PDF superior El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2014)

El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2014)

El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2014)

Coincidint amb els darrers informes estatals publicats pel CES —Consejo Económico y Social de España— (CES, 2013, 2014), a les Illes Balears continua l’increment de l’alumnat matriculat als ensenyaments no universitaris. Els efectes de la crisi sobre l’Estat espanyol s’han traduït en un increment de la matrícula «en els ensenyaments de caràcter professional, l’estabilització de l’alumnat estranger i un desplaçament evident de l’alumnat a l’educació pública» (CES, 2013, 468). Es tracta d’un augment moderat que es fa visible principalment als estudis de caire professional. Alhora, comença a estabilitzar-se l’alumnat estranger, coincidint amb el canvi de tendència dels fluxos migratoris. També es manté una major concentració de l’alumnat estranger en l’ensenyament públic, tot i el descens de la inversió en personal docent i del finançament públic en general. En el context que ha derivat de la crisi econòmica, l’àmbit educatiu continua sent «un lloc central tant en el debat públic, com en la mobilització social» (CECS, 2013, 464). La centralitat de l’educació a l’hora d’impulsar el creixement econòmic i la competitivitat contrasta amb la restricció del finançament públic.
Mostrar más

19 Lee mas

INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 2011

INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 2011

Especificacions tècniques: es recorda que les dades de població són estimacions i que hi pot haver discrepàncies amb les xifres reals de població. Aquest fet pot explicar que el percentatge d’alumnes escolaritzats en ensenyaments obligatoris no sigui del cent per cent o que aquest percentatge se superi.

122 Lee mas

El sistema universitari a les Illes Balears

El sistema universitari a les Illes Balears

Segons les principals conclusions de l’estudi titulat: Anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris a la Universitat de les Illes Balears, La taxa dels titulats de grau de la Universitat de les Illes Balears se situa en el 77 per cent quan fa tres anys que han acabat els estudis. La taxa del primer any després d’haver titulat ja és del 65 per cent i augmenta amb el temps. La taxa d’inserció de l’any 2013-14 va ser del 61 per cent just un any després d’haver conclòs els estudis, i augmenta fins al 77 per cent dos anys més tard. A mesura que avancen els cursos, la taxa s’incrementa. En concret, la taxa d’inserció s’apuja al voltant de 8 punts percentuals per cada any extra que passa, i s’observa que cada promoció obté un nivell d’inserció al voltant de dos punts percentuals superiors al de la promoció prèvia, fet atribuïble a la millora del context macroeconòmic.
Mostrar más

18 Lee mas

Sistema educatiu a les Balears. Una mirada complementària

Sistema educatiu a les Balears. Una mirada complementària

El capítol compta amb dos blocs diferenciats, dels quals aquí destacarem les informacions principals. En un primer bloc, s’estudien les xifres de l’alumnat de règim general, especial i estranger, així com del professorat i els índexs de repetició. Quant a les dades de l’alumnat de règim general, cal assenyalar que en l’educació infantil i l’educació obligatòria (primària i secundària), la tendència en el nombre d’alumnes és ascendent tant en el cas de Balears com d’Espanya. Pel que fa a l’alumnat estranger, les Balears tenen una presència important a les aules, un 13,7 % versus el 8,5 % estatal. També es pot veure amb detall al capítol de Vidaña d’aquest anuari. Pel que fa a aquest alumnat, entre els cursos 2016-2017 i 2017-2018 hi ha hagut un lleuger augment en el conjunt estatal i un petit descens (poc apreciable) en el cas de Balears. Cal assenyalar l’especial presència d’aquest alumnat en el nivell de la formació professional bàsica. Respecte a l’alumnat de règim especial, l’element distintiu de Balears comparat amb Espanya és l’elevada matrícula en l’estudi d’idiomes. En especial, cal destacar que en el nivell intermedi Balears concentra més del 10 % dels estudiants de tot l’Estat matriculats en aquest nivell. Referent a les taxes de repetició, aquestes són més altes a ESO que a primària. A més, a ESO la tendència és lleugerament a la baixa quan comparam els cursos 2015-2016 i 2016-2017. Cal subratllar que 3r d’ESO és el curs amb major incidència, en especial entre l’alumnat estranger. Pel que fa al nombre de professorat, ha augmentat tant a Balears com a Espanya, però en termes relatius l’augment és major a Balears.
Mostrar más

21 Lee mas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

La Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Natu- rales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears, modificada parcialmente por la Ley 7/1992, de 23 de diciembre, declaró los terrenos del área de Cap des Pinar, incluidos en La Vic- tòria, del término municipal de Alcúdia, como área natu- ral de especial interés número 4 de Mallorca.

7 Lee mas

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Es objeto de esta ley la regulación de las instalaciones y los aparatos de alumbrado exterior e interior, en lo que se refiere a la contaminación lumínica que pueden producir y a su eficiencia energética. Se trata de establecer las condicio- nes que deben cumplir las nuevas instalaciones de alum- brado exterior, tanto públicas como privadas, situadas en la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como las medi- das correctoras a aplicar en las instalaciones existentes inade- cuadas, con la finalidad de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción del brillo luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar el alumbrado a los peatones, vehículos y propiedades.
Mostrar más

6 Lee mas

FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS

FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS

En la Temporada 2016/2017 podrán participar en esta competición aquellas entidades que cumplan los requisitos exigidos por las Bases y Normas de esta competición, así como en[r]

11 Lee mas

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual (Art. 2 Ley 3/2012) La Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha aprobado su correspondiente tramo auto- nómico de la deducción por inversión en vivienda habitual en el artículo 2 de la Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes (BOIB 12-05-2012 - BOE 05-06-2012). Los porcentajes del tramo autonómico coinciden con los previstos en el artículo 78.2 de la Ley del IRPF para las Comunidades Autónomas que no hubieran aprobado los mismos.

12 Lee mas

1.- ANTECEDENTES: Illes Balears

1.- ANTECEDENTES: Illes Balears

20 uds de contenedores para recoger con el camión monooperado bilateral de que dispone el Ayuntamiento (Recolector EASY J2S con COMPACTADOR TCN 3000 de 22m3, con dispositivo de enganch[r]

7 Lee mas

Anàlisis del cicloturisme a les Illes Balears

Anàlisis del cicloturisme a les Illes Balears

Continuando con el éxito de esta competición, ya que es la más importante de Baleares, se puede comprobar de lo emergente que es este deporte, ya que colgó el cartel de ´´ plazas agotada[r]

17 Lee mas

Flora medicinal de les Illes Balears

Flora medicinal de les Illes Balears

articles sobre la flora de les Balears, així com el farmacèutic i quimic Pius Font i Quer (1888-1964), que va herboritzar a les nostres illes i va publicar una obra mestra sobre la botànica medicinal: Plantas medicinales. El Dioscòrides renovado (1962), considerada encara avui en dia de referència obligada i de necessari estudi i font inesgotable de coneixements científics. L’apotecari Pere C. Palau i Ferrer (1881-1956) va herboritzar per l’arxipèlag balear, va fer l’Herbarium Balearicum del Col·legi d’Apotecaris de Balears i publicà la petita obra Les plantes medicinals baleàriques (1954), amb la qual molts afeccionats han tingut el seu primer contacte amb la botànica medicinal. El micropaeontòleg Guillem Colom i Casasnovas va també influir en molts joves amb les seves obres Biografia de las Baleares (1957) i El medio i la vida en las Baleares (1964), que aportaven una visió de les illes amb la mirada del cientific divulgador. El pare Francesc Bonafè i Barceló (1908-1994) va publicar la Flora de Mallorca (1977-80) en quatre volums, i farcida de referències etnobotàniques, poètiques, literàries i medicinals. L’americà Anthoni Bonner (1928-) va escriure la deliciosa obreta Plantes de les Balears (1976), que ha servit a molts estudiosos per a iniciar-se en la botànica balear, tot caminant per bosc i garriga, camps i camins, muntanyes i parets, voreres i llits de torrent i la regió costera, i éssent capaços amb la seva lectura de poder identificar moltes de les plantes presents.
Mostrar más

1363 Lee mas

NOVIEMBRE DE 2020 EN ILLES BALEARS

NOVIEMBRE DE 2020 EN ILLES BALEARS

Porcentaje de la precipitación interanual (de diciembre de 2019 a noviembre de 2020) res- pecto a la normal: Islas Porcentaje Menorca 92 Mallorca 110 Ibiza-Formentera 70 Baleares 105 VIC[r]

8 Lee mas

ENERO DE 2015 EN ILLES BALEARS

ENERO DE 2015 EN ILLES BALEARS

Porcentaje de la precipitación interanual (de febrero de 2014 a enero de 2015) respecto a la normal: Islas Porcentaje Menorca 122 Mallorca 90 Ibiza-Formentera 69 Baleares 92 MINISTERIO D[r]

8 Lee mas

INFORME COYUNTURA LABORAL DE LES ILLES BALEARS

INFORME COYUNTURA LABORAL DE LES ILLES BALEARS

Vemos, por tanto, cómo estas dificultades que atraviesa la economía productiva de les Illes Balears se reflejaron en nuestro mercado de trabajo. Lo sucedido en 2011 demuestra que no estamos ante una ralentización económica sino en una situación de recesión económica motivada por las duras políticas de ajuste llevadas a cabo, políticas que han demostrado no poder resolver los problemas de nuestro mercado de trabajo sino que, por el contrario, los han agravado. Llevamos muchos meses insistiendo en que la rigidez en los plazos para cumplir los objetivos de déficit estrangularía nuestra economía y, analizando los datos de mercado de trabajo de 2011, lamentablemente la realidad nos ha dado la razón.
Mostrar más

28 Lee mas

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA (ILLES BALEARS)

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA (ILLES BALEARS)

En aquest procediment es poden dur a terme notificacions electròniques d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tal com s’indica en la lletra Q del Quadre de característiques del contracte. Els interessats podran designar aquest mitjà com a preferent o consentir-ne expressament la utilització. Amb aquesta finalitat, hauran de comunicar en l’oferta l’adreça electrònica en què s’han de rebre els avisos de les notificacions electròniques. En qualsevol moment del procediment els interessats podran sol·licitar la modificació del sistema de notificació.
Mostrar más

33 Lee mas

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Criterios de evaluación Para la evaluación de la participación se tendrá en cuenta la cantidad y calidad de las intervenciones del estudiante en las clases, tanto teóric[r]

6 Lee mas

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente

El control es el proceso mediante el cual los dirigentes se aseguran de que los recursos se obtienen y utilizan de la forma más eficiente y eficaz con el fin de alcanzar los objetivos de la organización,evalunado el grado de implementación y motivando a los responsables para la mejora continua. Un sistema de control de gestión es el conjunto de procedimientos y acciones para realizar el control de gestión.La Contabiliidad de Gestión es la principal herramienta y fuente de información para el control.

7 Lee mas

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Resolución de 31 de enero de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten a información pública las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de[r]

9 Lee mas

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Existen dos itinerarios de evaluación. Los alumnos se acogerán por defecto al sistema de evaluación correspondiente al Itinerario A. Podrán optar al Itinerario B sólo aquellos alumnos que lo soliciten por escrito al profesor con anterioridad al 1 de marzo. En dicha solicitud el alumno deberá justificar y argumentar los motivos por los que no puede realizar la asignatura de Contabilidad Financiera II según el Plan Bolonia (Itinerario A). Una vez realizado dicho tramite por parte del alumno, el profesor comunicará razonadamente al alumno la decisión final tomada respecto a su itinerario de evaluación. En este sentido, y con carácter orientativo, queremos comunicar a los alumnos que dicho itinerario B está reservado únicamente a aquellos alumnos que se matriculan, al menos, por segunda vez a la asignatura y durante el presente curso no pueden asistir a clase debido a que en el segundo semestre del curso se encuentran fuera de las Islas Baleares cursando un curso de intercambio en otra universidad.
Mostrar más

7 Lee mas

Universitat de les Illes Balears Guía docente

Universitat de les Illes Balears Guía docente

- La calificación final de los alumnos que tengan una nota inferior a tres puntos en alguna de las evaluaciones teóricas o en el examen final práctico, o bien en sus correspondientes rec[r]

6 Lee mas

Show all 10000 documents...