PDF superior Creació d'una aplicació web per a un videoclub

Creació d'una aplicació web per a un videoclub

Creació d'una aplicació web per a un videoclub

Cal tenir en compte que un article com pot ser un dvd de la pel·lícula que sigui, pot estar disponible amb 1 o més unitats per al seu préstec (exemplars). Aquest fet el reflectim al Diagrama fent servir una agregació, això és, els ítems (1,2,3,4,5) formen part de l’article i sense ell no tindrien sentit. Aquestes 5 unitats son diferents físicament (p.ex la unitat nº 1 de l’article 2587 pot estar alquilada mentre que la unitat 5 pot estar reservada), però formen part del mateix article.

64 Lee mas

Creació d'una aplicació web per a la gestió de la formació

Creació d'una aplicació web per a la gestió de la formació

L'objectiu d'aquest esprint es implementar totes les funcionalitats que encara tenim pendents: crear l'estructura de dades curs, les vistes perquè els editors puguin gestionar-los i les pagines on es mostraran al front-office per als alumnes i els usuaris no registrats. També gestionarem la inscripció dels alumnes als cursos. Les pagines on els alumnes podran consultar el seu currículum, i les seves equivalents pels editors, on podran, per exemple, actualitzar-ne la informació i adjuntar-hi els corresponents certificats d'assistència i aprofitament. Posarem en marxa l'apartat de notificacions, que ha de permetre als editors enviar correus electrònics als alumnes d'un curs cada vegada que succeeixi una circumstancia que ho requereixi (el curs no es fa, no hi ha classe un dia determinat, algun canvi, etc.). L'última funcionalitat que volem implementar és la clonació de catàlegs: a partir d'un catàleg que ja tinguem creat, en podrem crear un altre on s'hi replicaran els cursos i tota la seva informació relacionada.
Mostrar más

78 Lee mas

Aplicacions web per treball col·laboratiu : aplicació web per a correcció automàtica de proves

Aplicacions web per treball col·laboratiu : aplicació web per a correcció automàtica de proves

1. Actualment només s’admeten preguntes de tipus “tria entre vàries possibilitats”. Potser estaria bé ampliar aquesta característica i permetre la creació d’altres tipus de preguntes, com per exemple de text lliure. El problema seria que la resposta hauria de ser exactament igual a la que nosaltres establim. S’hauria de decidir si podem donar per correcta una resposta si falta o sobra un accent, per exemple. En algunes assignatures, com llengua catalana o castellana, està clar que un accent és molt important, però en d’altres no estaria tan clar. Potser s’hauria de decidir quin grau de precisió acceptaria la resposta, i preparar un algoritme que accepti les respostes segons un grau determinat de similitud amb la resposta correcta. Una mica com el famós (i una mica prepotent) “quizá usted quiso decir” de Google.
Mostrar más

10 Lee mas

Aplicació Web per a l'obtenció d'SNPs de rellevància

Aplicació Web per a l'obtenció d'SNPs de rellevància

En la primera PAC ens vam centrar en la creació d'un pla de treball que consideràvem adequat per dur a terme el projecte. El principal problema de realitzar una planificació d'aquest tipus radica en el desconeixement total de les tecnologies que s'utilitzen i per tant es cau en el parany d'estimar a la curta el nombre d'hores que seran necessàries per familiaritzar-se amb les eines. En el meu cas aquest ha estat un factor clau juntament amb els problemes de configuració i m'ha obligat a dedicar molt més temps del planificat per al desenvolupament de l'aplicació. A pesar d'això, m'hagués fet falta encara molt més temps per finalitzar les principals funcionalitats del projecte.
Mostrar más

36 Lee mas

Investigació i creació d’un mètode per la organització dels equips de treball i formalització d’aquest en el disseny d’una aplicació per al sector de la vela transoceànica

Investigació i creació d’un mètode per la organització dels equips de treball i formalització d’aquest en el disseny d’una aplicació per al sector de la vela transoceànica

Aquest és un projecte que nosaltres anomenem low-cost. El que ens ha permès dur-lo a terme és que tenim experiència acumulada de projectes anteriors. Un dels casos més clars és referent a les sessions de meteorologia. El 2010, quan es prepa- raven els vaixells per la Barcelona World Race, es va fer venir el millor meteoròleg del món a fer sessions intensives de meteo- rologia durant un cap de setmana. Com que tots nosaltres vam prendre apunts, a la següent Barcelona World Race del 2014 els vam reutilitzar. Ens reuníem tots els membres dels tres equips de la escuderia de la FNOB i cada setmana algú exposava una part de la ruta als demés. D’aquesta manera n’extreiem conclu- sions i els navegants acabaven amb una mena de resum que vaixell. En el meu cas, el 2014 amb el GAES vaig entrar un any abans de la regata com a coodinador, però ells ja por- taven set mesos. La manera de garantitzar que el vaixell arriba preparat a la regata és, en un 80%, degut a la prepa- ració. A més, skippers com Amel Le Cléac’h o Alex Thom- son compten amb projectes de continuïtat, que duren més de quatre anys i que, per tant, els tècnics i arquitectes amb els que treballen han pogut anar millorant i perfilant els errors al llarg dels anys. Això és el que els fa més potents.
Mostrar más

167 Lee mas

Desenvolupament d'una aplicació per al filtrat de pàgines web

Desenvolupament d'una aplicació per al filtrat de pàgines web

És freqüent, per exemple, la prohibició de consultar pàgines amb contingut eròtic, pornogràfic, violent o xenòfob o la descàrrega d’arxius MP3 mitjançant aplicacions tals com Kazaa o eMule. Sense entrar fer un judici moral d’aquests continguts, són exemples clars d’informació que, en general, no aporta res a l’activitat de l’empresa pública o privada però que, en canvi, consumeix recursos i sobrecarrega els sistemes d’informació, provocant pèrdues de rendiment del sistema. Aquestes pèrdues de rendiment es tradueixen en pèrdua de productivitat dels empleats d’una empresa, insatisfacció dels usuaris del sistema i en majors costos d’administració del sistema.
Mostrar más

44 Lee mas

Aplicació web per gestió de tornejos d'escacs amb J2EE

Aplicació web per gestió de tornejos d'escacs amb J2EE

Aquesta tecnologia és la continuació de la J2SE (Java to Standard Edition), ja que si bé J2SE va enfocada a les aplicacions d’escriptori, J2EE està enfocada a les aplicacions web, i no cal dir la importància que això té en el món actual, on tantes són les empreses que encara s’han d’adaptar al 2.0 i tantes són les possibilitats que ens ofereix aquest paradigma de programació. La tecnologia escollida no és la més senzilla ni planera, però vaig creure oportú seleccionar el J2EE per fer el meu treball, aprofitant la meva situació personal, que a priori em permetria disposar de prou temps per dedicar-me a l’aprenentatge de l’arquitectura del model a escollir dins de J2EE, i d’aquesta manera, a part d’aprendre a programar aplicacions web també n’obtindria l’aprenentatge de la preparació de tot l’entorn del servidor i de desenvolupament. A més, aquest és un paradigma de programari lliure, obert i multi plataforma, que ens permet construir aplicacions web, sense tenir en compte l’arquitectura del sistema operatiu al que anirà destinat, gràcies a la màquina virtual de java i a l’execució des de qualsevol navegador web. El tema a escollir per a la realització del treball és lliure, i primerament es va haver de pensar en un tema que es pogués desenvolupar amb la tecnologia J2EE (Java to Enterprise Edition). De fet, essent un llenguatge orientat a l’objecte, imaginant alguna aplicació útil, s’haurien de poder aplicar les metodologies de disseny apreses a les assignatures: Enginyeria del Programari, Bases de Dades i Tècniques de Desenvolupament de Programari.
Mostrar más

49 Lee mas

Aplicació web per a la consulta i gestió de les benzineres estatals

Aplicació web per a la consulta i gestió de les benzineres estatals

Per al correcte funcionament de l’aplicació, els clients tant sols necessitaran un navegador (es recomana l’ús de Google Chrome o Mozilla Firefox). L’aplicació s’ha construït de tal manera que en un futur es pugui utilitzar altres mètodes d’accés com una aplicació per a smartphones (la intenció era fer una aplicació per a Android, però el temps i l’aprenentatge de la tecnologia necessària fou condicionant per no tirar-ho endavant). També es podrien fer aplicacions d’escriptoris per a tots els sistemes operatius que suportin la JVM (Màquina Virtual de Java), tot i que en aquest cas no tindria massa sentit.
Mostrar más

45 Lee mas

Genquiz : aplicació web per a correcció automàtica de proves

Genquiz : aplicació web per a correcció automàtica de proves

A mig projecte em va sorgir la idea d'utilitzar AJAX tan en la gestió d'usuaris, com d'assignatures, enviament de formularis, creació dels exàmens, i en tot el que pogués. Això va fer endarrerir més del compte les tasques i haver d'alternar la maquetació amb la programació pel fet de la manipulació del DOM des de Javascript.

59 Lee mas

Aplicació web per a la gestió de comandes amb J2EE

Aplicació web per a la gestió de comandes amb J2EE

Per crear l’aplicació es pensa en un entorn web. Aquest fet aporta que el programa serà accessible amb qualsevol navegador i amb qualsevol sistema operatiu. Es farà servir J2EE com a arquitectura i amb un servidor d’aplicacions, que en el nostre cas serà JBoss. Tot això basat en el model MVC (Model Vista Controlador) i que permetrà que posem en marxa jsp i servlets per la vista, EJB (Enterprise Java Beans) per la capa de negoci i MySQL per la capa de persistència.

52 Lee mas

Aplicació web per a la gestió d'una protectora d'animals

Aplicació web per a la gestió d'una protectora d'animals

La motivació per a la realització d’aquest projecte es deguda a que els portals webs de protectores d’animals similars que s’han estudiat, ja sigui dissenyades de manera estàtica o dinàmica, no ofereixen la possibilitat de adoptar online animals, conseqüentment, no requereixen tampoc un registre dels seus usuaris. Tampoc ofereixen característiques com poder publicar notícies d’animals abandonats al portal Facebook, facilitar la localització del les ubicacions dels animals mitjançant el Google Maps, així con publicar anuncis per a la recuperació de les mascotes perdudes dels seus usuaris. Així doncs, queda justificada la realització d’aquest projecte, per a que incorpori aquestes noves prestacions.
Mostrar más

41 Lee mas

Estudi per a la integració d'un model d'events en una aplicació web basada en el model MVC

Estudi per a la integració d'un model d'events en una aplicació web basada en el model MVC

Un altre dels avantatges és que podrem prioritzar les accions segons la seva importància i fins i tot programar accions per que passin en un moment determinat. Imaginem que un redactor vol fer el seguiment d’una notícia a través de totes les edicions del diari. Fer la selecció d’un tema en concret quan per exemple portes cinc anys gestionats pot fer que el rendiment del sistema baixi notablement. Amb l’ús d’events un usuari pot fer la petició de la consulta i aquesta, per exemple, es podria processar de nit quan ningú treballa al diari.

122 Lee mas

Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per visualitzar l'agenda d'activitats de la web www festamajor biz

Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per visualitzar l'agenda d'activitats de la web www festamajor biz

Com que l’aplicació no està implementada ni distribuïda no hi ha dades en les estadístiques. Per solucionar aquest problema s’han generat estadístiques de mostra per aquest any i l’any passat. La generació de dades de mostra l’he realitzat fent una petita modificació a l’API de registrar estadístiques posant al camp DATA_PETICIO una data fixa. Posteriorment executava la pàgina de test per validar l’API i tots els registres es creaven amb aquesta data en comptes de la data actual de la funció original. La modificació l’he realitzat tantes vegades com el número de mesos on volia generar dades.
Mostrar más

88 Lee mas

Desplegament d'aplicacions web al núvol

Desplegament d'aplicacions web al núvol

Un cop finalitzat, puc dir que he aprés molt. I m’emporto la sensació que encara tinc molt més aprendre. Jo únicament he treballat sobre els serveis més indispensables per muntar arquitectures escalables i elàstiques, però aquestes grans plataformes ofereixen una gran quantitat de serveis extres que es poden arribar a aplicar per fer una aplicació molt robusta i tolerant a fallades.

65 Lee mas

Desenvolupament d'aplicació de consulta de cases rurals per Android

Desenvolupament d'aplicació de consulta de cases rurals per Android

En aquest context, la compra per part de Google l'any 2005 de la companyia Android Inc. i la creació de la Open Handset Alliance per part d'un conjunt d'empreses capdavanteres en el sector per potenciar el desenvolupament d'estàndards oberts per als dispositius mòbils va suposar l'aparició del sistema Android al mercat amb un gran suport al darrera. Google va alliberar gran part del codi d'Android sota la llicència Apache i va crear Android Market, una botiga d'aplicacions on-line.

47 Lee mas

Eina de suport al programador per desplegar una aplicació web amb Docker

Eina de suport al programador per desplegar una aplicació web amb Docker

La necessitat que es cobreix amb l’eina o paquet de recursos, és brindar ajuda al programador a obtenir una base amb tot el necessari que s’ha de tindre per muntar una aplicació web, començant des de la instal·lació d’un servidor web fins la plantilla d’una pàgina amb l’objectiu de no perdre temps en configurar i programar. Enfocar la idea d’aquest treball final aporta valor a la feina del programador pel volum de projectes que poden demanar i que tindre ja preparat i configurat un paquet d’aquest estil estalvia molta feina repetitiva, temps de dedicació i permet tindre un software actualitzat i punter preparat per ser instal·lat. Així doncs, la intenció és executar un sol arxiu que conté totes les comandes necessàries per muntar tota la estructura de forma desatesa.
Mostrar más

48 Lee mas

Aplicació web per a informes de treballs en grup virtuals

Aplicació web per a informes de treballs en grup virtuals

- Descripció: Només es permetrà l’accés als alumnes o consultors de la UOC. Segons el rol de l’usuari es mostraran les opcions pròpies del consultor o de l’alumne. De moment no es planteja el sistema de registre d’usuaris nous, si no que l’administrador de l’aplicació s’encarregarà d’integrar-la amb la pàgina de la UOC. Per aquest treball final de carrera es proporciona una base de dades amb els usuaris creats.

46 Lee mas

GenDocTemplateEditor : Editor web de plantilles de documents

GenDocTemplateEditor : Editor web de plantilles de documents

El codi font del projecte és un projecte per l’eina de programació Eclipse. El projecte és pot compilar i crear un paquet que es pot desplegar tant a servidors Apache Tomcat com a servidors JBoss. La distribució que s’entrega amb aquest projecte ja conté el paquet compilat (GenDocTemplateEditor.war), ara bé, segons la versió de Java i de servidor d’aplicacions en la qual s’instal·li l’aplicació es possible que calgui recompilar i reconstruir el paquet. Eclipse proporciona eines que ens generaran automàticament aquest fitxer.
Mostrar más

99 Lee mas

Aplicació web per a un casino online

Aplicació web per a un casino online

Aquest projecte ha estat un gran repte per mi. El caràcter asíncron de l’aplicació ha significat per mi moltes hores de dedicació, especialment pel que fa al desenvolupament del propi joc. A més, el fet de no haver dissenyat ni implementat mai una aplicació d’aquest tipus, sumat al meu desconeixement inicial de tecnologies com Silverlight, LinQ, serveis WCF, ... ha suposat per mi un esforç important.

47 Lee mas

Creació d'una pàgina web per a una professional de l'art

Creació d'una pàgina web per a una professional de l'art

Respecte a la feina d’investigar altres possibles webs competidores, m’ha obert els ulls, i m’ha aportat en algun cas, noves idees sobre totes les possibilitats de negoci que hi ha en aquest camp i que fins ara no havia sabut identificar. Com combinant la tecnologia i l’art es poden arribar a fer coses molt interessants. L’eCommerce es per mi ara mateix l’assignatura pendent i el següent pas a seguir. Durant el desenvolupament del projecte també he tingut l’oportunitat d’experimentar moments de gran motivació al anar descobrint totes les possibilitats que ofereix WordPress. La gran varietat de plugins que existeixen i la gran quantitat de funcionalitats que es poden arribar a realitzar. WordPress obre un munt de possibilitats per tots aquells que no som programadors però que gaudim amb la tecnologia encara que siguem simplement usuaris avançats.
Mostrar más

80 Lee mas

Show all 10000 documents...