PDF superior Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 7 Juliol de 2001

D’acord amb la Normativa sobre el procediment abreujat per resoldre les necessitats de transformacions i contractacions de personal docent i investigador amb caràcter urgent, els de- partaments podran sol·licitar que es constituïsca una llista d’es- pera per a la provisió de futures vacants que es produïsquen durant el curs 2001-2002 amb els aspirants admesos per com- plir els requisits de la convocatòria que no hagen aconseguit plaça en aquest concurs. La inclusió en les esmentades llistes d’espera no atorgarà als aspirants cap dret a la contractació.

7 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 7 Abril de 1998

La Universitat Jaume I, amb la intenció d’in- corporar al campus nou les obres d’art corres- ponents a la dotació econòmica legal en tota edi- ficació sufragada amb fons públics, convoca aquest concurs amb la finalitat de donar parti- cipació en aquest projecte a tots els artistes i les artistes interessats a presentar la seua obra, do- n a r-la a conèixer i que puga formar part de l’À- rea de Ciència i Tecnologia, de la Biblioteca i

16 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 7 Maig de 1999

7.6 En qualsevol moment es pot sol·licitar al Vicerectorat d’Investigació i Planificació la incorporació de nous membres a l’equip d’investigació. Per a això s’ha d’adjuntar a la sol·li- citud d’incorporació, el currículum, la còpia del DNI i la con- formitat del nou membre de l’equip d’investigació, indicant- hi el nombre d’hores setmanals de dedicació al projecte que compromet. Aquestes incorporacions no poden produir incre- ments sobre el pressupost concedit. Només en casos molt jus- tificats es concedirà la baixa com a membres de l’equip in- vestigador. La intenció de participar en un altre projecte d’investigació no pot ser causa de concessió de baixa. Qualsevol canvi en la dedicació del personal investigador que puga pro- duir-se a al llarg del desenvolupament del projecte ha de comp- tar amb l’aprovació expressa del Vicerectorat d’Investigació i Planificació.
Mostrar más

39 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 8 Juliol de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 8 Juliol de 2000

1. El Consell de Departament quedarà vàlidament consti- tuït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria ab- soluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà ne- cessària l’assistència del director o directora i el secretari o se- cretària o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Consell s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora, un dia després, i es publicarà l’avís corresponent. 2. A l’efecte de quòrum constituent, no s’admetran dele- gacions ni vots per correu. A l’efecte de votació, s’admetran delegacions sempre que es justifique l’absència per raons acadè- miques o malaltia. Cada un dels membres del Consell pot exer- cir com a màxim un vot delegat.
Mostrar más

32 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

i ) Informar i aprovar, si escau, sobre la contractació de per- sonal en el marc dels convenis firmats a l’empara de la Normativa per a contractar, d’acord amb les instruccions que sobre règim contractual determine la Gerència de la Universitat. j) Participar en els procediments d’avaluació de la docèn- cia i en els serveis de la Universitat que afecten les seues ac- tivitats, així com la participació en els processos de formació. k) Aprovar la proposta de pressupost del Departament pre- sentada per la Direcció, planificar la utilització dels seus re- cursos, establir els criteris de l’administració i conèixer de les decisions d’execució del pressupost adoptades per la Direcció. l) Aprovar l’informe de l’adscripció dels seus membres a altres departaments o a instituts universitaris, així com establir els criteris i emetre els informes sobre la recepció de membres d’altres departaments o instituts universitaris.
Mostrar más

37 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 9 Juliol de 1999

cel·la, i contemplarà una segona fase de futura ampliació. La Universitat Jaume I ha dissenyat el Campus del Riu Sec per tal que servisca de seu única al conjunt de les seues ins- tal·lacions acadèmiques. Això possibilita la creació de serveis centrals que ofereixen una millor atenció a tots els seus usua- ris. En aquest campus està previst construir i gestionar una zo- na comercial en l’entorn de la zona de major afluència d’es- tudiants, professors i PAS, i molt pròxima a la parcel·la que allotjarà la Residència objecte d’aquest concurs.
Mostrar más

34 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 5 Març de 1999

6. La Junta de Govern queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, si hi ha presents la majoria absoluta dels membres i, en segona convocatòria, si hi ha presents almenys la tercera part dels membres. És necessària l’assistència del rector o rectora i la persona que ocupe la secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la constitució vàlida de la Junta, s’entendrà con- vocada la sessió automàticament un dia hàbil després, a la ma- teixa hora, de la qual cosa caldrà publicar l’avís corresponent. 7. La substitució de la presidència i de la secretaria es pro- duirà en els casos de vacants, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal.
Mostrar más

51 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 1 Octubre de 1997

7. La Mesa haurà de comprovar que la per- sona que diposita el vot està inscrita en el cens 8. Al final de l’elecció el secretari o secretària alçarà una acta en la qual farà constar: un llistat de les estudiantes i estudiants presents a l’aula, els vots nuls, els vots en blanc, els resultats ob- tinguts per totes les candidatures i les següents dades de l’estudiantat electe: nom, cognoms, adreça, DNI i telèfon, així com la seua signa- tura. Aquesta documentació s’introduirà en un sobre que serà signat pels membres de la Mesa. La Presidència recollirà el sobre i l’adreçarà a la Junta Electoral.
Mostrar más

61 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 4 Febrer de 1999

La Universitat s’ha adherit mitjançant els successius con- tractes institucionals amb la Unió Europea des de l’1 de juliol de 1996 al Programa Sòcrates-Erasmus amb la intenció d’o- ferir als seus estudiants una formació de qualitat i donar una di- mensió europea als estudis, sempre propiciant el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destinació. La Universitat va decidir implantar el sistema ECTS, impulsat pel Programa Sòcrates, per tal de garantir el ple reconeixement dels estudis cursats. Com a resultat es va modificar la Normativa sobre Adaptacions en Junta de Govern de juny de 1998.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

COGNOMS______________________________________________EDAT _________________ NOM___________________________________________DNI____________________________ L O C A L I TAT DE RESIDÈNCIA_______________________________TELÈFON _____________ A D R E Ç A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L O C A L I TATDE RESIDÈNCIADELS PA R E S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T E L È F O N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A D R E Ç A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TITULACIÓ QUE ESTÀS CURSANT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CURS QUE REALITZES DURANT E L1 9 9 7 / 9 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D O C U M E N TACIÓ QUE A D J U N T E S : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Assabentat de les bases que regulen la present convocatòria, sol·licite que siga admesa la meua pe- tició, i manifeste que si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingu- des en la documentació aportada.
Mostrar más

14 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 2 Novembre de 1997

Durant el període de la prestació, l’objec- tor haurà de presentar-se diàriament o en la pe- riodicitat que el servei ho estime, al servei o cen- tre on estiga assignat, i realitzar les tasques corresponents durant un màxim de 7 hores al dia. L’horari serà establert pel responsable del programa i publicat en la «Guia Informativa per als Objectors de Consciència que fan la Prestació Social Substitutòria a l’UJI». L’objector haurà de signar cada dia en la casella corresponent del full d’assistència. En acabar la setmana, el res- ponsable del programa signarà i posarà el segell del servei o centre en la casella corresponent. En cas d’absència de l’objector, el responsable del programa haurà de fer-ho constar en el full, així com la causa i els documents justificatius de l’absència, aportats per l’objector en retornar a la prestació. En acabar el mes, el responsable del programa enviarà al Vicerectorat el full d’as- sistència tot complet.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 12 Novembre de 1999

Els becaris a càrrec del projecte (dos per a l’ESTCE més un per centre que s’incorpore) seran, preferiblement, provi- nents de l’àmbit de cada centre i tindran coneixements in- formàtics a nivell d’usuari avançat i coneixements de valen- cià. Les beques comprendran el període de finals de febrer a finals de juliol (5 mesos) i tindran una remuneració bruta de 80.000 ptes mensuals. El seu paper serà, bàsicament, la pre- paració i introducció de dades (fitxes d’assignatura, horaris, calendaris d’exàmens, normativa, etc.) així com totes les fei- nes específiques indicades pel director del projecte.
Mostrar más

18 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 3 Març de 2001

Els nomenaments de personal funcionari interí als quals es refereix l’article 5 de la Llei de la funció pública valenciana i les contractacions temporals previstes en el Conveni col·lec- tiu per al personal laboral es realitzaran entre les persones que formen part de les borses de treball, d’acord amb allò que es- tableix l’article 17 del Decret 33/99 i l’apartat sobre borses de treball inclòs en el document sobre “Criteris per a la confec- ció de convocatòries de selecció del PAS de la Universitat Jaume I”, aprovat per la Junta de Govern el 18 de setembre de 2000.
Mostrar más

9 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Finalment, per Decret 63/1993, del Govern Valencià, de 17 de maig (DOGV núm. 2031 de 25/05/93), s’integra l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica a la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest Decret s’estableix la possibilitat que la Comissió Gestora de la Universitat Jaume I se subrogue en el conveni existent entre la Universitat de València i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AI- CE), pel qual es confereix caràcter de centre concertat amb les esmentades associacions a l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. Aquesta subrogació es materialitza el 12 de juliol de 1993, data en què se subscriu el “Conveni Marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) pel qual l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica continua en la seua con- dició de concertat amb la dita Associació d’Investigació”.
Mostrar más

13 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 4 Abril de 2001

La finalitat de la seua actuació, a instància o d’ofici, ha d’estar orientada a servir les necessitats de la comunitat uni- versitària, tenint cura i donant el suport necessari perquè les interrelacions entre les diferents persones i els estaments es desenvolupen en el respecte als drets i deures de cadascun per tal d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i eficiència en el funcionament i les finalitats que vol assolir la Universitat Jaume I. Per aconseguir aquest objectiu serà especialment receptiu a les iniciatives, aspiracions, opinions i queixes que li adrecen els membres de la comunitat universitària, en el sen- tit més ampli.
Mostrar más

6 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 10 Juliol de 1998

c) Redactar i custodiar les actes de les ses- sions del Consell i de la Junta Permanent. Les actes hauran de contenir la relació de les perso- nes assistents, l’hora d’inici i acabament, així com la data de les sessions. I també els punts principals de deliberació, les formes i el resultat de les votacions, i el text dels acords. Hauran de ser firmades pel secretari o la secretària amb el vistiplau de la coordinació, i hauran d’aprovar- se en la sessió següent del Consell o de la Junta Permanent. Les actes podran ser consultades per tots els membres de la Unitat Predepartamental. Els membres del Consell o de la Junta Permanent podran fer constar en acta el caràcter del seu vot par- ticular i els motius que el justifiquen. Quan es trac- te de propostes a altres òrgans de la Universitat, els vots particulars dels seus membres es faran cons- tar sempre juntament amb aquestes mateixes.
Mostrar más

113 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 6 Juny de 2001

D’acord amb la Normativa sobre el procediment abreujat per resoldre les necessitats de transformacions i contractacions de personal docent i investigador amb caràcter urgent, els de- partaments podran sol·licitar que es constituïsca una llista d’es- pera per a la provisió de futures vacants que es produïsquen durant el curs 2001-2002 amb els aspirants admesos per com- plir els requisits de la convocatòria que no hagen aconseguit plaça en aquest concurs. La inclusió en les esmentades llistes d’espera no atorgarà als aspirants cap dret a la contractació.

9 Lee mas

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret 252/2003, de 19 de desembre, del Govern Valencià, el Consell de Govern acorda informar favorablement el pressupost anual de les entitats següents en les quals la Universitat té participació majoritària: Àgora Universitària, SL, la Fundació Isonomia de la Comunitat Valenciana, el Parc Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, SL, la Fundació Germà Colón Domènech de la Comunitat Valenciana, i la Fundació de la Comunitat Valenciana, Fundació General de la Universitat Jaume I.
Mostrar más

15 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 10 Setembre de 1999

5.1. Durant les fases de disseny i desenvolupament del sis- tema serà necessari constituir un grup de treball intern que ha de ser dirigit per un especialista en comptabilitat de costos. Aquest equip ha d’estar compost per un membre de cada una de les següents unitats: Servei de Gestió Pressupostària, Servei d’Informàtica i Servei d’Intervenció i Auditoria Comptable. Aquest grup de treball haurà de funcionar durant un període de 12 a 15 mesos aproximadament, fins a l’avaluació positi- va de les proves del sistema, data a partir de la qual el coor- dinador de l’equip haurà de cedir la gestió del sistema als res- ponsables de les unitats mencionades els qui, en les seues respectives competències s’encarregaran de l’adequació per- manent de la seua funcionalitat en relació amb els objectius previstos.
Mostrar más

21 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

El Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I es constitueix com una entitat que, depe- nent del Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística, del d’Investigació i Planificació, i del de Docència i Estudiants, té com a missió pròpia la investigació i el de- senvolupament, la formació, la difusió i la innovació de les no- ves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) a l’àmbit educatiu. Per a desenvolupar aquesta tasca, el CENT realitzarà activitats diverses com ara: projectes d’investigació, cursos de formació, disseny i desenvolupament de productes multimèdia i serveis, etc.
Mostrar más

7 Lee mas

Show all 10000 documents...