• No se han encontrado resultados

PDF superior Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

... png i un altre en format photoshop, illustrator o indesign amb els elements que configuren l'obra (tipografies, ...imatges i/o il·lustracions que puguin composar l'original han de ser vectoritzades o han de ...

5

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

... indemnitat per a l'entitat convocant d'aquest premi, el caràcter inèdit en tot el món de l'obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre ...

7

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

... personals dels i les participants seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat de ...

6

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

... s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es faci el reintegrament de manera ...

5

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

... de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars de la 8a edició del ...

6

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

... de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars de la 16a edició del ...

7

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2020 : convocatòria i bases

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2020 : convocatòria i bases

... servit per tenir un millor coneixement dels seus beneficis així com els condicionants per a la seva incorporació en el parc edificat de la ...entre 2018 i 2019, està permetent obtenir ...

17

21è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2018 : convocatòria i bases

21è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2018 : convocatòria i bases

... les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local en relació als òrgans ...competent per a resoldre qualsevol ...

8

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

... del concurs serà premiat amb 900 € bruts, subjectes a la retenció de l’IRPF que ...s’utilitzarà per il·lustrar els diferents elements de difusió de la Festa Major de la ...necessàries per als ...

5

3r Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2019 : convocatòria i bases

3r Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2019 : convocatòria i bases

... delegades per l'Alcaldia per Decret de data de 9 de març de 2018, ha aprovat inicialment les Bases particulars del 3r Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2019, ...

7

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

... és dels autors i les ...a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les ...

7

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

... s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es faci el reintegrament de manera ...

8

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

... de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars del 23è Concurs de ...

6

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

... és dels autors i les ...a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les ...

6

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

... és dels autors i les ...a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les ...

5

Subvenció per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisis de la COVID -19 2020 : bases i convocatòria

Subvenció per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisis de la COVID -19 2020 : bases i convocatòria

... individual i en el què el titular de l’activitat que en aquests establiments es desenvolupa sigui autònom, microempresa o petita empresa, d'acord amb el criteri de classificació ...

6

Concurs World Data Viz Challenge 2020 : convocatòria i bases específiques

Concurs World Data Viz Challenge 2020 : convocatòria i bases específiques

... format per un màxim de tres ...obertes i, com a mínim, s’ha d’utilitzar un data- set del portal Open Data BCN, el servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona, disponible a la següent pàgina web: ...

11

Gaseta municipal de Barcelona. Any 085: Índex (1998)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 085: Índex (1998)

... Modificació de les bases generals que han de regir la convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la provisió de 2 places de tèc¬. nic/a superior d'Art i Història de l'ICUB 854[r] ...

16

X Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2019 : convocatòria i bases

X Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2019 : convocatòria i bases

... activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el ...

6

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

... carrer dels diferents barris participants, que presentin la millor decoració i ornamentació nadalenca dels seus ...algun dels següents barris de la ciutat: Bon Pastor, Baró de Viver i ...

6

Show all 10000 documents...