PDF superior Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2020 : convocatòria i bases

En cas de nova edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin constar en els materials de difusió i publicitat la frase "Aquesta obra ha rebut el premi..." d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona. En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar al Departament de Joventut l'import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
Mostrar más

7 Lee mas

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2019 : convocatòria i bases

En cas de nova edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin constar en els materials de difusió i publicitat la frase "Aquesta obra ha rebut el premi..." d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona. En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar al Departament de Joventut l'import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que s'escaiguin. Per fer efectiu l'import a retornar, al qual s'afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.
Mostrar más

6 Lee mas

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

Concurs de Cartells dels Festivals per a Joves 2018 : convocatòria i bases

El jurat estarà format per la Regidora de Infància, Joventut i Gent Gran o persona en qui delegui, que actuarà com a presidenta del jurat; la cap del Departament de Comunicació o persona en qui delegui; la cap del Departament de Joventut o persona en qui delegui; un/a o més professionals relacionades amb el disseny gràfic; un/a o més membres l'organització dels festivals; i un jove referent de cada festival. A les sessions de deliberació assistirà un/a membre de l'equip tècnic de la coordinació dels festivals del Departament de Joventut que actuarà com a secretari/ària del jurat, amb veu i sense vot.
Mostrar más

5 Lee mas

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

8 Lee mas

Concurs de projectes d'entitats o associacions, sense ànim de lucre, a l'Espai Expositiu Les Corts 2020 : convocatòria i bases específiques

Concurs de projectes d'entitats o associacions, sense ànim de lucre, a l'Espai Expositiu Les Corts 2020 : convocatòria i bases específiques

. Presentació de propostes: Per a la presentació de sol·licituds, els subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en el portal de tràmits. En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i els documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre general dels districtes, gerències o instituts. El còmput dels terminis s’efectuarà de conformitat amb el que disposen els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Mostrar más

5 Lee mas

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2020 : convocatòria i bases

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2020 : convocatòria i bases

Els interessats a participar, que han de complir les condicions definides en el punt 2 d’aquestes bases, hauran de presentar una proposta amb les dades tècniques mínimes a fi de demostrar el compliment dels requisits tècnics per tal de poder de valorar la idoneïtat del projecte segons els requisits establerts a les bases. Aquesta proposta haurà de contenir la següent documentació:

17 Lee mas

21è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2018 : convocatòria i bases

21è Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-Sec 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

8 Lee mas

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

16è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

5 Lee mas

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

El dia 15 de febrer de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars de la 8a edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina, Districte de Sants-Montjuïc. En compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients.
Mostrar más

6 Lee mas

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

8è Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

5 Lee mas

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

2n Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

5 Lee mas

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

17è Concurs de cartells de la Festa Major d'Hostafrancs 2019 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

7 Lee mas

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

El dia 8 de febrer de 2018 la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l'Alcaldia per Decret de data 13 de juny de 2015, ha aprovat inicialment les bases particulars del 23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018, Districte de Sants-Montjuïc. En compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es sotmeten a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i hi puguin formular, si s'escau, les al·legacions que creguin adients.
Mostrar más

6 Lee mas

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

23è Concurs de Cartells de la Festa Major de Sants 2018 : convocatòria i bases

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores. Amb la presentació de les obres a concurs, s'autoritza al Districte de Sants-Montjuïc i a l'Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la promoció de l'art i la cultura. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
Mostrar más

6 Lee mas

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació : modificació de l'estructura organitzativa [2012]

Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació : modificació de l'estructura organitzativa [2012]

Primer. Modificar el Decret d’Alcaldia d’1 de juliol de 2011 (S1/D/2011-3248) sobre organització de la direcció política i administrativa de l’administració municipal, en l’únic sentit que l’“Àrea d’Urbanisme, Infraestructures, Habitatge, Medi Ambient i Sistemes d’Informació i Telecomunicacions” passa a denominar-se: “Àrea d’Hàbitat Urbà”.

5 Lee mas

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2017 : convocatòria i bases

Concurs de cobertes verdes a la ciutat de Barcelona 2017 : convocatòria i bases

- Endreçament i millora dels elements existents de la terrassa de l'edifici on s'ubicarà la coberta verda (unificació d'antenes, arranjament de badalots i claraboies, baranes, endreça d'estenedors, retirada d'elements obsolets...). - Endreçament de les maquinàries d'aires condicionats, plaques solars i altres instal·lacions similars, de conformitat amb les regulacions i criteris annexes (OUPU, criteris d'implantació paisatgística definides per l'Agència de l'Energia de Barcelona i l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida).
Mostrar más

8 Lee mas

Realització d'activitats i serveis en diferents àmbits temàtics 2006 : convocatòria i bases

Realització d'activitats i serveis en diferents àmbits temàtics 2006 : convocatòria i bases

Tramitació. Per a la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que s'aporti tota la documentació que es detalla a l'apartat 7 de les Bases i es presentaran a qualsevol de les oficines del Registre General dels Districtes, Sectors o Instituts i que es relacionen al final de les referides Bases, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi- nistracions públiques i del procediment administratiu comú.

10 Lee mas

X Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2019 : convocatòria i bases

X Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2019 : convocatòria i bases

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estaran obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-Montjuïc l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

6 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 104, núm. 04 (10 febr. 2017)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 104, núm. 04 (10 febr. 2017)

A la Sala del Plenari Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-tres de desembre de dos mil setze, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica.
Mostrar más

313 Lee mas

Concurs World Data Viz Challenge 2020 : convocatòria i bases específiques

Concurs World Data Viz Challenge 2020 : convocatòria i bases específiques

Amb la presentació de les obres, les persones participants autoritzen a BIT HABITAT la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes sempre que aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels autors i de les autores que hi han participat.

11 Lee mas

Show all 10000 documents...