus suplents s’ha de fer mitjançant sorteig electrònic entre els membres del cens electoral de la mesa corresponent. No po- den formar part de les meses electorals, per incompatibilitat, els membres de la Junta Electoral i els estudiants i estudiantes que presenten candidatura. Una vegada efectuat el sorteig, s’ha de comunicar a les persones elegides, així com el termi- ni per a la presentació de sol·licituds d’exempció acompanya- des, si escau, dels corresponents justificants; finalitzat aquest termini, la Junta Electoral ha de resoldre les sol·licituds pre- sentades i fer el nomenament definitiu dels components de les meses, tant dels titulars com dels suplents.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

5.3 Les ajudes concedides sota els conceptes de “viatges i dietes” i “altres despeses” s’han d’assignar a partir d’un mò- dul per EDP que cal fixar segons la disponibilitat pressupostària. Queda exempt d’aquest mòdul el concepte de “viatges i die- tes” aplicable als desplaçaments que realitze l’investigador principal, des del seu lloc d’origen a la Universitat Jaume I, quan no siga personal d’aquesta; aquesta contingència ha de figurar en el pressupost del projecte. En tot cas, les ajudes con- cedides mai no poden superar les quantitats sol·licitades.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Requisits: les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en aquesta convocatòria i en la legislació vigent: Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma uni- versitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial decret 898/85, de 30 d’abril (BOE de 19 de juny), sobre règim del professo- rat universitari, modificat pels reials decrets 1200/86, de 13 de juny (BOE de 25 de juny) i 554/1991 de 12 d’abril (BOE de 19 d’abril) i 70/2000 de 21 de gener (BOE de 22 de gener), Reial decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE 9 de setembre), so- bre retribucions del professorat universitari, modificat par- cialment pel Reial decret 74/2000, de 21 de gener (BOE de 22 de gener), i els Estatuts d’aquesta universitat.
Mostrar más

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

El Consell del ITC està integrat per tot el professorat i in- vestigadors/es que posseïsquen la suficiència investigadora i que siguen membres del ITC, un representant dels col·labora- dors d’investigació, un representant del personal tècnic de su- port a la investigació i un representant del personal d’admi- nistració i serveis. És l’òrgan suprem de govern del ITC en les matèries acadèmiques i investigadores de la seua competèn- cia i podrà exigir responsabilitats al director/a i revocar-lo, si és procedent, d’acord amb els articles 161 i 162 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. En cas de revocació els candidats alternatius hauran de reunir els requisits previstos en l’article 11 d’aquest Reglament.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

La finalitat de la seua actuació, a instància o d’ofici, ha d’estar orientada a servir les necessitats de la comunitat uni- versitària, tenint cura i donant el suport necessari perquè les interrelacions entre les diferents persones i els estaments es desenvolupen en el respecte als drets i deures de cadascun per tal d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i eficiència en el funcionament i les finalitats que vol assolir la Universitat Jaume I. Per aconseguir aquest objectiu serà especialment receptiu a les iniciatives, aspiracions, opinions i queixes que li adrecen els membres de la comunitat universitària, en el sen- tit més ampli.
Mostrar más

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Contra aquesta convocatòria i les bases d’aquesta, que són definitives en la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, en el ter- mini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la pu- blicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, d’acord amb els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu co- mú, i potestativament podran interposar el recurs de reposició en el termini d’un mes, davant el rector, d’acord amb els arti- cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, segons la redacció d’aques- ta, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Tot això sen- se perjudici que s’utilitze qualsevol altre recurs que es considere convenient.
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Els procediments universitaris que es detallen en l’annex han de ser resolts en el termini màxim indicat per a cadascun. Transcorregut el termini màxim per a resoldre el procediment sense que haja recaigut una resolució expressa, es pot entendre es- timada o desestimada la sol·licitud, d’acord amb allò que s’ha es- tablert per a cada supòsit en l’annex, i es requereix, per a l’eficà- cia de les resolucions presumptes, el certificat previst en l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Durant el transcurs del termini per a l’emissió del certificat es pot resoldre expressament sobre el fons, d’acord amb les nor- mes aplicables i sense vinculació amb els efectes atribuïts a la resolució presumpta el certificat de la qual s’ha sol·licitat.
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Pérez García, Mª Ángeles Puig de la Osa, Mª Ángeles Quesada Marín, Gabriel Ramón Roig, Joan Sánchez Ballester, Elena Sanchís Altava, Meritxell Sanz i Alegre, Sonia Usó Martínez, Jordi Vidal Penalba, Xavier Vila Valero, Teresa Araceli FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

29 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 1 Novembre de 1998

1 . El Consell de la unitat predepartamental quedarà vàli- dament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convo- catòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus mem- bres. Serà necessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Consell de la unitat predepartamen- tal s’entendrà convocada la sessió automàticament a la ma- teixa hora, un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el corresponent avís.
Mostrar más

39 Lee mas

Show all 10000 documents...