PDF superior Estudi i proposta d'esquemes d'avaluació per a dispositius ATM

Estudi i proposta d'esquemes d'avaluació per a dispositius ATM

Estudi i proposta d'esquemes d'avaluació per a dispositius ATM

Com a primera solució s'ha plantejat prendre com a referència els valors mitjans del contingut d'informació de les ràfegues i de la durada dels intervals entre ràfegues, i la velocitat d[r]

124 Lee mas

Estudi comparatiu de sistemes operatius basats en GNU/Linux per a dispositius mòbils

Estudi comparatiu de sistemes operatius basats en GNU/Linux per a dispositius mòbils

El concepte de “benchmark”, consisteix en l’avaluació del rendiment del software o del hardware amb l’ajuda de programes dissenyats a base d’algorismes exhaustius i simulacions de processament costoses pel sistema. Generalment els resultats es mesuren en funció del temps que es triga en resoldre les iteracions del programa. Els mètodes de benchmark permeten obtenir informació sobre molts aspectes d’un sistema, velocitat d’escriptura, de lectura, eficiència algorísmica, ús de recursos, etc. Són útils per comparar les diferencies en termes d’eficiència entre sistemes distints, malgrat tot, és necessari que les condicions siguin idèntiques per extreure dades rellevants. A tall d’exemple, si es vol comparar el maquinari, el programari instal·lat hauria de ser el mateix en la mesura de lo possible, i les proves han de ser obligatòriament les mateixes. En el cas de comparar el programari com ara el sistema operatiu, el testeig s’executarà en el mateix hardware per discriminar les diferencies presents.
Mostrar más

50 Lee mas

Introducció de la web mòbil al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida : Proposta de web adaptada per a dispositius mòbils basada en l'usuari

Introducció de la web mòbil al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida : Proposta de web adaptada per a dispositius mòbils basada en l'usuari

Aquesta memòria s’estructura en 10 apartats ben diferenciats. Després d’aquesta Introducció, segueixen els Objectius del treball classificats segons la prioritat que els he donar. A continuació, la Revisió de coneixements previs, explica els orígens en l’elecció del tema del treball i esmenta els documents principals que en un principi em van introduir al tema. El quart apartat està dedicat a la Metodologia, i consta de dos subapartats, un per a la metodologia de recollida de dades i un altre per a la metodologia d’anàlisi de les dades. S’hi explica que s’ha fet un acostament metodològic múltiple i els diferents mètodes i tècniques utilitzats. El cinquè apartat tracta de la Temporització i el pla de treball, que s’ha hagut de modificar al llarg del desenvolupament del projecte. En sisè lloc, es presenten els Resultats de l’estudi de necessitats, que inclou els resultats de les enquestes als usuaris i els de l’estudi del grau de preparació dels treballadors de l’SBD per a la implantació de la tecnologia mòbil. Tot seguit, el setè apartat, se centra en els aspectes més importants del Desenvolupament de la web mòbil, tant pel que fa a principis i estàndards que s’han seguit, com a esquema conceptual de la web, mapa del lloc, navegació i visibilitat i difusió. En vuitè lloc, es presenten les Conclusions del treball i, seguidament, la Bibliografia. Finalment, tanquen el treball 6 annexos: el primer mostra el qüestionari de l’enquesta que es va passar als usuaris i als treballadors de l’SBD; el segon, els missatges de difusió de l’enquesta; el tercer i el quart, les taules de resultats de les enquestes als usuaris i treballadors, respectivament; el cinquè, la relació de directrius d’usabilitat mòbil que s’han tingut en compte en el desenvolupament, i el sisè, i darrer, és un inventari de serveis mòbils que estan oferint altres biblioteques, que ha estat molt útil tant en la construcció de l’enquesta com a l’hora de proposar les aplicacions que es poden implementar a la web en una segona fase.
Mostrar más

84 Lee mas

Jigsaw

Jigsaw

Actualment hi ha el que es coneix com un ‘dèficit de talent’, que s’entén com la manca de professionals amb coneixements, especialment en ciència i tecnologia. Aquest problema s’accentua quan ens centrem en Espanya, on les empreses espanyoles tenen una àmplia demanda de professionals qualificats, que deixaran sense cobrir o cobriran amb perfils de menor qualificació per aquesta mancança. Actualment els desequilibris entre l’oferta i la demanda de qualificació són un problema pel sector empresarial, que s’incrementarà d’aquí a deu anys pel creixement exponencial de la tecnologia. Quan s’analitzen els perfils amb major demanda de professionals per al futur, es pot veure alguns patrons. Els perfils de major qualificació són els denominats STEM, de les sigles en anglès associades a ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Es preveu un increment anual del 10% en aquests perfils que ara mateix no es pot cobrir. Si es mira el total dels llicenciats l'any 2016, es pot veure que menys d’un 1% d’ells eren enginyers informàtics, a pesar de tenir uns nivells d’ocupabilitat molt alt.
Mostrar más

107 Lee mas

Memòria 2008

Memòria 2008

- Pel que fa a l’organització, s’ha iniciat l’aplicació del nou organigrama del centre validat a finals de l’any 2007. Això ha permès formalitzar el nomenament i reconeixement de responsabilitat en diferents llocs de treball ja existents, i també convocar i ocupar dos dels llocs de treball de nova creació: Cap de l’Àrea de Fons i Col·leccions i Cap de la secció de Biblioteca i Sala de Consulta General. En aquest mateix sentit, s’ha convocat i ocupat també el lloc de treball de Cap de l’Arxiu Fotogràfic, vacant des de finals de l’any 2007 per renúncia de l’anterior responsable. També durant l’any 2008, i d’acord amb la voluntat de les Direccions de l’Institut de Cultura i del Sistema Municipal d’Arxius, s’ha realitzat un estudi-proposta per dotar d’un nou estatus a la Secció d’Arxiu Fotogràfic, què suposarà que a partir de gener de 2009 es constituirà en un centre independent de l’Arxiu Històric de la Ciutat amb la denominació d’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
Mostrar más

40 Lee mas

Estudi de la recombinació en D. suboscura a nivell genòmic

Estudi de la recombinació en D. suboscura a nivell genòmic

Vaig anar creixent, i els gustos i la manera de vestir van anar canviant (per sort), però seguia tenint clar que jo volia ser biòloga, tot i que la majoria dels meus amics eren de lletres: l’Aina, l’Ari, la Laia, l’Alba, la Tere, la Clara, el Jordi... Però no va ser fins a COU, gràcies al meu professor Antonio Arregui, que vaig saber que el que més m’apassionava era la genètica. Però per entrar a la universitat primer s’havia de fer un examen, la selectivitat. Sabia que “la sele” era un examen molt temut, però si havia passat els quatre anys d’institut sense estudiar més d’una tarda per examen, no veia perquè aquell havia de ser diferent. La veritat es que ho vaig entendre de cop. Però no hi ha mal que per bé no vingui, i a la segona la “sele” va anar molt millor! Després d’una visita fugaç per la facultat de Química de la UAB, vaig confirmar encara més les ganes d’estudiar biologia. A més, remenant per la web vaig trobar un curs interessant: I tu? Jo, bioquímica, organitzat per Josep M. Fernández-Novell. La veritat és que va estar molt bé i animo a que el segueixin organitzant durant molts anys més. Per primer cop vaig entrar una mica en contacte amb el món de la biologia molecular i la recerca, i vaig fer la meva primera PCR!
Mostrar más

224 Lee mas

Avaluació de la reducció d'emissions d'NOx i PM10 dels vehicles que circulen per Barcelona, en base a la caracterització del parc mòbil de la ciutat

Avaluació de la reducció d'emissions d'NOx i PM10 dels vehicles que circulen per Barcelona, en base a la caracterització del parc mòbil de la ciutat

AVALUACIÓ DE LA REDUCCIÓ D’EMISSIONS D'NO X I PM 10 DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BARCELONA.. AVALUACIÓ DE LA REDUCCIÓ D’EMISSIONS D'NO X I PM 10 DELS VEHICLES QUE CIRCULEN PER BARC[r]

109 Lee mas

U N I D A D IZTAPALAPA

U N I D A D IZTAPALAPA

Del estudio realizado se desprende que para el caso de México, la demanda de dinero durante el periodo 1980- 1993 parece haberse explicado en alto grado por el nivel de ing[r]

37 Lee mas

Migració de sistemes entre empreses

Migració de sistemes entre empreses

Encara que els usuaris deuen haver fet una còpia de seguretat, haver passat els seus arxius importants emmagatzemats localment al PC a la seua unitat de xarxa personal i haver mogut els seus històrics de correu al núvol de Microsoft (Aquestes tasques s’expliquen a continuació en l’apartat 3.8.2 Migració de la informació), com última mesura de seguretat es realitzarà per part de l’equip de migració una còpia de seguretat de la informació local que hi haja a l’estació de treball, encara que aquesta informació no se restaurarà després de la migració, ja que si els usuaris han seguit les instruccions enviades, aquests deuen de tenir la seua informació tant a la unitat de xarxa personal com a la seua nova bústia de correu. En cas de que algun usuari no haja realitzat cap acció de les indicades per a salvar els seus documents i correus s’utilitzaria la còpia de seguretat realitzada per l’equip de migració.
Mostrar más

91 Lee mas

Estudi estructural d' oligonucleòtids en presència de fàrmacs intercalants i metalls de transició

Estudi estructural d' oligonucleòtids en presència de fàrmacs intercalants i metalls de transició

El compost Acr(RRRR) ha estat cristal·litzat amb la seqüència d(CGCGATTCGCG) (Malinina et al., 2002) on es troba intercalat en un pas AA/TT. A partir d’aquesta estructura i per tal d’induir la intercalació en aquest pas AA/TT es van sintetitzat en primer lloc els derivats que contenen RGR i RSR i en segon lloc, el derivat que conté GR. Aquest últim es va fer sintetitzar després de realitzar uns breus estudis de mecànica molecular; partint de l’estructura publicada amb el dodecàmer es va estudiar el docking de diferents acridines d’aquest tipus amb diferents aminoàcids units. Resumidament, es va veure que els dos primers aminoàcids no interaccionen amb els fosfats mentre que si n’hi ha dos més (com en el cas de Acr(RRRR)) aquests sí que formen unions electrostàtiques amb l’oligo. D’aquests estudis es va concloure que si els dos primers aminoàcids eren G i R en aquest ordre, s’afavoria la intercalació en un pas AA/TT. Per això es va sintetitzat aquest últim lligant. Les estructures d’aquest grup de fàrmacs així com els noms que s’utilitzaran per nombrar-los es mostren a continuació:
Mostrar más

231 Lee mas

Dissertatio de praedicatione Evangelij in Hispania per S  Apostolum Iacobum Zebedaeum /  A D I D F

Dissertatio de praedicatione Evangelij in Hispania per S Apostolum Iacobum Zebedaeum / A D I D F

4 ; V I . quia Honorius III. cum effet C ard . Sabellus ac Innocenti) III. C a - m erarius, interfuit C on cilio Lateranenfî,& fuit Innocenti) Suceffor s folum ex fa­ m a novic R odericum , vique ad annum 1 2 1 8 . v tco n fta t ex eius E piftola data a i E pifcopos Abulcnièm , & Burgenfem, h oc anno apud R ainaldum num^ 70. qua hæ c Verba habentur. Nos tam^n penfantes pradentiam vensrabilis fratris noßrty Archiepifco-. pi Toletani, odcrem nominis, cuius etßfam aàudum ad nos præconto tantopr<£tulerit, v t profujfa in eius laudibus videretur : nunc tamenillarn avaram in eifdem compertmus extt^ ii£eycum fcientiæ, circumfpeâionisy modeßideyhoneßatis ac omnis iniußrice longe plufqnam ilia retulerit, invenerirnus in eodem: fi autem difceptatio dePrim acu aôla foret à T o ^ letano coram Innocentio in P alatio , non poffet H on orius , fama folum n o fce rç T oletan u m , cum adfuerit Sefsionibus Lateranenfis, fueritque intimus Innocentio. cum ergo H onorius ante præfatum annum teftetur,folum fama T oletan u m noviiT» ^ afferi nequit interfuiffe Lateranenfi. H isa c ce d it ii^ en tis ponderis conftrm atio: nam vt habetur vtroque cod ice T o le ta n o , & L o a y ife num. 7 . T o letan u s im petra­ ta audientia à Papa,propoffuit inpleno C onfiftorio coram ip fo , & C a rd in a lib u s , 8C pluribus A rchiepifcopis & c . Cum ergo H onorius fuerit Cardinalis tune , adfuiffct
Mostrar más

30 Lee mas

Estudi pilot pel tractament de la malaltia per Citomegalovirus amb valganciclovir en receptors d’un trasplantament d’òrgan sòlid. Avaluació de l’eficàcia i estudi farmacocinètic

Estudi pilot pel tractament de la malaltia per Citomegalovirus amb valganciclovir en receptors d’un trasplantament d’òrgan sòlid. Avaluació de l’eficàcia i estudi farmacocinètic

W|ltshire et al. (16) have shown that exposure to GCV is related to suppression of CMV viremia and disease, so it is important to achieve the required exposure while avoiding adverse events and development of viral resistance. As pre- viously reported (17 ), 900 mg of valganciclovir given once daily produced drug exposure to GCV comparable to that obtained with 5 mg/kg of IV GCV in liver recipients. This led us to think that the combined therapy of IV GCV and p.o. valganciclovir might be a good strategy to avoid long- term IV catheter access, while improving patient comfort and reducing costs of CMV therapy in transplant programs. The aims of the present investigation were (i) to study the e⁄cacy and safety of a short therapeutic course of 21 days combining IV GCVand p.o. valganciclovir, for the treatment of CMV infection/disease in SOT recipients, and (ii) to com- pare GCVexposure of p.o. valganciclovir with respect to IV GCV.
Mostrar más

147 Lee mas

A Y E D   Funciones   I

A Y E D Funciones I

Estos argumentos se denominan argumentos formales, parámetros ó parámetros formales, son los nombres de los elementos que se transfieren a la función desde la part[r]

28 Lee mas

El L.C.S.. por d i o de un

El L.C.S.. por d i o de un

de reaccionar con amoniaco, hierro. sustancias proteicas, sulfui.0 y algunas sustancias productoras de olores y sabores. Se incluyen dos modificaciones a ensayos para[r]

72 Lee mas

Estudi del TDAH : Diagnòstic, avaluació i diferents tractaments d'intervenció

Estudi del TDAH : Diagnòstic, avaluació i diferents tractaments d'intervenció

Una gran majoria de nens amb TDAH presenta problemes associats. Segons Artigas-Pallarés (2003), un estudi realitzat a Suècia pel grup Gillberg va evidenciar que un 87% dels individus afectats per TDAH presentava un trastorn comòrbid, mentre que un 67% presentava fins a 2 trastorns comòrbids. Així doncs, estem davant d’un trastorn que no es presenta aïllat habitualment, dada a valorar en la seva avaluació diagnòstica. La comorbiditat del TDAH comporta l’existència d’un altre trastorn que es presenta al mateix temps que el TDAH i que necessita d’una acció terapèutica diferent a la del TDAH a la teoria, tot i així, la pràctica terapèutica implica comprendre i treballar les dificultats en la globalitat de l’usuari afectat. El TDAH pot presentar segons els estudis realitzats comorbiditat amb els següents trastorns:
Mostrar más

46 Lee mas

Aplicacions per a dispositius mòbils

Aplicacions per a dispositius mòbils

últimament el HTML5 esta imposant-se com una alternativa ja que algunes aplicacions metro de Windows 8 així com les apps de MozzillaOS estan escrites en HTML5. La idea de l’aplicació serà una cartera de clients on el usuari serà capaç de llistar, introduir clients de una manera que imiti la interfície nativa del sistema malgrat estar fet en HTML5. Gracies al PhoneGAP tenim una capa Inter mitja entre el codi HTML i la maquina fent que aquest aplicació amb una petita modificació al wrapper funcioni no sol a iOS sinó a qualsevol de les plataformes modernes.

57 Lee mas

Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física

Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física

Per altra banda, també es cita la normativa estatal i autonòmica vers el Currículum i vers la relació entre els elements que el conformen. Tot seguit, s’esmenta l’instrument didàctic i de desenvolupament del currículum, el qual seran les unitats didàctiques, i els elements que les formen. En darrer lloc, es descriuen els aspectes fonamentals de les adaptacions curriculars d’àrea. Pel que fa a la Guia pròpiament dita, disposa d’un Bloc inicial en format teòric, i d’un segon Bloc en format pràctic com recurs per orientar l’acció docent. El Bloc inicial conté el protocol de relació i aplicació dels elements curriculars bàsics: objectius, continguts, programació i metodologia. Dins els processos d’ensenyament, apareixen els Estàndards d’Aprenentatge, que representen el nivell o model bàsic per desenvolupar una competència. En l’apartat de metodologia s’explica com es vincula el Criteri d’avaluació Curricular amb l’Estàndard d’Aprenentatge i la resta d’elements curriculars.
Mostrar más

73 Lee mas

Estudi i avaluació de les funcionalitats de PostgreSQL

Estudi i avaluació de les funcionalitats de PostgreSQL

D’entre els Sistemes de Gestió de Bases de Dades (SGBD) actuals, destaca per la seva estabilitat, possibilitats i versatilitat, comptant amb característiques que fins i tot alguns SGBD comercials no incorporen a l’actualitat. L’haver estat desenvolupat des d’un inici en un entorn acadèmic (Universitat de Berkeley – 1974), fa que estigui concebut com a una plataforma d’exhibició de l’estat del art de la tecnologia en aquesta branca del programari. Al seu inici era una demostració del que haurien de ser els SGBDs futurs (incorporant per tant opcions que ‘comercialment’ no eren desenvolupables segons un estricte criteri de beneficis empresarials). Actualment encara destaca per tenir característiques molt avançades, que difícilment es troben en altres sistemes de la seva categoria (per exemple: el subsistema GisT, que és utilitzat per a facilitar l’emmagatzemament i indexació de polígons tridimensionals en sistemes cartogràfics i topogràfics).
Mostrar más

147 Lee mas

Estudi i algebraització de certes lògiques: Àlgebres d-completes.

Estudi i algebraització de certes lògiques: Àlgebres d-completes.

"operador conseqUència" - Definició 0 1 - En la definició que ell dóna imposa a més que l'operador sigui finitari i que el conjunt sobre el que es defineix sigui numerable Segons el Teorema 0 5» considerar un operador conseqüència* es el mateix que considerar un sistema clau- sura Amdós proporcionen una e m a força potent a l'hora d'estudiar les àlgebres d-completes, ja que el conjunt de sistemes deductius - només imposem el modus ponens - de (A, ) és un sistema clausura fortament inductiu - o be l'operador conseqüència associat és finitari - Teorema 0.7 - Les estructures qjie analitzem són àlgebres implicatives - H Ra-
Mostrar más

122 Lee mas

Brises a la costa catalana: metode d' estudi i exemple

Brises a la costa catalana: metode d' estudi i exemple

En disposar ara d'una xarxa d'estacions meteo- rologiques automatiques (EMA) amb presa conúnua de dades i emmagatzematge cada deu minuts alllarg de la costa, s'imposava u[r]

6 Lee mas

Show all 10000 documents...