PDF superior Estudi de sistemes dinàmics mitjançant la reducció de la seva dimensió

Estudi de sistemes dinàmics mitjançant la reducció de la seva dimensió

Estudi de sistemes dinàmics mitjançant la reducció de la seva dimensió

o P_. De fet, veurem que no hi ha òrbites homoclíniques a  P­  i que sí que n'hi ha a  P+  si  ¡i >  O és prou petit (i que la quantitat augmenta sense fita quan /x — »• (H"). Sab[r]

189 Lee mas

Temps i Ciutat: l'estudi del temps a la ciutat més enllà de la seva dimensió horària

Temps i Ciutat: l'estudi del temps a la ciutat més enllà de la seva dimensió horària

Per aconseguir-ho, planteja un ús flexible del temps de treball mitjançant: hora- ris irregulars, disponibilitat per a treballar hores extraordinàries, en dissabtes, diumenges, dies festius o dies “flotants”, torns de nit, caps de setma na, non- stop, etc. Això comporta una distribució molt diversa del calendari de treball anual, que tendeix a ampliar-se, la qual cosa no implica que el temps de treball per persona augmenti, sinó que la fàbrica o el servei estigui en actiu, produint. En alguns dels casos estudiats, els investigadors observen la programació creixent d’un determinat nombre de treballs els dissabtes i diumenges amb el compromís de preavís als representants dels treballadors; el període d’an- telació varia d’empresa a empresa, segons el tipus de demanda. Aquesta ampliació del calendari de treball comporta requeriments de disponibilitat per presentar-se al lloc de treball al marge de la discrecionalitat dels treballadors en l’ús del seu temps de vida quotidiana. Pel contrari, l’estratègia dels sindi- cats té com a objectiu de fons la reducció de la jornada de treball i la reduc- ció de les hores extres.
Mostrar más

85 Lee mas

Creació d'un sistema automatitzat de plantilles ( Rnw) per a la generació d'informes dinàmics mitjançant Sweave

Creació d'un sistema automatitzat de plantilles ( Rnw) per a la generació d'informes dinàmics mitjançant Sweave

solen contenir tant el text explicatiu com els resultats obtinguts a través de codi de programació, ja sigui en forma gràfica, esquematitzada, amb imatges o graelles. Per poder combinar ambdós aspectes, es freqüent utilitzar, junt amb l’ús de R i Latex, sistemes com Sweave o Rmarkdown que permeten combinar el text ordinari amb el codi R necessari per a la realització de l’estudi. Si més no, la redacció d’aquests informes suposen una feina llarga i repetitiva degut a que el procediments que es duen a terme no varien i els canvis que es solen realitzar són a nivell de resultats. Per aquest motiu, es vol desenvolupar un sistema de creació automàtica de plantilles per tal d’estalviar temps i complexitat als/les estadistes o bioinformàtics/ques en la seva elaboració sense que la qualitat del producte resultant es vegi afectada i que permeti agilitzar les tasques relacionades amb l'elaboració de codis de programació.
Mostrar más

69 Lee mas

Estudi de sals foses mitjançant la dinàmica molecular

Estudi de sals foses mitjançant la dinàmica molecular

la facv dels ions grans decaurà més ràpid i presentarà un  backscattering  més pronunciat que la dels petits. En particular, aquest comportament de la facv dels ions grans hauria d'obser[r]

247 Lee mas

La ‘Policrítica’ de Cortázar: la autonomía de la literatura ante las exigencias de la revolución

La ‘Policrítica’ de Cortázar: la autonomía de la literatura ante las exigencias de la revolución

Resumen : En el artículo se analiza el poema-ensayo “Policrítica a la hora de los chacales” con el que Cortázar respondió a la polémica desatada por el “caso Padilla” entre las autoridad[r]

17 Lee mas

LA RESPONSABILIDAD POR VÍA DE HECHO EN LA EXPROPIACIÓN A LA LUZ DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

LA RESPONSABILIDAD POR VÍA DE HECHO EN LA EXPROPIACIÓN A LA LUZ DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

En el caso de procedimiento expropiatorio correcto posterior a la ocupación ilegal, no se trata de que ese procedimiento “sane” la ocupación ilegal, que por ser nula de pleno derecho [r]

50 Lee mas

Estudi computacional de mecanismes de reacció en sistemes organometàl·lics

Estudi computacional de mecanismes de reacció en sistemes organometàl·lics

d’electrons mitjançant la base doble-ζ associada a aquest potencial. En els àtoms de Br, P, As, Sn i S també s’han afegit funcions d de polarització (exponents 0.428, 0.387, 0.303, 0.180, i 0.503, respectivament). 213 Els àtoms de carboni i clor han estat descrits amb una base 6-31G(d), els àtoms d’hidrogen i fluor amb una 6-31G 214, 291 i els àtoms d’oxigen del grup OTf per una base 6-31+G(d). 292 Totes les optimitzacions de geometria han estat complertes, sense cap restricció geomètrica. Els mínims i els estats de transició localitzats a la SEP s’han caracteritzat mitjançant l’anàlisi de freqüències que també ha permès determinar l’energia de Gibbs de cadascuna de les espècies. Els mínims connectats a cada estat de transició s’han trobat seguint en ambdós sentits, cap a reactius i cap a productes, el vector associat a la única freqüència imaginaria. Els efectes del solvent s’han introduït mitjançant càlculs puntuals en les geometries optimitzades utilitzant el mètode continu CPCM. 215, 216 Els solvents utilitzats en aquest estudi han
Mostrar más

170 Lee mas

La gestión de casos y de enfermedades, y la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en España

La gestión de casos y de enfermedades, y la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en España

• Las carencias y los problemas de la coordinación entre niveles en España demuestran vivamente la necesi- dad de una reforma procoordinación de la atención primaria que dé poder, respon[r]

6 Lee mas

Acceder

Acceder

El papel de la filosofía de la ciencia en la comunicación y la enseñanza de la ciencia: el caso de la teoría de la selección natural pág. 32[r]

18 Lee mas

Propuesta de Mejora en la Gestión Clínica  de la Incapacidad Temporal.  De la práctica a la teoría

Propuesta de Mejora en la Gestión Clínica de la Incapacidad Temporal. De la práctica a la teoría

Sin embargo, como hemos visto, la baja laboral es sólo una parte del plan de seguimiento del paciente y sus problemas de salud, y conviene poder inte- grarla en tiempo y forma con el co[r]

9 Lee mas

Estudio piloto de la utilidad de la región medial de la proadrenomedulina (RM proADM) en la valoración de la disnea de origen respiratorio en urgencias

Estudio piloto de la utilidad de la región medial de la proadrenomedulina (RM proADM) en la valoración de la disnea de origen respiratorio en urgencias

1 Introducci?n La adrenomedulina (ADM) es un p?ptido que inicialmente se aisl? en las c?lulas procedentes de feocromocitoma humano1 Se distribuye en diver sos tejidos (corteza suprarrenal, ri??n, pulm[.]

9 Lee mas

La ciudad de La Laguna. Ciudad Patrimonio de la Humanidad

La ciudad de La Laguna. Ciudad Patrimonio de la Humanidad

También el antiguo Cabildo que hoy ocupa el Ayuntamiento, la casa del Adelantado donde hoy esta el convento de Santa Catalina, el granero de la ciudad lugar que ocupa el actual mercado[r]

19 Lee mas

Influencia de la informatización de la atención primaria en el trabajo de los profesionales y la salud de la población

Influencia de la informatización de la atención primaria en el trabajo de los profesionales y la salud de la población

Una historia clínica que ayude al médico y al paciente a tomar de- cisiones saludables en base a las últimas evidencias científicas y recomen- daciones de salud pública, que interactúe c[r]

5 Lee mas

3TTP

3TTP

En cualquier caso desde el precámbrico ya estaba constituida en un 90-95 % de lo que es en la actualidad la litosfera continental, su volumen desde entonces se ha incrementado muy poco y[r]

147 Lee mas

tema-3-actividades-ttp

tema-3-actividades-ttp

Haz un esquema del movimiento de las placas en esta zona e indica los nombres de las placas implicadas, ¿qué placa se hunde?. ¿Cuál fue el descubrimiento del Challenger en relaci[r]

13 Lee mas

Entre la integración y la autonomía de los espacios universitarios dentro de las ciudades. El caso de la Ciudad Universitaria de la UNAM dentro de la ciudad de México. – Revista El Topo - Sociología Cultural y Urbana ISSN: 0719-3335

Entre la integración y la autonomía de los espacios universitarios dentro de las ciudades. El caso de la Ciudad Universitaria de la UNAM dentro de la ciudad de México. – Revista El Topo - Sociología Cultural y Urbana ISSN: 0719-3335

Así, este estudio de caso se basa en la Universidad Nacional Autónoma de México y en específico de su Ciudad Universitaria (campus principal) que se localiza dentro de la Ciudad de Méx[r]

18 Lee mas

Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: Proposta d'un sistema analític universal per a la universitat

Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: Proposta d'un sistema analític universal per a la universitat

En les darreres dècades, un element clau per a l’èxit de les empreses és la implantació de sistemes analítics amb l’objectiu de fer-les més competitives, cosa que ha fet d’a- quests sistemes una prioritat a l’hora d’invertir en TIC. Al llarg d’aquests anys, aquests sistemes han evolucionat fins arribar a una certa maduresa i les empreses han assolit una elevada experiència en la seva implantació. En l’àmbit universitari encara no s’ha assolit el nivell del sector empresarial, tant pel que fa al nombre d’implantacions com a la maduresa d’aquests sistemes. Tot i què, recentment, han emergit diverses discipli- nes analítiques que redueixen aquestes carències, la majoria d’elles sota el paraigua de Learning Analytics. En contraposició als sistemes analítics de l’entorn empresarial, els sistemes analítics de la universitat tendeixen a estar molt focalitzats, el que comporta certa dificultat a l’hora d’estendre’ls a totes les activitats que es duen a terme en la universitat. Principalment, trobem dos enfocaments analítics en la universitat: l’un centrat en la gestió universitària amb suport institucional i l’altre focalitzat en el pro- cés d’aprenentatge dels estudiants, habitualment sense suport institucional. En aquest treball de tesi s’indica la necessitat de fer convergir aquests dos enfocaments per cons- truir un sistema analític institucional i transversal a totes les activitats de la universitat.
Mostrar más

404 Lee mas

EN RESUMEN I El presente artículo recoge la conferencia pronuncia-

EN RESUMEN I El presente artículo recoge la conferencia pronuncia-

Es evidente que para entrar en el mundo de la empresa ordinaria, estos jóvenes tienen que cumplir con un mínimo de requisitos –menos de los que se piensa a primera vista– para desen- vol[r]

6 Lee mas

¿Políticas de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad? La experiencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima – Revista El Topo - Sociología Cultural y Urbana ISSN: 0719-3335

¿Políticas de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad? La experiencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima – Revista El Topo - Sociología Cultural y Urbana ISSN: 0719-3335

La experiencia del Comité más allá del conjunto de debilidades y fortalezas que puedan ser señaladas, representa un interesante caso de análisis so- bre los problemas que supone el fome[r]

20 Lee mas

Show all 10000 documents...