PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

En tot cas, les investigacions realitzades pel síndic/a de Greuges es portaran a terme dins de la més absoluta reserva, tant respecte a les persones com als serveis o dependències de la Universitat. Així mateix, tota la informació obtinguda en el curs de la investigació tindrà caràcter reservat. Tot això, sen- se perjudici de les competències que corresponen al síndic/a de Greuges en relació amb la possibilitat d’incloure la perti- nent referència en els seus informes al Claustre de la Universitat.

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 5 Abril de 2000

Com a qüestió prèvia s’ha acordat que els fons d’aquest Grup 1. 1 es puguen utilitzar per a la investigació en un sen- tit ampli, perquè també puguen sufragar despeses derivades de compra de material fungible, assistència a congressos i altres (sempre relacionats amb investigació) a més de les despeses de compra i manteniment de material d’investigació i de des- peses ocasionades per cursos de doctorat. Es fixa un màxim del 30% de la part corresponent del pressupost d’aquest Grup 1. 1 a cada departament, per a fer front a despeses derivades de assistència a congressos i altres (sempre relacionats amb la investigació). Per tant, almenys el 70% s’haurà de destinar a infraestructura d’investigació, manteniment d’equips d’inves- tigació, així com les possibles despeses per l’organització de cursos de doctorat que prèviament hagen sigut aprovats per la Comissió d’Investigació i Doctorat.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

La Universitat s’ha adherit mitjançant els successius con- tractes institucionals amb la Unió Europea des de l’1 de juliol de 1996 al Programa Sòcrates-Erasmus amb la intenció d’o- ferir als seus estudiants una formació de qualitat i donar una di- mensió europea als estudis, sempre propiciant el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destinació. La Universitat va decidir implantar el sistema ECTS, impulsat pel Programa Sòcrates, per tal de garantir el ple reconeixement dels estudis cursats. Com a resultat es va modificar la Normativa sobre Adaptacions en Junta de Govern de juny de 1998.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

4. Els representants de les candidatures conjuntes poden sol·licitar, d’acord amb les dates assenyalades per la Junta Electoral, l’acreditació d’un/a interventor/a de la candidatura per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, la qual ha de lliurar les correspo- nents acreditacions a les presidències de les meses electorals. Les persones interventores han de signar l’acta de l’elecció i po- den demanar la inclusió de les al·legacions que estimen adients. Article 9. Constitució i funcionament de les meses electo- rals
Mostrar más

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 4 Març de 2000

Un pas racionalitzador important en aquest terreny con- sisteix a quantificar les necessitats de requalificació de la plan- tilla, determinant, d’una banda, les competències que cada fa- mília de llocs necessitarà en el futur en les seues dimensions de capacitació, coneixements i actituds (els seus respectius per- fils de competències) i, d’una altra banda, les competències actuals de la plantilla en les mateixes dimensions. Sota un sis- tema de direcció estratègica plenament implantat, el conjunt de les diferències, element a element, d’aquestes dues bases de dades hauria de constituir una peça important de l’eix que establisca els plans de formació.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

S’haurà d’estendre una acta de cada sessió, la qual haurà d’incloure la indicació de les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps de la seua celebració, els punts principals de les de- liberacions, la forma i el resultat de les votacions i el text dels acords. L’esborrany de l’acta, que ha de signar la persona que tinga la representació de la secretaria amb el vistiplau del Rectorat, serà dipositat a la Secretaria General amb una antela- ció de 4 dies a la data en què tinga lloc la sessió on haurà de ser aprovada, per tal que qualsevol claustral puga consultar-lo. L’esborrany es farà arribar als membres del Claustre per correu in- tern o per correu electrònic.
Mostrar más

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

4. A fi de fer efectiva la previsió continguda en l’article 53.2.d) de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, en re- lació a la compatibilització dels estudis amb la preparació o activitat esportiva dels esportistes d’alt nivell, els centres do- cents que impartisquen ensenyaments de règim general i de rè- gim especial, així com les universitats, han de tenir present aquesta condició en relació a les sol·licituds de canvis d’hora- ris, grups i exàmens que coincidisquen amb les seues activi- tats, així com respecte dels límits de permanència establerts per les universitats i, en general, en la legislació educativa.
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

3. Si cap de les candidatures obté la majoria absoluta, cal fer una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegida la perso- na anterior que obtinga el major nombre de vots. 4. En el supòsit de divisió de la unitat pre- departamental o de transformació d’unitat pre- departamental en departament la Direcció con- tinuarà en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció de la unitat predepartamental queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nome- narà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

«La Universitat Jaume I de Castelló es com- promet a portar a terme totes les seues activitats amb el respecte que cal a la protecció del medi ambient i a millorar progressivament les seues pràctiques mediambientals, tal com reconeix en els seus Estatuts (Article 4 i disposició addicio- nal 4ª). En la materialització d’aquest compro- mís es proposa desenvolupar una política de ges- tió mediambiental en uns nivells de concreció homologables als establerts en les normes ISO 14000 i en el sistema comunitari de gestió i au- ditoria mediambiental del reglament 1836/93 de la Unió Europea dins del procediment obert a serveis no industrials 96/C75/19» .
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 2 Desembre de 1998

La subscripció a les revistes del CARSI i el seu submi- nistrament es traurà a concurs públic en tres lots: revistes es- panyoles, revistes estrangeres i subscripcions en CD-ROM. Amb aquest procediment, ja utilitzat en algunes universitats, es pretén, d’una banda, un estalvi econòmic, estimat entre un 4% i un 8%, i, d’una altra banda, una simplificació del procés de seguiment dels proveïdors, i obtenir els serveis afegits que aquests puguen oferir gratuïtament, com ara sumaris de revis- tes, noves edicions digitals, etc. Esperem que tot això, junta- ment amb la utilització de la Secció d’Obtenció de Documents (SOD), puga resultar molt útil per a tots els membres de la nos- tra comunitat universitària. Així, les reclamacions i la factu- ració es farà amb un màxim de tres proveïdors, cosa que con- trasta amb la complexitat actual derivada del manteniment de més de 1200 subscripcions. En el futur podrà estudiar-se la possibilitat d’una contractació per un període superior a un a n y, encara que inicialment el més adequat siga limitar-se a aquesst període.
Mostrar más

57 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Cada centre que desitge adscriure’s a aquest projecte podrà fer-ho amb un màxim de dues titulacions per al curs 2000-2001. Per a incloure cada titulació d’un centre cal introduir al siste- ma de gestió informació relativa als recursos que té assignats. Tot i que el més senzill seria limitar l’experiència a l’ESTCE, puix molta de la informació necessària ja es troba disponible al sistema, considerem factible obrir el projecte a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), encara que d’u- na manera limitada i sempre que hi haja un compromís dels respectius equips deganals i direccions de titulació implicats per tal de proporcionar la informació que calga en els termi- nis indicats més avant, així com gestionar la seua introducció en el sistema. Una fase III del projecte estendria el projecte a totes les titulacions de la UJI.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de març al 27 d’abril de 1998. Els candi- dats seleccionats seran informats per la Universitat de la resolució, alhora que se’ls co- municarà qualsevol informació que afecte el de- senvolupament del compromís que han adquirit. BAREM:

29 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materias troncales a áreas de conocimentos. Se cumplimentará en el supuesto a) de la Nota (4) del Anexo 2-A. 3. La Universidad podrá añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudios a las previsiones de R.D. de directrices generales propias del título de que se trate (en especial, en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y contenidos troncales y de los crédi- tos y áreas de conocimiento correspondientes según lo dispuesto en dicho R.D.), así como, especificar cualquier decisión o criterio sobre la organización de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no constituyen objeto de homologación por el Consejo de Universidades.
Mostrar más

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

4. Per cada punt de l’ordre del dia és preceptiva l’obertura d’un debat. El degà o degana pot proposar a la Junta el canvi d’or- dre de discussió dels punts inclosos en l’ordre del dia de la ses- sió, excepció feta, en les sessions ordinàries, del primer punt (aprovació de l’acta anterior) i del darrer (torn obert de paraules). 5. Qualsevol membre de la Junta pot presentar propostes relatives als punts de l’ordre del dia. Cada proposta reque- reix ser votada amb petició de vots favorables, vots contraris i abstencions. Els acords s’han de prendre per majoria simple. No es pot prendre acords sobre cap assumpte que no figure en l’ordre del dia, llevat que hi estiguen presents tots els mem- bres de la Junta i siga incorporat l’assumpte a l’ordre del dia pel vot favorable de la majoria absoluta.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 4 Gener de 1998

Ara per ara, encara que sens dubte hi ha ra- ons sobreres de fet per a pensar que les TIC con- tenen el potencial de millorar enormement la docència, la investigació i la gestió università- ria, la qüestió és més prompte si les universi- tats espanyoles se sumaran o no a aquestes no- ves formes de funcionament, que ja es troben en plena explotació i en imparable progressió a gran part del món. És important assenyalar que sent l’activitat acadèmica intr’nsecament una activitat de caràcter profundament universal, una hipotètica pèrdua del tren de les noves tec- nologies implicaria no sols la renúncia als po- tencials beneficis d’aquestes (eficàcia, econo-
Mostrar más

45 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Haver complit 18 anys i no superar els 70 anys d’edat. Estar en possessió del títol de llicenciatura, arquitectura o enginyeria superior, excepte en el cas de places adscrites a les àrees de coneixement específiques que determina l’Ordre mi- nisterial de 28 de desembre de 1984 (BOE de 16 de gener de 1985), i aquelles altres acordades pel Consell d’Universitats, en desplegament de l’article 35.1 de la Llei de reforma uni- versitària, en les quals s’exigirà el títol de diplomatura, arqui- tectura tècnica o enginyeria tècnica.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

El Consell del ITC està integrat per tot el professorat i in- vestigadors/es que posseïsquen la suficiència investigadora i que siguen membres del ITC, un representant dels col·labora- dors d’investigació, un representant del personal tècnic de su- port a la investigació i un representant del personal d’admi- nistració i serveis. És l’òrgan suprem de govern del ITC en les matèries acadèmiques i investigadores de la seua competèn- cia i podrà exigir responsabilitats al director/a i revocar-lo, si és procedent, d’acord amb els articles 161 i 162 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. En cas de revocació els candidats alternatius hauran de reunir els requisits previstos en l’article 11 d’aquest Reglament.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

• Injustificada. La situació de les universitats públiques va- lencianes i la resposta que aquestes estan donant a les de- mandes socials, juntament amb la posada en marxa dels nous mecanismes de millora i rendició de comptes que preveu el finançament per objectius del nou Pla de fi- nançament —encara no desplegats totalment per desin- terès de la mateixa administració— no justifiquen una intervenció tan directa, intensa i fora de temps, que no naix d’una anàlisi compartida del sistema universitari va- lencià, sinó d’un desig d’intervenció política directa en la gestió i decisió universitària.
Mostrar más

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Les persones que opten a més d’una plaça hauran de pre- sentar una sol·licitud independent per a cadascuna d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Els aspirants a les places perfilades amb docència en va- lencià hauran de justificar els coneixements de valencià mit- jançant l’acreditació oficial –nivell mitjà– o, si escau, la su- peració d’una prova de nivell que amb aquesta finalitat realitzarà el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

4. La composició del logotip es presentarà en cartolina de la mida DIN A4, sense marges. 5. Els treballs s’hauran de presentar junta- ment amb un sobre tancat, dins del qual figu- raran les dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte), i una fotocòpia del carnet d’estudiant. A la part externa del sobre, cal indicar-hi el lema del treball.

16 Lee mas

Show all 10000 documents...