PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

La signatura del contracte, de caràcter administratiu de col·laboració temporal s’haurà de produir abans de deu dies hàbils comptadors des de la data de publicació de la resolució del concurs. La data de començament del contracte i dels efec- tes econòmics serà la de compareixença al Servei de Recursos Humans per a la seua formalització. Qualsevol situació que ho impedisca haurà de ser al·legada per escrit per la persona in- teressada. Si no és així i s’esgota el termini sense haver signat el contracte la persona interessada decaurà en el seu dret.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 6 Abril de 1999

rals utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que esti- men adients, tot respectant les normes contingudes en aques- tes instruccions, així com el dret a la intimitat i la pròpia imat- ge de les persones. En cap cas el debat electoral pot vulnerar les normes de correcta convivència i el respecte entre les can- didatures; en aquest sentit, no es pot fer cap referència direc- ta a altres candidatures o als seus membres que no es puga jus- tificar documentalment.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 6 Maig de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 6 Maig de 2000

b) Per a pròtesis dentàries (dentadura completa superior i/o inferior, tractaments d’endodòncia i ortodòncia, etc.), ajudes per l’import total, si no passen de 28.000 pessetes, i fins al 75% del seu import si superen aquesta quantitat, i sense que les aju- des que es concedisquen en aquest segon cas puguen ser su- periors a 68.000 pessetes ni inferiors a 28.000 pessetes.

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 6 Març de 1998

COGNOMS .................................................................................................................................... EDAT ............................. NOM .............................................................................................................................................. DNI ................................ LOCALITATDE RESIDÈNCIA ................................................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... LOCALITATDE RESIDÈNCIADELS PARES ........................................................................... TELÈFON ...................... ADREÇA ................................................................................................................................................................................... TITULACIÓ I CURS QUE REALITZES ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTES: .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Accepte les bases que regulen la convocatòria i sol·licite que siga admesa la meua petició, i manifeste que, si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingudes en la documentació aport a d a .
Mostrar más

29 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

6. La Junta de Govern queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi ha presents la majoria absoluta dels membres i, en segona convocatòria, si hi ha presents almenys la tercera part dels membres. És necessària l’assistència del rector o rectora i la persona que ocupe la secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la constitució vàlida de la Junta, s’entendrà con- vocada la sessió automàticament un dia hàbil després, a la ma- teixa hora, de la qual cosa caldrà publicar l’avís corresponent. 7. La substitució de la presidència i de la secretaria es pro- duirà en els casos de vacants, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

7.6 En qualsevol moment es pot sol·licitar al Vicerectorat d’Investigació i Planificació la incorporació de nous membres a l’equip d’investigació. Per a això s’ha d’adjuntar a la sol·li- citud d’incorporació, el currículum, la còpia del DNI i la con- formitat del nou membre de l’equip d’investigació, indicant- hi el nombre d’hores setmanals de dedicació al projecte que compromet. Aquestes incorporacions no poden produir incre- ments sobre el pressupost concedit. Només en casos molt jus- tificats es concedirà la baixa com a membres de l’equip in- vestigador. La intenció de participar en un altre projecte d’investigació no pot ser causa de concessió de baixa. Qualsevol canvi en la dedicació del personal investigador que puga pro- duir-se a al llarg del desenvolupament del projecte ha de comp- tar amb l’aprovació expressa del Vicerectorat d’Investigació i Planificació.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Les condicions que han de posseir els aspi- rants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de se- tembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds:

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

5.3 La Comissió de Semestres Sabàtics estarà constituïda pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, pel vice- rector d’Investigació i Planificació i per tres membres del pro- fessorat, d’àmbits de coneixement diferents, pertanyents als cossos docents universitaris que tinguen reconeguts dos o més trams de docència i dos o més trams de recerca. Els tres mem- bres de la comissió de semestres sabàtics seran proposats per la Junta de Govern i es renovaran cada quatre anys.

37 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Para la obtención del título el estudiante deberá efectuar un proyecto final de carrera. Dado el carácter emi- nentemente práctico de la titulación, para el que el contacto con la realidad agraria es de vital importancia y habida cuenta de la vocación de esta universidad en fomentar la estancia en Practicas, se procuraran todos los medios necesarios para que el proyecto se desarrolle en el marco de la Estancia en practicas en una Empresa. Proyecto al que se asignará 6 créditos, correspondiendo a cada crédito una equivalencia de 40 horas. El Tr a b a j o será tutorizado por un profesor de la Universidad y supervisado por un técnico de la empresa. Será evaluado una vez que el estudiante haya cursado todas las asignaturas de la titulación, para lo cual será necesrio la presenta- ción y defensa de una memoria del trabajo realizado.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

La Universitat s’ha adherit mitjançant els successius con- tractes institucionals amb la Unió Europea des de l’1 de juliol de 1996 al Programa Sòcrates-Erasmus amb la intenció d’o- ferir als seus estudiants una formació de qualitat i donar una di- mensió europea als estudis, sempre propiciant el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destinació. La Universitat va decidir implantar el sistema ECTS, impulsat pel Programa Sòcrates, per tal de garantir el ple reconeixement dels estudis cursats. Com a resultat es va modificar la Normativa sobre Adaptacions en Junta de Govern de juny de 1998.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 8 Maig de 1998

Para la obtención del título el estudiante deberá efectuar un proyecto final de carrera. Dado el carácter eminentemente práctico de la titulación, para el que el contacto con la realidad agraria es de vital importancia y habida cuenta de la vocación de esta universidad en fomentar la estancia en Practicas, se procura- ran todos los medios necesarios para que el proyecto se desarrolle en el marco de la Estancia en practicas en una Empresa. Proyecto al que se asignará 6 cré- ditos, correspondiendo a cada crédito una equivalencia de 40 horas. El Trabajo será tutorizado por un profesor de la Universidad y supervisado por un técnico de la empresa. Será evaluado una vez que el estudiante haya cursado todas las asignaturas de la titulación, para lo cual será necesrio la presentación y defensa de una memoria del trabajo realizado.
Mostrar más

62 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

R e q u i s i t s : Les condicions que han de pos- seir els aspirants són les establertes en la legis- lació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). P resentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d’instància-cur- rículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9 h fins a les 14 i vesprades de 17h fins 19h). Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corres- ponents i, si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que si- ga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds.
Mostrar más

27 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 3 Gener de 1999

Vist que hi ha un lloc de treball vacant del grup C/D, sec- tor administració general, secretària del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, la provisió del qual s’- ha d’efectuar pel sistema de lliure designació, d’acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administrati- ves i d’organització de la Generalitat Valenciana) i el Decret 69/1986, de 2 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció de Personal i Provisió de Llocs de Treball, aquest Rectorat, fent ús de les competències que legalment té confe- rides, resol convocar per a la provisió el lloc de treball que es detalla en la base tercera d’aquesta resolució, d’acord amb les bases següents:
Mostrar más

5 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Cada centre que desitge adscriure’s a aquest projecte podrà fer-ho amb un màxim de dues titulacions per al curs 2000-2001. Per a incloure cada titulació d’un centre cal introduir al siste- ma de gestió informació relativa als recursos que té assignats. Tot i que el més senzill seria limitar l’experiència a l’ESTCE, puix molta de la informació necessària ja es troba disponible al sistema, considerem factible obrir el projecte a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) i a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE), encara que d’u- na manera limitada i sempre que hi haja un compromís dels respectius equips deganals i direccions de titulació implicats per tal de proporcionar la informació que calga en els termi- nis indicats més avant, així com gestionar la seua introducció en el sistema. Una fase III del projecte estendria el projecte a totes les titulacions de la UJI.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 5 Febrer de 1998

9. La Junta Electoral, en compliment del que preveu l'article 6. 6.a del Reglament de constitució i funcionament dels cen- tres, ha repartit el nombre total de llocs de representació de l'estudiantat a la Junta com queda indicat, sense perjudici de l'aplicació amb posterioritat del que va aprovar la Junta de Govern en funcions núm. 12, del dia 29.1.98, a proposta del Consell d'Estudiants i la Junta Electoral, en el sentit que s'haurà de procedir al «cobriment dels llocs de representació va- cants en una titulació amb els candidats més votats no electes d'altres titulacions del Centre. (...) El criteri per a l’assigna- ció dels candidats ha de ser (...) el del major grau de representació obtingut (número de vots/número d'estudiants matricu- lats en la titulació)».
Mostrar más

47 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

L’ordre de prioritat s’obtindrà per la suma de la puntua- ció aconseguida en els diversos exercicis més l’obtinguda en la valoració dels mèrits que en cada convocatòria s’establisca. Crida: cada vegada que s’haja d’ocupar un lloc de treball i es considere necessari cobrir-lo s’oferirà a la persona de la bor- sa amb major puntuació i de manera correlativa. La persona a qui se li oferisca el lloc de treball no haurà de ser personal de l’UJI i, en cas contrari, haurà de pertànyer a distinta escala.

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

El Consell del ITC està integrat per tot el professorat i in- vestigadors/es que posseïsquen la suficiència investigadora i que siguen membres del ITC, un representant dels col·labora- dors d’investigació, un representant del personal tècnic de su- port a la investigació i un representant del personal d’admi- nistració i serveis. És l’òrgan suprem de govern del ITC en les matèries acadèmiques i investigadores de la seua competèn- cia i podrà exigir responsabilitats al director/a i revocar-lo, si és procedent, d’acord amb els articles 161 i 162 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. En cas de revocació els candidats alternatius hauran de reunir els requisits previstos en l’article 11 d’aquest Reglament.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

La finalitat de la seua actuació, a instància o d’ofici, ha d’estar orientada a servir les necessitats de la comunitat uni- versitària, tenint cura i donant el suport necessari perquè les interrelacions entre les diferents persones i els estaments es desenvolupen en el respecte als drets i deures de cadascun per tal d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i eficiència en el funcionament i les finalitats que vol assolir la Universitat Jaume I. Per aconseguir aquest objectiu serà especialment receptiu a les iniciatives, aspiracions, opinions i queixes que li adrecen els membres de la comunitat universitària, en el sen- tit més ampli.
Mostrar más

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Les persones que opten a més d’una plaça hauran de pre- sentar una sol·licitud independent per a cadascuna d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Els aspirants a les places perfilades amb docència en va- lencià hauran de justificar els coneixements de valencià mit- jançant l’acreditació oficial –nivell mitjà– o, si escau, la su- peració d’una prova de nivell que amb aquesta finalitat realitzarà el Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 9 Juny de 1998

La recerca de la qualitat en totes les activi- tats de la Universitat Jaume I és un manament que fan els Estatuts i que s’ha de desenvolu- p a r. Així, en el preàmbul es diu que “La Universitat Jaume I valora l’educació com a par- ticipació en la transformació econòmica i cul- tural del conjunt de la societat i incorpora a les seues activitats, com a instruments d’acció po- sitiva, la millora contínua de la qualitat en tots els seus serveis, el compromís social...”. Ta m b é en l’article 5è s’enumeren les finalitats de la nos- tra Universitat, i s’hi destaca l’assoliment d’un nivell alt de qualitat: “Són finalitats de la Universitat Jaume I: a) excel·lir en la docèn- cia, en la formació per a la investigació i en la preparació de professionals; b) excel·lir en la in- vestigació, la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica en tots els camps de la ciència, la tècnica, les arts i la cultura; c) de- senvolupar i prestar uns serveis amb criteris de qualitat; e) potenciar activitats de millora de la docència universitària i contribuir al perfeccio- nament del sistema educatiu”.
Mostrar más

137 Lee mas

Show all 10000 documents...