PDF superior Gènere i drogues: proposta formativa per a professionals de l’àmbit

Gènere i drogues: proposta formativa per a professionals de l’àmbit

Gènere i drogues: proposta formativa per a professionals de l’àmbit

A nivell estatal es realitza cada any gràcies a l’Observatori Espanyol de la droga i les toxicomanies un informe a partir del qual ens permet tenir una imatge clara de quina és la situació. Cert és que gran part de l’informe te com a població diana joves que es troben cursant secundària. Però en el seu primer apartat ens mostra una enquesta sobre alcohol i drogues en Espanya per edats amb un seguiment que es va realitzant de manera biennal des de 1995. Aquest any la mostra ha estat de 22541 persones i l’objectiu d’aquest any ha estat aconseguir informació que permeti dissenyar i avaluar polítiques dirigides a preveure el consum i els problemes de drogues. És important destacar que, l’any 2016 arribà al seu fi la vigència de la Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016, el que suposa que la informació que aporta l’informe del darrer any ha de donar lloc a la elaboració d’una nova estratègia (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, 2016).
Mostrar más

48 Lee mas

Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere  Les víctimes invisibles

Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere Les víctimes invisibles

En aquest sentit, tot i que no existeix encara un consens en aquest àmbit, l’elaboració d’investigacions com les aquí analitzades suposen una primera passa per considerar la protecció integral dels infants en les situacions d’exposició a violència de gènere. No obstant, tal i com manifesten Orjuela i Horno (2008), per a que això sigui possible calen respostes institucionals eficaces per atendre al nen/a. Això suposa la necessitat de dissenyar i implementar intervencions de qualitat, partint de la base d’una adequada formació i capacitació dels/les professionals dels diversos àmbits d’intervenció, creant equips multidisciplinars que avaluïn i atenguin les necessitats dels infants de forma independent a l’atenció que reben les seves mares. A més, seria interessant capacitar també als/les professionals de sanitat i educació, com a observadors privilegiats per a la detecció d’aquestes situacions i de les seves conseqüències en els infants (Rosser, Surià & Villegas, 2014).
Mostrar más

71 Lee mas

Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport  Proposta pilot: anàlisi de la participació i actuacions

Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport Proposta pilot: anàlisi de la participació i actuacions

En concret, a la dona li van assignar una sèrie de valors que la predisposaven a exercir les seves obligacions dins l’àmbit provat, deixant l’esfera pública entre els homes, que ocupaven la majoria dels alts càrrec de l’administració, Església i Exèrcit. Aquest determinisme al que les van obligar, va estar marcat per uns estereotips que van determinar quin era el comportament apropiat que hauria d’exercir: submissió a l’home, inferioritat intel·lectual, impressionabilitat i fragilitat (Pastor i Homs, 1984). A més, Mosquera i Puig (2002) citats a García, Puig i Lagardera (2009) indiquen com l’esport modern, als seus orígens no era un món de dones i, a més, els homes no toleraven la seva presència. La posició de rebuig respecte la incorporació de la dona a l’esport se basava amb el discurs patriarcal que dictava lo que les dones podien o no fer en aquest i altres àmbits.
Mostrar más

61 Lee mas

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere : mesures per a la Igualtat LGTBI

Pel que fa a les persones trans i intersex/amb DDS, ens trobem amb el repte d’oferir acompanyaments mèdics des d’una perspectiva no patologitzant, que promoguin el consentiment informat, que reconeguin la diversitat de cossos i identitats com a part de la diversitat humana i que respectin la pluralitat de trajectòries possibles. En relació amb les persones trans, es proposa entendre l’experiència trans més enllà del paradigma biomèdic i, per tant, desplegar un model d’atenció integral que diferenciï el seguiment mèdic (centrat fonamentalment en les modificacions corporals) de l’acompanyament al procés de transició enfocat des d’una perspectiva social i comunitària (Garaizabal, 2016). En relació amb les persones intersex/amb DDS, l’Ajuntament inicia una trajectòria partint gairebé de zero en aquest àmbit. Com s’assenyala a la introducció del Pla, la nomenclatura que fem servir per a abordar aquesta realitat (intersex/amb DDS) és objecte de debat entre el col·lectiu de persones que encarnen aquestes corporalitats. És per això que cal avançar amb prudència i en sintonia amb les entitats amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i de promoure la informació de qualitat sobre les qüestions relatives a la diversitat en el desenvolupament sexual. El que es proposa principalment és treballar en relació amb la visibilitat d’aquestes realitats, la generació de recursos per a les persones intersexuals/amb DDS i les seves famílies, i la dotació d’eines als professionals (Gregori, 2016).
Mostrar más

77 Lee mas

Violència de gènere en l’embaràs  Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

Violència de gènere en l’embaràs Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

Valoració de la situació de violència. Una vegada feta la valoració biopsicosocial, i ja tenint indicadors de que la dona pateix certa violència, cal aprofundir en el maltractament per tal de conèixer els aspectes més importants de la situació de violència de cara a la futura planificació de la intervenció. Així, els aspectes més importants a valorar en aquesta segona part són: a) el tipus de violència, des de quan la pateix, freqüència i intensitat de la violència; b) comportaments de la persona agressora a nivell familiar i social, si hi ha hagut agressions a altres persones o familiars; c) mecanismes d’afrontament desenvolupats per la dona; i d) fase del procés de motivació per al canvi en la que es troba. Valoració de la seguretat i avaluació del risc. Aquesta valoració es centra en els aspectes més específics. Una vegada ja tenim la certesa de que la dona és víctima de violència de gènere i ja en coneixem els detalls, és imprescindible aprofundir una mica més en aquests detalls amb la intenció d’avaluar la gravetat de la violència per tal de determinar el risc que corre la dona i poder actuar en funció d’aquest risc. Per tant, en aquesta última part de la valoració, s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
Mostrar más

92 Lee mas

El fenomen de la infermeria penitenciària. Una proposta formativa

El fenomen de la infermeria penitenciària. Una proposta formativa

En el medi penitenciari, les situacions límit que els interns/es adopten requereixen d’una intervenció sanitària urgent, planificada i resolutiva. Es requereix una comunicació activa entre els professionals de l’equip de vigilància i l’equip sanitari, doncs segons la reglamentació es dóna una obligació legal genèrica l’Administració Penitenciària: l’obligació de vetllar per la vida, la integritat i la salut dels interns (Art. 3.4 Ley Orgánica 1/1979, 26 septiembre, General Penitenciaria i 4.2 del R.D. 190/1996, 9 febrero, Reglamento Penitenciario). Segons STS 3ª, 13.3.1989, EDE 1989/2843: "Este deber se cumple a través de una serie de medidas de vigilancia y seguridad tendentes entre otras cosas a proteger a los recluidos de agresiones de toda índole por parte de otros compañeros e incluso de sí mismos (caso de autolesiones, suicidios)". A més, mitjançant l’assistència sanitària integral, [...] “tendrá carácter integral y estará orientada tanto a la prevención como a la curación y la rehabilitación." (RP Art. 207), acordant la garantia d’ "A todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población." (RP, Art. 208).
Mostrar más

460 Lee mas

Reivindiquem la dansa i l'expressió corporal: una proposta per a l'educació infantil

Reivindiquem la dansa i l'expressió corporal: una proposta per a l'educació infantil

25 nota la diferència en quant al nivell maduratiu dels diferents alumnes i la comprensió que tenen aquests. Pel que fa la procedència de les famílies, la majoria provenen de països llatinoamericans, tot i que també hi ha una gran quantitat de famílies espanyoles a l'aula de les estrelles de mar. Aquest fet fa que a la classe hi hagi una gran diversitat d'alumnes, però em sorprèn la manera que tenen de respectar-se els uns als altres i el sentiment d'estima que té el grup en general. Per això consider que és convenient, tal i com he explicat al marc teòric, que una de les sessions faci referència a la diversitat cultural, emprant músiques de diferents països. Cada un d’ells és diferent a l’hora d’aprendre, tenen diferents interessos i inquietuds, i com a conseqüència mostren diferents estils d’aprenentatge. Moltes maneres diferents d’interpretar el món que ens envolta, diferents colors de pell,cultures, tradicions, valors... i això és un reflex del que es trobaran els alumnes en un futur en el seu dia a dia, ja que la societat està constantment exposada a una diversitat absoluta. Tal i com esmenta Carbonell (2000:53): “A la societat i a les aules, s’hauria de viure la diversitat com el que és: un element bàsic de la relació humana, un element que ens enriqueix a tots. Des dels centres educatius s’ha de promoure un bon aprenentatge convivencial perquè en l’àmbit social aquests alumnes, futurs adults, es comportin correctament i aprofitin les grans possibilitats de la diversitat dels éssers humans.”
Mostrar más

57 Lee mas

Inclusió i acolliment  Proposta de benvinguda per alumnes i famílies

Inclusió i acolliment Proposta de benvinguda per alumnes i famílies

El centre educatiu ha de posar en marxa estratègies que ajudin a la superació d'una part enfocada al vessant acadèmica però també, s'ha de tenir en compte la part cultural. Per això és molt recomanable idear iniciatives adreçades a la població nouvinguda, per tal de facilitar la seva adaptació al context que els rep, i es promogui la creació o establiment d’associacions i activitats pròpies. D’altra banda, cal trobar mecanismes que afavoreixin el coneixement, la informació, la formació i la sensibilització de la població autòctona vers el fet migratori (Gomà i Sánchez, 2005, p.16).
Mostrar más

44 Lee mas

Promoció i reforç de l'economia social i solidària 2019 : bases

Promoció i reforç de l'economia social i solidària 2019 : bases

10.1. Un cop presentades la sol·licitud i la documentació necessàries, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte al/la sol·licitant i al projecte presentat. Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s'ha aportat el formulari de projecte específic per al qual es demana subvenció serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el sentit de completar Projectes no desenvolupats. Si en aquest mateix moment no s'ha aportat algun dels documents exigits i no es troben en poder de l'Ajuntament de Barcelona, es podran presentar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; un cop exhaurit aquest termini, s'atorgarà un període màxim i improrrogable de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida. Aquesta documentació s'haurà de presentar pel mitjà i la forma que s'indiqui a la convocatòria. Finalitzat aquest període no s'admetrà cap document i la sol·licitud serà directament exclosa, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 indicat.
Mostrar más

16 Lee mas

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats

Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats

Q Article 17: No-discriminació en les relacions laborals «Es consideren nuls i sense efecte els preceptes regla- mentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pac- tes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari que continguin discriminacions directes o indirectes desfavo- rables per motius d’edat o discapacitat, o que continguin discriminacions favorables o adverses en l’ocupació, com també en matèria de retribucions, jornada i altres condici- ons de treball, per motius de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, adhesió o no a sindi- cats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres tre- balladors a l’empresa i llengua dins l’Estat espanyol.»
Mostrar más

65 Lee mas

Memòria d'activitats 2012

Memòria d'activitats 2012

Som conscients que estem patint una crisi global d’intensitat i durada desconegudes amb un horitzó amb poques expectatives positives. Per aquest motiu creiem que el treball és el principal element per a la cohesió social i que Barcelona té potencialitats per superar la crisi i tornar a ser el motor de l’activitat econòmica del nostre país.

5 Lee mas

Emma health platform

Emma health platform

Sempre m'ha cridat molt l'atenció l'àmbit sanitari, tot i no tenir-hi cap relació, però també he tingut molt clar que no m'hi podria dedicar. Amb aquest projecte volia aconseguir apropar-m'hi i conèixer des del punt de vista com a dissenyadora, i realment m'ha agradat molt veure que es pot ajudar i aprendre moltíssim sobre aquest sense haver de dedicar-s'hi. Tot i que posar-se en la pell del client m'ha estat més difícil del que em pensava, sigui el perfil del familiar, el professional o el pacient, les persones les quals he pogut entrevistar m’han ajudat a entendre el seu dia a dia i veure les si- tuacions amb més realitat com ens la podem imaginar de normal. I per això espero que el resultat estigui adaptat, coherentment i totalment justificat per a cada situació i decisió.
Mostrar más

64 Lee mas

English Rap: Una proposta interdisciplinària d'anglès i de música per a Primària

English Rap: Una proposta interdisciplinària d'anglès i de música per a Primària

Som a l’aula d’anglès. Els alumnes estan asseguts en pupitres, en forma d’ela. Tots els alumnes poden veure la pantalla on es projecten les imatges de la gravació dels instruments i la veu. La mestra tutora està dreta a davant i les mestres de música i anglès estan al darrera dels alumnes, també dretes. En Gil, està assegut prop d’una taula on té l’ordinador. Els alumnes estan en silenci, quiets, alguns amb cara expectant, d’altres amb el cap posat damunt dels braços recolzats a la taula, com si volguessin dormir. La mestra tutora presenta el projecte, la qual cosa li proporciona un caràcter institucional. Aquest fet demostra que les mestres no ho han decidit soles, sinó que hi ha un suport de l’escola i això dota el treball de seriositat i rigor. La presentació per part de la mestra tutora hi dóna aquest aire de solemnitat, a més la tutora comença dient que és un projecte que els ha ofert la Universitat de Vic. És el primer contacte que els alumnes tenen amb el projecte. A partir d’aquest moment ja coneixen en què consistirà el treball conjunt de les assignatures de música i anglès, la qual cosa comportarà disposar de les dues mestres de música i anglès a l’aula i també del temps i dels espais de les classes de música i anglès, és a dir, que els divendres a la tarda utilitzaran les dues hores per portar a terme el projecte. A partir d’aquest moment ja no es parla de l’hora de la classe de música, o de l’hora de la classe d’anglès, sinó que és un espai per a fer el projecte English and Music Rap Project, tal com el projecte ha passat a anomenar-se a l’Escola Santa Caterina.
Mostrar más

314 Lee mas

L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news

L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news

24 A més a més, els alumnes hauran d’elaborar un petit informe basat en les dades que obtindran en la simulació de l’impacte d’asteroides. Aquesta simulació permet canviar diferents dades sobre el meteorit (velocitat, angle d’impacte, tipus de material...) i els resultats de la simulació ofereixen dades de l’impacte (so enregistrat, el diàmetre del cràter, la profunditat del cràter, terratrèmols produïts...) Aquest informe servirà com evidència del treball realitzat durant aquesta fase i afavorirà l’aprenentatge de l’AM ajudant-los a destapar possibles fake news. Aquest treball es redactarà de la mateixa manera que l’informe de pràctiques de l’activitat anterior i per avaluar-se s’utilitzarà la mateixa rúbrica (Taula 1) exceptuant els apartats d’habilitat i seguretat.
Mostrar más

40 Lee mas

Informe d’impacte de gènere : projecte normatiu de Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifi

Informe d’impacte de gènere : projecte normatiu de Decret d’Alcaldia pel qual es garanteix el dret de les persones transsexuals i transgèneres i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb els quals s’identifiquen

8 incloure altres identitats no binàries, ja que suposa el reconeixement d’una diversitat més àmplia que la que proposa el projecte normatiu. És a dir, es proposa ampliar l’àmbit d’aplicació a aquelles persones que, com en el cas de les intersexuals, se surten de la norma binària quant a identitat de gènere, amb l’especificitat que en aquests casos el gènere autopercebut no encaixa en el binarisme tot i tenir unes característiques sexuals que podrien encaixar amb el sexe “mascle” o “femella” que preveu el sistema sexe-gènere. Ens referim, per exemple, a identitats no binàries com persones amb gènere fluid, agèneres, en trànsit, “genderqueer”, bigèneres, entre d’altres.
Mostrar más

8 Lee mas

Estudi i proposta d'esquemes d'avaluació per a dispositius ATM

Estudi i proposta d'esquemes d'avaluació per a dispositius ATM

Com a primera solució s'ha plantejat prendre com a referència els valors mitjans del contingut d'informació de les ràfegues i de la durada dels intervals entre ràfegues, i la velocitat d[r]

124 Lee mas

Circuit de resposta a les demandes d'intervenció de les comunitats educatives i el seu entorn de matèria de prevenció i seguretat : mesura de govern

Circuit de resposta a les demandes d'intervenció de les comunitats educatives i el seu entorn de matèria de prevenció i seguretat : mesura de govern

Hi ha diferents agents que poden fer la demanda d’intervenció perquè detecten una situació conflictiva, ja sigui a dins del propi centre, o bé en el seu entorn. Aquests agents poden ser de la comunitat educativa: direcció, docents, ampa, alumnat, famílies, i/o altres agents de la comunitat: tècnics/ques de diferents dependències (tècnic de prevenció del districte, professionals de serveis socials, etc.), entitats del barri, els veïns o ciutadans (presentant una instància a les Oficines d’Atenció al Ciutadà OAC i/o a les Comissaries dels cossos policials).
Mostrar más

12 Lee mas

Estudi de susceptibilitat per la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica d’una població fumadora. Lluita contra l’infradiagnòstic des de l’Atenció Primària

Estudi de susceptibilitat per la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica d’una població fumadora. Lluita contra l’infradiagnòstic des de l’Atenció Primària

La base del tractament simptomàtic són els broncodilatadors inhalats ( beta -2 agonistes o anticolinèrgics). Es recomana usar els beta 2 de curta durada només per la millora simptomàtica immediata. En la resta de casos és més recomanable utilitzar els de llarga durada. En cas de no millorar amb un broncodilatador, es poden administrar tots dos. Els corticoides s’ han d’ utilitzar en casos amb FEV-1 < a 50, o en persones que tot i tenir aquest valor més alt, presenten sobreinfeccions freqüents. Hi ha autors que parlen del Sd Overlap entre asma i MPOC i preconitzen que el que cal és estudiar individualment cada pacient i en cas de que tingui criteris de broncoreversibilitat ( espirometries que milloren amb el BCD, eosinòfils a l’ esput, òxid nítric en l’ aire exhalat.) tractar- los amb corticoides (136) .En casos més greus afegirem teofilines, rehabilitació i
Mostrar más

240 Lee mas

Informe d'impacte de gènere dels preus públics 2018 d'equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals

Informe d'impacte de gènere dels preus públics 2018 d'equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals

o Seria positiu incloure explícitament objectius vinculats a temàtiques de gènere . En la versió actual, els preus públics no fan referència a motivacions o objectius (no només de gènere, sinó de cap tipus) amb excepcions com els quatre centres cívics de Les Corts, que exposen que: “Els tallers familiars són una oferta de qualitat adreçada a la unitat familiar per a promoure la cohesió i la realització de l’activitat conjuntament.” En particular, i atesa la seva potencialitat per revertir un desigual accés a recursos, caldria fer més explícita la motivació de la igualtat de gènere per atorgar reduccions i bonificacions. Caldria visibilitzar-la en comptes d’apel·lar a expressions genèriques com exempcions a “associacions i entitats vinculades a projectes socials”, “entitats de caràcter marcadament social i cultural, sense afany de lucre”, “d’interès públic-social”, etc.
Mostrar más

43 Lee mas

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

Proporcionar als adolescents activitats alternatives als comportaments de risc, com pot ser la participació en un oci saludable pot produir efectes beneficiosos en el menor, potenciant els factors de protecció i fomentant el desenvolupament d’hàbits saludables. Per aquest motiu l’ASPB va iniciar al 2002 el programa “De marxa sense entrebancs “De marxa sense entrebancs “De marxa sense entrebancs”, que s’ha anat adaptant i “De marxa sense entrebancs adequant durant els darrers anys. Un dels més exitosos és el “De marxa fent esport De marxa fent esport De marxa fent esport De marxa fent esport”, , , , que és un programa per a joves de 16 i 17 anys que consta de 2 fases. La primera fase consisteix en una sortida escolar programada des de l’àrea d’Educació Física del centre educatiu per participar en una jornada de 4 hores d’esport no competitiu en una instal·lació esportiva municipal i la segona fase és una activitat esportiva continuada a raó de 2 sessions setmanals, amb la possibilitat de participar en 3 sortides de dissabte per a practicar esport urbà. La 1a. fase és gratuïta per als participants i un cop realitzada, es dóna la possibilitat de matricular-se gratuïtament a la instal·lació i d’abonar-se pagant una quota molt reduïda al mes fins a complir els 18 anys. En aquesta activitat han participat 2.770 joves a l’any 2012, principalment dels barris en els que hi ha instaurat un programa de Salut als Barris o amb indicadors de consum problemàtic elevat (Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, etc.) (Figura Figura Figura Figura 29
Mostrar más

110 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects