PDF superior Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2011-2012

tenir setze anys. I a més em van explicar que si tenies una FP no només et podies acreditar per conductor de tren sinó també per tallers. Amb aquesta idea vaig començar el cicle formatiu de dos anys d’electrònica”, recorda. Per al Jaime, l’FP va ser una desco- berta que l’ha mantingut, al llarg de la resta de la seva carrera pro- fessional, en constant procés de formació. “Als setze anys això de l’FP m’havia agradat tant que vaig continuar fins als divuit amb electrònica industrial. Després em va tocar marxar a fer el servei militar i vaig tenir diverses feines, sempre relacionades amb el man- teniment industrial. I l’any 1992 vaig entrar a TMB, per reforçar la plantilla de cara als Jocs Olím- pics, concretament al servei de material mòbil. Objectiu aconse- guit: estava treballant amb trens!” De ben segur que la seva meres- cuda incorporació a la major empresa barcelonina de transport públic va ser, alhora que l’inici d’una exitosa trajectòria profes- sional, un somni fet realitat, un regal. Quan recorda aquells anys, al Jaime li brillen els ulls com als nens als que els hi acaben d’ob- sequiar una nova locomotora per sorpresa. Els seus dos fills també han heretat la seva passió ferrovi- ària, inscrit ja en el codi genètic familiar. Quan la família marxa de vacances, metros i trens esde-
Mostrar más

100 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2009-2010

La formació professional és una excel.lent opció per als joves que continueu estudis postobligatoris i una garantia per als qui comenceu a treballar per primer cop. També és, sens dubte, una oportunitat per a les persones que necessiteu formar-vos i actualitzar els vostres coneixements per tornar a incorporar-vos al món laboral des de l’experiència adquirida. Aquesta és la guia sobre els estudis de formació professional que s’ofereixen a Barcelona per al curs 2009-2010. Hi trobareu totes les titulacions d’FP i els centres que les ofereixen, així com els recursos i instruments que la ciutat aporta per potenciar i donar qualitat a la formació professio- nal: el Consell de la Formació Professional, la Fundació BCN Formació Professional, l’Associació Xarxa FP, el Consorci d’Educació, l’Institut Català de les Qualificacions Professionals i Porta 22. Barcelona concentra la tercera part dels estudiants de formació professional de Catalunya i té matricu- lats el 40% dels estudiants de cicles formatius de grau superior, així com el 25% dels de cicles formatius de grau mitjà del país. Té una oferta de 92 centres educatius, 22 famílies professionals i 515 títols i està associada amb una xarxa de 22 ciutats europees perquè els estudiants i professors puguin fer estades de pràctiques a l’estranger, conèixer altres formes de treballar, perfeccionar-se
Mostrar más

100 Lee mas

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

Formació Professional : guia de la Formació Professional a Barcelona. 2010-2011

A desenvolupar, a partir d’especifi- cacions tècniques, sistemes de telecomunicació (telefonia, ràdio i TV), informàtics (monousuari, mul- tiusuari i telemàtics) i de producció audiovisual, assegurant l’operativi- tat i la qualitat dels serveis tècnics que donen les condicions de nor- malització i evolució tecnològica característiques del sector. També aprendràs a coordinar i supervisar l’execució i el manteniment dels sistemes, optimant els recursos humans i els mitjans disponibles amb la qualitat requerida, en les condicions de seguretat i de nor- malització vigents. Què estudiaràs? Sistemes de telefonia. Sistemes tècnics de producció i postproduc- ció d’imatge i so. Sistemes tècnics d’emissió i recepció d’imatge i so. Electrònica digital per a sistemes informàtics. Equips i sistemes informàtics. Sistemes operatius monousuari, multiusuari i utilitats de suport. Programes d’usuari. Tèc- niques de programació. Sistemes telemàtics. Gestió del desenvolupa- ment de sistemes de telecomunica- ció i informàtics. Administració, gestió i comercialització en la peti- ta empresa. Desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics. Qualitat. Seguretat en les instal·lacions de telecomunica- ció i informàtica. Relacions en l’àmbit de treball. Formació i orien- tació laboral. Formació en centres de treball.
Mostrar más

100 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

batxillerat, que aglutinen més de la meitat del total de contractes signats el 2013, mentre que un 13,8% dels contractes corresponen a persones graduades en FP. Aquesta xifra general també conté algunes particularitats que cal analitzar. Per una banda, el percentatge de contractes de persones amb estudis d’FP és inferior al pes que representa aquest nivell d’estudi sobre el total de població (un 20%). En segon lloc, en termes d’evolució el percentatge de contractacions de graduats en FP es manté gaire estable (tot i que el nombre total de contractacions s’ha reduït considerablement en més de 20.000 persones). En tercer lloc, les dades mostren com s’han produït més del doble de contractacions de graduats en CFGM que no pas en CFGS (tot i que en termes absoluts la reducció de contractacions des del 2007 ha afectat a ambdós nivells formatius). Per últim, també s’observa un fort increment dels contractes de persones amb formació universitària, fet que fa pensar que el mercat prefereix persones altament qualificades encara que sigui per desenvolupar tasques que requereixen un nivell formatiu i competencial inferior. Les dades de variació interanual de la contractació confirmen que el període 2008- 2009 va ser el més afectat per la recessió econòmica, afectant a tots els nivells formatius i especialment als més baixos. Pel que fa a la dinàmica dels darrers dos anys es poden observar alguns elements força interessants: per una banda, les fluctuacions en el total de les contractacions han estat constants (un repunt de gairebé el 3% al 2009, una baixada molt lleugera durant dos anys seguits i, final- ment, un altre repunt de més del 2% el 2013); per una altra banda, el major incre- ment amb molta diferència en comparació amb les xifres del 2012 s’ha produït en
Mostrar más

242 Lee mas

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2011-2012

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2011-2012

L’Escola és una eina al servei dels ciuta- dans/es que volen esdevenir membres actius del voluntariat organitzat i al servei de les entitats federades que necessiten complementar els RRHH amb persones voluntàries formades en aquesta acció. detecta necessitats i demandes i els dóna sortida a través del catàleg de formació anual. El seu claustre està format per docents experts en les diferents temàtiques amb experiència en el camp del voluntariat. L’oferta formativa inclou: àrea bàsica d’iniciació al voluntariat, àrea bàsica de su- port emocional i creixement personal, àrea d’especialització i aprofundiment en àmbits concrets de voluntariat i àrea de gestió per a entitats amb voluntariat.
Mostrar más

56 Lee mas

Estratègia de Barcelona per l'enfortiment de la FP i el Pla estratègic 2012-2015 : mesura de govern

Estratègia de Barcelona per l'enfortiment de la FP i el Pla estratègic 2012-2015 : mesura de govern

En l’actual conjuntura econòmica esdevé tan imprescindible encertar les polítiques econòmiques com les polítiques de formació i qualificació professional del capital humà del país. En aquest darrer sentit, i per primera vegada, sembla que hi ha un consens força general entre els representants polítics i els diferents agents econòmics i socials que la FP ha de jugar un paper fonamental en l’assentament de noves bases formatives sobre les quals projectar una diversificació econòmica de sectors econòmics basats en la qualificació de la nostra població. I en aquest aspecte la FP està cridada a jugar un rol estratègic sense precedents.
Mostrar más

13 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona : executive sumery. 2012 [versió en anglès]

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona : executive sumery. 2012 [versió en anglès]

Finally, vocational education training for occupancy shows two different dynamics: the continuous vocational training increases significantly, and training for unemployed experiences an outstanding decrease. At last, Initial Professional Qualification Programs (PQPI in Spanish, for undergraduate secondary students) show almost the same number of participants.

10 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

ment de quota dels centres de titularitat pública (el curs 2010-2011 se situava en el 45,65%), consolidant-se així una tendència ja observada en anteriors edicions de l’Anuari. Tal com ja s’ha esmentat s’explica en bona part per l’increment d’oferta de places en estudis d’FP. En segon lloc, segons el tipus d’estudi realitzat, hi ha una distribució lleugerament diferent pel que fa a la quota dels centres concertats i privats, en el sentit que el percentatge d’estudiants que representen aquests últims és lleugerament major entre els estudiants de CFGS (17,76%) que no pas entre els de CFGM (13,99%). Finalment, en tercer lloc, la distribució mostrada per la ciutat de Barcelona és significativament diferent que al conjunt de Catalunya, on prop de tres de cada quatre alumnes d’FP estava matriculat en centres públics (73,63%). Aquest fet és fruit, evidentment, de la pròpia oferta (la distribució terri- torial) de centres segons la seva titularitat, en el sentit ja apuntat anteriorment: el gran poder d’atracció que representa la ciutat de Barcelona respecte els territoris veïns fa que la implantació de centres de finançament parcial o completament privat hi sigui major que no pas a la resta de Catalunya, ja que de forma més probable podran “captar” alumnat no resident a la ciutat que si optessin per una localització més perifèrica.
Mostrar más

206 Lee mas

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2011

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2011

econòmiques del teixit productiu d’un territori, en aquest cas, de la ciutat de Bar- celona. Per tal d’obtenir una evolució el més recent possible s’han emprat dades d’afiliació a la Seguretat Social per als primers trimestres de 2010 i 2011. D’altra banda, cal indicar que per tal d’obtenir indicadors de rellevància només s’han tingut en compte les activitats que aglutinen més de l’1% de treballadors afiliats. Com a activitats econòmiques més dinàmiques a Barcelona destaquen les rela- cionades amb tasques administratives i d’oficines, ja que el seu volum de perso- nal afiliat s’ha vist incrementat en un 14% en un any. Altres activitats que destaquen comparativament pel seu dinamisme són les activitats professionals (tipus consul- toria), les activitats de serveis socials amb allotjament i les activitats relacionades amb l’ocupació. Aquesta darrera activitat fa referència al personal inserit a través d’empreses de treball temporal, amb la qual cosa es pot constatar un cert revifa- ment d’aquesta via d’accés al mercat laboral.
Mostrar más

190 Lee mas

Implicació dels agents que intervenen en la formació en centres de treball (FCT)

Implicació dels agents que intervenen en la formació en centres de treball (FCT)

Actualment el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (que deroga el RD 1538/2006) és el que regula la formació professional a tot l'estat. Aquest Reial decret 1147/2011 fa especial menció a la formació en centres de treball en l'article 25 (mòdul professional de formació en centres de treball). Del Reial decret 1147/2011 anomenat anteriorment se'n desenvolupa el Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears (que deroga el Decret 33/2001). Cal ressaltar que a l'article 31 (avaluació de l’aprenentatge dels mòduls dels cicles formatius) del Decret diu «en l’avaluació del mòdul Formació en centres de treball s’ha de tenir en compte la valoració que faci la persona o persones responsables designades pel centre de treball per al seguiment de la formació de l’alumne durant l’estada en el centre.»
Mostrar más

124 Lee mas

Normes de funcionament del Consell de Formació Professional i Ocupacional de l'Ajuntament de Barcelona [1997]

Normes de funcionament del Consell de Formació Professional i Ocupacional de l'Ajuntament de Barcelona [1997]

La Comissió Permanent, a proposta de la Secreta¬ ria Tècnica, podrà constituir grups de treball en funció dels diferents sectors productius que siguin objecte de formació, els quals dura[r]

5 Lee mas

Acció de l'Ajuntament de Barcelona en la gestió del Conservatori Municipal de Música de Barcelona

Acció de l'Ajuntament de Barcelona en la gestió del Conservatori Municipal de Música de Barcelona

Els serveis que ofereix són d’informació bibliogràfica i préstec (aquest darrer restringit a alumnat i ex- alumnat, professorat i ex-professorat i a docents de les Escoles Municipals de Música de Barcelona). El seu potencial és encara molt alt tant en l’increment d’aquest fons com a la incorporació de les noves tecnologies per a facilitar el seu ús.

23 Lee mas

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

Avaluació de l'impacte de la formació professional agrària al camp de Tarrgona

Des de l’any 1991 estic vinculat professionalment al camp de l’ensenyament secundari, on he estat professor de batxillerat, formació professional i ensenyament secundari obligatori. Des de l’any 1993 he tingut responsabilitats, bàsicament com a coordinador pedagògic, en la direcció d’instituts d’ensenyament secundari. Des de l’any 1994 he participat en la formació permanent del professorat no universitari, així com en l’assessorament de centres educatius del Baix Camp, del Priorat, de la Conca de Barberà, del Tarragonès i de la Zona d’Escolarització Rural (ZER) de la Terra Alta, accions centrades en l'elaboració de projectes curriculars, l’avaluació i l’atenció a la diversitat. En aquesta mateixa línia he coordinat diferents grups de treball i seminaris, elaborant materials didàctics i reflexionant sobre la pràctica docent. Tot això m’ha portat a tenir un coneixement exhaustiu del sistema educatiu actual en l'etapa 12-16 (ensenyament obligatori) i 16-18 (ensenyament postobligatori), així com de la realitat que envolta al professorat i l’alumnat.
Mostrar más

670 Lee mas

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona com a instrument d’administració educativa a la ciutat, és el responsable de la planificació de la FP pública a Barcelona, amb una oferta pública, concertada i privada que arriba als 30.000 alumnes, de la qual a més gestiona la xarxa pública que actualment es composa de 24 centres públics i més de 15.000 alumnes. El Pla a favor de l’èxit escolar del Consorci contempla com una de les seves línies prioritàries la implantació de la FP Dual als centres de la ciutat i treballa per fer possible un canvi de cultura i un canvi organitzatiu, a través de la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, la Fundació BCN Formació professional i les empreses, i de la flexibilització en la seva gestió.
Mostrar más

8 Lee mas

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2014 text no oficial]

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2014 text no oficial]

2.- El President honorífic té la representació institucional de la Fundació. El President executiu tindra les funcions següents: exercira la direcció gestionara els recurs[r]

17 Lee mas

Bones pràctiques a la negociació col·lectiva

Bones pràctiques a la negociació col·lectiva

El tercer pas dins de la prevenció, i com a recomanació als empresaris, és la responsabilitat. Tots els treballadors tenen la responsabilitat d'aju- dar a garantir un entorn laboral on es respecti la dignitat de les perso- nes treballadores, al mateix temps es recomana als directors que expli- quin la política de l'establiment al personal al seu càrrec i que prenguin mesures per fomentar de manera positiva l'aplicació d'aquesta política. El quart pas d'aquesta fase de prevenció és la formació. Un important mitjà per garantir que no es produeixi l'assetjament sexual i que, si es produeix, sigui resolt eficaçment és la formació dels directors i supervi- sors, que tindrà per objecte identificar els factors que contribueixin a crear un entorn laboral exempt de qualsevol tipus d'assetjament sexual. La segona recomanació als empresaris fa referència al procediment. L'elaboració de procediments clars i precisos per tractar l'assetjament sexual, un cop s'ha produït, és important. S'hi inclou, al costat dels ano- menats procediments informals, l'assessorament i l'assistència. Així, es recomana als empresaris que nomenin una persona encarregada de proporcionar assistència als treballadors que han sigut objecte d'asset- jament sexual. Sovint fa aquesta funció un treballador o treballadora del s i n d i c a t .
Mostrar más

261 Lee mas

Pressupost anual 2017 de la Fundació BCN Formació Professional

Pressupost anual 2017 de la Fundació BCN Formació Professional

El pressupost de la Fundació BCN Formació Professional que es presenta a l’aprovació d’aquest Patronat per a l’exercici 2017 és de 2,243.212€. Aquest pressupost representa un increment del 25.71% respecte a l’aprovat pel Patronat per a l’actual exercici 2016, increment causat principalment per les aportacions a projectes diversos, concretament un projecte europeu aprovat a darrera hora.

6 Lee mas

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2006 text no oficial]

Estatuts de la Fundació BCN Formació Professional [2006 text no oficial]

2.-L’Ajuntament de Barcelona designarà com a destinatària del patrimoni de la Fundació, a una entitat pública o una altra entitat sense finalitat de lucre amb una missió similar als de la Fundació, es a dir, estretament vinculada al món de la formació professional. L’entitat destinatària ha de ser beneficiària del mecenatge d’acord amb la Llei 49/2002.

11 Lee mas

Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà

Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà

Respecte a les mesures d’atenció a la diversitat, cal destacar que el professor haurà d’estar en contacte amb el departament d’orientació per conèixer si existeixen alumnes amb necessitats educatives especials al seu grup-classe i poder realitzar les adaptacions curriculars no significatives que consideri necessàries, ja que a la Formació Professional no es poden realitzar adaptacions curriculars significatives. Per exemple, en el cas que un dels alumnes del seu grup-classe sofreixi dislèxia, a més d’aplicar el Protocol d’Actuació del CAIB, el docent podria augmentar els continguts audiovisuals disponibles a través de les TIC per facilitar que l’alumen pugui desenvolupar les competències necessàries del mòdul.
Mostrar más

109 Lee mas

Memòria 2009

Memòria 2009

Com es va evidenciar, les jornades varen ser dissenyades amb un enfocament clarament acadèmic i científic; en tot moment es va pretendre, específicament, proporcionar un suport empíric a les reflexions. Per això, tant la taula rodona més centrada en la interrelació entre empreses i sistema de formació professional, com el panel, enfocat a les polítiques públiques, estaven emmarcats per dos estudis amb fort suport empíric, dos estudis de l'OCDE en l'àrea de la formació professional. Precisament l'objectiu de la Fundació BCN Formació Professional en organitzar aquestes jornades va ser aconseguir una base empírica que contribuís a introduir polítiques públiques i a construir-les progressivament sobre la base de l'evidència. Aquestes jornades es van portar a terme en un moment crític econòmicament i socialment, que porta si més no a un parell de consideracions. En primer lloc, es tracta d'una situació que ens pot permetre una certa oportunitat de reforçar el capital humà al nostre país a través de la formació. En segon lloc, en aquest moment de crisi important, la participació conjunta de tots els agents implicats en els processos de formació professional i la necessitat de complicitat entre administracions, institucions, centres educatius i empreses privades, per articular les possibles reformes. Aquestes jornades no finalitzen en si mateixes, sinó que preparen el terreny perquè en el futur es puguin desenvolupar possibles processos d'interrelació entre empreses i sistemes de formació professional. També estaven orientades a establir nous espais de col·laboració per a la formulació de polítiques públiques en el terreny de la formació.
Mostrar más

56 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects