PDF superior Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text no oficial]

Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text no oficial]

Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text no oficial]

2. La comptabilitat de l’Institut estarà organitzada al servei de les finalitats disposades per la normativa reguladora d’Hisendes Locals. Es portarà mitjançant llibres, registres i comptes segons els procediments tècnics més convenients per la naturalesa de les operacions i de les situacions que hagin de causar assentament, de manera que faciliti l’acompliment dels fins abans esmentats i s’informatitzaran de manera convenient als procediments municipals.

14 Lee mas

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [2002 text refós no oficial]

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [2002 text refós no oficial]

41.5. El personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, com també el personal estatutari de la Seguretat Social que presta els seus serveis a la Regió Sanitària Barcelona Ciutat, manté tots els seus drets i obligacions d'acord amb el règim jurídic que els és d'aplicació, amb adscripció funcional al Consorci Sanitari de Barcelona. Aquest personal podrà exercir el dret d'opció a que fa referència la disposició addicional 21 de la Llei 32/1991, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 1992, per tal d'integrar-se en la plantilla de personal laboral del Consorci en els mateixos termes que preveu l'esmentada disposició, el Decret 85/1994, de 19 d'abril, pel qual es dicten normes per a la integració a la plantilla del personal laboral del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 1890, de 29.4.1994), i llurs disposicions concordants.
Mostrar más

16 Lee mas

Estatuts de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona [2002 text no oficial]

Estatuts de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona [2002 text no oficial]

El Consen General es convocara peI president, mitjanc;ant una convocatoria individual i escrita dirigida a tots els socis al domicili que consti en la relació actualitzada [r]

12 Lee mas

Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text refós]

Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona [2002 text refós]

De conformitat amb el que disposa l’art. 59.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica, per haver estat infructuosos els intents de notificació personal a Sr. ocupant del carrer Freser, 160, 1r 1a; Pilar Emperador Roselló, Luz Mas López i Jaume Torres Emperador; Antoni Fito Hernández; Joan Mompart, SCP; Celia Lam- bea Esteve i Isabel Vidallet Lambea; Magda- lena Lagunas Aparicio; Carpintería Freser, SCP; Alfonso Funes Castillo; Alejandro Serrat Gracia; Sr. ocupant del carrer Freser, 174, 2n 2a; Ramón Calvo Gabin i Elena Martín Guasch; Sr. ocupant del carrer Freser, 176, bxs.; Sr. ocupant del carrer Freser, 176, 1r; Sr. ocupant del carrer Freser, 176, 2n; Luis Ma Armengol Puigrós; Sr. ocupant del carrer Freser, 178, 1r 2a; Mónica Karina Suárez Pico i Edgar García Saldarreaga; Antonio Veliz Zoroa; Alejandro i Amadeo Serrat Gra- cia; Ramón Calvo Abenoza i Fermina Gabin Hilari; Ana Antonio Graupera i Estrella Gil Constans; Enrique Llacuna Alemany i Pilar Castellví Royo; Donato A. Martínez de Diego i María de Diego de Roa; Constantino Olive- rio Pérez Alvarez; hereus d’Antonio Barrubés Vilella i Veneranda Lacuey Lavarta, la inter- posició, a la Secció Tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Supe- rior de Justícia de Catalunya, del recurs con- tenciós-administratiu núm. 364/02 interposat per Núria i José Devís Argelès, contra l’Ajun- tament de Barcelona en relació a l’acord de la Comissió de Govern de 30 de gener de 2002, pel que es desestima el recurs potesta- tiu de reposició formulat pel Sr. Josep i la Sra. Núria Devis Argelés contra l’acord de la Comissió de Govern de 13 de juny de 2001, d’aprovació definitiva del Projecte de delimi- tació de la unitat d’actuació núm. 3 del carrer del Freser, tot això als efectes d’em- plaçament per tal en prengui coneixement i pugui comparèixer en el termini de nou dies en les actuacions que es segueixen davant l’indicat Tribunal.
Mostrar más

5 Lee mas

Estatuts de la Fundació Privada Barcelona Digital [2002 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Privada Barcelona Digital [2002 text no oficial]

Seran beneficiaries de la Fundación todas aquellas personas fisicas o juríd i cas que participen direc ta o indirectamente en proyectos de inversión o en entidades rela[r]

10 Lee mas

Estatuts de la Fundació Centre Informació i Documentació Internacional Barcelona (CIDOB) [2002 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Centre Informació i Documentació Internacional Barcelona (CIDOB) [2002 text no oficial]

Profonna d'Estatuts de Centre d'lnformació 1 Documentadó Internacional a Barcelona, Fundacíó Prívada. Article 13e,- El nomenament deis nous patrons, sempre que hi hagi [r]

8 Lee mas

Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura [2004 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura [2004 text no oficial]

2. L’Ajuntament de Barcelona designarà com a destinatària del patrimoni de la Fundació, a una fundació, una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb uns fins similars als de la Fundació, es a dir, estretament vinculada al món de la cultura. L’entitat destinatària ha d’ésser beneficiària del mecenatge als efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

12 Lee mas

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [2002 text refós]

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [2002 text refós]

L’assumpció integral per l’ens personalitzat de les funcions previstes en els apartats 1 i 2 de l’article 103 de la Carta Municipal, en matèria de medi ambient i consum, requerirà, prèvia- ment, la determinació dels serveis a adscriure per part de les administracions consorciades, així com la formalització dels convenis i l’aprovació dels acords entre ambdues administracions. —2 Es mantenen en favor de la Comissió Per- manent i de la Corporació Sanitària de Bar- celona les funcions delegades al Consorci pel Departament de Sanitat i Seguretat Social i pel Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en els termes de les resolucions del conseller de Sanitat i Seguretat Social de 22 de juny de 2000 (DOGC núm. 3174, de 4.7.2000) i de 30 de juny de 2000 (DOGC núm. 3177, de 7.7.2000). —3 Es deixen sense efecte les delegacions de funcions acordades per la Junta General del Con- sorci el 12 de gener de 2000, en favor de la Comissió Permanent (DOGC núm. 3137, d’11.5.2000), així com les acordades pel Consell Rector de la Cor- poració Sanitària de Barcelona, el 15 de gener de 2002, en favor de la Comissió Permanent (DOGC núm. 3566, d’1.2.2002).
Mostrar más

7 Lee mas

Parcs i jardins de Palma de Mallorca

Parcs i jardins de Palma de Mallorca

He fet una feina de documentació de una sèrie de parcs i jardins, realitzant un inventari dels equipaments que tenen, així com els serveis que ofereixen. Per altra banda la realització de fotografies i vídeo de cada parc i la recerca de qualque text de caire històric o informatiu per emplenar la fitxa del parc.

62 Lee mas

Manual de reg de Parcs i Jardins

Manual de reg de Parcs i Jardins

Normalment es recomana regar quan s’ha esgotat el 40-50% de l’aigua disponible. Un altre manera d’estimar la dosi de reg útil es comprovar fins a quina profunditat baixa la humitat a l’anar donant diferents quantitats d’aigua fins arribar a la profunditat desitjada. Això és relativament senzill de fer en una gespa, on es poden anar extraient daus o cilindres de terra i anar comprovant com va baixant la humitat, ja que ens movem en poca profunditat, 20-25 cm, i desprès podem tornar a tapar els forats amb els mateixos daus o cilindres de terra sense que es noti res.
Mostrar más

46 Lee mas

Comptes anuals 2000 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Comptes anuals 2000 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Les transferències de capital, incloses dins l’epígraf de Subvencions de Capital, figuren valorades per l’import concedit per a la realització d’obres als districtes o per a altres ens del grup, que financen les despeses de l’INSTITUT aplicades en la realització de les mateixes i es donen de baixa en el moment en que són lliurades als seus destinataris.

16 Lee mas

Comptes anuals 1999 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Comptes anuals 1999 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL (en endavant l’INSTITUT) és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis, constituït per l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, amb patrimoni adscrit pel mateix i personalitat jurídica pròpia. Per aquest fet rep de l’Ajuntament de Barcelona el finançament necessari per dur a terme la seva activitat.

18 Lee mas

Comptes anuals 2009 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Comptes anuals 2009 de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Al tancament de cada exercici, l’INSTITUT avalua el deteriorament de valor dels diferents actius, estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és el major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús. Si el valor recuperable es inferior al valor net comptable es dotarà la corresponent provisió per deteriorament de valor amb càrrec al compte de pèrdues i guanys. En l’avaluació del deteriorament del valor del actius de l’INSTITUT ha considerat l’existència d’una única Unitat Generadora d’Efectiu (UGE) vinculada a l’activitat de conservació i millora dels parcs i jardins, així com dels terrenys forestals que li siguin expressament adscrits, tots ells de titularitat municipal, en tota l’extensió del seu contingut, tant vegetal com d’infrastructures relatives al verd, així com el mobiliari urbà i jocs infantils que es trobin en els referits indrets.
Mostrar más

31 Lee mas

Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura [2011 text no oficial]

Estatuts de la Fundació Barcelona Cultura [2011 text no oficial]

6. El president designarà un secretari, que serà patró de la Fundació, aquest estendrà una acta de les reunions dels òrgans i dels acords adoptats. En l’acta s’ha de fer constar el contingut de l’acord i el resultat de la votació, així com el sistema seguit per adoptar-lo. Les actes han de ser redactades i signades pel secretari de l’òrgan, amb el vist i plau de qui hagi ocupat la presidència, i s’han d’aprovar, si escau, en la mateixa reunió o en la següent. La custòdia del llibre d’actes és a càrrec del secretari.
Mostrar más

15 Lee mas

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [1992 text no oficial]

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [1992 text no oficial]

quatre hores d' anticipació bé telegraficament, bé mi tj anyant algun procediment del qual en quedi constancia.. la Junta General relatius a la modificació d'Estatuts[r]

19 Lee mas

Estatuts de Funerària de Barcelona, S.A. [2006 text no oficial]

Estatuts de Funerària de Barcelona, S.A. [2006 text no oficial]

3. Dintre del mes següent a l’aprovació dels Comptes Anuals, els administradors presentaran, per al dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la Junta General d’aprovació dels Comptes Anuals i d’aplicació del resultat, a la qual s’adjuntarà un exemplar de cada un dels esmentats Comptes Anuals, així com, si s’escau, de l’informe de gestió i de l’informe dels auditors, si la Societat estigués obligada a auditoria o si hagués practicat aquesta a petició de la minoria. La certificació haurà de presentar-se amb signatures legitimades notarialment.
Mostrar más

16 Lee mas

Estatuts Barcelona Activa [2016 text no oficial]

Estatuts Barcelona Activa [2016 text no oficial]

Barcelona per a les societats privad es municipals. Les persones membres del Consell d'Administració seran designades per un període de quatre anys. Les que tinguin la c[r]

5 Lee mas

Estatuts de Barcelona Activa [1992 text no oficial]

Estatuts de Barcelona Activa [1992 text no oficial]

de l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membt'es 'de la Corpot'ació que, segons la seva legislació orgànica, poden sol.licitar reunions extraordinàries[r]

7 Lee mas

Estatuts de Barcelona Activa [2011 text no oficial]

Estatuts de Barcelona Activa [2011 text no oficial]

Objeto Social: Articulo 3.- El objeto social de la Sociedad es el de fomentar, facilitar, promocionar e impulsar toda clase de actuaciones, generadoras de ocupación y de actividad economica.- Dentro de este objeto se comprenden, entre otras, las siguientes actividades:- Promover estudios y analisis de la situación economica orientados a una mayor eficaz movilización de recursos y promoción de la ocupación.- Evaluar y coordinar las iniciativas promovidas, tanto para el sector público como para el privado, encaminadas al fomento de la actividad económica y al estimulo de inversiones generadoras de ocupación.- Promover los programas de fomento de la ocupación y del conocimiento de las ventajas y ayudas a que pueden acogerse las empresas.- Creación y gestión de centros desoporte y de servicios para las empresas, preferentemente las de nueva creación.- Habilitación de locales para la ubicación fisica de empresas tanto industriales como de servicios.- Suministro de servicios generales y logisticos para las empresas, tanto en las instaladas en los centros de soporte como a las del resto de la ciudad.- Dar servicios de asesoramiento en los diferentes ambitos empresariales, en especial, en cuanto a la referencia a la creación y puesta en marcha de empresas.- Gestionar los instrumentos y trámites necesarios que sean oportunos para facilitar la creación de nuevas empresas.- Ayudar a las empresas instaladas en los centros de soporte a su implantación definitiva una vez normalizadas y plenamente competitivas.- Realización de aquellas otras actividades que el Ajuntament de Barcelona le pueda encargar en los ámbitos del fomento de la actividad económica y generación de ocupación.
Mostrar más

8 Lee mas

Estatuts de Barcelona Aeronàutica i de l'Espai [2009 text refós no oficial]

Estatuts de Barcelona Aeronàutica i de l'Espai [2009 text refós no oficial]

• Membres d'honor. Podran ser membres ordinaris, aquelles persones, físiques o jurídiques, que prévia la corresponent sol 'licitud siguin admeses per acord deIs membr[r]

7 Lee mas

Show all 10000 documents...