PDF superior Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Aquest TFM ha volgut sumar esforços en la defensa del canvi educatiu per a una millor qualitat de vida de l’alumnat. Seria satisfactori que així fos. L’ensenyament del segle XXI i l’aula del segle XXI, no poden ser com les del segle XIX. Les metodologies capgiren de l’exposició d’informació a activació de l’alumnat i promoció de la seva autonomia. A les escoles es practica l’aprenentatge per projectes, el treball cooperatiu, la transversalitat entre departaments didàctics, l’aprenentatge servei, etc. Professorat i comunitat educativa han de mirar l’escola d’avui amb ulls de demà. Això dóna lloc a repensar els agrupaments dels alumnes i els espais, a l’aula i al centre.
Mostrar más

48 Lee mas

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Aquesta falta de formació també és a causa dels docents, que a vegades es mostren reticents a introduir les eines TIC dins les aules, per falta de coneixements o per falta de convicció en la seva vertadera utilitat educativa. Per una part, els docents, tot i reconèixer els avantatges de les noves tecnologies, no les apliquen perquè no estan formats. A més, molts es troben que els alumnes dominen més les eines que ells, el que sol provocar rebuig cap aquests recursos (Vidal, 2006). Per l’altre part, a vegades els mateixos docents no són capaços de veure la utilitat que poden donar-li dins l’aula, i en moltes ocasions és a causa de l’època en la qual es formaren com a professors, quan no estaven disponibles aquestes eines. A més, pocs, però així i tot, alguns professors, no volen incorporar les noves tecnologies a l’aula perquè no volen haver de fer la feina que implica formar-se i posar-ho en pràctica.
Mostrar más

72 Lee mas

Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO

Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO

En els darrers anys, la gamificació o l’aprenentatge per joc, ha agafat popularitat com a metodologia innovadora, establint-se com una alternativa a la metodologia més clàssica. Aquest mètode educatiu afavoreix la implicació i la motivació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge. També té connotacions positives quant a consolidar habilitats socials, reforçar el treball cooperatiu o generar un bon clima d’aula. Però també planteja alguns inconvenients, com la formació del professorat per desenvolupar aquesta metodologia, la necessitat d’utilitzar recursos digitals amb els quals els docents poden no estar familiaritzats, la dificultat d’impartir certs continguts des de l’enfocament de la gamificació o si hi ha risc de fomentar excessivament la competitivitat entre els alumnes. Aquest Treball de Fi de Màster pretén aprofundir en aquests aspectes i en altres sobre l’ús del joc com eina en el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’àmbit de les ciències. Es fa una revisió bibliogràfica del tema, per cercar les implicacions pedagògiques del joc, l’origen de la gamificació com metodologia educativa, i els beneficis i inconvenients que té aquesta pels alumnes. També es fa una recerca de les eines o plataformes digitals disponibles per dissenyar material didàctic en forma de joc educatiu, com les aplicacions tipus Kahoot, ClassDojo o Makebadges. Aquest marc teòric sobre la gamificació serveix de base per plantejar una proposta educativa, anomenada “El viatge de l’Alquimista”, la qual està enfocada a l’aplicació d’aquesta metodologia d’aprenentatge a l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’Educació Secundària Obligatòria. També es presenten com a part de la proposta, una sèrie de jocs didàctics per facilitar l’assimilació dels continguts de formulació i nomenclatura orgànica. L’objectiu és millorar l’aprenentatge de l’alumnat, mitjançat un procés d’ensenyament en un entorn lúdic que sigui més interessant per ells, fet que es pot traduir en una assimilació més significativa d’aquests continguts.
Mostrar más

56 Lee mas

Aprenentatge basat en projectes: una proposta per a l'ensenyament de llengües en secundària

Aprenentatge basat en projectes: una proposta per a l'ensenyament de llengües en secundària

 Estudiarem el subjecte des de les tres matèries lingüístiques. Per dur-ho a terme, el professorat posarà a disposició de l'alumnat apunts (annex 5) i textos teòrics extrets de gramàtiques que hauran de llegir i comentar en petit grup sobre el subjecte. Després a l'aula, l'alumnat i el professorat amb l'ajuda de diversos mitjans TIC, com pot ser presentacions PowerPoint (annex 8), Prezi, donarem forma a aquest concepte i els ensenyarem a fer una anàlisi amb textos reals (annex 6 corpus de textos i annex 7 exemples a partir d’un corpus). A través de les intervencions de l'alumnat, construirem el nostre esquema sobre el subjecte en català, castellà i anglès. A més a més, a mesura que anem fent tots plegats aquesta anàlisi, el professorat resoldrà tots els dubtes que l'alumnat plantege.
Mostrar más

102 Lee mas

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

En resum, i fent una valoració crítica de l’estat de la qüestió, dir que la temàtica de la Unió Europea s’ha tractat des de moltes perspectives tant a nivell europeu com espanyol. Existeixen gran varietat de fonts procedents d’Europa, i sobretot d’institucions de la Unió Europea, que han treballat i elaborat diferents recursos perquè es puguin emprar per treballar la UE a diferents edats. Òbviament, cada vegada trobem més recursos a la xarxa, i més accessibles per als docents o persona interessada. En aquest apartat, cal destacar la funció de la Comissió Europea, alhora de col·laborar i marcar objectius relacionats amb l’educació i la formació en la matèria. La pàgina web de la Comissió dona accés a recursos electrònics i jocs que s’adrecen a alumnes de secundària. Vamos a explorar Europa! (Comissió Europea, 2012) és dels que he trobat més accessibles. Per una banda, per la voluntat pròpia d’accedir a ell veient que es tracta no només d’una publicació on hi trobem diferents activitats per a realitzar i treballar la UE, sinó també perquè a la xarxa es pot transformar en un joc en el que es pot jugar tant individualment com en grup. I per altra banda, perquè es tracta també d’una sèrie d’exercicis que es troben incorporats al Centre Balears Europa per poder fer treballar als alumnes la UE a l’aula.
Mostrar más

114 Lee mas

Estrategias educativas para la familia Estratègies educatives per a la família

Estrategias educativas para la familia Estratègies educatives per a la família

A estos estils caldria afegir la figura del negligent, però este més que un estil, és un no-estil. Cada estil té les seues conseqüències positives i negatives, però els professionals aconsellen sempre la moderació. Això suposa acostar-se el més possible a l'estil democrà- tic. El millor estil educatiu és el que ha sigut precedit d'una reflexió; és a dir, actuar coherent- ment, saber per què s’actua així i conéixer les conseqüències dels vostres actes.

21 Lee mas

Cuaderno práctico I. Los padres y los hijos

Cuaderno práctico I. Los padres y los hijos

Para desarrollar la responsabilidad en los hijos hay que enseñar y dejar hacer tareas y obligaciones a los hijos así como ayudar a los hijos a tomar decisiones, desarrollando la capacida[r]

66 Lee mas

Guia informativa per a les famílies

Guia informativa per a les famílies

cursa estudis d’Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria en centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. S’estructura en blocs temàtics que contenen 123 preguntes concretes seleccionades en funció de les consultes rebudes per l’Administració educativa valenciana al llarg de l’últim any. Conté les últimes referències normatives relatives al nou curs acadèmic 2010-2011; al mateix temps, recapitula els principals drets i deures de les famílies i plasma gràficament l’estructura bàsica del sistema educatiu espanyol.
Mostrar más

51 Lee mas

Cuaderno Práctico III Los Padres y la educación para la salud de los hijos

Cuaderno Práctico III Los Padres y la educación para la salud de los hijos

En este sentido, la familia como pilar básico de educación y de apego hacia los hijos, puede hacer mucho para hacer frente a este problema y prevenir el consumo de drogas en los hijos4. [r]

36 Lee mas

Guia per a les famílies  Conselleria d’Educació

Quan els trastorns del comportament alimentari entren a casa

La Maria fa temps que pateix les conseqüències d’un tras- torn per afartaments , i totes les baralles que ha tingut la família durant els àpats no han servit de res per superar la malaltia que pateix. Aquesta es coneix com, trastorn per afartaments , es caracteritza principalment per la ingesta descontrolada de grans quantitats de menjar, i com a con- seqüència immediata pot aparèixer el sobrepès o obesi- tat i tots els riscos que s’hi associen (diabetis, hipertensió, hipercolesterolèmia, etc.). Les persones que pateixen aquest trastorn mostren una preocupació constant pel men- jar, pel pes, i això comporta en moltes ocasions la pràctica continuada de dietes restrictives que mai no aconsegueixen l’èxit. D’altra banda, el descontrol en el menjar es manifesta menjant molt més ràpid , fins a sentir-se desagrada- blement plena, o bé menjant grans quantitats d’a- liments malgrat no tenir gana. Sovint, les persones que pateixen aquesta malaltia prefereixen menjar soles per tal d’amagar la seva voracitat . Algunes de les conseqüèn- cies psicològiques d’aquest trastorn poden ser l’aïllament, la tristesa i el fet de deixar de gaudir de les coses que abans agradaven.
Mostrar más

72 Lee mas

Entorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària :l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Entorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària :l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Les notes poden categoritzar-se segons els tipus de discursos (per defecte en un discurs de contrucció de coneixements o en un discurs d’opinió). Aquesta etiqueta o catalogació constitueix un element d’ajuda en el procés de presentar les pròpies idees a la comunitat, o en el procés de participar en les idees dels altres. Aquestes bastides o tipus de discursos poden crear-se per a cada base de dades. També donen idees sobre com definir rols en aquest procés de construcció de pensament crític. No obstant, el que no contemplen les bastides són ajudes específiques per catalogar les notes (com a Synergeia), ni preguntes guia per orientar el procés (com a Fle3). És més, es pot fer una contribució sense catalogar-ne les aportacions. Els suports que contenen les bastides poden ser utilitzats de forma oportuna i flexible amb qualsevol ordre. Un cop seleccionat el terme, aquest és entrat al text principal en el punt en el qual l’autor l’assigna. D’aquesta manera, la bastida també serveix com un paràmetre de cerca. Les bastides també poden ser compartides en diverses vistes i de la mateixa manera ser amagades quan es necessiti, permetent que diverses formes de discurs siguin possibles. A més, una altra de les propietats de les bastides és que poden ser modificades, se’n poden afegir o treure segons les necessitats del moment.
Mostrar más

340 Lee mas

Cuaderno Práctico II Los Padres y La Escuela

Cuaderno Práctico II Los Padres y La Escuela

Si surgen problemas o dificultades que su hijo pueda tener en el colegio lo más importante es tener una actitud positiva, realista y unas expectativas razonables planteándose como objeti[r]

34 Lee mas

ergonomia basica

ergonomia basica

• Ciencia interdisciplinaria preocupada de adaptar el trabajo y el medio ambiente físico laboral, a la persona, de manera de optimizar los recursos y generar un ambiente de trabajo qu[r]

48 Lee mas

Normativa de regulació de les activitats de venda no sedentària i/o altres activitats a l'Avinguda Portal de l'Àngel  [2009]

Normativa de regulació de les activitats de venda no sedentària i/o altres activitats a l'Avinguda Portal de l'Àngel [2009]

retirada de mercaderia, malgrat que rebin la denominació tradicional de fira. Aquest punt d) és significatiu per a la majoria d'activitats de referència de la present normativa, que [r]

6 Lee mas

Ergonomia 1 - Fundamentos.pdf

Ergonomia 1 - Fundamentos.pdf

En la definición del equipo encargado de elaborar análisis de las condiciones de trabajo del obrero en la empresa, comúnmente conocido como método L.E.S.T.; sus autores: Guélaud, Beauche[r]

182 Lee mas

Educació per a la Justícia Global i aprenentatge servei : una proposta de l'Ajuntament de Barcelona

Educació per a la Justícia Global i aprenentatge servei : una proposta de l'Ajuntament de Barcelona

Fins aquest moment, la concreció d’aquesta idea està sent un acompan- yament intens a les entitats i també cada vegada més als tècnics o tècni- ques per apoderar-los en el lideratge de la proposta en el seu territori. Així doncs, el primer any s’ha fet formació, s’ha facilitat l’acompanyament amb les escoles, etc., i durant el segon any s’ha mirat de dotar-los d’estratègies perquè liderin els processos de canvi educatiu.

25 Lee mas

Ergonomia 2.pdf

Ergonomia 2.pdf

cayendo verticales a los lados del cuerpo – la mesa quede a la altura de los codos o algo más alta) En ningún caso ajuste la altura de la silla teniendo en cuenta el suelo, sino la altu[r]

8 Lee mas

Zaragoza, marzo de 2011 Juan Antonio Planas Domingo (Presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía)

Zaragoza, marzo de 2011 Juan Antonio Planas Domingo (Presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía)

“El Consejo Escolar del Estado considera que el problema más importante de nuestro sistema educativo es la baja tasa de alumnos que acaban con éxito la enseñanza obligatoria, muy alejada de los niveles de titulación de los países de la UE. Por ello, este Consejo insta a las administraciones educativas a reforzar las tutoría y la orientación y seguir mejorando la atención a la diversidad con programas en todos los centros que incluyan la disposición de los recursos humanos y materiales necesarios para el alumnado con discapacidad, medidas de compensación educativa y los Planes de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA). Asimismo, se debe garantizar el conocimiento de la ejecución y la evaluación de esto planes. En general, todas las actividades de refuerzo y apoyo requieren una planificación cuidada y “horas de docencia”, algunas de ellas especializadas. El incremento de plantillas (ratio profesor/aula) es urgente, pues la realidad actual es deficiente en los centros educativos. La incorporación de equipos de orientación en número suficiente también es esencial”.
Mostrar más

29 Lee mas

Educar para proteger

Guía de formación TIC para padres y madres de adolescentes

respecto a la sexualidad. La clave es hablar sobre este tema abiertamente y escuchar con interés los comentarios que pudiesen hacer nuestros y nuestras adolescentes. Ellos y ella[r]

133 Lee mas

Aprenentatge entre iguals i aprenentatge informal a l'organització. Plantejament d’un nou itinerari d’investigació per a l’Aprenentatge Organitzatiu

Aprenentatge entre iguals i aprenentatge informal a l'organització. Plantejament d’un nou itinerari d’investigació per a l’Aprenentatge Organitzatiu

Ja hem vist que la literatura parla de l’aprenentatge a les organitzacions. Principalment, fa referència a la seva capacitat de transformació adaptativa a l’entorn i orientada a la millora dels seus nivells de competitivitat al mercat. S’emfatitza, per tant, la capacitat per generar nous coneixements, disseminar- los entre els membres de l’organització i materialitzar-los en forma de productes i serveis. Aquesta és la visió, i el punt de partida, compartida per les diferents aproximacions que se n’han fet. Malgrat tot, hauríem de poder pensar que les organitzacions també poden aprendre en la direcció oposada a aquesta definició instrumental predominant. Ens hauríem de preguntar, per exemple, si és possible que es produeixi un aprenentatge organitzatiu no orientat a l’assoliment dels objectius de l’organització o desvinculat d’una resposta a canvis específics de l’entorn. Fins i tot, plantejar-nos, críticament, els processos que legitimen els objectius de les organitzacions. Uns objectius que justifiquen per sí mateixos qualsevol intent per assolir-los. En tots dos casos es tracta de possibilitats menys explorades, ja que els diferents estudis, provinents també de diferents disciplines, pressuposen que l’aprenentatge organitzatiu és un fenomen positiu, que està sempre alineat amb els interessos i la intencionalitat de la direcció de l’empresa, els quals, a més a més, no poden ser qüestionats o interrogats. Això és així, segurament, a causa de la influència dels abordatges que s’han fet del fenomen des del camp de l’economia, que han centrat el seu interès en el resultat i en els elements de gestió i control d’aquest aprenentatge global, pressuposadament positiu per a l’organització, i s’han passat per alt alguns elements no instrumentalitzats.
Mostrar más

275 Lee mas

Show all 10000 documents...