PDF superior COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGIS UNIVERSITARIS PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS. CONVOCATÒRIA DE[r]

12 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I  Any IV  Número 1  Gener de 2001

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any IV Número 1 Gener de 2001

Finalment, per Decret 63/1993, del Govern Valencià, de 17 de maig (DOGV núm. 2031 de 25/05/93), s’integra l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica a la Universitat Jaume I de Castelló. En aquest Decret s’estableix la possibilitat que la Comissió Gestora de la Universitat Jaume I se subrogue en el conveni existent entre la Universitat de València i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AI- CE), pel qual es confereix caràcter de centre concertat amb les esmentades associacions a l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica. Aquesta subrogació es materialitza el 12 de juliol de 1993, data en què se subscriu el “Conveni Marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE) pel qual l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica continua en la seua con- dició de concertat amb la dita Associació d’Investigació”.
Mostrar más

13 Lee mas

Universitat Barcelona empresa: 20 casos de col·laboració en R+D+I

Universitat Barcelona empresa: 20 casos de col·laboració en R+D+I

Què passaria si en lloc d’avaluar successivament els vehicles poguéssim comparar- los en el mateix moment? El nou sistema permet avaluar dos automòbils en el mateix punt i amb idèntiques carac- terístiques de conducció. Amb el nou mètode, els cotxes es proven un després de l’al- tre i es graven en vídeo per obtenir un registre gràfic del funcionament i comparar- lo amb dades inequívoques. La càmera se situa en llocs estratègics del vehicle per aconseguir la filmació més similar en tots els casos. El Sistema d’Adquisició i Sincronització de Filmacions Nocturnes, que ja s’està im- plementant a SEAT, aprofita les noves tecnologies per convertir les proves dinàmi- ques del vehicle en una eina de treball objectiva, útil i de fàcil accés; que permet, no només contrastar el fun- cionament de dos cotxes del mateix model, sinó establir comparacions amb models més antics o, fins i tot, amb ve- hicles d’altres empreses au- tomobilístiques.
Mostrar más

58 Lee mas

Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de recobrament de la universitat furtada

Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de recobrament de la universitat furtada

Ballester i Pomar, el 1903 i el 1904 respectivament, com havia fet també Miquel dels Sants Oliver l’any 1909, recordaren el procés universitari històric. I, en contra del que es podria esperar, l’adveniment de la República no ofereix l’estat d’opinió del tot favorable per desenvolupar un projecte d’universitat. D’entrada, cal dir que l’avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de 1931 no preveia la universitat i que, tres anys més tard, el regidor Fèlix Pons Marquès protesta a l’Ajuntament de Palma perquè es vol segregar les Illes del districte universitari de Barcelona, tesi defensada pel diputat Zaforteza. Esquerra Republicana, pel seu cantó, rebutjava qualsevol projecte d’universitat per a les Illes, perquè tenia prou assumit que «la nostra autèntica universitat» era l’Autònoma de Catalunya (26).
Mostrar más

34 Lee mas

Great Recession

Great Recession

Instead, the author Carles Manera says it is a systemic crisis that includes overproduction, falls in business profits, environmental problems, and a stubborn insistence on an [r]

19 Lee mas

Incapacidad permanente total para la profesión habitual: Es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales

Incapacidad permanente total para la profesión habitual: Es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales

• Si se realizan trabajos susceptibles de inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, existe la obligación de cursar la correspondiente alta y cotizar, debiendo comunicar el pensionista a la Entidad gestora el inicio de la actividad, ya sea por cuenta ajena o propia.

5 Lee mas

Universitat Politècnica de València’s faculty from a gender perspective

Universitat Politècnica de València’s faculty from a gender perspective

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y el Departamento de Estructuras desde una perspectiva de género, constatando un incremento lento y moderado en la presencia de mujeres entre e[r]

35 Lee mas

ENfERMERÍA EN EL ROL DE GESTORA DE LOS CUIDADOS NURSING IN ThE ROLE OF hEALTh CARE MANAGER

ENfERMERÍA EN EL ROL DE GESTORA DE LOS CUIDADOS NURSING IN ThE ROLE OF hEALTh CARE MANAGER

cultural y en concordancia con las políticas y normas establecidas por el Ministerio de Salud” (14); desde este punto de vista, “la gestión del cuidado es intransferible ya que requiere de un criterio profesional que, desde su planificación hasta su ejecu- ción, responda a estándares éticos, jurídicos y científico-técnicos, que sólo se alcanzan con una formación superior impregnada de la tradición y evolución histórica de la enfermería, la gestión sólo será delegable a otra enfermera/o” (17). La enfermera es la responsable de la gestión del cuidado y en la literatura a esta responsabilidad se le define como el rol de gestora de los cuidados. Diver- sos autores han definido lo que implica este rol de gestora, es así como Meleis plantea que la enfermera gestora de los cuidados tiene “la responsabilidad de crear una cul- tura de organización que favorezca la prác- tica de los cuidados, seleccionar el personal con formación, desarrollar la capacitación y la implementación de un modelo para guiar la práctica de enfermería”(16), debe “apoyar al personal cuidador en su labor de cuidar en forma individualizada al pacien- te y su familia” (18), considerando siempre los “valores, actitudes y conocimientos de la disciplina que le brindan una visión distinta y específica de la gestión de los cuidados” (16); debe ejercer un liderazgo, el que “debe ser comprensivo, generando un clima de trabajo favorable, participativo, fomentan- do el trabajo en equipo, haciendo partícipe a su personal en las decisiones” (3).
Mostrar más

7 Lee mas

LA DUPLICACIÓ DEL DNA i LA BIOSÍNTESI DE PROTEÏNES

LA DUPLICACIÓ DEL DNA i LA BIOSÍNTESI DE PROTEÏNES

– Les  formes  en  V  Cairns  les  va  anomenar   forquetes  de  replicació ,  formades  pels  dos  nous  filaments  de    . DNA  tritiat  sintetitzats  sobre  la  doble  cadena  antiga [r]

57 Lee mas

MediSearch: un cercador de proves mèdiques

MediSearch: un cercador de proves mèdiques

 Personal d’atenció al client d’un centres que realitzen proves mèdiques: es l’encarregat de concertar cites per la realització de les proves, així com resoldre dubtes relacionat, etc. Comenta que l’aplicació hauria de mostrar els documents necessaris que els clients han de portar el dia de a prova (aquests sempre són la targeta de la mútua i la petició del metge, i de forma opcional, l’autorització de la mútua, proves anteriors com pot ser una mamografia anterior, prova prèvia necessària com un anàlisis de sang). A més a més i quan aplica, hauria de indicar les preparacions que el pacients han de fer per realitzar la prova (com anar en dejú per una ecografia abdominal o beure 1,5 litre d'aigua per una ecografia reno-vesical). Comenta que seria molt positiu que l’aplicació indiques els dies i horaris en que es poden realitzar cada tipus prova, al ser una de les consultes habituals que reben.
Mostrar más

55 Lee mas

Butlletí Oficial Universitat Jaume I  Any I  Número 3  Desembre de 1997

Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 3 Desembre de 1997

R e q u i s i t s : Les condicions que han de pos- seir els aspirants són les establertes en la legis- lació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). P resentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d’instància-cur- rículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9 h fins a les 14 i vesprades de 17h fins 19h). Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corres- ponents i, si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que si- ga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds.
Mostrar más

27 Lee mas

Escuelas gestora de ambientes de paz

Escuelas gestora de ambientes de paz

 ¿Cómo identificar los factores familiares que más inciden en el comportamiento agresivo e intolerante de los niños y niñas del grado sexto dos de la Institució[r]

95 Lee mas

SISTEMA DE MARCHA HUMANA INALAMBRICO

SISTEMA DE MARCHA HUMANA INALAMBRICO

Esta entidad proporciona el servicio necesario para la transmisión de datos y el transporte de datos de aplicación entre dos o más dispositivos en la misma red..  La entidad gestora d[r]

138 Lee mas

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Modificar prova: Permet accedir a la prova per modificar-la Modificar prova limitada: Permet accedir a la prova per modificar-la de forma limitada Consultar prova: Permet veure una prova[r]

14 Lee mas

Implantació en SAP R/3 de la fusió per absorció impròpia en les societats 'A1' i 'A2'

Implantació en SAP R/3 de la fusió per absorció impròpia en les societats 'A1' i 'A2'

És un requeriment d’usuari que l’actualització d’aquestes taules pugui ser portada a terme per ells mateixos. D’aquesta manera es donarà accés a aquesta part del desenvolupament a tots aquells usuaris autoritzats per tal que en puguin efectuar les actualitzacions que en creguin convenients, per exemple, pot haver-hi una compte de major que en origen imputa a la divisió ‘0100’ però que, per requeriment d’usuaris, ha d’imputar en destí a la divisió ‘1100’. Aquesta actualització seria efectuada pels mateixos usuaris.

53 Lee mas

Magic medicine in the Marina county: male and female roles

Magic medicine in the Marina county: male and female roles

Hi ha malalties considerades pel poble no mèdiques i per al seu tractament s’utilitzen oracions acompanyades de maniobres no perjudicials, perquè la medicina popular estricta no tracta[r]

13 Lee mas

Estudiar música: centre, accés i titulacions

Estudiar música: centre, accés i titulacions

Així mateix, pot accedir-se a cada curs de les ensenyan- ces professionals sense haver cursat els anteriors sem- pre que, a través d’una prova realitzada davant d’un tribunal designat pel director del centre, l’aspirant de- mostre posseir els coneixements tecnicoinstrumentals i teoricopràctics necessaris per a seguir amb aprofita- ment les ensenyances corresponents. Les proves tenen la mateixa estructura que per a l’accés a primer curs [De- cret 158/2007 art. 10].

8 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 073, núm. 03 (30 gen. 1986)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 073, núm. 03 (30 gen. 1986)

En el despatx d'ofici la Comissió de Govern acorda: Quedar assabentada del decret de l'Alcaldia, d'11 de desembre de 1985, que crea un Consell Assessor de-. l'Alcaldia i de la Comissió d[r]

28 Lee mas

La Segona República a Mallorca  Eleccions, partits polítics, mitjans de comunicació i gestió pública

La Segona República a Mallorca Eleccions, partits polítics, mitjans de comunicació i gestió pública

e inequívoca. Por otra parte, la Ley Municipal de 2 de agosto de 1877, cuyas disposiciones sobre la materia están actualmente en vigor y de las que, por tal causa, no puede prescindirse en ningún caso como se ha reconocido por el propio Gobierno al resolver el caso del Ayuntamiento de Madrid, otorga también a los Gobernadores la facultad de suspender a los Ayuntamientos y concejales; pero tal facultad, lejos de ser omnímoda, está regulada por unas normas y limitada por unos preceptos que, de ser incumplidos, automáticamente dejan sin efecto la suspensión. Y como durante los cincuenta días de la suspensión del Ayuntamiento no se ha mandado formar causa alguna, ni se ha seguido procedimiento que se señala en los artículos 191 y 192 de la Ley Municipal, es evidente que, según el artículo 190, los gestores no pueden seguir desempeñando funciones municipales pasado el plazo de ocho días tras haber sido requeridos. En virtud de lo expuesto, los infrascritos en su calidad de concejales legítimos de este Ayuntamiento, suspensos de sus cargos en virtud de orden gubernativa de 16 de octubre del año en curso, no por apego al cargo, sino por imperio y supremacia del Derecho, requieren al Presidente y vocales de la Comisión Gestora que regenta actualmente la Administración Municipal, para que dentro del plazo legal cesen en las funciones que vienen desempeñando, reservándose los requirientes, en caso de no ser atendidos en este requerimiento, el ejercicio de todas las acciones que les confieren las disposiciones legales en vigor para hacer prevalecer su derecho, que entienden no puede ser violado impunemente, ni enervado con la posible pretensión de excusarse con resoluciones gubernamentales y disposiciones de Gobierno inaplicables a este caso." Signaven l'escrit Emili Darder, Llorenç Bisbal, Docmael López, Jaume Bauzà, Luis Ferbal, Antoni Albertí, Eduardo Gómez, Ignasi Ferretjans, Damià Rigo, Francesc de Sales Aguiló, Rafel Rigo, Josep Mas Rubí, Vicenç Tejada, Miquel Porcel, Lambert Juncosa Iglesias, Bernat Jofre, Jaume Garcia, Manuel Cirer i Miquel Navarro. "Política local", a La Almudaina, dijous, 13 de desembre de 1934, pàg. 2.
Mostrar más

333 Lee mas

Règim de funcionament intern de la Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) [2019]

Règim de funcionament intern de la Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) [2019]

El capítol primer està dedicat a la naturalesa i les funcions de la CMAAD, defineix la comissió i en detalla les funcions. El capítol segon descriu la composició de la CMAAD. Aquestes dues parts inicials segueixen, pràcticament en tot, els articles homòlegs del Reglament del SMA. El capítol tercer desenvolupa pròpiament les normes de funcionament intern. Aquesta part introdueix la possibilitat de reunir la CMAAD en sessió presencial o en sessió a distància, d’acord amb la legislació de procediment administratiu. Les normes de funcionament són referents tant a les sessions presencials com a les sessions a distància.
Mostrar más

7 Lee mas

Show all 10000 documents...