Top PDF Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016 text no oficial]

al El Consorci rep la denominació Institut Infancia i Adolescencia de Barcelona, C. El seu acronim és IIAB. bl El Conson;:i esta constitu'it per l'Ajuntament de Bar[r]

14 Read more

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Municipal d'Educació de Barcelona [2005 text no oficial]

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Municipal d'Educació de Barcelona [2005 text no oficial]

1. El/la gerent és el màxim òrgan de direcció ordinària i serà nomenat i cessat per l’alcalde/essa. La designació haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral de les Administracions públiques o un professional del sector privat, titulat superior en ambdós casos, i amb més de cinc anys d’exercici professional en el segon.

16 Read more

Estatuts de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals [2011 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals [2011 text refós no oficial]

23.1. El Patronat podrà delegar les seves funcions en la presidència o en altres càrrecs de l’IBEI, i nomenar apoderats o apoderades generals i especials amb funcions i responsabilitats manco- munades. Així mateix, també podrà crear les Comissions que consideri convenient i delegar en aquestes les seves funcions. No són delegables l'aprovació dels comptes, la formulació i l’apro- vació dels pressupostos, els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, la constitució o dotació d’altres persones jurídiques, així com la dissolució de societats i altres persones jurídiques, la modificació dels estatuts, la fusió, l’escissió o dissolució de l’IBEI, la contractació dels serveis d’auditoria externa, la fusió, escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i dels passius, ni qualsevol altre acte que requereixi l’autorització o aprovació del Protectorat.
Show more

47 Read more

Estatuts Institut Europeu de la Mediterrània [2006 text no oficial]

Estatuts Institut Europeu de la Mediterrània [2006 text no oficial]

La finalitat de l’Institut Europeu de la Mediterrània es e l foment de les actuacion s i projectes que contribu eixin al con eixement mutu, els int ercanvis, la cooperació entre els d iferents paï sos, so cietats i cultur es mediterranis, i a p romoure la progressiva construcci ó a la Mediterrània d ’un espai d e pau i estabilitat, d e prosperitat compartida i de diàleg entre cultures i civilitza cions, contri buint a les finalitats fo namentals de la política euromediterrània de la Unió Europea i d e l’anomenat Procés de Barcelona.
Show more

7 Read more

Estatuts Consorci Institut d'Infància i Món Urbà [1998 text no oficial]

Estatuts Consorci Institut d'Infància i Món Urbà [1998 text no oficial]

La ciutat de Barcelona constitueix el nucli d'un entramat urbà molt més ampli, allò que normalment es coneix com “la Barcelona real”, on es concentra gairebé les tres quartes parts de la població de Catalunya. I encara que aquesta concentració urbana té característiques que l'apropen a les societats desenvolupades, també aquí es concentren fenòmens d'exclusió social que, en major o menor grau, afecten totes les grans ciutats del món. La ciutat és el lloc on es concentren la gran majoria de reptes que les societats modernes plantegen. La contaminació i el desequilibri ambiental, la competitivitat, el consumisme, l'aparició de noves patologies, la immigració, I'impacte dels mitjans de comunicació, la nova estructura de la família, la drogaaddicció, la violència ciutadana, l'atur, són problemes que requereixen solucions noves i imaginatives. En la nova societat de la informació i la tecnologia caldrà cada vegada més articular polítiques que promoguin el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania i dels diferents sectors de la població, entre els que es troben en el seu més ampli concepte: la infància.
Show more

14 Read more

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Estatuts de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona [2016]

Generar i sistematitzar coneixement sobre qüestions relacionades amb la infància i l'adolescència requereix una aproximació des de diverses disciplines que abasti sectors diversos, com són: l'educació, la salut, l'acció social i comunitària, la cultura o l'urbanisme, entre d'altres. La participació d'universitats en el consorci ha de facilitar aquesta riquesa de disciplines i des de la independència i amb el rigor metodològic que requereix la generació de coneixement. El consorci, que rep la denominació Institut Infància i Adolescència de Barcelona respon, doncs, a una necessitat de contribuir a polítiques públiques locals més adequades per fer realitat els drets en aquesta etapa vitalment i social tan estratègica, tot posant en relació i articulant el sector del coneixement universitari amb les qüestions i problemàtiques reals que afecten les vides de la infància i l'adolescència a les ciutats, en especial Barcelona.
Show more

11 Read more

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona [2005 text no oficial]

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona [2005 text no oficial]

i) Aprovar els criteris generals d'actuació en matèria de personal de l’Institut d'acord amb els principis establerts en la normativa laboral i pressupostària vigent, i les propostes de retribucions que li sotmetin el/la president/a de l’Institut, dins de les normes relatives a la determinació i modificació de condicions retributives del personal que, respecte a això, aprovi l’Ajuntament, segons estableixen els articles 27.2.d) i 19 dels Estatuts j) Aprovar, a proposta del/la president/a, l'estructura organitzativa de l’Institut,
Show more

14 Read more

Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text no oficial]

Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text no oficial]

L’Institut no farà cap tipus de contractació a excepció d’aquelles acordades en el Consell d’Administració, amb representació dels treballadors/es, demostrant que Parcs i Jardins no té suficient infrastructura pròpia o no és favorable a la creació de nova infrastructura o que el servei contractat no afecta els objectius bàsics reflectits en l’article 2 dels Estatuts. El model de gestió en què es basarà l’Institut Municipal de Parcs i Jardins permetrà atendre la conservació de totes les zones verdes públiques municipals mitjançant execució directa amb personal propi i generalment fix.
Show more

14 Read more

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Pressupost anual 2018 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

La gestió, desenvolupament i liquidació del Pressupost es realitzarà d’acord amb les presents bases que tindran la mateixa vigència que el Pressupost, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel RD 500/1990 de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament Pressupostari i per la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com els estatuts del Consorci i la resta de normativa vigent que li sigui d’aplicació.

59 Read more

Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [2013 text refós]

Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [2013 text refós]

4. L'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona tindrà la consideració de mitjà propi i de servei tècnic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, d'acord amb el règim previst al Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per a la realització d'aquelles activitats que es corresponguin amb el seu objecte que li siguin encomanades per les Administracions Públiques, les Universitats i les entitats esmentades, com a membres del consorci, i sempre que es mantinguin les condicions previstes a l'article 24.6 de la referida norma legal.
Show more

7 Read more

Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona [2005 text no oficial]

Estatuts de l'Institut de Cultura de Barcelona [2005 text no oficial]

Els vocals del consen d'Administració seran nomenats i, si escau, cessats per l'alcalde/essa, coincidint amb la renovació de la corporació municipal o sempre que c[r]

16 Read more

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Barcelona Esports [2008 text no oficial]

Estatuts de l'Organisme Autònom Local Institut Barcelona Esports [2008 text no oficial]

a) Dictar les normes de funcionament del mateix ConselI en alIo no previst en els presents Estatuts i en la normativa de regim local sobre organs coHegiats, i aprovar, si s[r]

15 Read more

Estatuts de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona [2010 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Privada Institut d'Economia de Barcelona [2010 text no oficial]

Les persones jurídiques podran formar part del Patronat, i en tal cas han d'estar representades en el mateix, d'una manera estable per la persona que tingui la seva representació, d'acord amb les normes que la regulin, o per una persona física designada amb aquesta finalitat per l'òrgan competent. Si la persona física designada l'és per raó d'un càrrec pot actuar en el seu nom la persona que reglamentàriament ho substitueix o aquella que el titular hagi designat per escrit.

21 Read more

Estatuts de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona [2008 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Privada Institut d'Arquitectura de Barcelona [2008 text no oficial]

Si per qualsevol causa justificada es produís la dissolució de la Fundació, aquesta implicarà la seva liquidació, la qual l'ha de portar a terme el Patronat i les persones liquidadores que aquest nomeni o, si és procedent, el Protectorat. El patrimoni resultant, una vegada determinats l'actiu i el passiu, i amb l'autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a la Fundació dissolta i acollides al règim fiscal de la llei 49/2002 o bé a entitats públiques amb finalitats d’interès general.
Show more

20 Read more

Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [2006 text refós no oficial]

Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona [2006 text refós no oficial]

f) els aetes de disposició i gravamen del patrimoni del consorei.. El Conse/l de Govern es reunira amb caracter ordinari un cap I'any, per aprovar els pressupostos, a[r]

8 Read more

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Liquidació del pressupost 2016 de l'Institut Infància i Adolescència de Barcelona

Laia Ortiz Castellví Directora - Gerent I nterventor Delegat Presidenta del Consell de Govern... Joaquim Yepes i Mir Ima[r]

15 Read more

Estatuts de l'Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona [2004 text no oficial]

Estatuts de l'Associació d’Empreses i Institucions 22@ Barcelona [2004 text no oficial]

Caldrà acompanyar la sol ·licitud amb els documents acreditatius, si s ’escau, del acompliment dels requisits de la lletra a) del punt 4.1 anterior, així com aquells altres documents que, a criteri de la Junta Directiva, siguin necessaris per tal d ’acreditar l ’acompliment dels requ isits d ’admissió abans esmentats. Finalment, en cas de tractar-se de sol·licitants instal·lats al Poblenou, hauran de fer constar a la sol·licitud el número de treballadors que es trobin adscrits al centre de treball situat a l ’esmentat entorn territorial.

12 Read more

Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura [2004 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura [2004 text no oficial]

2. L’Ajuntament de Barcelona designarà com a destinatària del patrimoni de la Fundació, a una fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, es a dir, estretament vinculada al món de la cultura. L’entitat destinatària ha d’ésser beneficiària del mecenatge als efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

12 Read more

Memòria d'activitats 2015

Memòria d'activitats 2015

C ada any, Barcelona es po- sa al davant del mirall. Des de l’esclat de la crisi, la imatge no és agradable. A més a més, en els últims temps, l’impacte és l’extraordinària dife- rència entre els barris de la ciutat. La desigualtat és, doncs, l’enemic a ba- tre. El mirall en què s’ha mirat la ca- pital catalana era el de l’informe so- bre la renda familiar, l’últim fet pú- blic, el desembre passat. Però l’anterior govern local, presidit pel nacionalista Xavier Trias, havia en- carregat el 2014 un altre estudi, el ba- ròmetre sobre la infància i les famíli- es, però en comptes de difondre’l va preferir guardar-lo en un calaix per a ús intern. Ahir, l’actual executiu mu- nicipal el va revelar, hores abans del ple d’avui sobre pobresa.
Show more

21 Read more

Estatuts de Funerària de Barcelona, S.A. [2006 text no oficial]

Estatuts de Funerària de Barcelona, S.A. [2006 text no oficial]

1. El Consell d’Administració s’entendrà vàlidament constituït per a deliberar i acordar sobre qualsevol assumpte quan concorrin a la sessió, presents o representats, la meitat més un del nombre de components del mateix que hagués fixat en el seu dia la Junta General, encara que no es trobés cobert l’esmentat nombre en la seva totalitat o encara que amb posterioritat s’haguessin produït vacants. 2. Excepcionalment, per a la deliberació i adopció de qualsevol dels acords als quals es refereix l’apartat 4 de l’article 36 hauran d’assistir com a mínim nou consellers perquè el Consell d’Administració quedi vàlidament constituït.
Show more

16 Read more

Show all 10000 documents...