PDF superior Decret de contractació pública sostenible [versió presentació]

Decret de contractació pública sostenible [versió presentació]

Decret de contractació pública sostenible [versió presentació]

Sin embargo, este Tribunal, también considera intangible al ámbito de la contratación pública los derechos de los trabajadores, entre ellos los de la negociación colectiva o el derecho de huelga (Vid. Resoluciones 95/2013, y 27/2014) y que no cabe regular en los pliegos cuestiones que corresponden a la normativa laboral. Pero entiende que en este supuesto no se están regulando las condiciones laborales de los trabajadores de la futura adjudicataria, ni estableciendo una obligación de carácter general para los licitadores, sino que lo que hace el Pliego es primar con determinada puntuación, el pago de los salarios establecidos en el convenio estatal, correspondiendo la opción al licitador.
Mostrar más

84 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i s’exe- cutin les clàusules ambientals que estableixen els plecs. Mentre els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la contractació, el responsable del contracte remetrà, mitjançant l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la informació següent:

8 Lee mas

Guia de contractació pública innovadora

Guia de contractació pública innovadora

La guia orienta a qui la llegeix a considerar la innovació com a element fonamental indissociable i potenciador de les compres sostenibles tal i com es recull a la Llei de Contractes del Sector Públic i al Decret d’Alcaldia de Contractació Pública Sostenible (S1/D/2017-1271 del 24 d’abril), en el que s’estableix en el seu primer article, la voluntat d’impulsar mesures socials, ambientals i d’innovació. El decret promou la garantia dels drets laborals, socials i ciutadans de les persones que executin el contracte públic i de les persones destinatàries del mateix, i impulsa accions per a la economia cir- cular i la millora de l’activitat econòmica de les petites i mitjanes empreses.
Mostrar más

40 Lee mas

Guia de contractació pública ambiental

Guia de contractació pública ambiental

El plec per a l’execució de la Marató de Barcelona i la Mitja Marató de Barcelona 2015, 2016, 2017 i 2018 requereix la presentació d’una estratègia per minimitzar l’impacte ambi- ental per part de l’adjudicatari, que inclogui un pla de mo- bilitat sostenible; un pla de minimització, recollida selectiva i correcta gestió de residus, i un pla de formació ambiental, així com la incorporació progressiva d’altres mesures ambientals per a productes tèxtils, entre altres, i mesures de comunica- ció de les accions d’ambientalització. També s’inclou l’obliga- torietat d’elaborar una memòria ambiental, que incorpori les mesures ambientals, els indicadors (de mobilitat, de residus i d’energia) i la percepció ambiental dels participants. El contracte relatiu a la cessió d’ús d’un espai al recinte del Parc del Fòrum per a la instal·lació i explotació d’un conjunt de bars i barres durant els concerts de les Festes de la Mercè els dies 23 i 24 de setembre de 2016, gestionat per BSM, requereix la presentació d’una proposta ambiental que con- tingui com a mínim mesures o sistemes d’estalvi d’energia i aigua, així com un pla de gestió de residus. S’hi adjunta la po- lítica de qualitat i medi ambient de BSM, SA referent al Parc del Fòrum, que estableix les bases per a totes les actuacions.
Mostrar más

68 Lee mas

Instruccions internes de contractació de Barcelona Seveis Municipals, SA adaptades al Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública

Instruccions internes de contractació de Barcelona Seveis Municipals, SA adaptades al Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública

7. En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els licitadors hauran de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a l’entitat mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix termini. L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En cas que després de 5 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.
Mostrar más

69 Lee mas

Pla de contractació pública sostenible 2018

Pla de contractació pública sostenible 2018

La Direcció de coordinació de contractació administrativa, amb l’impuls de la Gerència de Presidència i Economia ha dut a terme un Pla de formació sobre contractació pública sostenible gràcies al qual, a través de sessions informatives dissenyades a tal efecte, s’han pogut difondre els continguts del Decret i les Guies de contractació pública gairebé a la totalitat de l’organització, posant en comú a l’hora les especificitats, problemes i virtuts que en cada sector pot tenir cadascuna de les mesures proposades.

25 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals i la Política de compra responsable de fusta de gestió forestal sosteni- ble, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i s’executin les clàusules ambientals que estableixen els plecs. Mentre els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la contractació, el responsable del contracte remetrà, mitjançant l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la informació següent:
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i s’exe­ cutin les clàusules ambientals que estableixen els plecs. Mentre els responsables del Programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la contractació, el responsable del contracte remetrà, mitjançant l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la informació següent:

16 Lee mas

Pla d'actuació del Parc de Montjuïc [versió presentació]

Pla d'actuació del Parc de Montjuïc [versió presentació]

El document estableix una reducció de la superfície que es considera d’equipaments, limitant aquesta en la majoria de casos a la superfície de la peça, i no als seus terrenys pròxims, que també eren considerats com a superfície d’equipament en la versió anterior del PGM.

51 Lee mas

Pla marc de finançament 2014-2031 [versió presentació]

Pla marc de finançament 2014-2031 [versió presentació]

• Equilibrar les necessitats corrents del sistema i les aportacions de les Administracions, en el període 2014-2016, mitjanc;ant un increment d'aportacions de les [r]

29 Lee mas

Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona [versió presentació]

Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona [versió presentació]

Els Grups de Treball Tècnic (GTT) estan formats per experts de diferents àmbits que analitzen una temàtica concreta relacionada amb el turisme i la ciutat de Barcelona.. Notícies del Pl[r]

46 Lee mas

Pla d'habitatge de Barcelona : 2004-2010 [versió presentació]

Pla d'habitatge de Barcelona : 2004-2010 [versió presentació]

• L’Ajuntament de Barcelona impulsarà, durant l’actual mandat, la construcció L’Ajuntament de Barcelona impulsarà, durant l’actual mandat, la construcció pública o privada de 10.000 habitatges de protecció, amb una inversió pròpia de pública o privada de 10.000 habitatges de protecció, amb una inversió pròpia de 435 milions d’euros.

33 Lee mas

Introducció a taules dinàmiques : Excel 2007 [versió presentació]

Introducció a taules dinàmiques : Excel 2007 [versió presentació]

Camps : relació dels blocs d’informació (els noms corresponen a les columnes de les dades d’origen). • Per crear la taula, desplacem amb el ratolí els camps a la zona de disseny tenin[r]

28 Lee mas

Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016 [versió presentació]

Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-2016 [versió presentació]

Més d’un terç dels majors de 65 anys, que té la propietat pagada, i més de la meitat dels que hi viuen de lloguer, estan en habitatges construïts entre el 1901-1960.. El 25% dels que v[r]

73 Lee mas

Pla de transformació digital de l'Ajuntament : [versió presentació]

Pla de transformació digital de l'Ajuntament : [versió presentació]

La seva missió és governar la definició i execució del Pla de Transformació Digital del Mandat, prioritzant i coordinant les iniciatives TIC sectorials de les gerències municipals i le[r]

16 Lee mas

IMAS : camí de 2011 : pla d'empresa [versió presentació]

IMAS : camí de 2011 : pla d'empresa [versió presentació]

•Seguiment objectius Qualitat /Servei Català de la Salut. •Seguiment Contracte Servei Català de la Salut[r]

26 Lee mas

Estudi del vehicles compartit a Barcelona : anàlisi [versió presentació]

Estudi del vehicles compartit a Barcelona : anàlisi [versió presentació]

Els sistemes de desplaçament lliure (sense estacions fixes) augmenten l’accessibilitat al tenir major capilaritat i flexibilitat com a complement del transport públic[r]

69 Lee mas

La reforma de l'Avinguda Diagonal : informe de mobilitat  [versió presentació]

La reforma de l'Avinguda Diagonal : informe de mobilitat [versió presentació]

“ Tot el terme municipal de la ciutat estarà creuat per un tramvia que connectarà tota la xarxa de transport públic amb la conurbació urbana de la ciutat i suposarà una reducció mínima a[r]

44 Lee mas

Pla Estratègic del Zoo de Barcelona [versió presentació]

Pla Estratègic del Zoo de Barcelona [versió presentació]

‐ Generar valor mediambiental i conservacionista a agregar al discurs general de la ciutat en tant que institució capdavantera en l’aplicació de polítiques sostenibles i l aplicació de polítiques sostenibles i en termes de consolidació de Barcelona com a “green city”. El Zoo ha d’esdevenir un aparador de les millors pràctiques en l’àmbit de la gestió sostenible de grans

25 Lee mas

Pròrroga del pressupost 2015 en l'exercici 2016 [versió presentació]

Pròrroga del pressupost 2015 en l'exercici 2016 [versió presentació]

La pròrroga pressupostària significaria 78,52 milions menys, entre les partides que disminuirien podem destacar:. Consorci Educació, beques menjador 5,20[r]

20 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects