PDF superior Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals [2013]

Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals [2013]

Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals [2013]

• Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social. (Per exemple: mare o pare de família monoparental; persones de famílies desnonades i persones sense sostre; persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos- més grans de 45 anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altre prestació; joves menors de 25 anys i no escolaritzats; persones immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en situació d'atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit la prostitució; persones transsexuals; o altres semblants).
Mostrar más

9 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Pla de prevenció de residus municipals de Barcelona (2012-2020) i el Pla metropolità de residus municipals, treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l’activitat als edificis municipals. Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben els productes i serveis de neteja d’edificis.
Mostrar más

10 Lee mas

Contractació responsable social i ambiental : balanç municipal 2009-2010

Contractació responsable social i ambiental : balanç municipal 2009-2010

Al llarg dels anys 2006-2008, en el marc de la Mesura de Govern sobre l’ambientalització dels contractes municipals, s’introdueixen criteris ambientals, tant obligatoris com voluntaris, als Plecs Tipus. En el Plec de Clàusules Administratives Generals, es va incorporar la necessitat de tenir presents les exigències de la protecció del medi ambient, amb l’objecte de fomentar un desenvolupament més sostenible. En els Plecs de Clàusules Administratives Particulars: a) s’afegeix l’opció de demanar als licitadors documentació per acreditar més solvència tècnica en el camp ambiental; b) s’ofereix la possibilitat d’atorgar punts per les millores ambientals en els criteris d’adjudicació del concurs; c) s’inclou l’obligació del contractista de fer una correcta gestió ambiental del seu servei; i d) s’afegeix com a falta molt greu les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient. Fins l’any 2008, fins a 21 contractes municipals d’àmbit general de ciutat havien ja incorporat clàusules ambientals en els seus respectius Plecs. A tots ells, cal afegir un bon nombre de contractes descentralitzats i d’organismes autònoms.
Mostrar más

19 Lee mas

Mesura de govern per a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals a l'Ajuntament de Barcelona

Mesura de govern per a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals a l'Ajuntament de Barcelona

L'òrgan de contractació podrà incloure al plec de clàusules administratives l'exigència com criteri de solvència tècnica de caràcter social que el licitador acrediti experiència en la prestació de serveis o en la gestió de centres dedicats a persones en situació d'excussió social, en la titularitat de serveis gratuïts per als usuaris, en la millora dels serveis, en la participació significativa i acreditada de voluntariat social en aquesta gestió, en l'agregació de valor dels serveis socials prestats o centres a gestionats a través de la seva connexió amb altres prestacions, en l'experiència amb treballs en xarxa amb altres entitats o una altra experiència relativa a la prestació de serveis anàlegs des de la proximitat i la participació.
Mostrar más

68 Lee mas

Contractació pública socialment responsable

Contractació pública socialment responsable

El grup valora molt positivament el fet que la nova llei incorpori la possibilitat de realitzar consultes prèvies al procés de licitació, acompanyat del fet de poder intercanviar informació, coneixement i experiències entre els diferents actors de l’administració. Aquests elements ajuden a detectar els impactes reals en els preus, en relació a l’aplicació d’aquestes clàusules, i avaluar quins efectes SRGHQWHQLUHQODGHVSHVDÀQDOGHOHVHQWLWDWVSURYHwGRUHVGHVDOXW D’altra banda, el grup va avaluar també de l’1 al 10 la possibilitat d’implantació d’aquestes clàusules - socials i ambientals -, i el resultat és que la seva possibilitat d’implantació està per sobre del 6 en ambdós casos i se situa per damunt del 7 si excloem l’impacte de la variable preu, clarament per sota de la resta de variables analitzades.
Mostrar más

16 Lee mas

Dictamen exploratori sobre les clàusules socials en els plecs de contractació pública

Dictamen exploratori sobre les clàusules socials en els plecs de contractació pública

Aquesta directiva comunitària és força explícita a l’hora d’incloure els temes socials dins els criteris de la contractació pública. En les seves consideracions prèvies, el redactat declara la intenció de clarificar les possibilitats de l’administració contractant d’incloure, amb certes condicions, la protecció del medi ambient i el foment del desenvolupament sostenible com a criteris d’adjudicació (punt 5, article 23.3.b), o "la necessitat d’arbitrar normes per reservar determinats contractes públics o l'execució d'aquests a empreses d’inserció de persones amb discapacitat" (punt 28 i article 19). Per la seva banda, el punt 33 d’aquestes consideracions prèvies preveu que les condicions d’execució d’un contracte podran tenir per objecte “afavorir la formació professional en el lloc de treball, l’ocupació de persones que tinguin especials dificultats d’inserció, combatre l’atur o protegir el medi ambient. Com a exemple, es poden citar, entre d’altres, les obligacions aplicables a l’execució del contracte de contractar aturats de llarga durada o d’organitzar accions de formació per als aturats o els joves”. Finalment, l’article 26 de la directiva permet que els poders adjudicadors d’un contracte públic “puguin exigir condicions especials amb relació a l’execució del contracte [...], en especial, consideracions de tipus social i mediambiental”.
Mostrar más

9 Lee mas

Guia de contractació pública social

Guia de contractació pública social

En els contractes que tinguin com a destinatària la ciutadania o el ma- teix personal de l’Ajuntament, en el plec de prescripcions tècniques i amb caràcter obligatori, s’ha d’incloure una clàusula que estableixi que l’empresa contractista tindrà en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que va aprovar el text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat funcional i la seva inclusió social. També es poden considerar com a criteri d’adjudicació les millores d’accessibilitat universal proposades per les empreses licitadores que superin les obligacions legals establertes en la Llei catalana 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Mostrar más

41 Lee mas

Pla de contractació pública sostenible 2018

Pla de contractació pública sostenible 2018

% L’exposició de motius de la LCSP menciona també que, amb l’ànim d’afavorir el respecte cap als drets humans, i en especial cap als drets dels treballadors i dels petits produc- tors de països en vies de desenvolupament, s’introdueix la possibilitat que els criteris d’adjudicació i les condicions d’execució incorpori aspectes socials, del procés de producció i comercialització referits a les obres, subministraments o serveis que calgui facilitar d’acord amb el contracte que es tracti. % L’article 126.4 preceptua que sempre que l’ob- jecte contractual pugui afectar el medi ambi- ent, les prescripcions tècniques es defineixen aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental.
Mostrar más

25 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sosteni- ble, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que estableixen els plecs. Mentre els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la contractació, el responsable del contracte remetrà, mitjançant l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la informació següent:
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri- guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. Pel que fa a la demanda interna, aquesta instrucció també s’aplica a tots els proce- diments interns de comandes que fan els diferents serveis als òrgans de contractació centralitzada.
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

Aquesta instrucció tècnica té per objecte definir, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els criteris per a clàusules ambientals, ètiques i de comerç just per a l’adquisició de vestuari per als diferents serveis municipals, així com el vestuari del personal adscrit a les contractes, que porti roba de treball amb la imatge corporativa de l’Ajuntament, i per adquirir altres productes tèxtils.

12 Lee mas

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

Els processos participatius que han conformat la Convenció A+S s’han desenvolupat en 2 fases: una primera fase de sessions de treball adreçada a treballadors i treballadores referents en els diferents àmbits de treball establerts i una segona fase de participació oberta a tots els treballadors i treballadores municipals per rebre les aportacions i valoracions sobre el treball resultant dels grups.

22 Lee mas

Estudis previs per a la connexió de les xarxes Trambaix i Trambesòs: presentació de resultats

Estudis previs per a la connexió de les xarxes Trambaix i Trambesòs: presentació de resultats

 Metodologia: L’avaluació es realitza d’acord amb el marc legal i seguint la metodologia suggerida per la Generalitat de Catalunya: La Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya (Llei 2/2014, de 27 de Gener) i els criteris definits pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el Sistema d’Avaluació d’Infraestructures de Transport (2015)

58 Lee mas

Foment de la contractació estable 2013 : convocatòria i bases

Foment de la contractació estable 2013 : convocatòria i bases

En cas de finalitzar la relació laboral amb la persona amb contracte subvencionat, s’haurà de cobrir la vacant en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de la baixa amb un/a treballador/a en situació d’atur inclòs/a en alguns dels col·lectius contemplats (joves de 16 a 29 anys i/o persones en situació d’atur de llarga durada), sense que això doni dret a la sol·licitud d’una nova subvenció. En aquest cas, caldrà aportar Document d’identitat i acreditació de situació d’atur amb document justificant d’inscripció en el SOC i/o informe de vida laboral del/la treballador/a contractat/da, Contracte de treball indefinit registrat i Alta en Seguretat Social i de forma opcional IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.
Mostrar más

7 Lee mas

Guia per a la contractació de persones amb discapacitat: passarel·les cap a l'Ocupació Barcelona Equal

Guia per a la contractació de persones amb discapacitat: passarel·les cap a l'Ocupació Barcelona Equal

En l’actualitat, però, constatem que encara no s’ha assolit una veritable inte- gració en el mercat laboral de les persones amb discapacitat, malgrat l’exis- tència de diferents marcs legislatius a nivell europeu i nacional per afavorir-la. Segons les dades disponibles, Espanya ocupa el penúltim lloc de la Unió Europea quant a incorporació de persones amb discapacitat al món laboral. No obstant això, també constatem que cada cop són més les empreses que aposten per un model empresarial compromès amb l’entorn i amb les perso- nes, que aposten per la responsabilitat social corporativa.
Mostrar más

38 Lee mas

Gaseta municipal de Barcelona. Any 077, núm. 10 (30 març 1990)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 077, núm. 10 (30 març 1990)

pública requereixin més atencions personals i mitjans municipals dels que pugui disposar la Coordinació de Serveis de l'Àrea d'Afers Socials i Joventut, s'ha d'ac¬ tuar d'acord amb les i[r]

48 Lee mas

Avaluació de l'impacte del programa Agenda 21 Escolar (Escoles + Sostenibles) : [ Informe final ]

Avaluació de l'impacte del programa Agenda 21 Escolar (Escoles + Sostenibles) : [ Informe final ]

Les dificultats se centraven en la falta de temps per atendre’ns, de manera que vam haver de trucar diverses vegades als centres o deixar les nostres dades de contacte per tal que les persones designades es posessin en contacte. En aquest últim cas, molts pocs centres es van posar en contacte i vam haver de tornar a trucar una altra vegada. Quan vam poder parlar amb les persones que ens havien indicat per transmetre la proposta, en molts casos ens van demanar que tornéssim a enviar la proposta per correu electrònic i que es posarien en contacte amb nosaltres per donar-nos una resposta. Una vegada més, la majoria dels centres no van contestar, i vam haver de contactar una altra vegada per via telefònica i/o correu electrònic per tal de saber la resposta dels centres. En aquest punt, hi havia centres que ens van respondre afirmativament, centres que ho van fer negativament i centres que ens van tornar a demanar la informació per correu perquè no havien pogut treballar en la proposta. Fins al final de la fase de contacte amb els centres, s’ha repetit la mateixa situació en diversos centres.
Mostrar más

74 Lee mas

El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions

El treball amb alumnat TEA : el treball de les habilitats socials i les emocions

Aquest projecte ha tingut com a punt de partida el treball de les habilitats socials i emocions amb alumnat amb trastorns de l’espectre autista (TEA). La noció d’espectre autista va tenir el seu origen en uns estudis realitzats per Lorna Wing i Judith Gould l’any 1979. Aquesta noció pot associar-se a diverses alteracions i pot ésser molt útil des d’una perspectiva educativa, ja que ajuda a comprendre com, a través del procés educatiu, poden evolucionar previsiblement l’alumnat amb autisme o quadres relacionat. D’altra banda, s’ha de dir que les persones amb TEA presenten una sèrie d’alteracions greus en les àrees social, comunicativa i cognitiva i mostren, de manera freqüent, dificultats pel que fa a l’atribució d’emocions i creences, aspecte que incideix de forma negativa sobre les seves capacitats de reconeixement social. D’aquesta manera, en aquest projecte s’ha plantejat una intervenció que busca afavorir el desenvolupament de les capacitats relacionals, comunicatives i simbòliques dels alumnes amb trastorn de l’espectre autista, considerant que el desenvolupament de la capacitat de comprensió d’emocions i creences és un bon mitjà per tal que l’alumnat amb aquestes característiques millori les habilitats bàsiques de relació social i capacitat intersubjectiva. Howlin, Baron- Cohen i Hadwin (2006) mostren que les intervencions que han provat tenir més èxit han estat aquelles que inclouen un elevat grau d’estructura i que es concentren en el desenvolupament de les habilitats socials i de comunicació més apropiada a les habilitats individuals, els interessos i les dificultats de cada alumne amb TEA. Així, encara que no s’hagi realitzat una avaluació final que permeti comparar els resultats obtinguts en aquesta i els obtinguts en l’avaluació que es va realitzar a l’inici de la intervenció, es pot apreciar que l’alumne ha millorat pel que fa a la resolució de tasques que impliquen un reconeixement de les emocions i creences. Aquestes evidències confirmen el fet que és possible millorar certes capacitats d’alumnes amb TEA a partir d’un ensenyament explícit i sistemàtic. Però s’ha de considerar que aquestes evidències han de ser considerades amb certa prudència, ja que com exposen Lozano i Alcaraz (2010), els alumnes amb TEA manifesten un millor rendiment en tasques que avaluen la comprensió d’emocions i creences després d’un procés d’ensenyament, ja que han après a desenvolupar estratègies no mentalistes que els ajuden en la resolució de les tasques, més que a augmentar la seva competència en la comprensió d’emocions i creences.
Mostrar más

72 Lee mas

Oportunitats educatives a Barcelona 2016 : l'educació de la infància i l'adolescència a la ciutat: informe [versió presentació]

Oportunitats educatives a Barcelona 2016 : l'educació de la infància i l'adolescència a la ciutat: informe [versió presentació]

→ Les polítiques educatives, tal com preveu la LEC, cal que s’orientin a compensar les desigualtats socials. Així l’educació podrà ser efectiva com a política predistributiva i com a estratègia central per trencar la transmissió intergeneracional de la pobresa i per afavorir la igualtat d’oportunitats i el dret dels infants al seu màxim

24 Lee mas

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 36 (2011)

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 36 (2011)

Els continguts del curs han estat molt diversos: descripció del model actual de consum, la base legal (el codi de Consum de Catalunya), l'economia familiar i el sobre endeutament, el consum solidari (banca ètica i economia solidaria), el consum sostenible (distintius de qualitat ambiental i bones practiques en els àmbits de l'estalvi energètic, les energies renovables i les persones consumidores), les bones pràctiques a l'Administració Pública, el consum de proximitat i ecològic, el comerç just i la xarxa de compra pública ética.
Mostrar más

5 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects