Top PDF El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

Des de 1990 les tècniques del RYE són ensenyades de manera oficial a nivell universitari a l’Institut Superior de Pedagogia de París, el que fa que tinguin un recolzament institucional important per donar visibilitat a aquestes pràctiques. Però no va ser fins l’any 2014 que el ministeri d’educació francès va reconèixer el RYE com a associació educativa complementària a l’ensenyament públic. Gràcies a aquest fet, les persones que tenen el certificat de l’associació se les considera aptes per integrar les tècniques de ioga en la seva pràctica docent i la possibilitat de dur a terme seminaris o tallers educatius d’aquesta pràctica. Des de l’any 2000 existeix l’EURYE, associació conformada per tots els països europeus pertanyents al RYE. Concretament a Espanya, l’any 2011 un conjunt de docents provinents de diferents nivells educatius, i units per l’afany d’investigar i promoure l’aplicació de les pràctiques de ioga a les aules, varen decidir crear l’associació RYE en Espanya, amb la seu central a Barcelona. Aquesta comunitat ofereix formació a dirigida a qualsevol persona que tingui interès en aquesta pràctica, que consta de dos cicles diferents, a més d’oferir formacions complementàries dirigides a temes més específics dins l’educació. Els certificats que confereix l’associació per la realització de la formació estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (RYE Espanya)
Show more

50 Read more

Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

Els patrons són un pilar fonamental de les matemàtiques, ja que constitueixen una eina bàsica per al desenvolupament del pensament matemàtic, potenciant l’observació, la concentració i el raonament inductiu per tal de generar conjectures, demostrar-les i generalitzar-les. És per això que és molt important donar cabuda a aquest tipus de regularitats a l’àmbit escolar, doncs, es troben pràcticament absents dins el currículum educatiu de l’etapa de Primària. En aquest treball es presenta un estudi teòric sobre els patrons i una proposta didàctica per comprovar les habilitats en el descobriment de patrons d’un grup d’alumnes de 6è de Primària d’una escola determinada de les Illes Balears. Aquesta intervenció comprèn tres fases: la primera, consisteix en una prova objectiva escrita per detectar els coneixements previs dels alumnes; la segona, consta de diverses activitats manipulatives perquè els alumnes adquireixin habilitats per reconèixer i treballar patrons; i la tercera, on es proposa una prova objectiva escrita per esbrinar les destreses adquirides pels alumnes durant l’experiència. Paraules clau
Show more

110 Read more

Aprendre a valorar les lectures literàries. Anàlisi d'una intervenció didàctica a cicle inicial

Aprendre a valorar les lectures literàries. Anàlisi d'una intervenció didàctica a cicle inicial

Els mestres han de considerar aspectes propis d’aquesta franja d’edat per actuar adequadament. Per exemple, diversos estudis estableixen que l’adquisició de l’esquema narratiu es produeix entre els quatre i cinc anys de vida, de manera que els infants passen de la simple associació d’idees a la focalització d’escenes per arribar a dominar la línia argumental, cronològica, que els durà a integrar l’esquema prototípic d’introducció, nus i desenllaç (Colomer, 2015: 142). També s’ha constatat que els infants acostumen a preveure els finals tenint en compte les últimes ratlles del text, els darrers successos, i no consideraran la història completa fins al voltant dels sis anys. La progressió cap a models més complexos de narració s’ha de dur a terme escollint lectures adequades, tenint en compte les habilitats dels alumnes, i considerant la millora que s’aconsegueix amb obres que presenten certs reptes. Els àlbums, 47 en aquest sentit, poden ser eines molt adequades per ajudar a activar habilitats complexes a través de la il·lustració. En molts llibres la presència de la imatge “serveix per solucionar problemes de construcció (salts temporals, superposició de plans narratius, jocs referencials, etc.) i s’ofereix, així, com una bastida molt efectiva per als aprenentatges literaris” (Colomer, 2015: 137). De fet, cada vegada és més freqüent l’ús d’aquest tipus de materials especialment en els primers cursos de l’escolaritat, mentre que en cursos posteriors va minvant el seu ús, a causa d’una falsa associació de la imatge com a pròpia dels materials per a la primera infància:
Show more

543 Read more

L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa

L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa

A part d’aquestes activitats esmentades, durant el primer trimestre els alumnes també hauran de crear un eix cronològic, ja sigui de manera individual o per parelles, que inclogui les escenes que ells considerin que marquen l’obra. L’objectiu d’aquesta tasca és facilitar encara més la comprensió de l’obra. D’aquesta manera, els alumnes podran tenir al seu abast i d’una manera més visual els fets més importants que tenen lloc a Terra baixa. Aquesta activitat es començarà a desenvolupar després del primer debat i es finalitzarà just després d’haver-ne fet el darrer. En aquest cas, cal especificar que es durà a terme utilitzant un recurs TIC, com ara Tiki-Toki i Timeline, per exemple. aquestes aplicacions són tan simples que serà el mateix professor qui expliqui als alumnes com els poden fer servir.
Show more

60 Read more

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

En resum, i fent una valoració crítica de l’estat de la qüestió, dir que la temàtica de la Unió Europea s’ha tractat des de moltes perspectives tant a nivell europeu com espanyol. Existeixen gran varietat de fonts procedents d’Europa, i sobretot d’institucions de la Unió Europea, que han treballat i elaborat diferents recursos perquè es puguin emprar per treballar la UE a diferents edats. Òbviament, cada vegada trobem més recursos a la xarxa, i més accessibles per als docents o persona interessada. En aquest apartat, cal destacar la funció de la Comissió Europea, alhora de col·laborar i marcar objectius relacionats amb l’educació i la formació en la matèria. La pàgina web de la Comissió dona accés a recursos electrònics i jocs que s’adrecen a alumnes de secundària. Vamos a explorar Europa! (Comissió Europea, 2012) és dels que he trobat més accessibles. Per una banda, per la voluntat pròpia d’accedir a ell veient que es tracta no només d’una publicació on hi trobem diferents activitats per a realitzar i treballar la UE, sinó també perquè a la xarxa es pot transformar en un joc en el que es pot jugar tant individualment com en grup. I per altra banda, perquè es tracta també d’una sèrie d’exercicis que es troben incorporats al Centre Balears Europa per poder fer treballar als alumnes la UE a l’aula.
Show more

114 Read more

Unitat Didàctica  Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919 1939)  Una proposta original i dinàmica

Unitat Didàctica Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919 1939) Una proposta original i dinàmica

Un cop ens coneguem una mica millor. Es presentaran els criteris d'avaluació i les activitats que s'hauran de realitzar durant la present unitat didàctica. Per fer- ho s'entregarà un full a cada alumne amb una proposta realitzada pel professor i que es troba a l'annex 1. Aquesta, tindrà molt en compte la participació, atorgant-li un 30%, ja que cada dia es duran a terme activitats dinàmiques en les quals l'alumnat s'haurà d'implicar. També es proposarà l'elaboració d'una exposició oral, a la qual el professor proposarà que representi un 30% de la nota, i repartirà dos fulls a cada alumne, ubicats a l'annex 2 i 3: Un amb diferents propostes de treball, sobretot relacionats amb els feliços anys 20, encara que també es donarà l'opció a l'alumnat de proposar altres temes sempre que tinguin relació amb el temari. I s'entregarà un altre full amb la mateixa rúbrica que utilitzarà el docent per avaluar les exposicions, de les quals no s'haurà de presentar treball per escrit, només es valorarà el suport utilitzat i la presentació oral. S'hauran de realitzar en grups de quatre persones i s'exposaran a les sessions 8 i 9. En aquest sentit, els alumnes ja tindran tota la informació necessària i les dates d'entrega fixades per començar a treballar. A la sessió 2 hauran de dir al docent el tema a treballar i els integrants de cada grup.
Show more

123 Read more

Una aproximación a la sintomatología psicosomática en la primera infancia: el efecto de la sensibilidad materna

Una aproximación a la sintomatología psicosomática en la primera infancia: el efecto de la sensibilidad materna

las funciones psicosomáticas, tales como la alimen- tación y el sueño. Para comprobar este efecto con mayor claridad, el estudio consideró como partici- pantes a niños prematuros y nacidos a término a los 18 meses de edad. Los resultados obtenidos indican que las madres de los niños que presentan algún tipo de alteración psicosomática a los 18 meses cuentan con bajos niveles de sensibilidad en la interacción con sus hijos. Esta observación es especialmente signifi- cativa en el caso de los prematuros. Estos hallazgos coinciden con las observaciones hechas por Kreisler (1997), al indicar que las defensas psicosomáticas en la primera infancia están garantizadas por los cuida- dos maternales. En caso de no existir una implicación conveniente por parte de la madre o el cuidador, los mecanismos de regulación de los estados fisiológicos y psicológicos del bebé corren el riesgo de alterarse, llevando a una mayor probabilidad de presentar sín- tomas psicosomáticos debido a la incapacidad infantil para el manejo de la propia ansiedad (Gooding, Kruth y Jamart, 2005).
Show more

19 Read more

L'Educació Emocional i les Xarxes Socials  Proposta i aplicació d'una intervenció educativa a un centre d'educació secundària

L'Educació Emocional i les Xarxes Socials Proposta i aplicació d'una intervenció educativa a un centre d'educació secundària

Fins al dia d’avui i sent persones sinceres i realistes, pareix que la pràctica educativa obligatòria s’ha quedat estancada al primer eix (Aprendre a conèixer) caracteritzat generalment per un aprenentatge memorístic - tot i que això està canviant amb les innovacions educatives - , donant resposta a la societat del coneixement en la que vivim. Si som generosos, també podem afegir el segon eix (Aprendre a fer) a aquest estancament. Dit d’una altre manera, l’educació s’ha centrat bàsicament en el desenvolupament cognitiu, per lo que el desenvolupament emocional ha quedat absent. Però què passa amb els altres dos eixos dels quals són els que estan més relacionats amb l’educació emocional? Pareix ser que d’alguna manera no són considerats tan importants i s’han anat deixant de banda en una etapa de la vida on les emocions es percebeixen d’una manera extraordinària, a l’adolescència. És per aquest motiu que les actuacions a desenvolupar en aquest treball estan relacionades amb els eixos Aprendre a conviure i Aprendre a ser. Aquests dos eixos estan relacionats a l’hora, amb el tema de la transversalitat anomenada anteriorment, ja que la transversalitat tracta temes de gran necessitat que donen resposta a necessitats individuals i socials. Així doncs, l’educació del segle XXI aposta per cobrir aquests quatre eixos en la seva totalitat.
Show more

77 Read more

Idees relacionades amb l'evolució biològica a l'alumnat de secundària  Estudi i proposta didàctica

Idees relacionades amb l'evolució biològica a l'alumnat de secundària Estudi i proposta didàctica

comú i les idees preconcebudes, que formen part d’un bagatge arrelat a l’alumne i la societat. És freqüent que l’alumnat escolti les frases populars abans esmentades, comentaris erronis als mitjans de comunicació, o que conceptes com mutació, mutant, o evolució s’utilitzin com a recurs cinematogràfic, aportant idees errònies a l’alumnat (Grau i de Manuel, 2002). Per exemple, apunten Fernández i Sanjosé (2007) que Caravita i Hallden (1994) observaren que els estudiants de batxiller, després d’estudiar el tema d’Evolució, incorporaren part de la teoria darwiniana i neodarwiniana als seus esquemes conceptuals previs, però mantenint aquests, per tant seguien utilitzant conceptes erronis per explicar problemes concrets. Assenyalen els primers autors que els alumnes que han estudiat aquest tema pareix que mantenen els dos esquemes conceptuals simultàniament: un els hi serveix per resoldre problemes, exercicis i exàmens, i l’altre l’apliquen enfocat a problemes del dia a dia. És a dir, el que han estudiat ho apliquen a l’àmbit acadèmic, però a l’hora de resoldre un problema real o interaccionar amb el que els rodeja, utilitzen els esquemes preexistents (idees alternatives i “sentit comú”), amb els que es troben més còmodes, en comptes d’aplicar el treballat a l’escola.
Show more

123 Read more

Programa Municipal d Atenció a la Infància i l Adolescència

Programa Municipal d Atenció a la Infància i l Adolescència

Campanya de repartició de joguines a famílies amb fills menors de 12 anys que es trobem en un situació socioeconòmica desfavorida amb la finalitat que cap infant de Barberà es quedi sense joguines el dia de Reis. El Kol·lectiu de dones de Barberà organitza una campanya solidària de recollida de joguines «Regala un somriure». Aquesta campanya compte amb la col·laboració de la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament, l'associació de Comerciants «Barberà Comerç Urbà» i també una aportació de l'obra Social de la Caixa de Pensions de Barcelona Objectius

52 Read more

El ioga de Joan Mascaró i Fornés

El ioga de Joan Mascaró i Fornés

[136] Quan ens parla del Ioga intenta fer-nos comprendre la diferència que hi ha entre la simple anàlisi i la vivència real. Posa precisament l’exemple de poder arribar a sentir, encara que sigui una espurna d'amor universal. Fins i tot l'amor es converteix en el principal suport espiritual de les tècniques iòguiques, cita a Sant Joan de la Creu que ens diu: "Mai deixis, passi el que passi, bo o dolent, de mantenir el teu cor tranquil i calmat en la tendresa de l'amor”. 420 És mateix missatge de la Bhagavad Gita: siguin quins siguin els esdeveniments de la vida, agradables o no, relacionats amb la nostra vida exterior o amb les nostres vivències interiors; hem de mantenir l'equanimitat d'esperit mitjançant la pau de l'amor: "...la nostra vida ha de respirar perpètuament l'aire d'amor, perquè l'amor és l'aire vital de l'ànima." 421 Aquest amor és el de la Gita, un amor que ens fa a sentir empatia amb les penes i plaers dels altres com si fossin pròpies. L'amor és la primera condició per entrar en el camí, i la meditació, l'ànsia i el dolor són els condicionants que ens acosten a l'anhel de trobar- lo. Per tant, per arribar al camí espiritual, la primera cosa que s’ha de fer és imbuir- nos d'amor, sentir com l'amor es converteix en part integrant del nostre món interior inundant-lo completament. Sense amor cap a nosaltres, cap el proïsme, cap a l'Univers, cap a Déu.... no és possible entrar en el camí que condueix a Brahman.
Show more

570 Read more

Avaluació d’una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya

Avaluació d’una proposta didàctica per a la identificació auditiva dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya

manifesten cap inclinació favorable per les versions consonants. Els diversos investigadors que han estudiat aquest tema, assenyala l’autora, han utilitzat diversos mètodes per a establir les capacitats perceptuals harmòniques dels infants tot basant-se tant en la presentació d’estímuls consonants i dissonants com en la de cançons populars, les quals empraven un tipus d’acompanyament tonal i atonal. Davant dels resultats obtinguts, hi ha unanimitat entre els autors a concloure que les nenes i els nens menors de 6 anys no poden percebre l’harmonia, ja que no mostren cap atracció ni repulsió davant l’efecte que els produeix la consonància i dissonància (Rupp, 1915; Revesz, 1954; Bridges, 1965; Teplov, 1966; Zenatti, 1964, 1968; Moog, 1976; citats tots ells per Costa- Giomi, 2001, p. 44-47). Per la seva banda, Valentine (1962, citat per Hargreaves, 2002, p. 108), davant dels resultats obtinguts en els seus experiments, afirma que cap als 11 anys d’edat s’observa una clara preferència per la consonància tot manifestant, a més a més, que la dissonància els resulta desagradable. Finalment, segons aquest autor, és cap als 12-13 anys d’edat quan les preferències s’assemblen força a les del patró adult. D’altra banda, Sloboda (1985, citat per Costa-Giomi, 2001, p. 46), basant-se en el resultat dels seus estudis, confirma que aquesta preferència pot explicar-se a través del fenomen de l’enculturació. En relació amb aquest tema, Costa-Giomi, tot citant Sloboda, s’expressa en els termes següents:
Show more

417 Read more

PLA INTEGRAL D’ ATENCIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL I ADDICCIONS

PLA INTEGRAL D’ ATENCIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORN MENTAL I ADDICCIONS

És prou conegut que la irrupció del trastorn mental greu i addicció al si del nucli familiar comporta un impacte sobre tots els seus membres. Els sentiments, les preguntes i les reaccions de tota mena que desperta aquesta situació generen un nivell de malestar que pot comprometre la salut de tot el grup familiar. Les famílies que s’han trobat amb aquest tipus d’experiència destaquen que la confusió de sensacions i la dificultat per comprendre el que passa poden donar lloc inicialment a una limitació en la gestió dels recursos i a l’aïllament social, agreujat també pel problema de l’estigma que té el trastorn mental. Així mateix, la implicació de la família en el procés de cura és un fet generalment ineludible i sovint en constitueix el punt de suport principal. La convivència amb la persona afectada i la realitat de la cronicitat no és senzilla, i el paper de la família com a cuidadora pot quedar-ne afectat. El fet de mantenir una dinàmica familiar que permeti aquesta funció, sense caure en el desgast, requereix suport professional i social que ajudi a adquirir les capacitats necessàries per fer-ho.
Show more

92 Read more

Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca  Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO

Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO

“ha estat i és una de les meves obsessions com a professor de secundària”. Seguidament m’ha facilitat l’accés a la seva pàgina web (http://rllanesrecursospropis.weebly.com/) per tal de que pugui veure tot el recull de material didàctic propi referent a l’àmbit del jazz. Aquí hi trobo dos Web Quests (WQ) El Jazz i El Blues (aquest segon guanyador del II Premi en la modalitat Web Quest de l'any 2009 pel MEC), i una proposta didàctica anomenada “Espectacle didàctic música de jazz” que es dur a terme amb la col·laboració de la Banda Municipal de Lleida (Amadeu Urrea, director) i que compren una sèrie d’audicions per a secundària a l'Auditori Enric Granados, dins del programa d'Educació a l'Abast de La Paeria. Llanes m’explica que les WQ són una eina molt bona dins l’aula donat que es basen en el constructivisme, és a dir, en què els alumnes construeixin el seu propi coneixement a partir dels coneixements propis previs. Una WQ és una unitat didàctica que planteja als alumnes una feina o resolució d'un problema interessant i motivador i un procés de treball cooperatiu basat principalment en recursos existents a Internet. Es tracta d'una activitat de cerca guiada en la xarxa. Em comenta que aquestes activitats són adients per als cursos de 3r d’ESO i que la resposta de l’alumnat sol ser força positiva sempre i quan en les sessions s’hi dediqui gran part del temps a activitats pràctiques. Segons diu el propi Llanes “El jazz i el blues els costa una mica. El rock els agrada més, malgrat el seu desconeixement dels orígens i les primeres dècades. En principi tenen una actitud una mica hostil pel que fa el jazz, el veuen com una música antiga, desfasada i per a gent gran. A poc a poc van veient que és la base de tot i que - especialment el swing - també els va agradant”.
Show more

66 Read more

Una proposta didàctica per a l’estudi de l’arquitectura popular de la Serra de Tramuntana

Una proposta didàctica per a l’estudi de l’arquitectura popular de la Serra de Tramuntana

22 Altres variants disposen una filera de taules de forma còncava i sobre aquestes la darrera filera de la teulada. Les finestres generalment no utilitzen solucions basades en arcs, sinó que es col·loquen grans pedres (sovint de marès) a una llinda, que compensen la disminució de resistència que implica practicar l’obertura al mur. El portal forà pot utilitzar una solució en arc (rodó o carpanell), o disposar una llinda. En el primer cas, la intenció és més representativa que no funcional, ja que quant més gran és l’arc i més dovelles té, més importància i valor transmet el seu propietari. El segon cas es més funcional, i a més de blocs de pedra es poden utilitzar bigues de fusta a mode de llinda. En darrer lloc, el parament pot ser de dos tipus: de pedra (en sec o amb morter de ciment) o amb un revocat de morter, predominant a la Serra de Tramuntana l’ús de la pedra calcària, que dóna un acabat més gris o obscur als murs.
Show more

72 Read more

Proposta didàctica per treballar a partir de la lectura de Rondalles Mallorquines

Proposta didàctica per treballar a partir de la lectura de Rondalles Mallorquines

Per concloure, m’agradaria recordar que la literatura infantil i juvenil catalana és un fenomen literari que es pot considerar recent, però cal mencionar que la realitat, en el cas de les Illes Balears, és tota una altra, ja que ens trobem amb les Rondalles Mallorquines, l’única lectura en llengua catalana que ha estat, al llarg dels anys, a l’abast dels mallorquins. És una tradició que s’està perdent, és a dir, l’interès per aquest tipus de lectura populars, i en general la lectura, ha disminuït molt en l’actualitat, degut a l’aparició de les noves tecnologies, i més a més amb l’aparició de l’ordinador i els videojocs, la qual cosa, ha fet que la lectura passi a estar en darrer lloc en l’entreteniment infantil i juvenil. Per això s’ha considerat prou interessant treballar l’hàbit lector, la llengua i la tradició a partir de la lectura de literatura popular, en aquest cas, treballar a partir de les Rondalles.
Show more

34 Read more

Competència emocional: l’autoestima  Proposta didàctica a partir de l’aprenentatge cooperatiu

Competència emocional: l’autoestima Proposta didàctica a partir de l’aprenentatge cooperatiu

Cal remarcar que la proposta didàctica presentada no s’ha dut a terme a cap centre real, tan sols es tracta d’una proposta basada en la teoria. Per tant, no es pot assegurar l’eficàcia de les activitats, ja que cada alumne és diferent, cada centre viu una realitat distinta i s’hauria d’experimentar les diferents dificultats que es poden trobar. No obstant això, s’ha intentat que les activitats siguin vertaderament aplicables, seguint l’experiència que he tengut com a practicant de CEIP Melcior Rosselló i Simonet i CEIP Nostra Senyora de Robines, i la realitat que he conegut a aquests dos centres. El que sí que puc dir és que hauria estat molt interessant treballar a partir de l’educació física, ja que un cop que vaig estar endinsada dins tota la teoria vaig adonar-me’n que hi té una gran relació amb l’autoestima, i a més a més, a l’hora de fer les activitats he trobat que moltes encaixaven perfectament en aquesta àrea. Per tant, pens que a l’àrea d’educació física es pot treure molt de profit amb les activitats cooperatives i poden ser molt útils.
Show more

52 Read more

Proposta i aplicació d’una intervenció educativa per treballar aspectes comunicatius i emocionals en adolescents de l’Espai Social del Raval

Proposta i aplicació d’una intervenció educativa per treballar aspectes comunicatius i emocionals en adolescents de l’Espai Social del Raval

Com s’ha esmentat en l’apartat anterior, el llenguatge i la comunicació esdevenen un element fonamental per a la regualació de les emocions i la interacció entre els nostres iguals. Una de les característiques que defineix a l’ésser humà com a tal és la seva capacitat lingüística com a mitjà de comunicació. La majoria d’antropòlegs consideren que la capacitat socialitzadora de la parla fou un dels factors que més decisisvament va influir en l’enlairament lingüístic de l’Homo Sapiens (Asensio, 2004). El desenvolupament del llenguatge no només va servir per ampliar les nostres possibilitats de referir-nos al món, sinó que també va proporcionar una major llibertat d’actuació, de planificació i realització dels pròpis comportaments. Asensio (2004) assenyala que disposam de dos tipus de llenguatge per a les nostres interaccions: el verbal o digital, conformat de manera arbitrària, on les paraules no guarden relació amb les coses que designen, i el no verbal o analògic que sí estableix una certa correspondència entre allò expressat i l’objecte de referència. Aquestes dues formes de llenguatge es donen en la comunicació humana, però tot i que el llenguatge verbal s’adapta millor que l’analògic a les descripcions de les coses, conceptes i teories (als aspectes de contingut), passa el contràri respecte als sentiments, als aspectes de relació. Segons l’autor, la comprensió esdevé una forma de coneixement essencial tant en l’educació com en qualsevol altre tipus de relació entre els éssers humans, ja que aquesta pot incloure aspectes objectius de l’altre persona, però pretén, sobretot, posar-se en la seva pell. La comprensió, doncs, s’adquireix a partir de l’observació, l’empatia, l’experiència o del pròpi autoconeixement de les persones, però no es pot fer al marge d’un context ni d’uns referents compartits. És per això, que sovint experimentam malentesos en les converses, atès a que les paraules no transmeten significacions pròpies, sinó que és el receptor qui les produeix.
Show more

159 Read more

La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht

La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht

Per a Nietzche la massa és un ramat, pel seu caràcter gregari, obedient i submís. La massa o multitud, està formada per la majoria, pels homes corrents, inferiors, mediocres, pels esclaus que oculten la seva debilitat baix la capa d‟una democràcia protectora, i que combreguen i es deixen dur pels valors decadents, valors moderns lligats a la tradició cristiana, com la bondat, la compassió o la resignació. Per a Nietzsche, la massa és esclava, perquè no té gens de valor per si mateixa. El seu valor l‟obté pel fet de servir als seus amos, en tant que esclaus i serfs de quelcom. És l‟amo el que decideix atorgar-li algun valor, un valor condicionat a la seva utilitat. Això vol dir que tendrà valor mentre li sigui útil. La massa es caracteritza també per desitjar una vida còmoda i segura, sense patiments ni perills, una vida que sigui igual per a tothom, conforme amb la seva situació de sotmetiment.
Show more

55 Read more

La importància del joc a la primera infància

La importància del joc a la primera infància

El present treball engloba una proposta de canvi i millora del joc a l’aula de P3 del CEIP Es Pont. Les propostes s’han portat a terme totes dins l’aula, i amb les que es pretén exposar i defensar que el joc és una estratègia molt potent per arribar a l’aprenentatge de tots els processos mentals i físics de l’infant. Per tant, per tal de dur a terme aquest projecte dins l’aula de P3, primer de tot s’ha hagut de detectar quines són les mancances dels infants envers el joc. És necessari conèixer les necessitats de joc dels infants per satisfer-les, plantejar-se quins canvis i millores són les afavoridores per dur a terme el procés de canvi i finalment la implantació de tots els canvis de millora. Com a conseqüència de la millora la qualitat dels racons de joc de l’aula, s’ha afavorit i potenciat el procés d’aprenentatge i desenvolupament dels infants.
Show more

51 Read more

Show all 10000 documents...