PDF superior Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2010 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2010 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2010 text no oficial]

En el moment de l’aprovació d’aquests estatuts, la seu actual del Museu de Ciències Naturals de Barcelona la configuren els següents equipaments municipals: l’edifici del Castell dels Tres Dragons i l’edifici del Museu Martorell, ambdós al Parc de la Ciutadella (Ps. Picasso, s/n), el Jardí Botànic de Barcelona (nou i històric) a la Muntanya de Montjuïc, i l’edifici Fòrum (obra dels arquitectes Herzog & de Meuron). La seu definitiva del Museu Nacional d’Història Natural de Catalunya incorporarà un nou edifici per a les col·leccions, que aportarà la Generalitat de Catalunya, que acollirà les instal·lacions i serveis que actualment conté el Castell dels Tres Dragons.
Mostrar más

11 Lee mas

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2011]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2011]

En el moment de l’aprovació d’aquests Estatuts, les seus del Museu de Ciències Naturals de Barcelona les configuren els equipaments municipals següents: l’edifici del Castell dels Tres Dragons i l’edifici del Museu Martorell, ambdós al Parc de la Ciutadella (Ps. Picasso, s/n), el Jardí Botànic de Barcelona (nou i històric) a la Muntanya de Montjuïc, i l’edifici Fòrum (obra dels arquitectes Herzog & de Meuron). Quan es creï, si s’escau, el Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha d’adscriure al Consorci un nou edifici per acollir les instal·lacions i serveis que actualment conté el Castell dels Tres Dragons.
Mostrar más

10 Lee mas

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2013 text refós]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2013 text refós]

En el moment de l’aprovació d’aquests Estatuts, les seus del Museu de Ciències Naturals de Barcelona les configuren els equipaments municipals següents: l’edifici del Castell dels Tres Dragons i l’edifici del Museu Martorell, ambdós al Parc de la Ciutadella (Ps. Picasso, s/n), el Jardí Botànic de Barcelona (nou i històric) a la Muntanya de Montjuïc, i l’edifici Fòrum (obra dels arquitectes Herzog & de Meuron). Quan es creï, si s’escau, el Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha d’adscriure al Consorci un nou edifici per acollir les instal·lacions i serveis que actualment conté el Castell dels Tres Dragons.
Mostrar más

11 Lee mas

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2015 text refós]

Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona [2015 text refós]

El Plenari del Consell Municipal, en sessió extraordinària del dia 05-05-2015 va adoptar l'acord de RATIFICAR l'acord del Consell General del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona aprovat en la sessió de 19 de setembre de 2014, en el sentit d'aprovar definitivament la proposta de la modificació deis seus estatuts, amb l'objecte d'adaptar- los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 1'Administració local i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d'acord amb el següent text, adjunt a aquest expedient.
Mostrar más

12 Lee mas

Estatuts del Consorci del Disseny Hub Barcelona [2010 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Disseny Hub Barcelona [2010 text no oficial]

3.3. Per al millor compliment de les seves finalitats, el Consorci pot realitzar totes aquelles activitats que estiguin relacionades amb el seu objecte, conformement al que acordin el seus òrgans de govern. En particular, pot participar en societats mercantils, en societats de capital-risc i altres entitats similars, així com promoure la constitució d'entitats, fundacions, associacions o altres persones jurídiques, nacionals o estrangeres. Aquesta participació del Consorci en qualsevol d’aquests supòsits ha de ser autoritzada per cadascuna de les entitats consorciades.
Mostrar más

12 Lee mas

Estatuts del Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) [2006 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) [2006 text no oficial]

18.1 L'administrador és nomenat pel Patronat, amb I'aprovació previa per la Junta de Museus de Catalunya de la pro posta que Ii presenta el mateix Patrona!. 18.2 L'admi[r]

7 Lee mas

Estatuts del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona [2015 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona [2015 text no oficial]

a) L'ampliació del Consorci amb noves entitats públiques o privades. b) L'aprovació deis pressupostos anuals d'ingressos i despeses, les bases d'execució i el compte general. c) La m[r]

14 Lee mas

Mesura de govern de constitució del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Mesura de govern de constitució del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Tal com preveuen els Estatuts, també s’ha constituït la Comissió Delegada. Els seus membres són els mateixos per part d’ambdues administracions, a excepció del president i el vicepresident. Està presidida per la gerent de l’Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ICUB, Marta Clari. La Comissió ha rebut l’encàrrec exprés per part del Consell de planificar i preparar la posada en funcionament del Consorci i, concretament, de preparar la proposta de pressupost per a l’exercici 2012, preparar la proposta de plantilla i d’estructura organitzativa i un pla de treball per a l’any 2012.
Mostrar más

5 Lee mas

Preus públics per a l'any 2017 i successius : serveis culturals del Consorci del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

Preus públics per a l'any 2017 i successius : serveis culturals del Consorci del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

Article 1.- Els Estatuts del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona reconeixen a favor del mateix, a banda de les potestats administratives previstes a l'article 8.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la potestat de percebre les quantitats que s'estableixin per a la prestació dels serveis atribuïts al Consorci i de percebre el producte dels serveis i activitats que presti o dugui a terme, així com de l'explotació del seu patrimoni i de qualsevol altre que li pugui correspondre d'acord amb les lleis -articles 3 i 22 dels Estatuts-.
Mostrar más

7 Lee mas

Estatuts del Consorci del Parc de Collserola [2010 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Parc de Collserola [2010 text no oficial]

2. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant el Consorci) és integrat per les següents institucions: Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament del Papiol, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i Ajuntament de Sant Just Desvern.
Mostrar más

11 Lee mas

Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona [2008 text no oficial]

Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona [2008 text no oficial]

16.3 En cas que alguna de les Administracions Consorciades incompleixi les seves obligacions financeres envers el Consorci, el Consell de Govern ha de procedir a requerir el seu compliment. Si transcorregut el termini de sis mesos des del requeriment no s'haguessin realitzat les aportacions previstes, el Consell de Govern, oïda l'Administració afectada, podrà procedir a suspendre l’exercici de competències mitjançant el Consorci en els termes previstos a l’article 22 dels Estatuts .

11 Lee mas

Projecte de pressupost per a l'exercici 2016 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona : informe : intervenció

Projecte de pressupost per a l'exercici 2016 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona : informe : intervenció

la Generalitat de Catalunya poden ser inferiors a les de I'Ajuntament de Barcelona". L'efectivitat de les despeses resta supeditada als acords de les entitats que acreditin els c[r]

5 Lee mas

Estatuts del Consorci Agència Marca Barcelona [2013 text no oficial]

Estatuts del Consorci Agència Marca Barcelona [2013 text no oficial]

Amb la denominació “Agència Marca Barcelona”, es configura un Consorci a l’empara del que preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 269 i ss del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny i article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquest Consorci es constitueix per l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
Mostrar más

13 Lee mas

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [2002 text refós no oficial]

Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona [2002 text refós no oficial]

16.3 Exercirà la Presidència una persona membre en representació de la Generalitat de Catalunya i la Vicepresidència una persona membre en representació de l’Ajuntament de Barcelona, ambdues designades per la Junta General del Consorci. 16.4. A les sessions que celebri la Comissió Permanent hi assistiran, amb veu però sense vot, el gerent o la gerent, l’adjunt o l’adjunta a la Gerència i el secretari o la secretària del Consorci, exercint aquesta darrera persona les funcions de Secretaria de la Comissió Permanent. A les sessions de la Comissió Permanent hi podran assistir també les persones que, en qualitat d’assessores, designi la pròpia Comissió.
Mostrar más

16 Lee mas

Comptes anuals 2017 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l'informe d'auditoria)

Comptes anuals 2017 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l'informe d'auditoria)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ... Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de coHaboració ... Bases de presentació deis comptes ... Normes de reconeixement i v[r]

78 Lee mas

Comptes anuals 2015 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2015 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

1.. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de coHaboració. Bases de presentació deis comptes. Normes de reconeixement i valoració. Patrimoni públic del sol. Arrend[r]

146 Lee mas

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2014 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

• Balanc;; de situació. • Compte del resultat económico-patrimonial. • Estat de liquidació del pressupost. EIs comptes anuafs de I'exercici 2014 resten pendents d'aprovació pel Canse&[r]

84 Lee mas

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

Comptes anuals 2013 del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (juntament amb l’informe de l’auditoria)

INFORMAR FAVORABLEMENT del Compte General de I'exercici 2013 del Consorci del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, per ELEVAR-LO al Consell General per a la seva apro[r]

83 Lee mas

Museu de Ciències Naturals de Barcelona : Pla Estratègic 2010-2013

Museu de Ciències Naturals de Barcelona : Pla Estratègic 2010-2013

El programa de recerca del Museu se sustenta en els principis de connectivitat i integració, universalitat i capacitat d‘actuació local, i prestigi i credibilitat. D‘una banda, ha de procurar la connectivitat entre aproximacions, disciplines i taxons diferents. La presència d‘experts en molts diferents camps de la biologia i la geologia situa el Museu en una posició de privilegi per poder endegar estudis des de una aproximació pluridisciplinar i integradora. D‘altra banda, el Museu ha de potenciar les aliances i col·laboracions amb altres centres, institucions i museus i centres de ciències naturals repartits per tot el territori català per afrontar, des de diverses perspectives, el repte d‘entendre i predir els patrons de variació de la bio- geodiversitat, tot liderant projectes de recerca i de monitoratge.
Mostrar más

56 Lee mas

Coup de fouet : revista de la Ruta Europea del Modernisme. Núm. 13 (2009)

Coup de fouet : revista de la Ruta Europea del Modernisme. Núm. 13 (2009)

De Restaurant a Museu de Ciències Naturals , que se celebra al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, s’ha editat el llibre El Castell dels Tres Dragons , la primera monografia ded[r]

31 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects