PDF superior Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

gués pogut ser suficient per aconseguir una exhaustivitat respecte a tots els ca- sos presents, però no respecte a tots els casos possibles. En altres paraules, feia falta prevenir-se de la possibilitat que en els codis analitzats hi hagués buits res- pecte a qüestions rellevants. Evidentment, el fet que pugui haver-hi ítems que no siguin ocupats per cap element dels continguts dels codis no significaria ne- cessàriament que aquests ítems no siguin pertinents. Podria significar, senzilla- ment, que pot haver-hi aspectes deontològics del treball periodístic que són massa nous per figurar en uns codis alguns dels quals tenen uns quants anys d’e- xistència; podria significar que es refereixen a matèries sobre les quals encara no s’ha elaborat una suficient «doctrina» deontològica, o podria significar que no han estat considerats de suficient entitat o incidència com per ser presos en con- sideració en uns documents que han de tenir uns certs límits d’extensió per ser operatius. Per a una anàlisi com la que la investigació endegada es proposa, tan important és verificar quins són els temes més presents en els codis com desco- brir que hi ha temes importants que no són considerats o tenen poca incidència. S’ha partit de la presumpció que el contingut dels codis s’acosta molt a un ba- gatge deontològic universal, però no hi ha garanties que abastin i reflecteixin absolutament tots els problemes ètics que es plantegen realment en les redac- cions dels mitjans. L’única manera de descobrir aquest possible diferencial és disposar d’un tesaurus com més exhaustiu millor, objectiu que s’ha tractat d’as- solir a través de les fonts de coneixement abans esmentades. Aquesta acumula- ció d’aportacions ofereix unes seguretats raonables de completesa, tot i que cal advertir que aquestes garanties es poden oferir només en una perspectiva sin- crònica, és a dir, per al moment present de la deontologia periodística. Molts dels temes tractats no haurien estat imaginables —o s’haurien plantejat d’una altra manera— fa vint anys; i per descomptat, s’ha de tenir present que l’evolu- ció dels mitjans pot generar nous problemes deontològics que ara són imprevi- sibles.
Mostrar más

31 Lee mas

Estudi de la privacitat de dades

Estudi de la privacitat de dades

El mètode Differential Privacy elaborat per Cyntia Dwork, va ser motivat per la màxima dita feta per Dalenius[6] on afirmava que: “Cap informació sensible sobre un individu pot ser coneguda sense haver abans entrat a una base de dades on estigui emmagatzemada aquella informació”. A partir d’aquí, el treball d’aquesta autora s’ha enfocat en la recerca sobre l’existencia de la possibilitat d’arribar a publicar les dades sensibles d’un nombre persones, que sigui alhora representatiu de la societat actual i finalment, sigui preservada la privacitat dels individus que es troben dintre de la base de dades[23], és a dir, tenim una base de dades formada per un conjunt de nodes interconnectats entre ells i volem publicar propietats d’aquesta xarxa de nodes sense que el que es publiqui pugui produir un risc sobre la informació individual d’aquests nodes o les arestes d’aquests.
Mostrar más

10 Lee mas

La conservació de l’església parroquial de Sant Marçal de Marratxí (Mallorca): estudi diagnòstic i dades per a un pla de gestió cultural

La conservació de l’església parroquial de Sant Marçal de Marratxí (Mallorca): estudi diagnòstic i dades per a un pla de gestió cultural

panorama artístic del segle XVIII. Des de ben jove recorre l’illa treballant en nombrosos encàrrecs, molts d’ells vinculats a l’ordre dels mínims per als quals realitzà el seu primer retaule el de la Mare de Déu de la Soledat a Palma l’any 1717. La gran quantitat de treballs així com també la seva irregularitat tècnica fan pensar que comptà amb ajudants malgrat que no es té cap constància. Així doncs seus son el desaparegut retaule de Sant Francesc de Paula per al Convent de Santa Maria del Camí (1718), les claus de volta, dues claraboies i deu finestres de l’església conventual dels mínims a Muro (1721-1731), les tribunes de la capella del Roser del desaparegut convent de Sant Domingo de Palma (1723-1724), el retaule de Sant Josep i el de Santa Bàrbara a Banyalbufar (1728) a més de la seva participació a l’església de Sant Marçal entre 1728 i 1734 o el retaule de major del convent de Sant Bartomeu d’Inca (1730). També s’ocupà del daurat del retaule major del convent de Santa Teresa de Palma (1731), el cambril del Sant Crist a l’església de Sant Nicolau vell (1733) i del cambril de la Mare de Déu de Monti-sion de Porreres (1737).
Mostrar más

129 Lee mas

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats

Recull de bones pràctiques per a la gestió ètica i la igualtat d'oportunitats

La promoció de les dones a càrrecs de responsabilitat és un altre dels criteris relacionat amb la posició i, en conseqüència, amb la política de la cúpula directiva d’una organització. Varia molt si, des de la direcció es marquen directrius que exigeixen a tota l’organització realitzar un seguiment i corregir desviacions fins arribar a aconseguir la paritat; o si, ben al contrari, es considera que no cal fer recomptes o prendre cap mesura correctora perquè s’entén que les persones que ocupen un càrrec hi són per la seva pròpia vàlua i no per ser homes o dones. Una posició o una altra incideix en la perspectiva que en té tota l’organització.
Mostrar más

117 Lee mas

Estudi d'optimització energètica del centre de dades Mare Nostrum

Estudi d'optimització energètica del centre de dades Mare Nostrum

En quant al sistema de millora de la instal·lació que es proposa, aquest millora notablement les etapes de transformació ja que només en té dues entre el corrent provinent del transformador i la càrrega (servidors), com es mostra a la Figura 7.3. A diferència del disseny actual, en aquest s’ha eliminat el UPS on es donaven dues conversions, i s’ha mantingut el PSU on es realitzen dues també. Al arribar el corrent altern de la xarxa elèctrica convencional i un cop passa pel transformador, aquest és transformat en un inversor de corrent altern CA a corrent continu DC i posteriorment és transformat de corrent continu a corrent continu DC/DC mitjançant un convertidor que en redueix la tensió del corrent per tal d’alimentar la càrrega (servidors) que treballa a voltatges molt baixos (12 V). A més, aquesta sortida de corrent continu a baix voltatge és la que també alimenta les bateries distribuïdes als servidors que seran operatives quan existeixin incidències de la xarxa elèctrica. El canvi ha provocat que les bateries s’haguessin de traslladar a la sortida del PSU on ja estan alimentades a baixa tensió. En aquesta figura, per tant, es pot observar la diferència entre el disseny actual (mostrat a la Figura 7.1) i la proposta de millora (mostrada a la Figura 7.3) que en simplifica bastant les fases de transformació en què existeixen pèrdues innecessàries degudes a les ineficiències dels components.
Mostrar más

77 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils intel·ligents

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils intel·ligents

VERSIO. Relació generada per FitxerBinari i Aplicació que emmagatzema la informació o les novetats i els fitxers de les diferents versions (respecte al Sistema operatiu) de l’Aplicació. Pot haver diferents versions i cadascuna té el seu propi fitxer o millor dit l’enllaç al fitxer per descarregar-se. El Sistema operatiu de la Versió i del Dispositiu tenen que ser el mateix, d’aquesta forma evitarem descarregues d’aplicacions incompatibles amb els dispositius. Conté els identificadors de Sistema Operatiu, d’Aplicació i de Fitxer Binari com a claus foranes.
Mostrar más

55 Lee mas

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils intel·ligents

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils intel·ligents

automàticament per la base de dades en el moment de la inserció de nous registres, excepte a les taules de sistema. Per a implementar aquest comportament es defineixen parells seqüència – disparador associats a les taules de la BD. Cada cop que s’introdueix un nou registre a la BD, el disparador associat inserta el codi identificador corresponent a partir de la seqüència corresponent. D’aquesta forma s’assegura que no s’introdueixin dades a cap taula amb codi identificador repetit. Excepcionalment, les taules generades a partir d’entitats subclasse al model conceptual no inclouen aquest funcionament automàtic, ja en aquest cas els codis han d’existir prèviament a taula generada a partir de l’entitat superclasse. Tampoc s’inclou aquest codi a les taules estadístiques ja que no s’introdueixen les dades manualment i no és necessari per a cap funcionalitat.
Mostrar más

52 Lee mas

Cap a un pla de convivència inclusiu  Estudi de cas

Cap a un pla de convivència inclusiu Estudi de cas

Al RRI es concreten els temes que l’han de constituir: descripció de les característiques i de l'entorn del centre, presentació dels objectius a aconseguir amb el pla, descripció normes de convivència previstes, propostes de formació, concreció d’accions previstes per a la consecució dels objectius proposats, recull de procediments específics d'actuació per tal de prevenir els casos de violència i d'assetjament escolar; i presentació dels protocols generals i específics d'actuació per als casos que alterin la bona convivència. Projecte Educatiu Institucional (PEI). Aquest document va ser aprovat el mes de juny de 2016. L’objectiu principal d’aquest és donar impuls a l’ensenyament de les escoles diocesanes -11 a Mallorca-. Per això, parteix de la importància de valorar els canvis que s’estan produint a la nostra societat i com aquesta intervé en les necessitats que presenten els alumnes. A més a més, destaca la necessitat de treballar en xarxa, de promoure un canvi en el paradigma educatiu. Així com es recull tant al RRI com al Pla de Convivència, el PEI destaca l’alumne com a eix de l’educació. Per això aposta per una informació integral de la persona, abastant totes les dimensions de l’ésser humà. Aquest projecte declara la necessitat de fer partícips de l’aprenentatge a les famílies i a la societat, conscient que l’escola sola no pot assumir una tasca educadora completa.
Mostrar más

175 Lee mas

Estudi biosistemàtic del gènere "Dianthus" L. al NE de la Península Ibèrica

Estudi biosistemàtic del gènere "Dianthus" L. al NE de la Península Ibèrica

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
Mostrar más

426 Lee mas

l l l l llllllll l lillllllllllllll~ l l~ lllllllllllll

l l l l llllllll l lillllllllllllll~ l l~ lllllllllllll

(recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional , recurso de agravio a favor de la ejecución de sentencias del [r]

9 Lee mas

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per al manteniment d'aparells d'una empresa

Disseny i implementació d'una base de dades relacional per al manteniment d'aparells d'una empresa

Des de aquest punt de vista, els estudiants que disposem de coneixements de les bases de dades ens embarquem en una nova aventura que ens porti aplicar-los a un cas real, com és el cas d’aquesta empresa que ens contracta per tal de crear-li unes eines que l’ajudin a portar la gestió, el seguiment i la recollida de dades del manteniment del tot l’equipament instal·lat. Aquestes eines també li han de permetre la possibilitat d’explotar posteriorment tota aquesta informació per poder prendre les decisions més adients en cada moment, ja siguin relatives al propi maquinari o fins i tot de les empreses de serveis que li fan el manteniment d’aquests equips.
Mostrar más

85 Lee mas

Estudi de l'3He bidimensional amb mètodes de Monte Carlo quàntics

Estudi de l'3He bidimensional amb mètodes de Monte Carlo quàntics

Des del punt de vista dels mètodes de càlcul emprats, s’han desenvolupat una sèrie de tècniques, entre les que podríem destacar el càlcul d’estimadors purs i l’avaluació dels efectes de tamany finit del sistema, qüestions per a les quals s’ha obtingut una tècnica senzilla i eficient que proporciona resultats molt satisfactoris. D’altra banda, estudiat una combinació de desenvolupaments analítics i numèrics a partir de les tècniques FN-RN, que han permès d’obtenir, en general, una mesura de la proximitat al valor exacte dels resultats FN, i en els càlculs presentats en aquest treball, arribar a minimitzar de forma efectiva la influència de la superfície nodal fins a la precisió estadística, similar a la de sistemes bosònics. Això representa, a la pràctica, haver resolt de forma suficientment acurada el problema del signe per als sistemes que han estat objectes d’estudi.
Mostrar más

224 Lee mas

Base de dades bursàtil basada en J2EE

Base de dades bursàtil basada en J2EE

general els seus atributs i la seva raó de ser. Els atributs accioDesitjada, accioDesitjadaName, accioDesitjadaURL i accioDesitjadaURLDescarrega fan referència a un objecte de tipus BeanAccio que correspon a l’acció per la qual actualment l’usuari està interessat. Els atributs config, sf i session corresponen a classes definides al paquet hibernate.org i serveixen per a configurar i establir una connexió a la BD. L’atribut listFromDB serveix per a emmagatzemar el resultat de consultar a la BD la llista completa d’accions. Els atributs listSelection i mylistFromDB serveixen per a emmagatzemar el resultat de consultar a la BD la llista personal d’accions preferides d’algun usuari. L’atribut listExistingUsersInDB serveix per a emmagatzemar el resultat de consultar a la BD la llista total d’usuaris existents. La majoria dels mètodes d’aquesta classe que es poden veure al diagrama UML corresponen a transaccions amb la BD per a modificar les taules. Aquests mètodes tenen noms autoindicatius i addicionalment es troben comentats en el codi Java de la classe. Aquests mètodes d’accés a la BD tenen la majoria incorporats una transacció fer actualitzacions de tipus DELETE, INSERT i UPDATE en les taules, tot servint-se de la tecnologia Hibernate. D’altra banda, cal destacar els següents mètodes: el mètode initConnection() serveix per a inicialitzar els atributs de connexió a la BD, el mètode startTransaction() serveix per a iniciar una transacció a la BD i és cridat per molts dels altres mètodes de les classes. Cal destacar també que només l’actor Administrador podrà eliminar elements de les taules Accio i User de la BD, addicionalment aquest actor podrà modificar els elements de la taula Accio. D’altra banda, l’actor User podrà afegir i eliminar elements a la taula Mylist. Cal destacar que el mètode checkLogin(BeanUser user) comprova a la BD els detalls d’un usuari quan s’està intentant identificar.
Mostrar más

60 Lee mas

Magatzem de dades per a l'anàlisi de les prestacions socials

Magatzem de dades per a l'anàlisi de les prestacions socials

Un cop s’ha completat el disseny conceptual, la següent etapa consisteix en transformar el model tenint en compte el tipus d’implementació multidimensional que s’ha d’emprar, que en el nostre cas serà un sistema ROLAP. En el disseny intentarem evitar el floc de neu, el qual produeix un guany molt petit d’espai però un gran pèrdua de rendiment. Així, evitarem normalitzar els esquemes i per exemple, grup i tipus de perceptor no els explicitem amb taules diferents ja que les seves jerarquies d’agregació queden implícites en els valors dels seus atributs. Malgrat que el nostre magatzem de dades és petit i no es preveu que pogués haver cap problema de rendiment fos quin fos l’esquema de dades multidimensional, és preferible seguir les pràctiques recomanades en el disseny del magatzem de dades.
Mostrar más

60 Lee mas

Mobiliario l Exclusivo l Calidad l Innovación Sillas l Muebles l Sofá l Poltronas l Banquetas l Taburetes

Mobiliario l Exclusivo l Calidad l Innovación Sillas l Muebles l Sofá l Poltronas l Banquetas l Taburetes

Asiento de goma espuma de alta densidad tapizado en tela y malla color negro.. Sistema de bascualción sincro-contacto de 1 palanca.[r]

44 Lee mas

ADIDAL : Base de dades de música clàssica

ADIDAL : Base de dades de música clàssica

Pels formularis que mostren un registre individual s'ha seguit una estratègia diferent. Com que en alguns casos (el formulari per editar les dades d'un enregistrament és un cas paradigmàtic) la manera en què es mostra la informació requereix una sèrie de modificacions i interrelacions entre les dades que no són trivials, s'han fet tipus abstractes de dades (TDA) específics. El formulari rep per paràmetre el tipus de dades i només s'encarrega de mostrar la informació i transmetre els canvis que faci l'usuari al TDA. El tipus de dades s'encarrega de llegir i guardar la informació a la BD quan correspongui. A més permet tenir enllaços biunívocs que faciliten mostrar la informació. Per exemple, hi ha un doble enllaç entre els intèrprets i les pistes del disc en què participen. D'aquesta manera, donada una pista podem saber quins són els seus intèrprets, o donat un intèrpret en quines pistes hi participa. D'aquesta manera la interfície és més fàcil de fer.
Mostrar más

57 Lee mas

Implementació d'una base de dades mediambiental

Implementació d'una base de dades mediambiental

[3] R Perez; B.M. Benito; F.J. Bonet, ModeleR: An enviromental model repository as knowledge base for experts. Expert System with Applications 39 (2012) 8396-8411. [4] Kieran Hyder, Serna Wright, Mark Kirby, Jan Brant, The role of citizen science in monitoring small-scale pollution events, Marine Pollution Bulletin 120 (2017) 51-57 [5] Franquesa i Niubó, C., Bañeres, J., & U. D. (2015). Bases de dades cartesianes. Barcelona: Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions. Recollit de

54 Lee mas

Estudi morfomètric i de variabilitat de l'aritja (Smilax aspera L ) a Mallorca

Estudi morfomètric i de variabilitat de l'aritja (Smilax aspera L ) a Mallorca

Entre aquestes es troba Smilax aspera L., una espècie dioica, liana, herbàcia o arbustiva de fulles escleròfil·les, glabres, enteres de limbe cordiforme, ordenades de forma alterna i pecíols amb dos circells a la base; espinosa tant a la tija com a les fulles; amb un abundant nombre de tiges i ramificacions usualment entrellaçades entre si (Bolòs i Vigo, 2001: 168). Les inflorescències són umbel·les terminals o axil·lars, en zig-zag, de 5-25 flors; corol·la de 6 tèpals blancs, lliures igual a ambdós sexes pol·linitzades per insectes; els fruits són baies de color vermell-negre dispersades per aus (Bolòs i Vigo, 2001: 168; Chen et. all, 2014).
Mostrar más

20 Lee mas

User s Manual Manuel de l utilisateur Anwenderhandbuch Manuale per l operatore Manual del usuario

User s Manual Manuel de l utilisateur Anwenderhandbuch Manuale per l operatore Manual del usuario

9. Para instalar el dispositivo interno de 3.5", localice las dos espigas de montaje de un lado de la bahía. Sostenga el dispositivo con una mano en un ángulo de 45 grados, con la base hacia arriba, \ alinee los dos orificios de tornillo de un lado del dispositivo con las espigas y deslice el dispositivo en el interior de la bahía (consulte la foto 5).

5 Lee mas

desde L hasta L

desde L hasta L

En caso de que el nivel de terraplén sobre el estanque sea superior a 30 cm, se debe hacer una losa con hormigón armado a calcular según carga de relleno, para que la repartición de las[r]

14 Lee mas

Show all 10000 documents...