PDF superior Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

- El format del cartell serà en suport digital: 2 arxius digitals, un en format jpg o png i un altre en format photoshop, illustrator o indesign amb els elements que configuren l'obra (tipografies, imatges...). Les imatges i/o il·lustracions que puguin composar l'original han de ser vectoritzades o han de de tenir una resolució de com a mínim 300 dpi a mida real. Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoreproducció i la impressió en quatre colors. No s'admetran tintes metal·litzades o fluorescents, ni relleus i volums enganxats.
Mostrar más

5 Lee mas

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l'entitat convocant d'aquest premi, el caràcter inèdit en tot el món de l'obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d'explotació sobre l'obra. La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres, s'autoritza al Departament de Joventut i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial. Les persones participants eximeixen a l'entitat convocant d'aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l'ús que facin de les obres terceres persones.
Mostrar más

7 Lee mas

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals dels i les participants seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (segons les competències/fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives”) amb la finalitat de participar en el CONCURS DE CARTELLS DELS FESTIVALS PER A JOVES 2019 i gestionar la tramesa d’informació regular sobre l’activitat, legitimada en base al seu consentiment. Tret d’obligació legal, les dades no seran cedides a tercers.
Mostrar más

6 Lee mas

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants-Montjuïc, l'import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es faci el reintegrament de manera voluntària.

5 Lee mas

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

El dia 15 de febrer de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars de la 8a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina, Districte de Sants-Montjuïc. En compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients.
Mostrar más

6 Lee mas

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

El dia 15 de febrer de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars de la 16a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs, Districte de Sants- Montjuïc.

7 Lee mas

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2020 : convocatòria i bases

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2020 : convocatòria i bases

La construcció d’aquests 10 exemples ha servit per tenir un millor coneixement dels seus beneficis així com els condicionants per a la seva incorporació en el parc edificat de la ciutat. Aquestes cobertes verdes, executades entre 2018 i 2019, està permetent obtenir experiència i dades en el context de Barcelona: d’acord amb la climatologia, el teixit urbà, les tipologies de l’edificació, així com les condicions reguladores vigents. Principalment, estem estudiant l’efecte en: el comportament tèrmic de l’edifici, l’aïllament acústic, la millora de rendiment de les plaques fotovoltaiques en combinació amb vegetació, la funció social, la funció terapèutica, la percepció de la millora paisatgística, la biodiversitat i la gestió del cicle de l’aigua.
Mostrar más

17 Lee mas

21è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2018 : convocatòria i bases

21è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2018 : convocatòria i bases

L'actuació del jurat estarà subjecta als criteris de valoració establerts en les bases del concurs, i en tot allò que no hi estigui previst, ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local en relació als òrgans col·legiats. El Jurat serà l’únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir de l’execució del concurs, i la seva decisió serà inapel·lable.

8 Lee mas

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

El cartell que sigui seleccionat com a guanyador de la present edició del concurs serà premiat amb 900 € bruts, subjectes a la retenció de l’IRPF que escaigui. D’altra banda, l’obra s’utilitzarà per il·lustrar els diferents elements de difusió de la Festa Major de la Marina. El guanyador o guanyadora es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació.

5 Lee mas

3r Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2019 : convocatòria i bases

3r Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2019 : convocatòria i bases

El dia 28 de febrer de 2019 la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data de 9 de març de 2018, ha aprovat inicialment les Bases particulars del 3r Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2019, del Districte de Sants-Montjuïc.

7 Lee mas

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

7 Lee mas

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants- Montjuïc, l'import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es faci el reintegrament de manera voluntària.

8 Lee mas

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

El dia 8 de febrer de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars del 23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018, Districte de Sants-Montjuïc. En compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients.
Mostrar más

6 Lee mas

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

6 Lee mas

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

5 Lee mas

Subvenció per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisis de la COVID -19 2020 : bases i convocatòria

Subvenció per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisis de la COVID -19 2020 : bases i convocatòria

3.- La subvenció esta dirigida als arrendadors de bens immobles destinats a local comercial amb una superfície màxima de 300 metres quadrats, que tingui la classificació d'establiment comercial individual i en el què el titular de l’activitat que en aquests establiments es desenvolupa sigui autònom, microempresa o petita empresa, d'acord amb el criteri de classificació europeu. No seran objecte d'aquesta subvenció els propietaris del locals situats en establiments comercials col·lectius.

6 Lee mas

Concurs World Data Viz Challenge 2020 : convocatòria i bases específiques

Concurs World Data Viz Challenge 2020 : convocatòria i bases específiques

Es pot participar de manera individual o en grup format per un màxim de tres persones. La visualització ha d’estar basada en dades obertes i, com a mínim, s’ha d’utilitzar un data- set del portal Open Data BCN, el servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona, disponible a la següent pàgina web: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset. La visualització pot prendre forma d’infografia, gràfic, mapa interactiu, entre d’altres.

11 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 085: Índex (1998)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 085: Índex (1998)

Modificació de les bases generals que han de regir la convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la provisió de 2 places de tèc¬. nic/a superior d'Art i Història de l'ICUB 854[r]

16 Lee mas

X Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2019 : convocatòria i bases

X Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2019 : convocatòria i bases

En compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats pugui examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients.

6 Lee mas

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

Concurs per a l'ornamentació nadalenca d'aparadors dels establiments comercials de diferents barris de la ciutat 2018 : bases

L’objectiu d’aquesta modalitat de premi és reconèixer els comerços que és trobin a peu de carrer dels diferents barris participants, que presentin la millor decoració i ornamentació nadalenca dels seus aparadors. Els establiments comercials hauran d’estar ubicats en algun dels següents barris de la ciutat: Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella del Districte de Sant Andreu; Torre Baró, Ciutat Meridiana, Roquetes i Trinitat Nova del Districte de Nou Barris; Besòs-Maresme del Districte de Sant Martí i la Marina del Port del Districte de Sants-Montjuïc.
Mostrar más

6 Lee mas

Show all 10000 documents...