PDF superior Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2015 2016

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2015 2016

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2015 2016

Vull acabar manifestant-vos el desig i el compromís de continuar lluitant, juntament amb l’equip de govern i amb tots els que m’acompanyen, que són molts i en diferents llocs i responsab[r]

5 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 1998 1999

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 1998 1999

Juntament amb els alumnes i el professorat, el tercer col.lectiu de la comunitat universitària és HOSHUVRQDOGDGPLQLVWUDFLyLVHUYHLV . Durant el proppassat curs, s'ha aprovat el Reglament de provisió de llocs de treball, promoció interna i reingrés del personal funcionari d'administració i serveis. En el marc del Pla de modernització de l'Administració, des de començament de curs i pràcticament fins al mes de juliol, es varen continuar i finalitzar els procediments de provisió definitiva de les places de funcionaris i laborals. I s'ha continuat amb el Pla de formació del PAS de la UIB, amb un total de 30 cursos prevists. Tot això amb l’objetiu de la consolidació i qualificació de la plantilla del PAS, una de les peces determinants del bon funcionament de tot l'engranatge universitari, un engranatge cada pic més complex i que, només a títol d’exemple, genera al voltant de 85.000 documents anuals de caire economicoadministratiu. Finalment, i per contribuir a la qualitat de vida dels membres de la comunitat universitària, en el tema de SUHVWDFLRQV VRFLDOV , la Junta de Govern va regular l'acció social a favor del personal de la UIB per tal d'atendre una sèrie de situacions que les fan susceptibles de protecció o tutela per part de la Universitat, com són ajudes per a l'atenció social i prestacions de caràcter higienicosanitari, i que han generat la presentació de gairebé dos centenars de sol·licituds. Així mateix, s’ha contractat un 6HUYHL GH3UHYHQFLy i s’han començat una sèrie de accions sobre salut laboral, que suposen la realització d’enquestes i visites a tot el campus per tal de detectar problemes i dificultats als àmbits de la seguretat i la salut. I, finalment, s’ha creat una FRPLVVLyGHOHJDGDGHOD-XQWDGH*RYHUQSHUDO VHJXLPHQWGHOVHUYHLVFRQWUDFWDWVGHOD8,% que té com a funció canalitzar les queixes, els suggeriments i, si escau, les felicitacions i conèixer els possibles punts de millora dels serveis.
Mostrar más

21 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2001 2002

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2001 2002

De les reflexions anteriors concloem que és del tot convenient desenvolupar un projecte de formació continuada que ens permeti poder competir en el mercat de la formació a distància. I la nostra universitat està ben preparada per a aquest repte; no de bades la metodologia de Campus Extens ha esdevingut un segell distintiu de la nostra aposta per aquest tipus de formació. No tan sols per la consolidació de les seus de Menorca i Eivissa, sinó també per les assignatures impartides al campus. El proper curs seran més de 200, i els professors implicats seran més de 170.
Mostrar más

7 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2000 2001

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2000 2001

5. Des del punt de vista de la internacionalització, aquest darrer curs hem intensificat els esforços. He de dir que una de les característiques de tota universitat moderna és precisament l’acció exterior: una universitat consolidada necessita projecció —i, en conseqüència, reconeixement— internacional. Projecció exterior que suposa establir relacions duradores amb altres universitats del món, fomentar els intercanvis de professors i estudiants, desenvolupar actuacions i programes conjunts —en especial, de recerca, però també de docència—, participar en xarxes plurals i ben posicionades. Tot això forma part de l’essència de la vida universitària, en la mesura que representa la creació i l’intercanvi del coneixement i de la ciència, que cada vegada són més universals. Doncs bé, crec que podem dir sense por d’equivocar-nos que la UIB ja pot mirar més que mai cap a l’exterior sense complexos, que és capaç de mantenir relacions equilibrades amb altres universitats importants, com també d’integrar-se en xarxes de prestigi. Una prova d’això és la nostra participació recent en un consorci de vint destacades universitats d’arreu del món, entre les quals es troben les de Harvard, Phoenix (Arizona), París III, la UNAM de Mèxic o la del Quebec, per tal de desenvolupar accions conjuntes de formació continuada utilitzant les noves tecnologies.
Mostrar más

9 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2004 2005

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2004 2005

El procés iniciat amb la creació de l'espai europeu d'educació superior —retardat en el cas de l'Estat espanyol per causes alienes a les universitats— ens condueix, és cert, a confegir un edifici comú a totes les universitats europees, però també ens escomet perquè bastim uns fonaments sòlids a casa nostra: ja he dit altres vegades que a la UIB hem d’aprofitar l’ocasió per dur a terme la millor de les reformes possibles amb vista a l’adaptació a l'espai europeu d'educació superior. Aquest és un dels grans reptes que ens esperen el curs que ara comença: l’elaboració de plans d’estudis que siguin moderns, adaptats a les necessitats de l’alumnat però també de la societat; la implantació de tecnologies educatives innovadores, basades en l’alumne i en el seu aprenentatge.
Mostrar más

5 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 1997 1998

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 1997 1998

Com a equip de govern ja hem passat l'equador del nostre mandat i, més que fer un relat d'aquelles coses que hem assolit, faré un recull d'aquelles per les quals volem lluitar i que volem compartir amb tots els membres de la comunitat universitària. A tall de resum crec que podem significar la nostra gestió, feta i per fer, amb el lema: GHODFRQVROLGDFLyDODLQQRYDFLyLODTXDOLWDW Una gestió que, és just dir-ho, ha tingut el suport de la feina de degans, directors de centre i de departament, així com de professors, personal d'administració i serveis i alumnes representants als diferents òrgans col.legiats. Parlar de FRQVROLGDFLy significa referir-nos al document de plantilles, a la reforma de plans d'estudis, a l'aprovació d'un reglament acadèmic, a les instal.lacions esportives i a la constitució de la Fundació Universitat-Empresa, entre d'altres. Però, principalment, a l'assoliment d'una bona dotació econòmica aconseguida pel Govern d'aquesta comunitat, en el procés de transferències de l'ensenyament
Mostrar más

7 Lee mas

Inauguració curs acadèmic 2017 18 sistema universitari català

Inauguració curs acadèmic 2017 18 sistema universitari català

Com ​ ​ recordava ​ ​ Enric ​ ​ Argullol ​ ​ ara ​ ​ fa ​ ​ més ​ ​ de ​ vint ​ ​ ​ anys, ​ ​ en ​ ​ el ​ seu ​ ​ ​ darrer ​ ​ discurs ​ ​ com ​ ​ a rector ​ ​ de ​ ​ la ​ ​ Pompeu ​ ​ Fabra, ​ ​ l’actual ​ ​ organització ​ ​ del ​ ​ professorat ​ ​​ «és ​ ​ hereva ​ ​ d’una tradició ​ ​ excessivament ​ ​ encarcarada» ​​ ​​ i ​ ​ necessitem ​ ​ ​​ «poder ​ ​ oferir ​ ​ o ​ ​ obrir ​ ​ noves vies» ​ . ​ ​​ La ​ ​ selecció ​ i ​ ​ ​ unes ​ ​ bones ​ ​ condicions ​ ​ laborals ​ ​ són ​ ​ clau ​ ​ per ​ ​ al ​ ​ futur ​ ​ del ​ ​ nostre sistema ​ ​ universitari 1 .
Mostrar más

5 Lee mas

Memòria del curs acadèmic 2015 2016

Memòria del curs acadèmic 2015 2016

Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i inversions corrents, en concret la partida 450 del pressupost i la 750, per fer així comparables les xifres entre diferents exercicis. Són les anomenades transferències nominatives corrents i d’inversió, que el 2015 representaran entorn del 62,56% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2016, aquestes partides són de 56.471.024,98 euros, quantitat que suposa un increment del 4,19% respecte a l’exercici anterior, en què se situà en 54.198.640,90 euros. Això representa 2.272.384,08 euros més, dividits en un augment de 2.072.384,08 euros del capítol 4, de transferència corrent de la CAIB, i 200.000 euros del capítol 7, de transferència de capital. L’augment del capítol 4, 2.072.384,08 euros, inclou, així mateix, la doble titulació ADE-Dret i els estudis del grau de Turisme de Menorca.
Mostrar más

368 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2016 2017

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2016 2017

Nous estudis, millor finançament, noves infraestructures i arrelament social hauran de ser a la base de les línies estratègiques de la UIB. Els temes a tractar són de llarg abast, hauran de donar resposta a la necessitat imperiosa de reflexionar sobre el model universitari que necessitam, alhora que s’hauran de dissenyar mesures d’actuació perquè la Universitat pugui oferir una activitat acadèmica de qualitat, en conjunt, que condueixi a la competència professional i cultural dels nostres estudiants, al mateix temps que assumeixi les seves obligacions ètiques, en què el saber per si mateix sigui la funció. És des d'aquest plantejament global, on ha de participar la societat a través del Consell Social, que aconseguirem fer de la UIB un referent humanístic, científic, tecnològic, cultural; assumint, a més del referent de la formació, de la investigació i la innovació, de l’extensió cultural i de la internacionalització, el paper de líder social que li correspon com a institució que forma els ciutadans que han de regir el futur cultural, social i econòmic del nostre poble. Una tasca que s’ha fer des de la tolerància, des de l’acceptació dels altres, des de la idea d’universalisme i des de la compatibilitat cultural. Alumnes, personal d’administració i serveis, professors, entre tots hem d’aconseguir un molt bon curs acadèmic 2016-17.
Mostrar más

10 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 1999 2000

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 1999 2000

com també s’ha de planificar la construcció de la biblioteca i el Paranimf, a partir del curs 2001-02. Mentrestant, haurem de sofrir estretors i incomoditats que ens posen sovint de mal humor, ja que l’espai disponible per a les tasques docents, investigadores i administratives és insuficient. La definició dels nous estudis que s’han d’implantar a partir del pròxim curs 2000-01, com també la planificació de la implantació a cinc anys vista. No podem renunciar a augmentar l’espectre de l’oferta d’estudis superiors en aquesta comunitat. Aquesta és una necessitat imperiosa i justa, si tenim en compte les dades d’alumnes de les Illes que encara han d’anar-se’n a altres universitats, especialment aquells que se’n van per seguir estudis que no s’imparteixen a la UIB.
Mostrar más

8 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2009 2010

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2009 2010

Aquesta bona notícia, a la qual s’afegeix l’increment de la matriculació als estudis de grau en alguns àmbits de coneixement, es converteix moltes vegades en un malson a causa de la manca d’espai disponible tant al campus com a la Seu d’Eivissa-Formentera. Som ben conscients de les dificultats que travessa l’economia actualment, però crec que és imprescindible fer les passes necessàries per aconseguir iniciar l’edifici Interdepartamental II, a la construcció del qual ja s’ha compromès el Govern de la Comunitat Autònoma. Altrament, el discurs que és necessari que més persones accedeixin a l’educació terciària queda buit de contingut si, quan començam a tenir resultats, també tenim problemes seriosos per poder oferir un espai digne a tots els estudiants.
Mostrar más

8 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2014 2015

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2014 2015

Amb vista al proper curs haurem de prestar atenció a la possible legislació que preveu la implantació de graus de tres anys i màsters de dos, la qual cosa, des de la mateixa CRUE, hem assenyalat com una inoportunitat, si més no, temporal, atès que aquesta proposta apareix en el moment en què just es comencen a valorar els efectes de la implantació dels graus de 240 crèdits i màsters de 60 crèdits. Si aquest canvi legislatiu té lloc, s’albira un temps de desgavell en la redefinició de les noves titulacions. La Comissió Acadèmica tindrà una bona càrrega de feina per posar-hi seny i molta imaginació per harmonitzar la nova oferta, tant internament com externament.
Mostrar más

11 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2018 2019

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2018 2019

Cinquè, i potser més important, estam també agraïts a la confiança dels més de 70.000 graduats durant aquests quaranta anys a la nostra universitat.. Molts d’ells han anat ocupant, i ocu[r]

7 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2017 2018

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2017 2018

Avui, amigues i amics, encetam un nou curs en el transcurs del qual la UIB complirà quaranta anys del seu renaixement des de les arrels lul·lianes, que es remunten a la creació del Col·legi de Miramar, un dels primers centres d'estudi i de recerca de l'època, passant per la creació de l'Estudi General Lul·lià, l’any 1483, transformat, l’any 1691, en la Universitat Lul·liana de Mallorca. El 1772 es va denominar Universitat Literària de Mallorca, i el 1829 quedà adscrita a la Universitat Catalana de Cervera. L’any 1951 reneix l'Estudi General per impulsar la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris, i l’any 1978 el procés de transició a la democràcia a Espanya i la constant reivindicació d’estudis universitaris d’un ampli sector de la societat, varen propiciar la creació d’una universitat amb seu a Palma, esdevinguda l'actual Universitat de les Illes Balears.
Mostrar más

9 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2012 2013

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2012 2013

Mantenim també els estudis a les seus universitàries. En particular cal agrair l’ampliació de la Seu d’Eivissa i de Formentera amb el nou edifici de la Comandància, que sens dubte ens permetrà impartir el quart curs de grau amb les infraestructures adequades. Tenim com a objectiu iniciar les dobles titulacions en el curs 2013-2014, un cop finalitzada la implantació de la major part dels graus, i impulsar els màsters d’excel·lència en la propera convocatòria del Ministeri. Per dur-ho a terme és també imprescindible tenir els recursos i els espais adequats, i en aquest aspecte volem recordar la necessitat de l’edifici Interdepartamental II, que no s’ha pogut dur endavant pels problemes amb la planificació del campus, però em consta que puc comptar amb el Govern de les Illes Balears per realitzar-lo en el futur.
Mostrar más

5 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2007 2008

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2007 2008

Quina és la nostra situació en el context espanyol respecte a la recerca, el desenvolupament i la innovació?. Tots nosaltres podem recordar que no fa gaire anys el Parlament de les Illes Balears va manifestar que la nostra Comunitat Autònoma no necessitava un pla d’I+D+i. Vull agrair que durant l’anterior mandat del president Antich s’iniciàs el nostre pla de recerca, desenvolupament i innovació i que es continuàs durant la darrera legislatura del president Matas. Però malgrat els esforços fets, la situació és més que preocupant. El 0,28% del PIB dedicat a aquest concepte davant l’1,75% d’algunes comunitats autònomes, i els 2,3 treballadors per cada 1000 persones de població activa dedicats a aquestes tasques (la mitjana de l’Estat és de 8) ens situen a la coa de totes les Comunitats Autònomes, només per davant de Ceuta i Melilla.
Mostrar más

11 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2005 2006

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2005 2006

De tota manera, hem de dir que, encara que la UIB i els seus instituts de recerca tenen pocs investigadors, la seva tasca és reconeguda tant nacionalment com internacionalment. Un dels indicadors comunament admesos per mesurar la productivitat científica dels investigadors és el nombre de publicacions per investigador en revistes de difusió internacional. Si es comparen els valors obtinguts per les diferents comunitats, s'observa que les Illes Balears ocupen un honrós segon lloc. La productivitat dels nostres investigadors està per damunt de la d'investigadors d'altres comunitats que dediquen un esforç econòmic més gran a R+D+I. Addicionalment vull recordar un article publicat al mes d’agost al diari El País, en el qual s’indica que la UIB, a més, ocupa el tercer lloc entre les universitats que obtenen més projectes per investigador del Pla nacional d’I+D. Per això, vull agrair ara la feina feta pels nostres investigadors, sense la qual no es podria tenir una productivitat investigadora tan alta. Així mateix vull animar-los a continuar per aquesta línia de treball.
Mostrar más

6 Lee mas

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2008 2009

Discurs d'inauguració del curs acadèmic 2008 2009

Doncs deixeume dir que hi ha molta feina feta: 27 títols de màster adaptats a l’espai europeu i 13 doctorats amb menció de qualitat, alguns dels quals renovats fa poc amb la màxima qualificació, han suposat un increment respecte al curs anterior del 165% en els estudiants de màster i d’un 14% en els de doctorat. Aquesta oferta de títols oficials, juntament amb la dels títols propis, ha permès que un total de 1.852 estudiants, dels quals el 22% procedien d’altres països, hagin cursat la seva especialització a la UIB, començantse així a fer visible la nostra clara vocació internacional.
Mostrar más

9 Lee mas

Memòria del curs acadèmic 2005 2006

Memòria del curs acadèmic 2005 2006

La Fundació Carolina amb la col·laboració econòmica del Grup Santander ha posat en marxa, per cinquè any, el programa de beques Líder: es tracta d’una iniciativa adreçada a reunir (mitjançant una beca) seixanta titulats recents iberoamericans (cinquanta d’americans, vuit d’espanyols i dos de portuguesos) amb els millors expedients acadèmics, amb l’objectiu de donar-los a conèixer la realitat social espanyola mitjançant un curs intensiu de tres setmanes de durada, al mes de juliol, perquè puguin entrar en contacte directe amb representants qualificats de la vida i les institucions universitàries, culturals, empresarials i institucionals del nostre país.
Mostrar más

486 Lee mas

Memòria del curs acadèmic 2008 2009

Memòria del curs acadèmic 2008 2009

Cal destacar que durant el curs 2008-2009 s’ha iniciat un programa de mobilitat nou en el marc del programa ERASMUS Mundus i la seva acció Finestra de Cooperació Exterior, el programa Averrois. La Xarxa Averrois és un consorci format per 9 universitats de països del Magrib (Marroc, Tunísia i Algèria) i 11 universitats europees (de França, Bèlgica, Itàlia i Espanya), que gaudeixen del finançament de la Comissió Europea per dur a terme un programa d’intercanvi d’estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. La UIB forma part d’aquest consorci, fet que li ha permès rebre durant aquest curs 9 estudiants, un professor i un membre del PAS del Magrib. Al mateix temps, la UIB ha enviat un professor i 2 alumnes cap a aquestes universitats magribines.
Mostrar más

191 Lee mas

Show all 10000 documents...