PDF superior Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2009 text refós]

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2009 text refós]

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2009 text refós]

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la modificació de la concessió d’ús privatiu formalitzada mitjançant escriptura pública davant el Notari de Barcelona senyor Marc Sansalvado Chalaux en substitució del senyor Juan José López Burniol el dia 13 de febrer de 2008, número de protocol 507, a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, respecte del subsòl de la finca de propietat municipal destinada a zona verda situada al carrer Pujades núm. 341-343 i al carrer Provençals núm. 50-58, per a la construcció d’un aparcament de vehicles, en el sentit d’adaptar la superfície i alineacions de la finca, que passarà a tenir 2.150 metres quadrats d’extensió, a les deter- minacions de la Modificació puntual de les condicions d’edificació i ajust d’alineacions del Pla Especial urbanístic per a la regulació de l’equipament i l’ordenació del subsòl de zona verda a l’illa definida per l’avinguda Diagonal i els carrers de la Selva de Mar, Pujades i de Provençals, aprovada per acord
Mostrar más

5 Lee mas

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2007 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2007 text no oficial]

La Fundació pot convenir amb altres persones, físiques o jurídiques, l’aportació que aquestes facin de béns i drets al seu patrimoni, i constituir-hi un fons especial destinat a l’acompliment de determinades finalitats, sempre que aquestes coincideixin amb l’objecte i fins fundacionals. Aquests fons especials es constituiran i s’extingiran d’acord amb els requisits establerts a la legislació vigent.

19 Lee mas

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2015 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2015 text no oficial]

Els comptes anuals s’ han de sotmetre a una auditoria externa en els supòsits previstos en la legislació vigent sobre Fundacions. L'informe d'auditoria, que ha de contenir les dades que estableix la legislació sobre auditories, s'ha de presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies a comptar del dia en què s'emet, i en cap cas més tard del dia en què es presenten els comptes, tot això sens perjudici del compliment, en el seu cas, de la normativa aplicable als ens dependents de l’Ajuntament de Barcelona.

21 Lee mas

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2009 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2009 text no oficial]

1. L’ alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni de la fundació s’ han de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’ aquests béns. En qualsevol cas, l’ import total obtingut s’ ha de reinvertir en l’ adquisició d’ altres béns i drets que es subroguin en els llocs dels alienats o gravats, o en el millorament dels drets de la fundació. Els actes de disposició o de gravamen han de ser autoritzats, prèviament, pel Protectorat en els casos previstos legalment.
Mostrar más

18 Lee mas

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2015 text refós]

Estatuts de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona [2015 text refós]

2.- Els Patrons i les persones indicades en l'article 312-9.3 del Codi Civil Català, s'abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació. Anualment, el Patronat farà un informe sobre les situacions de conflictes d'interessos que s'hagin pogut produir i les mesures que es van adoptar per assegurar l'objectivitat de les decisions o acords presos. Aquest informe s'incorporarà com annex als comptes anuals de cada exercici.

11 Lee mas

Estatuts de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics [2015 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics [2015 text refós no oficial]

Petronal. El Presldent del ConseU CientiflC poo-dr.li convidar al Presldenl de l Palfonet iIo al Director de la f und ació a tes reunions del Consell Clen t llic, sempre [r]

14 Lee mas

Estatuts de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals [2011 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals [2011 text refós no oficial]

27.2. Amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat: a. Assumir la representació de l’IBEI en tota classe de relacions, actes i contractes, i da- vant de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis, autoritats, centres i de- pendències de l'Administració, jutjats, tribunals, magistratures, corporacions, organis- mes, bancs, societats, persones jurídiques i particulars de qualsevol classe, nacionals i estrangeres, exercint tots els drets, accions excepcions, i seguint els tràmits, instàn- cies, incidències i recursos, els procediments, expedients, reclamacions i judicis que competeixin o interessin a la Fundació, atorgant a aquest efecte els poders que estimi necessaris.
Mostrar más

47 Lee mas

Estatuts de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona [2014 text refós]

Estatuts de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona [2014 text refós]

6. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels patrons concurrents a la reunió, i decidirà els empats el de qualitat del president/a. Excepcionalment, per adoptar acords sobre l’extinció de la Fundació o la modificació dels Estatuts, es requerirà quòrum d’assistència i de votació d’almenys la meitat més un dels membres del Patronat. Així mateix, l’adopció de declaracions responsables pel Patronat ha d’ésser acordada amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació.
Mostrar más

11 Lee mas

Estatuts de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona [2013 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona [2013 text refós no oficial]

Per la consecució de les finalitats fundacionals es desenvolupen les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o amb col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:

7 Lee mas

Estatuts de la Fundació Joan Brossa [2014 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Joan Brossa [2014 text refós no oficial]

SISÈ.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar i per tant, amb caràcter enumeratiu i no limitador, pot: adquirir, conservar, posseir, administrar, disposar, alienar, gravar, hipotecar i permutar béns de tota mena; atorgar actes i contractes de tota mena, concertar crèdits i avals; contreure obligacions; renunciar i transigir béns i drets; promoure i seguir els procediments oportuns, oposar-se i desistir; exercir lliurement tota mena de drets, accions i excepcions davant dels tribunals i jutjats de justícia, ordinaris especials, organismes i dependències de l’administració estatal, autonòmica, provincial, comarcal i municipal, i altres corporacions o entitats, tot això amb l’autorització prèvia del protectorat, en aquells casos que ho exigeixi la Llei.
Mostrar más

14 Lee mas

Estatuts de la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic [2011 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic [2011 text refós no oficial]

La representació i govern de la Fundació correspondrà a un Patronat que tindrà les facultats més àmplies d'administració, de gestió, de disposició i de gravamen del[r]

14 Lee mas

Estatuts de la Fundació del Gran Teatre del Liceu [2013 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació del Gran Teatre del Liceu [2013 text refós no oficial]

b) Liquidar el pressupost d'ingressos i despeses de l'exercici anterior, í formular els comptes anuals integrats pel balanç de sítuació, el compte de resultats, l'es[r]

15 Lee mas

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2012 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2012 text refós no oficial]

La missió de la Fundació BCN Formació Professional es la de participar en el desenvolupament socio-económic de la dutat, a partir del loment de la reladó entre la forma[r]

17 Lee mas

Estatuts de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics [2009 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics [2009 text no oficial]

a) Elegir els nous patrons en cas que sigui augmentat el nombre, i també cobrir les vacants que s’hi produíssin per qualsevol causa, d’acord amb els requisits establerts en aquests estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent. No obstant l’anterior, els patrons nomenats pel Consell Acadèmic seran substituïts per acord de lòrgan que els hagués nomenat.

13 Lee mas

Estatuts de la Fundació Privada Ulls del Món [2006 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Privada Ulls del Món [2006 text refós no oficial]

Article 11. La representacló, el govem i I'admlnlstradó de la Fundado correspon al Patronato El Patronat té les facultats d'adminlstracló I'gestló, dlsposlció i gravamen [r]

6 Lee mas

Estatuts de la Fundació Privada Antoni Tàpies [2012 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació Privada Antoni Tàpies [2012 text refós no oficial]

part del Patronat, que no necessaríament ha de coincidir amb el r epresentant dels mateixos al Pat r onat.. El Secretari del Patronat exercirà també les funcions del Secreta[r]

16 Lee mas

Comptes anuals 2018 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Comptes anuals 2018 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

lmpost sobre el Valor Afegit (IVA) ... lngressos i des peses ... Transaccions entre parts vinculad es ... Actuacions amb incidencia en el medí ambient... IMMOBILITZAT MATERIAL ... Baix[r]

66 Lee mas

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2006 text refós no oficial]

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2006 text refós no oficial]

momom. Ningú podr~ imposar rAtribllció deis beneficis de la Fund¡¡ció a persones determinades.. la FuodaciO il!dquotrebd amb destinacló .. Kmits que estableixlla ~lsIol[r]

12 Lee mas

Estatuts de Barcelona Activa [2017 text refós]

Estatuts de Barcelona Activa [2017 text refós]

Article 1. La Societat Anònima s'anomena "Barcelona Activa, SAU SPM”, amb naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. La Societat és regida pels preceptes dels presents Estatuts i supletòriament per les lleis de societats de capital, de Règim Local, de Règim Especial del Municipi de Barcelona i altres disposicions concordants.

6 Lee mas

Estatuts de Barcelona Aeronàutica i de l'Espai [2009 text refós no oficial]

Estatuts de Barcelona Aeronàutica i de l'Espai [2009 text refós no oficial]

• Membres d'honor. Podran ser membres ordinaris, aquelles persones, físiques o jurídiques, que prévia la corresponent sol 'licitud siguin admeses per acord deIs membr[r]

7 Lee mas

Show all 10000 documents...