PDF superior Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

alguna cerca, etc. Aquesta és una decisió política que és qüestionable ja que ens dóna molta feina i fa el procés més difícil però que repeteixo l’experiència m’ha demostrat que és encertada. A més a més aconseguim unificar la nomenclatura del magatzem ja que hem adoptat la convenció de noms on l’id de qualsevol entitat és el nom singular de l’entitat més un guió a baix més les lletres ID. Així si tenim una taula anomenada Entitats, l’id serà Entitat_ID. En el cas de Globalhard no ens ha passat que tinguem taules amb claus primàries compostes i rareses d’altra mena però en la pràctica això és dóna sovint i amb aquest procés d’abstracció
Mostrar más

50 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades de planificació hidrològica

Construcció i explotació d'un magatzem de dades de planificació hidrològica

Per desenvolupar aquest projecte, primer de tot s’ha procedit a un anàlisi dels requeriments de la clienta i de les dades que ens son proporcionades, així donem forma al disseny conceptual i els processos de transformació, extracció i càrrega de dades. El següent pas es la construcció del sistema temporal i del sistema de la base de dades relacional que ha de dona cos al magatzem de dades, a més dels corresponents procediments per arribar a l’automatització de l’actualització de la base de dades. A continuació s’han dissenyat els llibres de treball amb l’eina de consulta amb els que treballarà l’usuari final, a més d’una mostra de com interpretar les dades i arribar a conclusions.
Mostrar más

68 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematogràfica

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematogràfica

En aquest punt cal tenir presenta els objectius que marca l’assignatura com els que marca el propi projecte. Tant uns com els altres, han d’anar lligats en tot el procés d’aprenentatge i creació del producte. Si en algun moment no van a la par, es podria donar el cas que s’assolissin uns i els altres no. Això comportaria que no s’arribessin a les fites que s’han marcat. Com assignatura, principalment, el que es vol es l’anàlisi de les tècniques existents per projectar una base de dades d'un DWH. Cal tenir present, que el disseny haurà d'estar orientat a un magatzem de dades físic ROLAP, i això comportarà la creació de les dimensions, els atributs i fets necessaris. A més a més, es vol que l’alumne sigui capaç de desenvolupar la millor solució possible a un problema real, i això es pot plasmar en els següent punts:
Mostrar más

62 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Un magatzem de dades, o més conegut pel terme en anglès, Data Warehouse, es pot veure com una mena de diamant que s’obté després del laboriós procés d’extraure’l de la roca i tallar-lo en brut. Extrapolant el símil al context que ens ocupa, l’aportació del treball serà el d’extraure les dades, filtrar-les com ho faria un embut, i dipositar-les en un repositori d’informació per què s’analitzin amb més facilitat.

50 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Com a primer pas cal identificar el fet que constitueix el nucli del model que es definirà. En aquest projecte es tracta de la creació d’un magatzem de dades que permeti automatitzar la recollida de la informació provinent de fulls d’Excels i explotar aquesta informació. Per tant, s’haurà de saber quines dades volem mostrar als informes. Un primer anàlisi permet indicar que el nostre fet es pot definir com preus d’immobles en un període determinat, que pertanyen a una zona determinada. L’anàlisi de funcionalitats s’obté, en un principi, de la informació que ens demana Sostre per tothom, i que fonamentalment es:
Mostrar más

56 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Una altra de les línies de futur en les que es podria treballar seria la de integrar terceres fonts d’informació, ja sigui per afegir nova informació o per complementar les dades actuals. En les dades originals disponibles s’han trobat una sèrie d’errades que no han permès carregar part de la informació de les curses (faltava part de la informació o la que es donava era errònia) i a més, existeix una part de la informació que pot variar cada any com ara el sistema de puntuació aplicat o els circuit on es corren grans premis que no són del país (Ex: Gran Premi d’Europa). Aquesta problemàtica obliga a fer un repàs manual de les càrregues per mantenir el magatzem actualitzat. Incorporar noves fonts de dades milloraria el procés de càrrega i permetria donar més informació per a obtenir anàlisis estadístiques més bones.
Mostrar más

57 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematrogràfica

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematrogràfica

A primera vista es pot observar la part la rellevància que se li atorga a la planificació del projecte i sobre tot a la definició dels requeriments del magatzem de dades. Posteriorment es veuen clarament definits tres camins. El superior té a veure amb la tecnologia que es farà servir. En aquest cas ens ve donada i és el SGBD Oracle Express 10g. El camí inferior està relacionat amb les eines dexplotació de la informació. També es defineix al principi del projecte que es farà servir l‟Oracle BI Discoverer i es demanen els informes que s‟hauran que crear. El camí del mig és el que s‟ha fet servir, hi està especificat el disseny i implementació del model multidimensional i del sistema d‟extracció, transformació i càrrega de dades (ETL).
Mostrar más

54 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

L’altre entorn rep el nom de DW (el nou magatzem de dades corporatiu) i contindrà les taules que s’explotaran amb l’eina SAP Business Objects per realitzar l’anàlisi dels informes. En aquest entorn ja tindrem tota la informació amb una estructura homogènia adequada al negoci del nostre client.

59 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

L’estudiant rebrà el conjunt de fitxers del GLDP en format comprimit. A partir d’aquest fitxer i dels requeriments d’usuari esmentats abans, es realitzarà la implementació del magatzem de dades corporatiu. De cara a assolir un correcte desenvolupament del projecte, el construirem per fases o etapes (al final de cada etapa hi haurà un lliurament de PAC en la que s’haurà de lliurar la feina realitzada en aquesta fase): Pla de treball i anàlisi preliminar de requeriments

33 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematogràfica

Construcció i explotació d'un magatzem de dades d'informació cinematogràfica

Els Sistemes de Magatzem de dades representen un tipus de bases de dades on estan integrades les dades de diferents fonts de dades d’una organització. El Magatzem de dades esta orientat a donar suport a la presa de decisions dins una organització per lo que esta orientat a un determinat àmbit depenent de la organització. Com es veurà en aquest Projecte Final de carrera el principal objectiu d’un Sistema de Magatzem de dades es treure el màxim rendiment de la informació emmagatzemada, aquest rendiment es realitza amb l’extracció de dades per un anàlisi que ajudi a prendre decisions dins l’ entorn de la organització.
Mostrar más

51 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades de planificació hidrològica

Construcció i explotació d'un magatzem de dades de planificació hidrològica

• Objectiu número 1: crear un procés automatitzat d’importació de les dades facilitades pel CHNE, que es troben en format text, al sistema de gestió de bases de dades Oracle g10. Aquest procés d’importació únicament seleccionarà la informació d’interès per realitzar les possibles consultes, amb la finalitat de no sobrecarregar el sistema, així com evitar les dades inconsistents o errònies. Per la qual cosa, serà necessari una anàlisi previ de les dades i es realitzarà la conversió d’aquells valors que no siguin apropiats per al seu tractament. El procés de càrrega s’encarregarà de la inserció de les dades procedents de la transformació, en les taules del motor de la base de dades. • Objectiu número 2: dissenyar i posar en marxa un magatzem de dades que
Mostrar más

48 Lee mas

Construcció i explotació
d'un magatzem de dades per a l'anàlisi
d'informació immobiliària

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació immobiliària

En el cas de les taules PAIS, COMUNITAT_AUTONOMA, PROVINCIA i TEMPS en el moment de la creació es carregen també les dades (referiu-vos al fitxer crear_taules.sql ). En l’esquema es mostra també el disseny de la taula CATALEG. Aquesta taula no forma part del magatzem de dades final. És una taula temporal creada a partir de les dades proporcionades per l’empresa i que s’utilitzarà en el procés de càrrega (referiu-vos a l’apartat 3.4.3). Respecte a les dades originals, només s’ha eliminat el camp que indicava el codi de zona donat que s’havien detectat moltes incongruències en aquest camp i no és necessari per adjudicar un immoble a una determinada zona ja que entre els registres dels diferents immobles es troben registres que indiquen en quina zona es troben els immobles.
Mostrar más

59 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades del sector turístic a Catalunya

Construcció i explotació d'un magatzem de dades del sector turístic a Catalunya

En la següent il·lustració es mostra l’arquitectura de procés del projecte. Es parteix de fonts csv (format de text estructurat) i xls (full de càlcul Excel de Microsoft Office) per efectuar les transformacions amb el full de càlcu Excel. Per portabilitat es torna a passar al format csv (amb l’Spoon no caldria, però s’ha fet una petita abstracció i s’ha considerat que el format csv és més compatible) i es porta a l’entorn de Pentaho. Amb l’eina Kettle - Spoon de Pentaho es creen i carreguen els csv a fitxers de MySql. A partir d’aquestos fitxers mestres, des de MySql WorkBench es crea i s’omple de dades l’estrella del magatzem de dades. Amb les dades disponibles, ja es pot procedir a crear els informes amb l’eina Pentaho Report Designer i publicar-los.
Mostrar más

84 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi de vendes d'una cadena de supermercats

Un cop arribats a aquest punt, podem fer un breu recordatori a nivell personal de tots aquells passos que s'han tractat durant el TFC i de la feina realitzada durant el semestre. He après a fer un estudi preliminar de les dades del qual he partit per a fer el model conceptual, el disseny lògic i el disseny físic. Posteriorment, he estudiat els processos ETL amb els quals he carregat les dades pertinents a taules temporals que m'ha servit per a crear el magatzem de dades. Per últim, he treballat amb eines Business Intelligence que m'ha servit per a treure els informes finals, demanats en l'enunciat del TFC. Ha sigut una feina dura però molt motivadora, en la que he pogut aprendre sobre el sistema de gestió de base de dades Mysql, l'entorn Pentaho i, especialment, el llenguatge SQL.
Mostrar más

60 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de
dades amb els resultats dels campionats de
Formula 1

Construcció i explotació d'un magatzem de dades amb els resultats dels campionats de Formula 1

Oracle Express 10g 10.2.0.1: El magatzem de dades departamental serà creat i guardat mitjançant aquest RDBMS. Amb aquesta versió gratuïta només es possible emmagatzemar estructures ROLAP, però en versions comercials proporciona estructures MOLAP, cosa que fa interessant la seva utilització en cas de en un futur incorporar noves fonts de dades i requeriments d’explotació al magatzem. Dins d’aquest RDBMS s’emmagatzemarà físicament el datamart i les estructures temporals necessàries per la implementació dels processos d’extracció transformació i càrrega.
Mostrar más

65 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

El projecte suposa el disseny i construcció de diferents parts d’un procés: la construcció del magatzem corporatiu i els magatzems departamentals, el procés d’importació de dades de les bases de dades transaccionals de producció al magatzem departamental, el procés de tractament de dades i traspàs del magatzem corporatiu als diferents magatzems departamentals i finalment, la creació d’un entorn de consulta de les dades per part de l’usuari final que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades.
Mostrar más

45 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi estadístic dels resultats del Campionat de Fórmula 1

Els objectius de aquest TFC, tal com indica l’enunciat es “adquirir experiència en el disseny, construcció i explotació d’un magatzem de dades a partir de la informació disponible en una base de dades transaccional”. Això vol dir, fent servir els coneixement i competències suficients, lliurar una eina que permeti fer el que demanen els requeriments exposats en el enunciat, amb la temporalització demanada.

33 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

 MS Excel 2010/2013: el consumidor de la informació generada pel magatzem de dades serà l’analista de negoci, sense formació tècnica per utilitzar eines sofisticades d’anàlisi. Per aquest motiu optem per una eina senzilla que no necessita de la intervenció del departament de informàtica, i que pot treballar sense connexió al servidor (excepte quan actualitza dades). 4. En rebre la informació del magatzem de dades des de fora del sistema en

63 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Construcció i explotació d'un magatzem de dades

Quan ens endinsem dins d'un projecte de magatzem de dades, no parlem únicament de construir un repositori per unificar les dades sinó que moltes vegades necessitem «normalitzar» i netejar les dades que ens venen dels diferents orígens per tal de mostrar una visió unificada, més pròxima als usuaris finals.

60 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Construcció i explotació d'un magatzem de dades sobre informació estadística de l'NBA

Una de les possibilitats sospesades a l’hora de extraure les dades era la de fer un DATALINK amb la base de dades proporcionada (MS ACCESS) amb la base de dades de ORACLE. Però degut al nombre de dades a manipular, s’ha preferit fer el treball des de el MS Excel. Un cop aquestes dades han estat extretes i transformades, s’han carregat mitjançant una connexió OCDB a la base de dades creada a ORACLE. Una tasca futura a efectuar seria la de adequar la introducció de les dades dels periodistes del Sport World a una sèrie de formularis, de tal forma que, una vegada aquesta dades fossin bolcades a la seva base de dades, fos fàcil establir un DATALINK amb el Magatzem de dades i la seva recarrega automàtica.
Mostrar más

55 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects