PDF superior Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal

Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal

Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal

A partir de l’experiència de l’Oficina d’Onomàstica, però també de la del Consorci, dels ajuntaments i de la Secretaria General de Política Lingüística, es va planificar el projec- te dels Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal, que tenia com a objectiu final publi- car una obra de caràcter eminentment pràctic, la qual, per una banda, serviria per ajudar a fer tasques concretes (com retolar, denominar carrers, publicar guies de carrers, etc.) i, per l’al- tra, contribuiria a l’avenç general d’usar correctament la toponímia. En aquest sentit, es trac- ta, doncs, d’una obra amb una finalitat pràctica immediata —utilitzar correctament la topo- nímia en casos concrets—, però també amb una voluntat pedagògica i divulgativa —difondre un model d’actuació de caràcter general—, i amb un objectiu de caràcter cultu- ral: fomentar el coneixement i el respecte de la toponímia, és a dir, aconseguir valorar i pre- servar el patrimoni toponímic.
Mostrar más

26 Lee mas

Liquidacions. Criteris per a la modificació de les liquidacions provisionals d'ofici (776/1)

Liquidacions. Criteris per a la modificació de les liquidacions provisionals d'ofici (776/1)

Sense que això prejutgi la resolució del recurs i sense perjudici que la recurrent no ho hagi objectat, convé advertir que la Inspecció d’Hisenda Municipal, en procedir a la liquidació diferencial, contràriament al que preceptuen les ordenances fiscals n. 1.4 dels anys indicats i, especialment en l’art. 10.3 de l’ordenança fiscal n. 1.4 de 1999, incorporà en el període 1999 les variacions corresponents a l’ulterior canvi de domicili, quan, un cop vista la data en què passa, s’hauria d’haver incorporat aquest canvi en la matrícula del període impositiu següent; és a dir, en el període 2000.
Mostrar más

6 Lee mas

Criteris per a la realització d'activitats a la via pública : mesura de govern

Criteris per a la realització d'activitats a la via pública : mesura de govern

Les persones o entitats que fan peticions de llicències per actes a la via pública han d’estar lliures de deutes amb la Hisenda municipal. També els participants a fires amb llicència individual han de complir aquest criteri. En el cas que en el moment de comprovació es detecti l’existència de deutes, es comunicarà a l’interessat o interessada per tal que en el període que s’estableixi pugui fer la liquidació corresponent. En el cas que no ho solucioni es denegarà la llicència. En conseqüència, en les fires amb molta participació serà necessari rebre la petició de llicència amb temps suficient per poder avisar i solucionar el tema.
Mostrar más

19 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Aquesta instrucció tampoc no s’aplica als papers per a documents essencials amb requeri- ments de conservació d’arxiu permanent, d’acord amb les definicions i prioritats establertes per a aquests documents essencials, definits per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius i que es recullen en l’annex 1. Els documents essencials tindran un tractament especial i diferenciat de la resta i queden, per tant, eximits de les prioritats definides en el punt 4.

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

En el cas que es contracti un servei d’autobusos, l’òrgan municipal o la secretaria tècnica podrà considerar l’opció de contractar o assignar al servei vehicles amb motorització alternativa o de baixes emissions. En cas de no poder disposar de vehicles assignats de manera exclusiva al servei, podrà valorar que la flota de l’empresa de transports contrac- tada compleixi amb els criteris ambientals de gestió de flotes tal com es defineixen en el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles, en relació amb la gestió de la flota, la conducció eficient, el manteniment dels vehicles, l’antiguitat dels vehicles, els vehicles de baixes emissions i altres accions de compromís ambiental.
Mostrar más

11 Lee mas

Criteris i propostes per a la participació ciutadana de l'Agenda 21 de Barcelona

Criteris i propostes per a la participació ciutadana de l'Agenda 21 de Barcelona

La dècada dels noranta ha significat per a Barcelona, també, una etapa de construcció d’un espai d’acció municipal en els terrenys del medi ambient i la sostenibilitat. El període 1991- 1995 culmina amb un primer document estratègic sobre línies d’actuació per a una política mediambiental a Barcelona. Els anys 1995-1999 impliquen un primer salt qualitatiu: es crea la Regidoria de Ciutat Sostenible i s’inicia el procés d’elaboració de l’Agenda 21 de Barcelona. La dinàmica participativa es formalitza per mitjà del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMMAS), així com dels grups de treball temàtics que produeixen els primers documents de diagnosi i propositius. El segon salt qualitatiu es produeix a l’inici de l’actual període 1999-2003. D’una banda, les responsabilitats directes d’acció ambiental se situen sota la Comissió de Serveis Urbans i Manteniment i la de Sostenibilitat i Ecologia Urbana. D’altra banda, el Programa d’Actuació Municipal 2000-2003 especifica tot un ventall de compromi- sos de l’Ajuntament, pel que fa al medi ambient i a l’objectiu de transitar cap a una ciutat sostenible. Entre aquests compromisos destaca el que fa referència a l’agenda 21 local i que, en síntesi, es pot formular així:
Mostrar más

22 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

En les promocions d’edificis de nova construcció de titularitat municipal s’han de plante­ jar alternatives conjuntes que afavoreixin la màxima autosuficiència energètica i l’eficièn­ cia econòmica, energètica i de gestió en la fase d’ús, per tal d’assolir l’objectiu d’edificis nZEB (de l’anglès nearly Zero Energy Buildings, edificis de consum d’energia quasi nul). Per aquest motiu, l’òrgan de contractació establirà per a cada plec de redacció de pro­ jecte els criteris funcionals següents basats en la màxima autosuficiència i el rendiment durant tot el cicle de vida dels edificis:
Mostrar más

18 Lee mas

Les reformes de la toponímia municipal impulsades per la Real Sociedad Geográfica (1916) i la Generalitat de Catalunya (1933). Crònica d’una errada ortogràfica: el Pinell... de Brai?

Les reformes de la toponímia municipal impulsades per la Real Sociedad Geográfica (1916) i la Generalitat de Catalunya (1933). Crònica d’una errada ortogràfica: el Pinell... de Brai?

Tanmateix, en un article sobre els noms dels municipis de la Terra Alta publicat a La Vanguardia l’any 1974, Anton Monner i Estopinyà, autor d’un assaig sobre toponímia de Gandesa, arribava a la conclusió correcta: “Brai es una deformación de Broi y ésta de Broll. El Broi es una partida de su término municipal donde existe todavía una fortaleza de un señor feudal y cerca de la cual un broll d’aigua: una fuente” (M. d’Irto, 1974). Ara que ho sabem del cert, un segle després, què en farem? Validem una errada ortogràfica? Un mínim de dignitat com a país amant de la seva llengua obliga a bandejar el fictici Bray/ Brai, simplement fruit d’una badada ortogràfica. L’origen de Brai no és pas incert, és simplement la crònica d’una pífia pueril. Però la responsabilitat de què hagi perdurat durant un segle no és només imputable a la RSG. Tots els mecanismes de control de la qualitat toponímica, a casa nostra, han fracassat en el cas de la localitat de les Terres de l’Ebre, malgrat el lúcid advertiment en
Mostrar más

34 Lee mas

a) Relació de subvencions atorgades per a projectes de cooperació al desenvolupament en l àmbit internacional, per a l any 2017

a) Relació de subvencions atorgades per a projectes de cooperació al desenvolupament en l àmbit internacional, per a l any 2017

a) Relació de subvencions atorgades provisionalment a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional, per a l’any 2017, fins a la reformulació del pressupost i a la contrastació de dades que garanteixin el compliment dels criteris establerts a les bases d’aquesta convocatòria. En cas que no es compleixin, l’atorgament provisional quedarà sense efecte.

6 Lee mas

CRITERIS DE DISSENY DE LES XARXES D ABASTAMENT I SANEJAMENT D AREMSA

CRITERIS DE DISSENY DE LES XARXES D ABASTAMENT I SANEJAMENT D AREMSA

Un cop instal·lada la canonada, i estant els pous de registre a la seva cota definitiva es realitzarà la revisió del tram instal·lat mitjançant circuit tancat de TV. Aquesta revisió només podrà ser realitzada per personal d’Aigües de Reus, que haurà de ser avisat amb antelació. La canonada no podrà ser posada en servei fins a la seva acceptació definitiva havent-se de deixar tapiats els pous de connexió a la xarxa municipal en servei fins que s’emetin els corresponents documents d’acceptació per part d’AREMSA i s’autoritzi la seva posta en funcionament.
Mostrar más

15 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

Aquesta instrucció pels elements de comunicació respon a la necessitat que, sense detriment de la política de comunicació, els compromisos de polítiques ambientals concretats en la resta d’instruccions tècniques d’ambientalització, es materialitzi també de manera coherent en les activitats que projecten l’activitat municipal cap a l’exterior, i en concret en tots els elements associats a la imatge municipal, tant si es tracta d’elements gestionats per l’Ajuntament mateix, pels instituts i les empreses municipals, per les empreses de serveis municipals, com si són objecte de qualsevol tipus de contracte extern.
Mostrar más

14 Lee mas

ORDENANÇA FISCAL NUM 9 TAXA PER LLICÈNCIA D OBERTURA D ESTABLIMENTS I PER LA INTERVENCIO MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL LACIONS.

ORDENANÇA FISCAL NUM 9 TAXA PER LLICÈNCIA D OBERTURA D ESTABLIMENTS I PER LA INTERVENCIO MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL LACIONS.

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal tècnica i administrativa conduent a verificar si les activitats i instal·lacions que es pretenen realitzar en el terme municipal d’Escala s’ajusten al marc normatiu que hi és d’aplicació. En concret es comprova l’avaluació ambiental de caràcter integral de les activitats del municipi, amb la finalitat de valorar si es poden atorgar les autoritzacions, llicències i permisos que reglamentàriament procedeixin en l’àmbit de les competències atribuïdes a l’Ajuntament per la Llei 20/2009, així com l’activitat municipal realitzada en els supòsits de revisió i control d’aquelles autoritzacions, llicències, permisos i comunicacions ambientals.
Mostrar más

6 Lee mas

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació : criteris psicopedagògics per al desenvolupament curricular

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació : criteris psicopedagògics per al desenvolupament curricular

Una de les raons per les que he triat aquest tema és l’interès creixent que l’ús de les TIC té en els centres educatius. La idea de que els alumnes han d’acabar l’ensenyament obligatori amb el domini d’unes determinades competències en aquest àmbit està explicitada en el currículum prescriptiu (Departament d’Ensenyament, 1992: 95 i annex 3 d’aquest Pràcticum) i malgrat algunes reticències inicials per part del professorat, relacionades amb manca de recursos i formació, sembla ja evident entre el col· lectiu docent. Existeix la voluntat política de que això sigui així, no sols a nivell de Catalunya (veure pla estratègic del comissionat per a la Societat de la Informació, annex 6), sinó també segons les conclusions de la Unió Europea a la cimera de Lisboa (març de 2000, veure annexos 8 i 15) i s’ha invertit en recursos materials i de formació del professorat. Queda encara molt camí per recórrer i aquest camí passa per que es concreti quines han de ser les competències que abans esmentava.
Mostrar más

48 Lee mas

La gestió cívica dels béns comuns urbans : Criteris per al disseny d’una política municipal

La gestió cívica dels béns comuns urbans : Criteris per al disseny d’una política municipal

34. L’avaluació d’idoneïtat s’hauria de referir essencialment al “què” (el projecte i els seus resultats), perquè la comunitat es construeix essencialment a partir de projectes amb sentit comunitari, compartits i reeixits 4 . La gran aportació de la gestió cívica rau precisament en l’oportunitat de treballar un projecte a partir d’un conjunt de valors i principis acordats entre l’Ajuntament i el teixit associatiu. En aquesta línia, bona part dels principis que les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (article 1.2) determinen com a rectors dels diversos instruments i canals de participació, també són aplicables per valorar els projectes de gestió cívica: primacia de l'interès comú, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, accessibilitat universal, transparència i rendició de comptes. En els projectes de gestió d’equipaments la dinamització comunitària hauria de tenir prioritat sobre l’oferta d’activitats reglades. Al capdavall, gairebé tot dinamitza, però si hi ha competència pels espais és millor dedicar-los a aquelles activitats que generin més valor en termes d’interrelació, autogestió i aprenentatge col•lectiu.
Mostrar más

21 Lee mas

Document marc on s estableixen els criteris per a la realització de testos d antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l àmbit laboral

Document marc on s estableixen els criteris per a la realització de testos d antígens per detectar la infecció pel SARS-CoV-2 en l àmbit laboral

Perquè això sigui possible, cal la complicitat de tots els actors implicats, administració, empreses i treballadors, i que es garanteixi que tots anem a l’una perquè les mesures tinguin efecte: aplanar la corba, preservar el sistema de salut i mantenir l’activitat econòmica amb seguretat per contenir els contagis. Les mesures i els plans d’obertura estableixen el teletreball com a prioritari i, en els casos en que s’acredita que això no és possible, estan previstos protocols estrictes que estableixen circuits, entrades i sortides esglaonades dels centres de treball i horaris flexibles, entre d’altres mesures.
Mostrar más

5 Lee mas

Criteris generals d avaluació ESO

Criteris generals d avaluació ESO

4. De tots els objectius actitudinals que es treballen a les diferents matèries donarem un pes més significatiu a aquells que són més clarament observables i avaluables. Amb aquest propòsit hem acordat: establir com a objectiu actitudinal mínim el fet de saber estar a classe amb tot el que això comporta: dur el material, guardar silenci durant les explicacions dels docents o dels companys, respectar el treball dels professors i dels companys, tenir una actitud positiva i participativa a l’aula. 5. En la mesura que el nostre centre ha considerat la capacitat de comunicar-se amb claredat com un objectiu prioritari a cada nivell de les diverses etapes del centre, cada àmbit arbitrarà els criteris i les estratègies que cregui més oportunes per tal de valorar-ho i, per tant, formarà part del procés d'avaluació:
Mostrar más

11 Lee mas

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER INCENTIVAR L APORTACIÓ D HABITATGES A LA BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER INCENTIVAR L APORTACIÓ D HABITATGES A LA BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL

L'objectiu d’aquestes subvencions és mobilitzar el parc privat d’habitatges buits de Granollers per al seu lloguer, consistent en un conjunt d'ajudes directes per incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal perquè es formalitzi un contracte d’arrendament a través d’aquest servei sota les condicions d’ús i preu establerts pel mateix, i segons les condicions i amb els requisits que s'estableixen en aquestes bases, incrementant l’oferta d’habitatges en lloguer a Granollers a un preu assequible.
Mostrar más

6 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

En els contractes de serveis, l’execució dels quals es fonamenta en l’ús intensiu d’electri­ citat (com la contractació de servidors per a l’emmagatzematge de dades, etcètera), així com a les concessions d’explotació de serveis o instal·lacions, cessions d’ús o contractes de gestió d’equipaments quan el subministrament elèctric sigui responsabilitat de l’em­ presa adjudicatària i sempre que l’aplicació sigui compatible i no perjudiqui la qualitat del servei objecte de contracte, els òrgans de contractació hauran d’incloure criteris d’electricitat verda, sempre que el consum elèctric tingui una relació clara i directa amb l’objecte del contracte.
Mostrar más

7 Lee mas

Criteris generals per a la correcció:

Criteris generals per a la correcció:

- La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l’enunciat ho permeti, en el cas que l’estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l’apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.

13 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

• Bioetanol: és un alcohol d’origen vegetal que es produeix a partir de matèries riques en sucre o midó, generalment remolatxa, canya de sucre o cereals. S’utilitza en motors de gasolina ja des de fa temps com a additiu (ETBE) en substitució del plom. En mes­ cla de fins a un 5% es pot utilitzar en qualsevol vehicle, i fins a un 10%, en la major part de vehicles sense necessitat de fer modificacions, encara que, per normativa, en aquest cas cal que el carburant estigui etiquetat (e10). Els fabricants han desen­ volupat vehicles adaptats denominats FFV (Fuel Flexible Vehicles) que admeten una mescla de fins al 85% de bioetanol.
Mostrar más

16 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects