PDF superior Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

Disseny de bases de dades, setembre 2012

la Universitat de Girona (UdG). Té més de 20 anys d’experiència en Oracle (administració i apli- cacions). Ha administrat entorns d’entitats bancàries i ha treballat en el sector públic en la creació d’aplicacions en Oracle. Ha treba- llat com a responsable de segure- tat informàtica i en qualitat infor- màtica desenvolupant l’aplicació de CMMi i ITIL. Des del 1995 fa docència tant en universitat pre- sencial com no presencial. Actual- ment treballa com a cap de pro- jecte en temes d’Oracle i bases de dades.

6 Lee mas

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

Disseny d'ontologia i anàlisi comparatiu de bases de dades semàntiques

El ràpid creixement d'XML ha propiciat el naixement de moltes eines que faciliten el processat d'aquest tipus de documents com parsers XML, bindings XML o XSLT. Però cap d'aquestes eines cobreix la necessitat de consultar la gran quantitat d'informació emmagatzemada en les bases de dades XML natives. Xquery és un llenguatge que permet definir de forma ràpida i compacta, consultes o recorreguts complexos sobre col·leccions de dades en XML. No és un llenguatge procedimental sinó un llenguatge funcional, el que significa que, cada consulta és una expressió que s'avalua i retorna un resultat. Les expressions es poden combinar entre elles de manera flexible per crear-ne de noves més complexes, i el més important, amb més contingut semàntic.
Mostrar más

72 Lee mas

Disseny i creació sonora, setembre 2012

Disseny i creació sonora, setembre 2012

Quan es perden mostres, aquestes dades redundants de seguretat permeten d'interpolar les dues mostres adjacents i obtenir uns valors aproximats que n'omplin el buit. Aquesta manera de dissimular els errors amb algorismes ma- temàtics es coneix com a cancel·lació. En un missatge musical, la interpola- ció momentània no provoca cap conseqüència perceptible. Altres sistemes més avançats fan una anàlisi en freqüència del so i quan un valor es perd, s'insereixen mostres que tinguin les mateixes característiques espectrals. Quan s'ha perdut molta informació i la cancel·lació no resol el problema, el sistema emmudeix.
Mostrar más

20 Lee mas

Bases d'atenció a la diversitat, setembre 2012

Bases d'atenció a la diversitat, setembre 2012

Tal i com ens indiquen Sojo i Megías, (2009), és molt important fer molta atenció al desenvolupament personal i social i a l’adquisició d’hàbits en cada una de les etapes. Aquest treball és transversal, connecta directament amb les compe- tències bàsiques i amb l’objectiu general de l’educació bàsica i, per aquest tipus d’alumnat, és crucial en el seu desenvolupament integral. Per exemple, cal que estigui present en el disseny de les activitats el reforç del sentiment de pertinença al grup, la solidaritat, l’amistat, el treball en equip, el respecte a la diferència i la diversitat cultural, l’empatia, l’assertivitat, etc. En algunes edats com, per exem- ple, les corresponents a l’educació secundària, aquest treball serà molt significatiu i, de ben segur, complicat. Hi ha activitats que ja hem mencionat –el teatre, els tallers, les sortides, els projectes d’interacció amb la comunitat i, si fos possible, amb les famílies, etc.– que permeten treballar i reforçar aquests valors i alhora treballar continguts curriculars de tipus conceptual o procedimental.
Mostrar más

112 Lee mas

Bases de dades, setembre 2010

Bases de dades, setembre 2010

Explicarem el concepte de model de dades que permet aconseguir el procés d'abs- tracció que condueix del món real al món de les dades, distingint entre l'esquema i l'estat de la base de dades, i introduirem els diferents tipus d'abstracció que faci- liten la representació de les dades en el disseny de bases de dades. Mostrarem com s'organitzen les dades de manera persistent en els suports d'emmagatzematge se- cundari i veurem com el sistema de gestió de bases de dades (SGBD) hi accedeix seguint l'esquema general del procés d'execució d'una consulta.
Mostrar más

12 Lee mas

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

Construcció i explotació d'un magatzem de dades corporatiu

El projecte suposa el disseny i construcció de diferents parts d’un procés: la construcció del magatzem corporatiu i els magatzems departamentals, el procés d’importació de dades de les bases de dades transaccionals de producció al magatzem departamental, el procés de tractament de dades i traspàs del magatzem corporatiu als diferents magatzems departamentals i finalment, la creació d’un entorn de consulta de les dades per part de l’usuari final que no requereixi coneixements específics sobre bases de dades.

45 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1998

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1998

pare de les prov~ncies de Girona i Barcelona i la zona ~ari~ima entre aquestes i Menorca , aproximadament. El fet de no observar - se convecció ge-[r]

26 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1996

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1996

Las precipitaciones han sido bastante generalizadas y abundantes. en todo el territorio.[r]

27 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2002

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2002

La situació meteorològica a escala sinòptica i mesoscala gran que va afectar a Catalunya durant els dies 22 a 24 setembre de 2002 establí les condicions favorables per al desenvolupament de xàfecs i tempestes molt intensos, que van originar crescudes en els cabals de petits cursos fluvials i inundacions a comarques del que s’anomena genèricament “nord-est” de Catalunya i especialment a la “costa central nord”. La localització precisa dels punts on es van disparar els corrents convectius a nivells baixos i es generaren per tant els primers nuclis de precipitació està molt lligada a les convergències de fluxos humits i aquests a l’orografia. Un punt favorable per al naixement de cúmuls i la posterior evolució a cumulonimbus és la divisòria d’aigües entre la Tordera i el Besòs, i també l’àrea propera a la desembocadura d’aquest però és possible la seva formació a altres punts d’aquests comarques.
Mostrar más

33 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2000

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2000

El primer dia de setembre tenim cels força clars, però que es van cobrint a llarg del dia, degut al pas de la cua d’un front fred. La nit del 2 al 3 s’enregistren tempestes localment fortes al terç Nordoriental (Barcelona 54 mm., Gavà 56 mm.). Els vents són moderats del NW amb ratxes de fort. Valors en km/h: 68 a Vandellòs, 58 a Blanes, 53 a Santa Susana, 48 a Barcelona ‘CMT’. El 3 es generaltizen les precipitacions arreu excepte a les terres de Ponent (Lleida), que ténen cels poc ennuvolats.

28 Lee mas

Avaluació de l'estàndard SQL : 1999 respecte les característiques orientades a l'objecte que suporta i la seva implementació als SGBD object relational

Avaluació de l'estàndard SQL : 1999 respecte les característiques orientades a l'objecte que suporta i la seva implementació als SGBD object relational

L’objectiu ha sigut estudiar les característiques orientades a l’objecte de l’estàndard SQL:1999 i posar-les a prova amb un producte comercial que les suporti. Hem començat per estudiar l’origen d’aquest estàndard: els dos articles que van donar lloc a dues línies de treball totalment divergents i que s’han materialitzat en el desenvolupament de diferents propostes de sistemes de gestió de bases de dades (SGBD) comercials, coneguts respectivament com BD object-relational i BD orientades a l’objecte pures. Aquest dos articles són l’anomenat “ The Object-Oriented Database Manifesto ” i “ Third Generation Database System Manifesto ”. En el primer es defineix què és un SGBD orientat a l’objecte. En el segon es presenten les característiques que havien d’acomplir la generació següent de SGBD.
Mostrar más

61 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1995

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1995

Las precipitaciomes han sido inferiores a los valores normales en la mitad Occidental y extremo Sur de Catalunya, destacando los valores más distantes en la comarca[r]

23 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2003

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2003

El dia 4 tenim al principi al litoral, cels parcialment ennuvolats però es van tapant i a la tarda - nit s’enregistren precipitacions generalment d’origen tempestuós i especialment intenses i persistents. Dades importants (mm.): 47 a Tremp, 38 a S. Salvador de Toló, Alpicat i Vilanova de Segrià, 33 a Rasquera, 32 a Montgai i a Montbrió del Camp.

29 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2001

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2001

Les màximes han sigut superiors als 19ºC a estacions del Tarragonès, del Garraf i del Barcelonès; valors entre 17/18ºC al Baix Ebre, Baix Camp, Baix Penedès i Baix Llobregat; entre 16/17[r]

28 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1997

Amb !'entrada d'un anticicló centreuropeu el dia 16 tomen els cels amb pocs núvols, els vents fluixos i variables i algunes b oirines.. Aquesta situac i ó porta una pujada [r]

25 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1999

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1999

Els primers dies de setembre, tenim una baixa en superfície centrada a la Península. Els cels són ennuvolats, hi ha boirines matinals al litoral i planes interiors i els vents són fluixos o encalmats. El 2 s’enregistren les temperatures màximes absolutes en gairebé totes les estacions. A la superfície de 850 mb., tenim les isotermes de 16/20ºC i a la de 700 mb la de 8ºC. Valors assolits (ºC): 37 a Igualada, 35 a Tortosa, Sabadell , la Seu d’Urgell i Mollerussa.

29 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2006

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2006

El 24 les precipitacions i tempestes aïllades persisteixen al litoral Nord on són més destacables.. Van marxant els núvols a excepció del NE i els Pirineus.[r]

21 Lee mas

Com es troben dades estadístiques, setembre 2010

Com es troben dades estadístiques, setembre 2010

Segons Montanyà (2005), per a poder utilitzar les dades estadístiques, cal que siguin comparables. Per aquest motiu, hi ha organismes que han redactat in- dicadors o elements dels quals es recolliran dades i els criteris per a recollir-les. Entre aquests organismes hi ha els següents:

14 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2004

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2004

Les temperatures màximes se situen al voltant dels 30º C a les comarques de Ponent , interior i sud de Tarragona; entorn als 25º C a la resta de la costa, interior del país i pre-Piri[r]

27 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2005

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 2005

El episodio de precipitación entre los días 5 y 8 afecta principalmente a la mitad oriental de Cataluña, siendo muy copiosas y virulentas en el litoral ( comarcas del Baix Empord[r]

24 Lee mas

Show all 10000 documents...