PDF superior Creació d'un lloc web amb WebMatrix

Creació d'un lloc web amb WebMatrix

Creació d'un lloc web amb WebMatrix

L'entorn que ofereix WebMatrix és força versàtil i pràctic per crear llocs web, com el que en aquest projecte s'ha desenvolupat. Força interessant és l'optimització de l'IIS Web Server, que permet provar i testejar l’aplicació web molt fàcilment, ja que trasllada la part de servidor a l'equip d'implementació. Molt bé la incorporació de la sintaxis Razor que dona molta potencia al conjunt i al mateix temps és molt senzilla i clara de fer anar. Bé també, la facilitat que la mateix suite proporciona per integrar llibreries o eines de tercers 'els helpers'.
Mostrar más

49 Lee mas

Lloc web de presentació i administració d'un casament

Lloc web de presentació i administració d'un casament

Un  test  d’usuaris  és  una  prova  que  es  basa  en  la  observació  i  anàlisis  de  com  un  grup   d’usuaris  reals  utilitzen  un  lloc  web,  prenent  nota  dels  problemes  que  es  troben  amb   l’objectiu  de  solucionar-­‐los  posteriorment.  Normalment,  aquesta  prova  es  realitza  en   laboratoris  equipats  on  es  disposa  de  tots  els  recursos  necessaris  però,  també,  es  pot   fer  amb  menys  recursos  sempre  i  quan  es  disposi  d’un  ordinador  i  connexió  a  Internet.   L’objectiu   és   conèixer   el   nivell   de   facilitat   d’ús   del   lloc   web   i   el   nivell   d’eficiència,   eficàcia  i  satisfacció  que  produeix  en  l’usuari.  
Mostrar más

91 Lee mas

Creació d'una eina de detecció de vulnerabilitats web

Creació d'una eina de detecció de vulnerabilitats web

· Live HTTP Headers: Complement per al navegador Firefox que permetrà analitzar les capçaleres HTTP que s'intercanvien en els diferents consultes i respostes rebudes. · Tamper data: Plugin que com el seu nom indica, serveix per poder modificar les dades que s'envien al servidor web des del navegador. Al activar-ho permet a l'usuari veure i modificar quins paràmetres POST s'envien, quines cookies, les capçaleres, etc. · Web Developer: Complement que està format per un gran conjunt de funcionalitats que ens permeten analitzar amb més detall tot el contingut d'una web, donant l'opció a l'usuari de modificar certes parts del codi HTML, com per exemple per poder eliminar restriccions en els camps d'un formulari o alterar el contingut de les cookies.
Mostrar más

75 Lee mas

Creació d'una aplicació web per a un videoclub

Creació d'una aplicació web per a un videoclub

En aplicacions Web més tradicionals, no és estrany que part o tota la lògica d’aplicació resideixi en aquest nivell. En aplicacions empresarials més grans, el nivell Web actua com un traductor i mapeja peticions HTTP en invocacions de servei en el nivell mig. També és responsable de gestionar el flux de pantalla basantse en l’estat de l’aplicació i de l’usuari. El nivell Web es comunica amb una base de dades o, en el cas d’una aplicació empresarial, amb un servidor d’aplicació.

64 Lee mas

Creació de web de venda de components informàtics

Creació de web de venda de components informàtics

Encara que no sol ser un component important en el negoci en línia, al principi cal vigilar la liquiditat. Devem disposar de suficient liquiditat per adquirir els productes que anem a tenir en estoc ja que al principi tot el que comprem ho anem a haver de pagar a compte, els proveïdors no ens coneixen ni tenen confiança amb nosaltres per acceptar una altra forma de pagament. Seria important no adquirir molts productes que ens poden deixar sense liquiditat i ens poden augmentar els costos d'emmagatzematge, és millor començar amb un escenari més conservador que minimitzi els riscos, inversió i ens ajudi a anar estudiant la viabilitat.
Mostrar más

81 Lee mas

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

El terme hipertext va ser utilitzat per primera vegada per Ted Nelson el 1965. Ted Nelson va idear un model per a la interconnexió de documents electrònics. Abans, però, durant els anys 60, van sorgir altres projectes com el NLS (oNLine System), de Douglas Engel- bart, un entorn de treball per ordinador, amb teclat, pantalla, ratolí i impressora, amb possibilitat de teleconferència i correu electrònic a través d'una xarxa d'ordinadors per a la comunicació ràpida entre els professionals.

10 Lee mas

Creació d'una pàgina web de fotografia

Creació d'una pàgina web de fotografia

Col·laboro amb un blog de música per al qual escric i faig fotografies, per tant molts grups musicals em contacten perquè volen aquestes imatges, i a vegades directament agafen les fotos de la xarxa i les utilitzen per a promocionar el seu grup, per tant vull que en aquesta pàgina web estiguin segures i si algú vol fer-ne ús de les imatges, que pugui contactar-me directament i parlar-ho amb mi.

45 Lee mas

Disseny, interfície i contingut del lloc web JaumePhoto com

Disseny, interfície i contingut del lloc web JaumePhoto com

La temàtica d’aquest lloc web és el treball fotogràfic realitzat per un aficionat a la fotografia pel que es preveu un gran volum d’imatges. Actualment, les incloses són fotografies realitzades per l’autora del projecte i en format JPG que fa difícil treballar amb facilitat. Per la qual cosa s’ha de tenir present publicar les imatges amb el mínim de pes possible i la màxima qualitat amb programes fotogràfics, com per exemple Lightroom. Aquest programa ofereix, a més, l’opció de titular i etiquetar les fotografies tal i com marca el disseny del projecte.
Mostrar más

39 Lee mas

Creació d'una aplicació col·laborativa orientada a web semàntica

Creació d'una aplicació col·laborativa orientada a web semàntica

– Ampliació de l'abast de les propietats i les classes de l'aplicació per a tenir una estructura completament compatible am les propietats presents en el llenguatge d'ontologies; en aquest programari només s'han implementat les propietats amb cadenes de caràcters, així que caldria afegir suport als altres tipus de propietats. A més, també caldria modificar el sistema de categories per a evitar la duplicitat de una categoria pel fet de tenir dos superclasses diferents, tot i que aquest canvi està força limitat per les restriccions de la base de dades utilitzada.

34 Lee mas

Creació d'una pàgina web per a una professional de l'art

Creació d'una pàgina web per a una professional de l'art

La idea de realitzar una pagina web feia temps que m’atreia. Sabia que el període de temps per dur a terme el TFM era curt i jo no disposava de tot el temps necessari per dedicar-li, però era conscient que encara que no tingués finalitzades totes les funcionalitats, l’esforç valdria la pena, perquè no deixava de ser un pas endavant en l’aprenentatge que vaig decidir iniciar amb el Màster d’Aplicacions Multimèdia. Aquest projecte m’ha permès actualitzar-me en totes les eines de treball que intervenen en la creació d’una web. Eines per crear wireframes, eines com omnigraffle que combinen dibuix i tecnologia, eines que ens calculen el grau de popularitat , eines de tractament d’imatge com photoshop i fireworks, i principalment m’he iniciat en el mon de wordpress.
Mostrar más

80 Lee mas

Creació d'una aplicació web per a la gestió de la formació

Creació d'una aplicació web per a la gestió de la formació

Drupal consta d'un nucli, amb el qual es podrem posar en marxa aplicacions web senzilles. No obstant, tenim la capacitat d'ampliar les seves funcionalitats utilitzant els mòduls contribuïts, els quals ens permetran construir el lloc web que s'adapti a les nostres necessitats, sense necessitat de tenir coneixements de programació. L'API de Drupal defineix un sistema de “hooks” els quals permeten que els mòduls contribuïts estenguin o modifiquin el comportament de Drupal sense modificar-ne el nucli. És a dir, el nucli i els mòduls contribuïts estan separats. Aquest sistema incrementa la flexibilitat i la seguretat dels llocs creats amb Drupal, i permet realitzar actualitzacions, del nucli o dels mòduls, sense modificar cap de les característiques de la nostra implantació.
Mostrar más

78 Lee mas

Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable

Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable

representar amb els seus components gràfics i temàtic i descriuen les relacions entre els objectes. En segon lloc, s´utilitzen models lògics , derivats dels models conceptuals. A continuació es comenten quatre d´aquests models : vectorial,raster , digital del terreny i en xarxa . Els 2 models bàsics amb els quals treballan fonamentalment la major part dels SIG són el vectorial (figura 5) i el raster (figures 6 i 7). Alguns SIG fonamentalment vectorials són ArcView™ (Lantada, 2002) , ArcInfo™ (ESRI, 1997) ,Autodek Map (Moldes,2002) ,GeoMedia,MapInfo , MicroStation MGE i SmallWorld.
Mostrar más

61 Lee mas

Barcelona 2014 : el compromís amb les persones i la creació d'ocupació: informe

Barcelona 2014 : el compromís amb les persones i la creació d'ocupació: informe

El suport a les iniciatives d’entitats, empreses i particulars en l’àmbit de la cultura ha estat especialment important aquest 2013 ja que s’ha fet a través de diferents línies de suport. Per una banda, la convocatòria anual de subvencions que ha subvencionat 292 projectes, d'entre les més de 600 sol·licituds rebudes, per un import total de 3.755.897 euros. S’hi afegeix el suport en inversions, a través de diverses convocatòries. Per segon any s'ha obert la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'ateneus, que aquest any ha beneficiat cinc ateneus que s'han repartit més d'1,7 milions d'euros. Així mateix, s'han destinat 400.000 euros a la convocatòria de subvencions per a inversions en espais de creació i sales de música en viu, de la que s'han beneficiat nou espais. En tercer lloc, i donant compliment a la mesura de govern de suport al Comerç Cultural de Proximitat, s'ha obert per primera vegada una línia d'ajuts destinada a la modernització de llibreries obertes a la ciutat de Barcelona, a través de la qual s'han repartit uns 86.000 euros entre setze establiments. Finalment, aquest any ha estat el primer en què s'ha convocat una línia d'ajuts destinada a inversions en noves tecnologies de la informació i la comunicació, que ha permès donar suport a una cinquantena d'entitats dedicades a la innovació social i cultural amb un fons de 300.000 euros.
Mostrar más

81 Lee mas

Estudi i creació d'una aplicació amb interacció basada en visió

Estudi i creació d'una aplicació amb interacció basada en visió

En primer lloc, l’aplicació permet que l’usuari introdueixi la seva edat i el seu sexe per saber quin seria el resultat adequat de la prova. Després es mostra el propi usuari dins un món virtual perquè pugui tenir una referència de si mateix. El joc va indicant en cada moment, tant amb text per pantalla com per veu, les instruccions pas per pas del que ha de fer l’usuari per dur a terme la prova. A més, verifica que l’usuari estigui en la posició correcta en tot moment i mesura en temps real la distància màxima recorreguda per la mà. Si l’usuari mou els peus o simplement deixa la posició esperada per realitzar la prova, aquesta s’atura i dóna els resultats indicant si són favorables o no. Com a motivació, quan la prova comença, apareix dins el món virtual una paret a la distància mínima que l’usuari hauria de ser capaç de recórrer, perquè aquest intenti tocar-la i tomar-la amb la mà.
Mostrar más

49 Lee mas

Agenda dones Barcelona. Juny 2017, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Juny 2017, segona quinzena

Dins "GREC 2017 Festival de Barcelona" i "Obrador d'estiu 2017". Curs avançat d'interpretació. Marco Calvani. Aquest taller examinarà la idea de la diversitat a través de les diferències biogràfiques, intel·lectuals, físiques i emotives de cada participant, tot incorporant-les en personatges que ja existeixen o encara estan per inventar. Durant les sessions es treballaran dos aspectes: La relaxació i el despertar del cos (tècnica Alexander, mètode Stanislavski-Strasberg, meditació, teràpia musical). Dels sentiments interns a l'expressió vocal i parlada (mitjançant la improvisació de nous textos i el treball amb textos ja existents). S'intentaran donar eines específiques a cadascun dels participants per alliberar l'individualitat. Els i les participants rebran feina per fer abans de l'inici del taller. El curs serà en anglès i italià i hi haurà traducció consecutiva. L'admissió es farà segons l'ordre d'arribada de les sol·licituds i la valoració del currículum, que cal enviar (amb fotografia inclosa), omplint el formulari que es troba a la fitxa del curs de la pàgina web. La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l'import del curs, que cal abonar en el termini d'una setmana un cop rebut el mail d'acceptació corresponent. Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment. Preu 325 euros (dinar inclòs). Cal inscripció prèvia. Places limitades. Lloc: Espai de Creació Sala Beckett - Obrador Internacional de Dramatúrgia. c/ Pere IV 228-232 bxs
Mostrar más

16 Lee mas

Creació del lloc web i e commerce 'Cosmética Profesional Online'

Creació del lloc web i e commerce 'Cosmética Profesional Online'

La compra i venta d’articles sempre ha estat una pràctica popular en la nostra societat. Des de fa uns anys, aquesta pràctica s’ha vist modificada com a conseqüència de la globalització i de la variació del comportament del client: més interactiu, més ocupat, més familiaritzat amb la xarxa i més pràctic. Què ha succeït? Que la gent, cada vegada més, utilitzi internet per fer les seves compres. Des de bitllets d’avió i entrades pel cinema fins a la compra de menjar, articles de bellesa o de cursos online. Aprofitant aquesta nova via de comerç, els negocis han hagut de treballar per estar a la xarxa i fer-se veure. No deixa de ser com el negoci offline però amb noves possibilitats de captar nous clients. També ha estat el trampolí per a que empreses sense seu física poguessin dir la seva. Tal i com es pot llegir a un article de la revista Grazia 10 , basat en un estudi fet per Google, un 41% dels espanyols recorre a la xarxa per comprar productes de bellesa.
Mostrar más

40 Lee mas

Creació del web d'uns estudis de la UOC amb un sistema de gestió de continguts de codi obert

Creació del web d'uns estudis de la UOC amb un sistema de gestió de continguts de codi obert

La notícia quedava emmagatzemada en l’espai personal del membre que l’ha creat, ja que és l’únic lloc al que té accés, però es podia veure clicant en la pestanya “notícies”. En canvi anant a la carpeta “Notícies” de l’arbre de navegació no va aparèixer. Aquesta falta de sincronització està motivada perquè són conceptes diferents: per una banda una carpeta, que pot contenir notícies i esdeveniments, i per l’altre una funció de Plone que només mostra les notícies publicades. La solució a aquest problema és que no es permeti publicar notícies a aquells usuaris sense accés a la carpeta “Notícies” o que un usuari amb drets d’administrador copií la notícia en la carpeta
Mostrar más

71 Lee mas

PodiumCam : Creació del lloc web podiumcam com per streaming i vídeo sota demanda d'esdeveniments esportius

PodiumCam : Creació del lloc web podiumcam com per streaming i vídeo sota demanda d'esdeveniments esportius

Donat que es realitzaran audiovisuals durant les emissions en directe dels esdeveniments, aquests quedaran enregistrats. Per tant, la plataforma oferirà l’opció de vídeo sota demanda per a usuaris registrats. Aquest fet comporta que s’ha de crear una base de dades de clients per tal de facilitar l’accés i oferir el contingut audiovisual desitjat. La plataforma estarà optimitzada per a tabletes i dispositius mòbils, utilitzant disseny responsiu (RWD) amb les media query que inspeccionen les característiques físiques del mitjà on es visualitzarà la plataforma i amb condicions al CSS es crearà un disseny adaptable. D’aquesta manera la plataforma pot ser visible per a tots els dispositius, de tot tipus d’ample i característiques.
Mostrar más

58 Lee mas

Tres nous espais web sobre immigració, diversitat i interculturalitat a Barcelona : mesura de govern

Tres nous espais web sobre immigració, diversitat i interculturalitat a Barcelona : mesura de govern

L'area d'Immigració de 1' Ajuntament de Barcelona ha impulsat la creació de tres nous espais web amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement, l'amllisi i el debat sobre la realitat[r]

5 Lee mas

Creació del lloc web rafazaragoza com : responsive design amb HTML5

Creació del lloc web rafazaragoza com : responsive design amb HTML5

Un dels motius principals per a escollir aquesta tecnologia és el fet que el lloc web anterior que estem redissenyant ja estava realitzat amb una versió antiga de Wordpress: ens facilitarà molt la tasca a l’hora de fer el trasllat de contingut al nou lloc web i reduirà extremadament la corba d’aprenentatge del programari per al client, qui publicarà regularment continguts al mateix. El client ja coneix el sistema que, per sí mateix, compta amb una interfície

60 Lee mas

Show all 10000 documents...