PDF superior Didàctica de la resolució de problemes per al desenvolupament de la competència matemàtica

Didàctica de la resolució de problemes per al desenvolupament de la competència matemàtica

Didàctica de la resolució de problemes per al desenvolupament de la competència matemàtica

2 problema és una activitat lligada al subjecte; d)socioantropològicament és una tasca pròpia d’una situació de transacció a la classe;. La paraula problema també pot enfocar-se des de tres angles diferents: des del paper que se li assigna de forma inclusiva a la tasca, des dels destinataris i des del professorat. En primer lloc, es podria abordar el fet de plantejar problemes a classe com una simple tasca a realitzar. Així només importaria la seva estructura matemàtica a l’anàlisi o a la selecció de problemes, i per planificar les classes només caldria esforçar-se en efectuar una anàlisi de tasques (tradició conductista). El que se li exigeix a l’alumnat consisteix en el fet que la seva resolució identifiqui i desenvolupi l’estructura matemàtica suposadament apresa. Per a la formació matemàtica aquesta consideració sobre la resolució de problemes té poc interès. En segon lloc, si es pensés en els destinataris s’observaria la diferència de dificultats amb què es troben els diferents alumnes. Això donaria importància als coneixements previs del resolutor, a les distintes capacitats personals, a les idees d’aplicació significativa i d’aplicació rutinària i, per tant a distingir tipologies de tasques en una escala que es denomina exercici-problema... És a dir, es donaria importància a un gran conjunt d’aspectes cognitius. En tercer lloc, si es considera que un mateix problema pot ser proposat a uns mateixos alumnes amb distintes finalitats, i que pot obtenir-se per distints objectius, es pot admetre la rellevància d’un tercer personatge, el professorat, algú més que un planificador o prescriptor. Així se li dóna importància tant al paper que el professorat doni a cada problema i a la resolució de problemes, com a la situació o context en el qual aquest es desenvolupi. També hi apareixen aspectes afectius del resolutor. L’existència de dificultats no és una característica intrínseca d’una situació, però les dificultats centren la dependència en els coneixements i experiències del resolutor.
Mostrar más

6 Lee mas

Adquisició i desenvolupament de la competència matemàtica

Adquisició i desenvolupament de la competència matemàtica

En aquest nou context, el currículum s’ha hagut de replantejar donant un enfocament més global de l’aprenentatge tot potenciant la interacció amb la re- alitat. Es tracta que l’aprenentatge dels continguts segueixi una metodologia que condueixi a l’adquisició de competències per donar respostes a la problemàtica de la realitat, o sigui, es tracta de transformar la instrucció en aprenentatge. El treball per competències implica una clara necessitat d’aplicar metodologies actives amb enfocaments de mètode científic per descobriment, fet que fa que sigui més neces- sària que mai la innovació didàctica i la transformació metodològica vers els apre- nentatges actius, reflexius i participatius que fomentin l’autocrítica i el desenvolu- pament de la capacitat de superació. S’insisteix molt en la comprensió lectora, en l’expressió oral i escrita, en el càlcul i la resolució de problemes com a clau de volta del treball en l’educació obligatòria i en cap cas no es pretén augmentar el nombre d’hores de les matèries perquè els continguts i els horaris ja són prou extensos.
Mostrar más

23 Lee mas

Resoldre no és aprendre. De la resolució a la competència matemàtica i de la vivenciació a l'abstracció i la generalització matemàtica

Resoldre no és aprendre. De la resolució a la competència matemàtica i de la vivenciació a l'abstracció i la generalització matemàtica

Resulta obvi que, tot i la gran diversitat existent en relació amb el concepte de competència, existeix un acord tàcit en la direcció de considerar-la «una acció conscient efectuada amb l’objectiu de solucionar una problemàtica contextualitzada, aplicant i posant en joc els condicionants necessaris i adequats (coneixements, procediments, actituds, estratègies, habilitats...) a aquell context, amb capacitat per a analitzar críticament el procés i el resultat i fer-hi, si cal, les modificacions pertinents. Un domini competencial representa, doncs, un complex procés integrador d’estructures mentals i habilitats no mentals» (Callís i Callís, 2007, p. 9). És, per tant, una estructura complexa que «ha de permetre saber analitzar i gestionar (identificar, interpretar, transcriure, transferir i avaluar) els contexts i situacions reals i els processos mentals que es necessiten i s’apliquen [...]. Tota competència, en el fons, és alhora multicompetencial, ja que cada competència necessita subcompetències que possibilitin organitzar i gestionar tant la informació com el propi control personal i els sabers conceptuals i procedimentals amb capacitat per saber resoldre situacions i problemes tot adequant-los a l’especificitat i als canvis de cada context i fer-ho sota una visió crítica que cerca la qualitat i la innovació» (Callís, 2006). Resulta evident, per tant, que l’avaluació d’una competència difícilment es pot fer per una determinada resolució d’un moment o d’una activitat puntual, ja que la competència és un procés evolutiu i, per tant, l’avaluació en un determinat moment només possibilita detectar l’estadi evolutiu d’aquesta adquisició en aquell moment concret, sense que això signifiqui el ple domini competencial. Els controls avaluatius només són factibles a partir dels productes o accions que es generen en aplicar-los en contexts dominats i, especialment, en els no coneguts.
Mostrar más

