PDF superior Implantació d'OpenERP en una empresa

Implantació d'OpenERP en una empresa

Implantació d'OpenERP en una empresa

Per aquest motiu s’ha decidit de tractar la implantació, només a nivell teòric, ja que igualment es durà a la pràctica en la realitat. D’altra banda, el fet de crear un subproducte, que després es presenta al client final i que es modifica en funció de la seva aplicació pràctica, acosta molt el treball realitzat al que serà la implantació pràctica, amb el que crec que s’ha pogut realitzar una bona feina, donant-me una visió molt pròxima al procediment complert d’una implantació.

105 Lee mas

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

Pel que fa al cas representat en aquest document, és el primer cop que desenvolupo un treball d’aquestes característiques. Havia vist i havia conegut el funcionament d’una empresa d’aquesta activitat, però mai fins a aquest moment m’he vist invers dintre d’un projecte d’aquestes característiques. Com a experiència laboral, solament disposo l’adquirida dintre del departament tècnic. Degut a aquesta tasca, vaig poder conèixer, d’una manera superficial, el funcionament dels altres departaments involucrats o que envolten la fabricació de cablejat elèctrics per a l’automòbil.
Mostrar más

65 Lee mas

OpenERP y Android, D&T Network Solutions S A

OpenERP y Android, D&T Network Solutions S A

En este documento se expondrá el proyecto de la práctica de especialidad, el cual consiste en realizar una serie de manuales que permitan implementar de forma exitosa el OpenERP en una empresa y además del desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles en el sistema operativo Android, cuya funcionalidad es generar reportes del inventario, cuentas por cobrar y pagar, proveedores y clientes, obteniendo la información a partir de la base de datos creada por el OpenERP, mostrando así al usuario el comportamiento y estado de la empresa, para así facilitar la toma decisiones cuando sea necesario y mejorar el desempeño de la misma.
Mostrar más

112 Lee mas

Implantació d'un sistema SAP R/3 en una empresa química farmacèutica

Implantació d'un sistema SAP R/3 en una empresa química farmacèutica

Per tot el comentat anteriorment, el procés d'implantació requerirà d'un gran esforç de tota l’organització, destinant gran quantitat de recursos humans, materials i monetaris no només el temps que duri la implantació, sinó també després de la seva posada en productiu. També serà de vital importància conscienciar tant a la direcció com a la resta de l'organització de la importància de realitzar aquest canvi.

72 Lee mas

Implantació de programari lliure als equips informàtics d'una empresa

Implantació de programari lliure als equips informàtics d'una empresa

Si s'analitzen aquestes possibles ampliacions des del punt de vista del programari, un augment de les activitats portarà un augment en la quantitat d'informació a gestionar per l'administració de l'empresa. En cas de ser així l'empresa caldrà que pensi en la implantació d'un ERP, és a dir, un programari per a la Planificació de Recursos Empresarials. A la comunitat de programari lliure existeix molt programari d'aquest tipus, amb el qual serà molt possible trobar-ne un que s'adapti als requeriments de l'empresa.

62 Lee mas

Implantació d'a3ERP

Implantació d'a3ERP

Molt probablement en un futur hi hagi ERPs amb moltíssimes més innovacions i millores que el que actualment he seleccionat en arquitectura i versió de aplicatiu com de base de dades, amb això vull expressar que realitzar un TFG d'un ERP de manera "atemporal" és complicat, el que per mi és important és la correcta assimilació dels coneixements, de les àrees i processos d'un ERP, ja que aquests estan en contínua evolució i requereixen una parametrizació molt concreta per a cada empresa i sector.

86 Lee mas

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

Aquests treball de fi de carrera consistirà en la planificació i desenvolupament d’un projecte de implementació del sistema ERP SAP com a proposta en una empresa del mon real. Encara que en la descripció del projecte direm que es fa una instal·lació dels mòduls SD i MM, centrarem els nostres esforços en explicar de manera molt precisa i lo més detallada possible un procés de negoci com es el de distribució i vendes ja que considerem que es el més ample i interessant.

64 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Les dades amb les que treballa la empesa son molt sensibles, ja siguin a nivell de I+D, usuaris, comptabilitat, etc. requereixen d’un tracte curós de les dades sensibles i el model SaaS tot i que la fulla de serveis garanteix un alta disponibilitat en molts casos no disposen de servei de custodia de dades d’una manera especial com venia fent fins ara la empresa amb empreses com Iron Mountain (http://www.ironmountain.es/), de gestió de dades.

73 Lee mas

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Enginyeria Tècnica Informàtica (ETIG)-José Antonio Millán Sánchez Pàgina 56 nivells requerits per implantar-ho, podria perfectament fer una implantació pel seu compte en ser el programari OpenERP absolutament gratuït i lliure, sense sol·licitar ajuda a cap empresa, encara que és convenient contractar els serveis del proveïdor per oferir ajuda tècnica i funcional, sobretot per a la formació dels usuaris i migració de dades, la resta de configuracions com, configuracions prèvies, configuracions del mòduls instal·lats, posada en marxa i manteniment del servidor serà realitzades pel departament d’informàtica de la empresa.
Mostrar más

61 Lee mas

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Aquesta implantació requerirà un gran esforç de tota l’organització, s’hi hauran de destinar molts recursos personals, materials i monetaris no només durant tot el temps que duri la implantació sinó també un cop posat en producció, per realitzar millores i canvis. És a dir, no serà un projecte que té un inici i una data d’acabament, sinó que tindrà una continuïtat, unes necessitats de manteniment, i per tant, dins l’empresa hi haurà d’haver personal qualificat per dur a terme aquest manteniment i continua adaptació a les necessitats. Aquest costos de hardware, software, de consultora i del personal intern de l’empresa dedicat al projecte, es consideraran una inversió estratègica.
Mostrar más

63 Lee mas

Implantació de SugarCRM en un entorn de distribució

Implantació de SugarCRM en un entorn de distribució

Amb el present treball el que vull és començar a resoldre aquests problemes per un cas concret, una empresa de volum mitjà que fa servir una sèrie d’eines que actualment no són prou eficients tot i la seva validesa fa uns anys, fan que la informació circuli més lentament, no asseguren que arribi a tothom i poden fer repetir la feina més d’un cop entre d’altres. És un cas concret però a la vegada general de moltes empreses que no han sabut o no han pogut anar al mateix ritme que la tecnologia per poder aprofitar-la al màxim en benefici de la seva productivitat..
Mostrar más

48 Lee mas

Desenvolupament i implantació d'un pla director de seguretat basat en les normes ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 27002:2013

Desenvolupament i implantació d'un pla director de seguretat basat en les normes ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 27002:2013

 2 Controladors de Domini: Integrats en un mateix domini Active Directory sobre sistemes operatius Windows Server 2008 Standard. Encarregats de la validació dels treballadors en el domini corporatiu i del seu accés a la informació corporativa. També realitzen les tasques de servidors DNS i DHCP del domini.  Repositori de Dades: Servidor inclòs en el domini corporatiu que proporciona accés a tota la informació dels diferents departaments. L‟accés a aquesta informació es gestiona mitjançant els permisos dels usuaris de domini. Cada departament té accés a un directori comú on es troba la informació pròpia del departament. A banda, cada treballador té assignat un espai d‟emmagatzematge propi dins el servidor i per últim, existeix un directori Públic on tots els treballadors de l‟empresa poden accedir i on es comparteix informació no confidencial.
Mostrar más

93 Lee mas

Estudi sobre la implantació del teletreball a una empresa d'enginyeria civil

Estudi sobre la implantació del teletreball a una empresa d'enginyeria civil

La motivació principal per a realitzar el Treball Final de Grau en aquesta temàtica és ampliar els coneixements sobre teletreball i sobretot la millora que crec que s’obtindria tant per treballadors com per a la mateixa empresa si s’hi implanta. S’ha de tenir present que el tipus de feina que s’hi desenvolupa està basada en el capital humà i el saber fer de cada treballador i no en processos mecànics on la presència del treballador és imprescindible. Aquest tipus d’activitats permeten treballar des d’arreu si s’utilitzen les eines tecnològiques adequades, oferint al treballador entre d’altres una millor gestió del seu temps, reduir o suprimir els temps de transport fins al lloc de feina o canviar la mesura del rendiment del treball d’hores presencials a feina realment executada.
Mostrar más

44 Lee mas

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

Respecte l’escala i l’estandardització, les empreses més grans tenen més probabilitats d'usar S/4 HANA a causa de la seva capacitat per a escalar i estandarditzar els processos comercials. Microsoft Dynamics 365 i altres sistemes ERP líders també poden manejar el volum de transaccions requerides per organitzacions més grans, però aquestes organitzacions més grans generalment requereixen una funcionalitat més àmplia i robusta que sovint Dynamics 365 i altres sistemes no poden admetre bé. G+D te una clara priorització en vers a l’escalabilitat i l’estandardització a gran volum, ja que maneguen una gran quantitat de dades i d’incidències, les quals s’han d’escalar i tractar de la manera mes fluida possible.
Mostrar más

58 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa de reprografia

Implantació d'un ERP en una empresa de reprografia

implantació de l’ERP Eurowin 8.0 amb els mòduls de CRM, TPV i copiadores a l’empresa Repro. Per aconseguir-ho haurem de fer un anàlisi funcional de l’empresa i del futur ERP, dissenyar la implementació de l’ERP i realitzar una valoració econòmica del projecte.

21 Lee mas

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

El meu Treball de Fi de Carrera consisteix en explicar en què consisteix un projecte d’implantació d’un ERP així com també els principals aspectes i punts crítics a tenir en compte. Per poder aconseguir aquest objectiu he volgut simular un cas pràctic basant-me en una empresa fictícia amb una sèrie de carències en el seu sistema d’informació actual.

30 Lee mas

Implantació Linux a petita/mitjana empresa

Implantació Linux a petita/mitjana empresa

El TCO o cost total de propietat (Total cost of Ownership en anglès) és un mètode de càlcul dissenyat per ajudar a usuaris i gestor a mesurar els costos directes i indirectes de la compra d’equips i programari, així també com per mesurar el benefici dels mateixos. Realment si ens parem a fer el càlcul i fiquem a l’equació totes les variables necessàries per muntar i administrar una petita empresa, veurem que el cost de llicencies de programari acapara gran part del pressupost. Farem els càlculs sobre els 3 primers anys de vida del sistema informàtic a estudiar.
Mostrar más

43 Lee mas

Impacto de la tecnologia ERP en la empresa UniUmart

Impacto de la tecnologia ERP en la empresa UniUmart

En una empresa donde su giro es vender ropa, es muy importante llevar un control muy preciso del estado financiero y de la producción, ya que el llevar este control beneficiaria a la empresa en diferentes sentidos, como por ejemplo: saber cuánto vendiste por día, saber qué ganancias obtuviste, saber cuánto producto hay que comprar de materia prima al proveedor, saber los estados de cuenta de cada comprador, saber el proceso en el cual se encuentra el producto. Es por eso que el contar con un sistema empresarial que cubra estos requerimientos es de suma importancia, ya que se espera que la empresa se beneficie de varias formas: (a) tendría un control muy preciso de todos sus procesos, (b) beneficiaria al punto de venta en llevar un control muy exacto de lo que se vende diariamente, por
Mostrar más

59 Lee mas

Implantació d'un ERP en un hospital

Implantació d'un ERP en un hospital

Aplicar, a baix nivell, el sistema ERP per a poder fer una gestió eficient de la demanda, incorporant la gestió detallada dels diferents processos de compra i distribució de productes de[r]

23 Lee mas

OpenERP Fiscalfàcil

OpenERP Fiscalfàcil

A OpenERP, els rols d'usuari s'anomenen grups d'usuaris. Per defecte, el programa porta incorporats 28 grups d'usuaris llistats alfabèticament en anglès. Aquests grups determinen els drets d'accés als diferents recursos i estableixen quins privilegis d'accés tenen aquests usuaris a aquest recurs. Un usuari pot pertànyer a diversos grups. Aquest model d'alta especialització dels treballador està concebuda per empreses grans en les quals hi ha usuaris específics per tasques concretes. Això permet tenir un control estricte de qui i com accedeix als diversos apartats del programa.
Mostrar más

43 Lee mas

Show all 10000 documents...