PDF superior Estudi i desenvolupament d'un crypter

Estudi i desenvolupament d'un crypter

Estudi i desenvolupament d'un crypter

En l’` ambit del cibercrim i, en particular, en el malware, l’´ us de packers o crypters ´ es generalitzat: segons [3], [24], m´ es del 80% dels virus inform` atics usen alguna t` ecnica de packing. Segons dades de l’any 2006, m´ es d’un 50% de les noves mostres de virus inform` atics que s’obtenien no eren m´ es que malware ja existent empaquetat amb algun packer diferent [32]. L’explicaci´ o d’aquest fet ´ es la dificultat que tenen els antivirus per detectar malware que estigui empaquetat de forma gen` erica, que implica que la manera m´ es f` acil que hi ha de crear un malware nou ´ es simplement empaquetar-ne un d’existent. Efectivament, les empreses d’antivirus responen a l’aparici´ o de nous packers o crypters detectant-ne la manera que aquests desempaqueten el codi malici´ os i l’executen. No obstant, aix` o fa que nous packers es vagin desenvolupant cont´ınuament, que seran usats fins que cridin l’atenci´ o dels antivirus i n’implementin un m` etode de detecci´ o. En aquest context, doncs, ´ es interessant saber i entendre com de dif´ıcil ´ es el proc´ es de creaci´ o d’un crypter nou que no detecti cap antivirus.
Mostrar más

47 Lee mas

Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i "stakeholders"

Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i "stakeholders"

!! )! ) !D! ! ! &M !) !&%!"!&! !A) !1 F!W :4=<N? !8! !')! !& R! ) ! ! !A7 7 )G! &! !A )!& ) !1 ! ) !))!)&&) &! !!S :)- 5>?1 )!M! " ! R"! !' &! !A !& &C 7'!1 7 )% )) !#!! ) %!! B! S :)- 5>? &M )- !) B )1 ! %! 1 % ! 1 ! !9 !' ! !' !) 7 %!8 R! !' "8 7 ! &) ! %!S :1 4=<<1 )- O<? ) ))9! )!&:6E!$W14=<N1))-=943?-

565 Lee mas

Estudi del desenvolupament cerebral en els fetus afectes de cardiopatia congènita

Estudi del desenvolupament cerebral en els fetus afectes de cardiopatia congènita

Entre juny de 2010 i juny de 2013 es va crear una cohort prospectiva de casos consecutius de fetus amb diagnòstic de CC major, al servei de Medicina Materno-Fetal de l’Hospital Clínic, Barcelona, Espanya. El grup de CC era una mostra consecutiva de gestacions amb diagnòstic de CC major entre les 20 i les 24 setmanes durant el període d’estudi. Com a criteris d’exclusió s’entengueren: presència de malformacions extra- cardíaques, anomalies cromosòmiques, gestació múltiple, presència d’arrítmies associades a la cardiopatia, infeccions perinatals, anèmia fetal, signes d’insuficiència placentària (estudi Doppler de les artèries uterines anormal) o condicions maternes que puguin condicionar l’estat hemodinàmic fetal, com la diabetis pregestacional, l’hipertiroïdisme o la preeclàmpsia. Els controls van ser reclutats a les 20 setmanes de gestació d’entre les pacients amb una gestació de baix risc controlades al nostre servei de Medicina Materno-Fetal i que presentaven un curs normal de la gestació fins aquell moment. Els controls es van aparellar amb els casos per edat gestacional en el moment de la ecografia del segon trimestre (+/- 1 setmana). Els criteris d’exclusió i el protocol de seguiment pels controls va ser el mateix que en el cas dels casos.
Mostrar más

138 Lee mas

Estudi del valor terapèutic de la proteïna S100A7 en el desenvolupament tumoral

Estudi del valor terapèutic de la proteïna S100A7 en el desenvolupament tumoral

Un cop demostrada la importància de la proteïna en el microentorn tumoral, vam voler aprofundir en l’estudi de les vies de senyalització implicades en la seva resposta. Està descrit que, després de la interacció amb els seu receptors, les S100 poden induir diferents respostes a la cèl·lula a través de l'activació de les MAPK i del factor de transcripció NFkB, entre d'altres vies (Chen et al., 2014a). A més, s’ha vist que la proteïna S100A7 és capaç d’induir la fosforilació d’ERK1/2 en cèl·lules de la microglia a través de la unió amb el receptor RAGE (Jansen et al., 2013). Per realitzar aquest estudi es van seleccionar dos punts finals de la via, com són la secreció de GM-CSF i de MMP9 en la cèl·lula endotelial HUVEC, aprofitant que aquesta línia mostrava una bona reactivitat en presència de la proteïna. Mitjançant l’ús d’inhibidors químics de les quinases més relacionades amb la resposta a les S100, es va determinar que la via de JNK/SAPK era la responsable de la secreció d’aquests dos factors en aquest tipus cel·lular. A més, es va poder observar que ERK1/2 es veia també activat en resposta a la S100A7. Aquestes dues vies són també les responsables de la secreció de la MMP9 en la cèl·lula monocítica. Tot i els resultats obtinguts, l’estudi de la via de senyalització activada per S100A7 és d’una elevada complexitat, per la qual cosa seria necessari realitzar estudis més profunds per determinar amb més exactitud les vies i els factors de transcripció implicats en la seva resposta en els diferents tipus cel·lulars.
Mostrar más

270 Lee mas

Desenvolupament d'una xarxa telemàtica per a proveir d'accés a Internet a El Bruc

Desenvolupament d'una xarxa telemàtica per a proveir d'accés a Internet a El Bruc

En el present projecte la xarxa WiMAX farà únicament la funció de transport de dades amb visió directa entre emissor i receptor amb les estacions base, d’usuari i les repetidores. D’altra banda la xarxa d’accés per a dispositius mòbils recaurà únicament en els punts d’accés Wi-Fi. Serà aquesta última tecnologia la que serà analitzada teòricament per a l’accés de les dades en mòbils exteriors. Com a proba teòrica es construirà un escenari equivalent al real. L’alçada dels mòbils es fixarà en 1,5m, i la de les antenes vindrà donada per la indicada a l’estudi segons la ubicació. Finalment, l’emissor de l’ajuntament tindrà una alçada de 20 metres i el del Bruc Residencial i Montserrat Parc de 10 metres, i es realitzaran els càlculs per a distancies representatives de 150, 200 i 300 metres.
Mostrar más

66 Lee mas

Estudi i desenvolupament d'un sistema automatitzat d'elaboració d'exercicis estadístics per a la plataforma Moodle

Estudi i desenvolupament d'un sistema automatitzat d'elaboració d'exercicis estadístics per a la plataforma Moodle

La pròpia metodologia dels cicles de vida dels projectes iteratius i incrementals, ha fet que a mida que s’anava desenvolupant la solució, s’haguès de tornar enrere per millorar o simplificar el disseny, cosa que acostuma a passar en la producció real dels projectes, però que en aquest cas ha fet endarrerir la part corresponent a la seva implementació. El treball també s’ha relantitzat pel fet de treballar amb una màquina virtual, ja que malgrat l’agilitat i l’autonomia que es disposava per fer canvis sobre l’entorn, també es resentia el temps de resposta del sistema a l’hora d’operar i fer actualitzacions del programari.
Mostrar más

60 Lee mas

Estudi i desenvolupament de nous processos de generació d'hidrogen a partir de l'aigua mitjançant l'oxidació d'alumini en medi bàsic

Estudi i desenvolupament de nous processos de generació d'hidrogen a partir de l'aigua mitjançant l'oxidació d'alumini en medi bàsic

L’alumini és el tercer element més abundant a l’escorça terrestre (8,2%), trobant-se principalment en forma d’argiles que contenen el mineral bauxita (òxid d’alumini hidratat impur) [106]. Les sals d’alumini (del llatí alumen, substància de gust astringent) van ser utilitzades com a colorants en l’antiga ceràmica i com a astringents en la medicina dels períodes històrics grec i romà, però el descobriment de l’alumini metàl·lic no va tenir lloc fins a principis de segle XIX. L’any 1809, Davy va obtenir per primer cop un aliatge d’alumini amb ferro mitjançant l’electròlisi de sals d’alumini foses amb un càtode de ferro, però no va ser fins uns anys més tard que Oersted, al 1825, i Wöhler, al 1827, van aconseguir produir aquest element aïllat, fent reaccionar clorur d’alumini amb potassi. L’any 1854, Sainte-Claire Deville va millorar el procés de Wöhler, substituint el potassi per sodi (més lleuger i menys costós) [107]. No obstant, l’alumini no va començar a ser produït com un metall industrial fins a l’any 1886, quan els descobriments independents de Hall, als EUA, i Héroult, a França, van conduir a la concepció d’un mètode econòmic per la seva producció electrolítica a partir de l’alúmina: el procés Hall-Héroult [106-108]. En aquest procés l’alúmina (Al 2 O 3 ) es
Mostrar más

268 Lee mas

Estratègies i resultats en el desenvolupament de Barcelona 1990-2010. Un estudi de les polítiques de màrqueting territorial, i dels seus costos i beneficis, per als grups socials i districtes.

Estratègies i resultats en el desenvolupament de Barcelona 1990-2010. Un estudi de les polítiques de màrqueting territorial, i dels seus costos i beneficis, per als grups socials i districtes.

De 1980 a 1986 sota el lideratge d ʼ Oriol Bohigas s ʼ intervé en la millora i recuperació de l ʼ espai públic amb projectes de qualitat i detallats a múltiples barris. Amb un Pla General Metropolità (PGM) que esdevé un instrument fonamental per a les actuacions. Després, amb la consecució de les Olimpíades augmentà l ʼ escala de les intervencions. El projecte de la Barcelona moderna volia reforçar l ʼ equilibri territorial, reduint les barreres socials i mentals entre el centre i la perifèria. Acompanyada de la voluntat municipal d ʼ embellir el paisatge urbà i reduir els dèficits socials heretats de la dictadura franquista. Es dissenya també una Barcelona policèntrica que escampà beneficis i qualitat urbana del centre tradicional (eix Passeig de Gràcia- Diagonal- Francesc Macià) als distints districtes i cap a les 12 àrees de nova centralitat 145 .
Mostrar más

326 Lee mas

Estudi del gen sonic HEDGEHOG (Shh) i dels gens de la família CEACAM durant l'embriogènesi del còlon humà i la seva implicació en el desenvolupament del càncer colorectal

Estudi del gen sonic HEDGEHOG (Shh) i dels gens de la família CEACAM durant l'embriogènesi del còlon humà i la seva implicació en el desenvolupament del càncer colorectal

ƒ Canvis produïts en els mecanismes de regulació de les cèl·lules mare durant els estadis inicials de la carcinogènesi. Existeix un nombre elevat d’estudis que demostren que mutacions en el gen APC de les cèl·lules mare embrionàries afavoreixen l’inici de la carcinogènesi i que és possible alterar els nivells de diferenciació cel·lular modulant la dosi de ȕ-catenina en aquestes cèl·lules pluripotencials (Gaspar, 2004). Aquesta cèl·lula mare intestinal mutada que progressa ho fa a través de canvis histològics molt ben caracteritzats; és a dir, a través de la seqüència adenoma-carcinoma, amb la seva corresponent acumulació de canvis genètics. Aquest conjunt de canvis genètics, que tenen lloc posteriorment a la mutació d’APC, inclouen l’activació mutagènica de l’oncogen k-Ras, la inactivació del supressor tumoral p53 i la deleció de material genètic localitzat al braç llarg del cromosoma 18. Tots aquests canvis poden anar acompanyats per la mutació dels següents supressors tumorals: DPC4/SMAD4/MADH4. Les mutacions en el gen APC solen ser suficients perque els tumors colorectals assoleixin 1cm de diàmetre (Lamlum, 2000).
Mostrar más

153 Lee mas

Com afecta la sordesa al desenvolupament de l'aprenentatge? una aproximació a la comunitat sorda

Com afecta la sordesa al desenvolupament de l'aprenentatge? una aproximació a la comunitat sorda

Pel que fa a les implicacions ètiques i/o socials d’aquest estudi, al tractar-se d’un col·lectiu especialment vulnerable, s’ha intentat salvaguardar en tot moment la confidencialitat dels participants. En aquets sentit, en un primer moment, s’havia valorat l’opció de poder adjuntar a l’annex d’aquest treball la transcripció de totes les enquestes realitzades o escanejades, en funció de quina hagi estat la manera d’obtenir la informació, però en el transcurs de realització de les mateixes i en el seu posterior buidatge, s’anava fent evident que era inapropiat la publicació dels resultats literalment transcrits donat que, malgrat que les enquestes han estat anònimes, s’anava rebent informació que podria fàcilment identificar al subjecte participant. Per aquets motiu, i en compliment del codi deontològic dels i de les professionals de la psicologia, i especialment els articles 38 i 44 (DOGC, 2015, pp.7 i 8, respectivament), s’ha decidit no publicar la transcripció literal de les enquestes. Només s’utilitzarà la informació que es consideri rellevant per a l’anàlisi dels resultats obtinguts.
Mostrar más

53 Lee mas

L'ús de la gestualitat en el desenvolupament de la consciència morfològica dels aprenents de l'anglès com a llengua estrangera

L'ús de la gestualitat en el desenvolupament de la consciència morfològica dels aprenents de l'anglès com a llengua estrangera

Des de ben petits, el desenvolupament del llenguatge verbal dels nens avança estretament lligat a l’expressió de gestos cada vegada més significatius, que normalment apareixen més fàcilment que les paraules. Per exemple, els primers gestos d’assenyalament precedeixen l’aparició de les primeres paraules [...] i l’aparició d’enunciats de dos mots és anunciat per l’aparició d’enunciats formats per una combinació entre una paraula i un gest que es completen l’un a l’altra, com per exemple estendre la mà volent dir “dóna” i pronunciar la paraula “pilota” o assenyalar una botella i dir “obre” (Tellier, 2010). De fet, en un altre estudi, Goldin-Meadow (2003) afirma que els gestos que produeix una persona (i no només els infants) quan explica una tasca indiquen si estan en un moment de transició d’aprenentatge o no, a partir de la presència o no d’incoherències entre les dues modalitats. És més, els gestos incidirien en el procés d’aprenentatge, ja que el professor observa i interpreta (segurament de manera inconscient) els gestos emesos pel nen, adaptant la seva interacció al nivell de l’aprenent.
Mostrar más

33 Lee mas

Estudi del factor de transcripció Cabut en el desenvolupament i la regeneració de Drosophila melanogaster

Estudi del factor de transcripció Cabut en el desenvolupament i la regeneració de Drosophila melanogaster

comporten com a morfògens determinant el patró del teixit (Meinhardt, 1983). En el cas del disc d’ala el gen en expressat en el compartiment posterior indueix l’expressió del morfògen hedgehog (hh) a la vegada que inhibeix la seva activitat en aquest compartiment (Tabata et al., 1992; Zecca et al., 1995). La senyal de Hh es propaga cap al compartiment anterior on s’uneix al seu receptor Patched (Ptc), el qual segresta Hh formant un gradient de l’activitat de Hh en el compartiment anterior (Chen and Struhl, 1996). Aquesta unió promou l’expressió i repressió de diferents gens entre els que destaca l’expressió de decapentaplegic (dpp) en el marge de compartiment, que esdevé un segon morfogen organitzador del patró Anterior/Posterior (A/P) (Lecuit et al., 1996; Nellen et al., 1996; Zecca et al., 1995). Dpp és un membre de la família dels Transforming Growth Factors βeta (TGFβ) i la seva funció principal és activar l’expressió de diferents gens segons la seva concentració, determinant així el patró de l’ala i regulant el seu creixement (Capdevila and Guerrero, 1994). Des del marge A/P Dpp difon cap ambdós compartiments formant un gradient. Dpp s’uneix al seus receptors tipus I: Thickveins (Tkv) i Saxophone (Matys et al.) i al receptor tipus II: Punt i inicia una cascada de fosforilacions que activa el factor de transcripció Mother against dpp (Mad) (Entchev et al., 2000; Tanimoto et al., 2000). Diferents nivells de la proteïna Mad fosforilada (pMad) regulen la transcripció de gens tant en el compartiment anterior com posterior: activa spalt major (salm) a altes concentracions, optomotor blind (omb) a nivells baixos i inhibeix brinker (brk) restringint la seva expressió a les zones perifèriques del disc (figura 2A) (Barrio et al., 1999; de Celis et al., 1996a; Minami et al., 1999; Nellen et al., 1996; Wiersdorff et al., 1996).
Mostrar más

195 Lee mas

Estudi i proposta de desenvolupament del portal web turístic a la destinació del Delta de l'Ebre i els Ports

Estudi i proposta de desenvolupament del portal web turístic a la destinació del Delta de l'Ebre i els Ports

seu medi ambient habitual, per un període de temps específic; l’objectiu principal del qual, per realitzar el viatge, no és la pràctica d’una activitat remunerada al lloc visitat”. L’OMT, per tal de diferenciar el turista de l’immigrant, recalca l’especificitat temporal del viatge i considera que un turista roman en la seva destinació un mínim d’una nit i un màxim d’un any (MARTÍN, 2001, pàg. 211). Però més enllà de les definicions, el primer element que hem de tenir present és la complexitat característica de la indústria turística. Aquesta complexitat en gran part obeeix al fet que el turisme és una indústria de serveis on es combinen elements tangibles i elements intangibles. En els primers hi trobem els productes i serveis turístics com els hotels, els restaurants, les empreses dedicades a activitats recreatives i d'oci, empreses de transport, etc. Aquests agents treballen amb conceptes intangibles com el descans, la relaxació, la cultura, l'aventura i l'autenticitat, etc. La heterogeneïtat d'elements que influeixen en el fet turístic comporta que la gestió de la informació sigui cabdal en el sector turístic i, lògicament, en els processos d'informació, les TIC hi desenvolupen un paper clau. (SACANELL, 2010).
Mostrar más

66 Lee mas

Frameworks Google GWT   Google Guice :
Estudi i Desenvolupament aplicació UOCTaskMan

Frameworks Google GWT Google Guice : Estudi i Desenvolupament aplicació UOCTaskMan

• Orientació Objectes: Introduir el paradigma d’orientació a objectes dins el desenvolupament d’interfícies web. El desenvolupament d’aquest tipus d’interfícies s’ha basat tradicionalment, en el desenvolupament de pàgines HTML/CSS amb JavaScript. Les tecnologies JSP, JSF (Faces), entre d’altres, ofereixen l’execució de codi Java en la construcció de la resposta dinàmica, encara i això, gran part del desenvolupament de la capa de presentació continua sent HTML/CSS i Javascript. Amb GWT el desenvolupament complert de la capa de presentació es realitza amb Java, i per tant tots els avantatges de la orientació a l’objecte (escalabilitat, reutilització, robustesa,etc). seran presents en aquesta part del desenvolupament.
Mostrar más

57 Lee mas

Estudi sistema Android 3 0 i desenvolupament d'aplicacions per a tablets

Estudi sistema Android 3 0 i desenvolupament d'aplicacions per a tablets

s’incrementen una posició alfabètica a cada versió alliberada. La Cupcake aportava suport per a gravació i reproducció de vídeo, per a la càmera del dispositiu i suport per a bluetooth entre altres novetats. El 15 de setembre de 2009 se’n publica la versió 1.6, anomenada Donut. Aquesta versió va millorar l'ús d'Android Market i l'indicador d'ús de la bateria. Poc després, el 26 d'octubre de 2009 surt la versió 2.1, anomenada Eclair. En aquesta versió es van millorar les possibilitats de resolució de pantalla, es va donar suport a Microsoft Exchange i tenia zoom digital. El 20 de maig de 2010 se’n publica la versió 2.2, anomenada Froyo, la qual aporta integració de Flash i suport a pantalles de 4'' (720p). El 6 de desembre de 2010 se’n publica la versió 2.3, anomenada Gingerbread, la qual implementa suport per VoIP i una renovació de la interfície d'usuari. El 2 de febrer de 2011 se’n publica la versió 3.0, anomenada Honeycomb. Aquesta versió d'Android només és per a tablets i aporta un redisseny del SO dirigit als tablets. Paral·lelament es publica el SDK per a la versió 3.0.
Mostrar más

74 Lee mas

Estudi sobre finançament i desenvolupament de la microempresa: bones pràctiques a Europa

Estudi sobre finançament i desenvolupament de la microempresa: bones pràctiques a Europa

Les persones en situació d'exclusió financera que volen treballar per compte pròpia per a superar aquesta situació, han de fer front a nombrosos problemes a més de l'accés al finan- çament. Moltes vegades els resulta difícil ad- quirir coneixements empresarials com comp- tabilitat, facturació, control de crèdit, etc. mentre intenten perfeccionar les seves aptituds tècniques en l'àmbit de la producció i de la venda de productes o serveis. Bolags Bolaget permet reduir l'exclusió ja que els ajuda a su- perar aquest problema. Aquesta opció resulta més barata per a la persona emprenedora que la de recórrer a professionals independents per a portar la comptabilitat i ocupar-se dels sous. Aquesta possibilitat també resulta ser una forma més segura perquè les persones empre- nedores provin la viabilitat dels seus projectes. No necessiten invertir en ordinadors o en altre tipus de material tècnic per a ocupar-se de la part administrativa i fins i tot poden mantenir el seu lloc de treball en cas d'estar treballant per compte aliena. D'aquesta manera es re- dueix el risc financer al que han de fer front i es manté un nivell d'ingressos mentre estan ini- ciant i provant la viabilitat del seu projecte.
Mostrar más

98 Lee mas

Estudi de potencial de desenvolupament d'energies renovables i eficiència energètica a Barcelona

Estudi de potencial de desenvolupament d'energies renovables i eficiència energètica a Barcelona

La generació de 100.702 MWh/a d'electricitat distribuïda a la ciutat. en forma sobretot de microcogeneració i d'energia fotovoltaica. Atendre la demanda de calor de no[r]

64 Lee mas

Memòria d'Investigació 2003

Memòria d'Investigació 2003

Vull destacar l'excel·lent labor dels investigadors, ja que s'han aconseguit rècords remarcables, com ara els 52 projectes nacionals, 74 ajudes del Govern de les Illes Balears i més de 160 activitats amb empreses (regulades per l'article 83 de la Llei d’ordenació universitària). Addicionalment s'han llegit 41 tesis doctorals, s'han publicat més de 400 llibres o capítols de llibres i més de 500 articles en revistes especialitzades, s'han realitzat cinc patents i s’han obtingut diversos projectes de la Unió Europea. Aquests són valors que ens han d’omplir d'orgull a tots els investigadors.
Mostrar más

470 Lee mas

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

En aquest sentit, cal partir de l’article 40.1, que exigeix als poders públics «tenir com a objectiu la millora de la qualitat de vida de totes les persones», que evidentment cal enten- dre aplicable en el més ampli sentit, i per descomptat a la societat de la informació, en què les persones desenvolupen una part cada vegada més important de la seva vida. Respecte als col∙lectius que s’han de protegir especial- ment, l’article 40.3 de l’EAC determina que «els poders públics han de garantir la protecció dels infants, especial- ment contra tota forma d’explotació», incloent-hi les for- mes d’explotació que es poden produir emprant mitjans electrònics, com per exemple en casos d’assetjament a
Mostrar más

12 Lee mas

Estudi i algebraització de certes lògiques: Àlgebres d-completes.

Estudi i algebraització de certes lògiques: Àlgebres d-completes.

"operador conseqUència" - Definició 0 1 - En la definició que ell dóna imposa a més que l'operador sigui finitari i que el conjunt sobre el que es defineix sigui numerable Segons el Teorema 0 5» considerar un operador conseqüència* es el mateix que considerar un sistema clau- sura Amdós proporcionen una e m a força potent a l'hora d'estudiar les àlgebres d-completes, ja que el conjunt de sistemes deductius - només imposem el modus ponens - de (A, ) és un sistema clausura fortament inductiu - o be l'operador conseqüència associat és finitari - Teorema 0.7 - Les estructures qjie analitzem són àlgebres implicatives - H Ra-
Mostrar más

122 Lee mas

Show all 10000 documents...