PDF superior Competències informacionals : introducció, febrer 2011

Competències informacionals : introducció, febrer 2011

Competències informacionals : introducció, febrer 2011

El que nosaltres anomenem competènciesinformacionals es pot definir, se- guint les normes elaborades per l'Association of College and Research Libraries (ACRL-ALA) el gener del 2000, com el conjunt d'habilitats, aptituds i coneixe- ments que capaciten els individus per a reconèixer quan necessiten informa- ció, on i com localitzar-la, avaluar-ne la idoneïtat i saber donar-hi l'ús adequat d'acord amb la necessitat que se'ls planteja.

8 Lee mas

Dinàmica de grups, febrer 2011

Dinàmica de grups, febrer 2011

La introducció feta fins ara ens ha de servir per a situar l'educació social en els processos de categorització inherents a qualsevol tipus de grup. En realitat, hi ha un pas previ per a emmarcar els grups en contextos socioeducatius en els quals es porten a terme les pràctiques de l'educació social. A partir d'aquí, podem començar a teoritzar i analitzar els fenòmens i les interaccions que succeeixen en la dinàmica de grups, que és, de fet, la matèria que dota de contingut aquesta assignatura.

10 Lee mas

Estadística, febrer 2011

Estadística, febrer 2011

“Estadística descriptiva”, que inclou una introducció a l’estadística i a la descripció de dades mitjançant taules, gràfics i estadístics, i també al concepte de probabilitat i de distri[r]

6 Lee mas

Literatura catalana medieval, febrer 2011

Literatura catalana medieval, febrer 2011

Francesc�Eiximenis i Vicent�Ferrer –que constitueixen el tercer mòdul, titulat "Intel·lectuals i moralistes"– són el rerefons ineludible de la producció de tots els altres autors estudiats. Franciscà l'un i dominicà l'altre, els dos frares repre- senten la cultura clerical que els laics tenien al seu abast perquè era omnipre- sent a través dels llibres i dels sermons. El pla eiximenià de divulgació de la cultura clerical entre els laics permetrà d'aproximar-se a l'escolàstica –el verita- ble sistema operatiu de la universitat medieval– i veure quins eren els podero- sos instruments intel·lectuals que va desenvolupar i que va acabar divulgant. Per la seva banda, sant Vicent facilita una introducció al mitjà més poderós d'influència ideològica que va desenvolupar l'Església medieval: la predicació.
Mostrar más

12 Lee mas

Dret mercantil I, febrer 2011

Dret mercantil I, febrer 2011

Aquesta primera part del Dret mercantil conclou amb el mòdul 7 sobre Dret concursal que analitza la disciplina jurídica aplicable als empresaris mercantils en situació de crisi econòmica[r]

8 Lee mas

Física I, febrer 2011

Física I, febrer 2011

Ara bé, també són presents de manera natural: la llum que ens arriba del Sol no és, ni més ni menys, que ones electromagnètiques, per posar només un dels molts exemples quotidians en què[r]

18 Lee mas

Geografia econòmica, febrer 2011

Geografia econòmica, febrer 2011

Així doncs, analitzar la geografia econòmica exigeix comprendre també la incidència que tenen, a cada lloc, les decisions adoptades per les empreses que ofereixen productes i serveis, co[r]

14 Lee mas

Bases de dades I, febrer 2011

Bases de dades I, febrer 2011

Si veiem una dada, una representació extreta d'una base de dades relativa a la matriculació d'estudiants, que consta de la sèrie de símbols: 1 9 9 9, no en podrem obtenir cap informació [r]

36 Lee mas

Bases de dades II, febrer 2011

Bases de dades II, febrer 2011

La diferència més important entre els models prerelacionals i el model relacional és que aquest es limita al nivell lògic i no fa absolutament cap consideració sobre les representacions [r]

28 Lee mas

Dret civil I, febrer 2011

Dret civil I, febrer 2011

En l'aproximació històrica al dret civil, que s'inicia a Roma, es destacarà el moviment de codificació, origen dels diferents codis civils. Pel que fa a Es- panya, es veurà la coexistència del dret�civil�comú, recollit fonamentalment en el Codi civil promulgat el 1889, amb els drets�civils�forals o especials, aplicables només en determinats territoris, i s'assenyalaran les competències legislatives de les comunitats autònomes en matèria de dret civil, dins el marc de la Constitució de 1978.

10 Lee mas

Dret i Religions, febrer 2011

Dret i Religions, febrer 2011

A tall de resum, l'autonomia d'una branca o sector del dret significa una certa independència d'aquesta branca respecte de les altres, i això s'aconsegueix mitjançant el tractament juríd[r]

12 Lee mas

Les habilitats Informacionals a la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya

Les habilitats Informacionals a la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya

Per una banda, cal destacar que tant el curs d’habilitats informacionals per a docents col·laboradors com el taller Com es troba la informació que necessites per a estudiants han estat valorats positivament pels destinataris respectius. En efecte, les enquestes de valoració han reflectit un alt grau de satisfacció i d’interès dels assistents i, més important i tot, també han corroborat la necessitat creixent de formació en aquest àmbit d’accés a la informació i d’ús d’aquesta informació que la Biblioteca Virtual ja intuïa. S’ha constatat, per tant, la idoneïtat de les iniciatives formatives que s’han dut a terme des de la Biblioteca Virtual i s’ha demostrat que s’ha de continuar en aquesta mateixa línia.
Mostrar más

21 Lee mas

Estructura de xarxes de computadors, febrer 2011

Estructura de xarxes de computadors, febrer 2011

Mòdul didàctic 4 Nivell d’enllaç i xarxes d’àrea local Eduard Lara Ochoa, Xavier Vilajosana Guillén, René Serral i Gracià i Miquel Font Rosselló 1... Característiques generals del nivell[r]

8 Lee mas

Les competències transversals als graus  dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC : guia d'aplicació, febrer 2013

Les competències transversals als graus dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC : guia d'aplicació, febrer 2013

La Guia pretén assolir dos objectius bàsics. En primer lloc, presentar al professorat uns conceptes i unes eines útils per a desenvolupar i avaluar les competències transversals dels estudiants. Això és necessari atès que els coneixements tradicionals del professorat universitari s’han centrat en les estratègies més adients perquè els estudiants aprenguin uns continguts específics, propis de la seva àrea d’especialització, i no en l’aprenentatge de competències genèriques. En segon lloc, facilitar una certa homogenitat en la manera d’entendre i de treballar les competències genèriques en les diferents titulacions ofertes pels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. Aquestes titulacions presenten un elevat grau de transversalitat, és a dir: estudiants de graus diferents poden cursar assignatures comunes. Per tant, convé que els diversos graus defineixin i desenvolupin una mateixa competència en termes similars, de manera que els estudiants trobin en totes les assignatures (siguin específiques del seu grau o comunes amb altres graus) la mateixa orientació en el treball de totes les competències transversals.
Mostrar más

44 Lee mas

Manual operatiu del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2011]

Manual operatiu del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2011]

En data 9 de març de 2011 s’adopta Decret d’Alcaldia on s’acorda RECTIFICAR l’acord de Delegació aprovat per Decret d’Alcaldia de data 21 de febrer de 2011 amb el següent redactat “ DELEGAR en el/la Regidor/a del Districte de Ciutat Vella, l’atorgament, denegació i altres situacions administratives de la llicència d’edifici per habitatge d’ús turístic i altres usos compatibles:”MODIFICAR el punt 3.2 C) 4 del Manual amb el següent contingut: “ Declaració responsable de tots els propietaris de les entitats que tenen el seu accés per l’escala de veïns que accepten, sota la seva responsabilitat, la impossibilitat de destinar en endavant aquestes entitats a habitatge principal o secundari a utilitzar per qualsevol persona i sota qualsevol títol d’ocupació, mentre la llicència urbanística d’edifici per habitatges d’ús turístic i altres usos compatibles i la llicència d’activitats d’habitatge d’ús turístic siguin vigents. Així mateix que els habitatges de la seva propietat es troben desocupats i que el procediment de desocupació s’ha ajustat a la legalitat vigent i manifesten que es troben en disposició d’acreditar la desocupació de l’habitatge en qualsevol moment de la vigència de la llicència a requeriment municipal i que l’activitat no està prohibida pes estatuts de la Comunitat de Propietaris.”
Mostrar más

10 Lee mas

Animació 3D, febrer 2011

Animació 3D, febrer 2011

Els procediments d'animació per cinemàtica directa o per cinemàtica inversa funcionen de manera completament diferent; així, per exemple, per animar un braç d'un personatge utilitzant ci[r]

8 Lee mas

Estructura de la comunicació : una introducció, setembre 2011

Estructura de la comunicació : una introducció, setembre 2011

El diàleg, però, sempre continuarà als mitjans de comunicació que ens envol- ten i dins de les mateixes aules en les diverses formes de debat o fòrum. Per tant, si teniu dubtes, suggeriments o altres qüestions en relació amb aques- ta introducció que penseu que poden enriquir el vostre coneixement, el dels companys i els continguts d'aquesta introducció, si us plau, no dubteu a co- municar-nos-els.

8 Lee mas

Introducció a l'electrònica digital, setembre 2011

Introducció a l'electrònica digital, setembre 2011

Els circuits seqüencials, en els quals el valor dels senyals de sortida en un moment determinat depèn dels valors que han arribat pels senyals d’entrada des de la posada en funcionament [r]

76 Lee mas

Competències TIC a Informació i Documentació, febrer 2009

Competències TIC a Informació i Documentació, febrer 2009

Blogosfera Comunitat global d'usuaris i continguts que s'articulen en xarxa sobre el conjunt de webs que utilitzen el format blog i els seus mecanismes i opcions de comunicació i interac[r]

10 Lee mas

Introducció al dret processal, febrer 2013

Introducció al dret processal, febrer 2013

L'exposició de motius de la LRJS diu significativament en aquest sentit que "la configuració dels mecanismes de solució dels conflictes i les reclamacions en l'àmbit laboral, en particul[r]

102 Lee mas

Show all 10000 documents...