19 Lee mas

La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula

La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula

Analitzant aquests criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge es pot assegurar que també estan fortament lligats amb les idees de Polya sobre la resolució de problemes. Entre aquests criteris i estàndards cal destacar que es parla sobre les estratègies de resolució de problemes i la comprovació d’aquests; a més dins aquest criteri, l’estàndard parla de l’anàlisi i comprensió de l’enunciat, de l’elaboració de conjectures i de les estratègies heurístiques, la qual cosa s’ha vist que és molt important. En un altre criteri parla de l’aprofundiment en problemes ja resolts mitjançant variacions de les dades; dins d’aquest criteri es troba el plantejament de nous problemes a partir d’un de ja resolt, de cercar altres formes de resoldre un problema ja resolt. També es parla del desenvolupament de les actituds personals inherents a la tasca matemàtica, dins del qual surt la capacitat de diferenciar entre exercici i problema. Finalment s’hi troba l’ús de les noves tecnologies i les diferents eines tecnològiques a l’abast dels alumnes. Per tant, dins d’aquests criteris i estàndards s’han trobat conceptes com són: l’anàlisi de l’enunciat, estratègies de resolució, estratègies heurístiques, variacions dins del mateix problema, diferència entre exercici i problema, etc. Una vegada més, analitzant el currículum es pot observar com realment hi ha molta influència del matemàtic hongarès a l’hora d’establir tant els continguts com els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge. Molts dels punts del currículum fan palès a les grans idees de Polya.
Mostrar más

71 Lee mas

Aplicació de tècniques de gamificació a la resolució de problemes de tecnologia

Aplicació de tècniques de gamificació a la resolució de problemes de tecnologia

● Play the game: dissenyat en forma d’unitat didàctica per 2n d'ESO que utilitza la gamificació com a estratègia d’aprenentatge per al desenvolupament i consecució d’hàbits de vida saludables. Durant el desenvolupament de les activitats els alumnes han de fer servir diferents eines TIC: un vídeo gravat i editat per ells mateixos, codis QR, una presentació feta amb Prezi o Glogster, i una valoració de la unitat duta a terme mitjançant Padlet i Google Forms. Els responsables del projecte són: Meritxell Monguillot, Carles Zurita i Lluís Almirall.
Mostrar más

50 Lee mas

Estratègies de millora per a la resolució de problemes amb alumnes de segon d'ESO ús de la matemàtica recreativa a les fases d'abordatge i revisió /

Estratègies de millora per a la resolució de problemes amb alumnes de segon d'ESO ús de la matemàtica recreativa a les fases d'abordatge i revisió /

La investigació en l’acció és apropiada quan es requereix un coneixement específic per a un problema específic en una situació específica; o quan s’ha d’incorporar un nou mètode en un sistema ja existent. Per exemple el cas del present treball. La seva utilització és recomanable en mètodes d’ensenyament, substituint potser un mètode tradicional per un de descobriment; en estratègies d’aprenentatge, adoptant un mètode integrat a l’aprenentatge amb preferència a un estil de matèria individual per ensenyar i aprendre; en procediments d’avaluació, millorant els mètodes de valoració contínua de cada alumne; en el regne d’actituds i valors, anima a actituds més positives de treball, o modifica el sistema de valors dels alumnes amb respecte a certs aspectes de la vida. A continuació s’exposen passos i procediments seguits en el nostre programa d’investigació. El primer pas comprèn la identificació, avaluació i formulació del problema percebut com a crític en una situació d’ensenyament diari. El segon pas comprèn un estudi preliminar discutit amb altres persones (professors, investigadors, assessors) que poden culminar en una proposta d’esborrany. El tercer pas comprèn una revisió de la literatura d’investigació per trobar el que es pugui aprendre d’estudis comparables, els seus objectius, procediments i problemes trobats. El quart pas comprèn una modificació o redefinició de la declaració inicial del problema feta en el primer pas. Pot aparèixer en forma d’una hipòtesi que es pugui provar, o d’un conjunt d’objectius- guia. El cinquè pas és relatiu a la selecció dels procediments d’investigació –mostreig, elecció de materials, mètodes d’ensenyament-aprenentatge, dotació de recursos i tasques, desenvolupament del personal ensenyant i altres-. El sisè pas es preocupa de l’elecció dels procediments d’avaluació que s’empren i necessita prendre en consideració que l’avaluació ha de ser contínua en aquest context. El setè pas abraça l’aplicació del projecte en si mateix (sobre períodes de temps variables). Inclou les condicions i mètodes de recollida de dades i la classificació i anàlisi de les dades. El vuitè i darrer pas comprèn la interpretació de les dades, inferències extretes i avaluació general del projecte. Els estudis de les troballes tindran lloc a la llum dels criteris d’avaluació acordats anteriorment. A això pot seguir un procés de recapitulació general en el qual es revisin els resultats del projecte, es facin recomanacions i es decideixin les mesures per a la difusió dels resultats a les parts interessades.
Mostrar más

305 Lee mas

La Resolució de problemes complexos per parelles d'alumnes amb TDHA i sense TDHA a la secundària

La Resolució de problemes complexos per parelles d'alumnes amb TDHA i sense TDHA a la secundària

En les últimes dècades, l’educació matemàtica ha fet èmfasi en la resolució de problemes matemàtics (NCTM, 2000). Amb la introducció de l’aprenentatge matemàtic per competències (Generalitat de Catalunya, 2013) encara s’ha donat més valor a aquest tipus d’activitat. D’altra banda, sabem, des d’un enfocament sociocognitiu, que la construcció de coneixements a l’aula es produeix en la interacció amb els altres. Al nostre estudi investiguem la resolució dels problemes complexos dels alumnes amb dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDHA) a secundària. Els resultats mostren com els estudiants amb TDHA treballant amb una parella milloren la seva competència matemàtica en la resolució de problemes entreballar de forma cooperativa.
Mostrar más

14 Lee mas

Una Proposta de resolució de problemes de química de batxillerat mitjançant treballs pràctics

Una Proposta de resolució de problemes de química de batxillerat mitjançant treballs pràctics

2 Bàsicament es busca que els estudiants puguin imaginar de què els parlen els problemes, ja que és molt habitual que els resolguin mecànicament, com si fos un trencaclosques, sense tenir idea de la situació que descriu l’enunciat, ni a quin procés químic es refereix. Per això pretenem que visualitzin com és en la pràctica allò que descriu l’enunciat del problema. Enunciats que en els llibres de text moltes vegades són críptics o tant mal explicats que es fan difícilment imaginables. Així, volem canviar aquest enunciat per un problema pràctic que tingui sentit per a ells.
Mostrar más

7 Lee mas

Proposta didàctica matemàtica musical per a ESO

Proposta didàctica matemàtica musical per a ESO

El procés d’ensenyament-aprenentatge segueix fent-se d’una manera totalment fragmentada. Els alumnes no són capaços de relacionar continguts de diferents assignatures i no arriben a assimilar bé certs conceptes. L’assignatura de matemàtiques té molts de conceptes abstractes difícils d’entendre per l’alumnat, per això és important sempre cercar situacions, problemes on es vegi la utilitat diària de les matemàtiques. Si s’analitza el currículum de matemàtiques d’un curs de l’ESO, es poden trobar molts de continguts comuns entre assignatures que són propicis per plantejar activitats interdisciplinàries. El treball realitzat ha servit per adonar-nos que és possible proposar activitats amb continguts que englobin diverses assignatures, en el nostre cas, matemàtiques i música. En l’assignatura de música es poden trobar moltes situacions on es posa de manifest la relació que hi entre la música i les matemàtiques, per tant propicia la creació propostes didàctiques interdisciplinàries. En aquest treball hem fet una proposta per als tres primers cursos d’ESO, però es podrien intentar preparar per altres tots els nivells d’ensenyament.
Mostrar más

55 Lee mas

La resolució de problemes matemàtics a l’educació primària. Una aproximació a 3r curs

La resolució de problemes matemàtics a l’educació primària. Una aproximació a 3r curs

Finalment respecte de l’avaluació de la metodologia i materials implementats, es deu introduir ací la valoració feta per la mestra tutora del grup d’alumnes on s’ha desenvolupat la proposta. Aquesta ha sigut una valoració feta des de la realitat de la pràctica educativa, és a dir, encara considerant-se una proposta fructífera i interessant en molts aspectes, s’està un poc reticent en quant a la temporalització i acompliment de la resta de continguts curriculars, en el hipotètic cas d’ocupar un nombre determinat de sessions matemàtiques en aquest projecte. Davant aquesta valoració no hi cap altra consideració que mostrar el respecte total a l’experiència però amb la determinació de fer valdre aquell dret anteriorment al·ludit “d’assaig i error”.
Mostrar más

123 Lee mas

Matemàtica Discreta PROBLEMES DE GRAFS. Ester Simó Marisa Zaragozá. Departament Matemàtica Aplicada IV EPSEVG - UPC

Matemàtica Discreta PROBLEMES DE GRAFS. Ester Simó Marisa Zaragozá. Departament Matemàtica Aplicada IV EPSEVG - UPC

Problemes Grafs: Conceptes b` asics 1. Disposem de 6 ordinadors i 9 cables de connexi´o i volem que cada ordinador es connecti amb altres 3 ordinadors. Existeix alguna forma de connectar-los? ´ Es ´ unica? 2. El graf de la figura representa el metro de Barcelona, on els v`ertexs s´on les estacions d’enlla¸c entre les diferents l´ınies i el pes de cada aresta ´es el n´ umero d’estacions que hi ha entre elles (les que no tenen n´ umero s´on de pes 0). Calcula l’ordre i la mida del graf.

15 Lee mas

Competència emocional: l’autoestima  Proposta didàctica a partir de l’aprenentatge cooperatiu

Competència emocional: l’autoestima Proposta didàctica a partir de l’aprenentatge cooperatiu

Cal remarcar que la proposta didàctica presentada no s’ha dut a terme a cap centre real, tan sols es tracta d’una proposta basada en la teoria. Per tant, no es pot assegurar l’eficàcia de les activitats, ja que cada alumne és diferent, cada centre viu una realitat distinta i s’hauria d’experimentar les diferents dificultats que es poden trobar. No obstant això, s’ha intentat que les activitats siguin vertaderament aplicables, seguint l’experiència que he tengut com a practicant de CEIP Melcior Rosselló i Simonet i CEIP Nostra Senyora de Robines, i la realitat que he conegut a aquests dos centres. El que sí que puc dir és que hauria estat molt interessant treballar a partir de l’educació física, ja que un cop que vaig estar endinsada dins tota la teoria vaig adonar-me’n que hi té una gran relació amb l’autoestima, i a més a més, a l’hora de fer les activitats he trobat que moltes encaixaven perfectament en aquesta àrea. Per tant, pens que a l’àrea d’educació física es pot treure molt de profit amb les activitats cooperatives i poden ser molt útils.
Mostrar más

52 Lee mas

CRITERIS DE CORRECCIÓ COMPETÈNCIA MATEMÀTICA AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CRITERIS DE CORRECCIÓ COMPETÈNCIA MATEMÀTICA AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1. L’Ivan s’ha encarregat d’anar a comprar gelats per a la seva colla. Ha comprat quatre superbombons i sis tropic-fruits, que li han costat en total 11,60 euros. Quan ha de passar comptes amb els seus amics s’adona que no ha pensat en agafar el tiquet, però recorda que fa poc va comprar, al mateix lloc, dos superbombons i quatre tropic-fruits i li van costar 7 euros justos.

7 Lee mas

El Raconet de música: un blog educatiu amb recursos per afavorir el desenvolupament de la competència musical en l’educació infantil

El Raconet de música: un blog educatiu amb recursos per afavorir el desenvolupament de la competència musical en l’educació infantil

A banda de l’accés a Internet, on podem trobar una infinitat de materials per a treballar la música, també és important conèixer i saber utilitzar ferramentes digitals com MovieMaker, PowerPoint o una càmera de vídeo per tal d’elaborar les nostres pròpies presentacions i material educatiu de manera que aquestes, s’adapten tant als nostres alumnes com a allò que es vulga treballar. De fet, Carmona (2004: 28) diu que “La integración del audio, gráficos y vídeo en un mismo soporte nos permite la creación y utilización de programas que ayudan en el aprendizaje de lo musical, dándole al discente y al docente la sensación de convertir el proceso enseñanza-aprendizaje en un juego.” Un altre benefici que aporten les TIC a l’educació musical, sobretot a l’etapa d’infantil, és que a través d’aquestes tenim accés a tot tipus de cançons inclòs aquelles populars de la infància dels nostres avis i que, actualment, algunes continuen estant molt present (Rivas, 2013). Aquest fet és important perquè com ja he dit anteriorment en l’etapa d’infantil la cançó és un bon recurs educatiu.
Mostrar más

23 Lee mas

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

Aquest treball pretén millorar la motivació, l’actitud, els resultats i la consegüent aptitud que enfront dels problemes matemàtics tenen els xiquets i xiquetes de l'educació primària, mitjançant la incorporació a l’aula del mètode de resolució de Polya. La investigació constarà d'un procediment de tria dels enunciats dels problemes, proves inicials a tres aules de dos nivells diferents, seguidament ensenyarem el nou mètode per a resoldre els problemes, i finalment tornarem a passar la prova inicial a dos dels cursos més semblants en quant a resultats inicials. Aleshores veurem si el mètode ha tingut resultat. Tot aquest estudi necessita un procés d'adaptació, on es persegueix encontrar unes noves habilitats amb el nou mètode per a trobar el camí de la solució. La investigació persegueix canviar la dinàmica de la resolució de problemes, ja que la manera de resoldre el problema pot dur a una bona o mala solució.
Mostrar más

57 Lee mas

Didàctica de les Ciències Socials  Desenvolupament d’una proposta didàctica atenent a la diversitat

Didàctica de les Ciències Socials Desenvolupament d’una proposta didàctica atenent a la diversitat

D’altra part, amb aquest treball, volem dur a terme l’aplicació de la proposta didàctica on l’alumnat aprenga continguts d’aquesta assignatura però d’una manera diferent a la tradicional. Serà una proposta diferent on, de manera activa i lúdica, els i les alumnes han d’experimentar i consensuar de manera conjunta diferents aspectes relacionats amb les ciències socials. Serà una proposta en què es treballarà tant de manera grupal com individual perquè és important que els xiquets i les xiquetes aprenguen per experimentació, però també amb l’ajuda d’altres.
Mostrar más

9 Lee mas

El desenvolupament de la competència plurilingüe: estudi de la mobilització de recursos en activitats multilingües

El desenvolupament de la competència plurilingüe: estudi de la mobilització de recursos en activitats multilingües

La segona part del treball (secció 4), està dedicada a la metodologia, és a dir a explicar la manera com ha estat duit a terme aquest estudi. Després d'una breu introducció on s'exposa el que es trobarà en aquest punt, l'apartat arrenca amb les principals opcions metodològiques que s'han triades per a realitzar el projecte. Així, es parla de la metodologia qualitativa, la recerca-acció, l'etnografia i l'etnometodolgia. En segon lloc es detalla el context de la recerca. En aquest apartat es descriuen les institucions educatives, que es troben dividides, pel seu millor detall, entre el centre de professors i recursos, i els tres establiments escolars participants en la investigació. El punt següent el dedicam a la població seleccionada. En primer lloc tenim la presentació dels 5 professors que interveniren en l'experiència, i en segon lloc els 121 alumnes repartits en 5 classes i 2 etapes educatives. Al quart apartat detallam els instruments i el protocol de recollida de dades, que inclou l'observació de les sessions duites a terme, l'entrevista amb els docents i les activitats plantejades als alumnes en les diferents classes. Prèviament a la recollida de dades, s'explica l'organització i desenvolupament d'un seminari de formació de professors en matèria de plurilingüisme i enfocaments plurals de les llengües. Aquest seminari era condició sine qua non per a inscriure el nostre projecte en la recerca-acció i aconseguir els participants de l'estudi. En darrer lloc, explicam com es varen analitzar les dades de producció oral del alumnes (el corpus obtingut), que són les més importants en el conjunt de la recerca. Així, s'explica el disseny d'un quadre d'anàlisis que inclou tres nivells d’aprofundiment, i s'exemplifica el procés seguit a partir d'uns quant fragments seleccionats.
Mostrar más

195 Lee mas

Problemes de Geometria per a l ESO 183

Problemes de Geometria per a l ESO 183

En la figura, s’han dibuixat tres quadrats costat sobre costat a l’interior d’un triangle rectangle.. Determineu la mesura del costat del quadrat mitjà.[r]

10 Lee mas

Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb la base 7.5 de la Resolució de 16 novembre de 2017,

Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb la base 7.5 de la Resolució de 16 novembre de 2017,

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019

9 Lee mas

Sistema de recomanació de problemes per Jutge.org

Sistema de recomanació de problemes per Jutge.org

Aquests jutges són capaços de compilar, executar i avaluar, mitjançant uns jocs de proves, els programes enviats pels seus usuaris. Normalment es disposa d’un petit joc de proves públic que serveix per mostrar el funcionament esperat del programa. Per altra banda existeix un joc de proves privat molt més gran que serveix per decidir si la solució proposada és correcte. L’avaluació es realitza en un entorn segur per prevenir danys contra el servei ja siguin accidentals o intencionats.

63 Lee mas

Show all 7253 documents...