PDF superior Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

També requerirà un gran esforç per a conscienciar a l’organització de les necessitats de realitzar aquest canvi de software. Aquesta implantació toparà amb focus de resistència, sobretot d’aquells membres de l’organització els quals dominen l’aplicació actual i no els agraden els canvis i que consideren que les aplicacions utilitzades fins ara ja cobreixen les necessitats presents i futures de l’empresa. Per això, aquest canvi ha d’anar liderat per la Direcció del Grup.

63 Lee mas

Implantació SAP ByD en una PIME de roba esportiva

Implantació SAP ByD en una PIME de roba esportiva

En general, la implantació d'un sistema ERP és un projecte que sol durar força temps. En el cas de SAP Business ByDesign se situa entre 3 i 10 setmanes de mitjana, com altres productes SaaS del mercat, depenent de la seva configuració de negoci i la quantitat de mòduls extra en l'ERP. Això permet començar a treballar en poc temps després de l'adquisició del sistema, encara que cal tenir en compte si es necessitarà proporcionar formació als empleats per a l'ús de l'ERP.

51 Lee mas

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Aquest TFC consisteix en la implantació de el ERP SAP R/3 a una empresa dedicada a la producció de diferents productes químics, i que a l’actualitat disposa d’un programari de gestió obsolet i independent en cada departament, i que a falta d’actualització han decidit millorar de forma global, realitzant una implantació des de zero.

52 Lee mas

Implantació de l'ERP SAP de gestió assistencial en el servei d'anatomia patològica d'un hospital

Implantació de l'ERP SAP de gestió assistencial en el servei d'anatomia patològica d'un hospital

Fa uns anys es va fer una forta inversió a tota la xarxa d’hospitals per tal d’unificar els sistemes d’informació. Concretament es va implantar l’ERP SAP, amb diferents solucions com ara SAP ISH- Med de gestió assistencial d’hospital, SAP ecofin per tal de centralitzar la comptabilitat i les finances de cada centre, així com SAP Business Objects que permet fer diferents explotacions de les dades que es gestionen i facilita la presa decisions. Concretament a l’hospital objectiu d’aquest projecte es va realitzar aquesta implantació a començaments de 2010 i la posada en funcionament va ser al mes de març del mateix any. És interessant remarcar que l’actual sistema d’informació d’anatomia patològica té una petita part integrada amb l’ERP SAP de gestió assistencial, que té relació amb l’enviament d’ordres clíniques de SAP al sistema d’anatomia patològica i el retorn d’informes clínics validats des del sistema d’anatomia patològica a SAP. La resta de funcionalitats (com ara l’explotació de dades o la gestió econòmica) no es van poder integrar en SAP des del sistema d’anatomia patològica.
Mostrar más

88 Lee mas

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

La problemàtica que hem detectat i el punt de partida del nostre TFC seria aconseguir l’objectiu d’abaratir les despeses ocasionades pels diferents programaris i unificar-los en un de sol, utilitzant les eines ERP, en el nostre cas l’eina SAP BUSINESS ONE. Utilitzant la mateixa eina es podria gestiona millor les diferents àrees que formen aquesta empresa. Amb la implantació d’una mateixa eina de gestió, els diferents departaments podrien gaudir de la mateixa informació evitant d’aquesta manera una manipulació errònia de la informació. Com a punts bàsics de millora que tindríem a l’utilitzar una eina ERP, podríem destacar:
Mostrar más

65 Lee mas

Implantació d'un sistema SAP R/3 en una empresa química farmacèutica

Implantació d'un sistema SAP R/3 en una empresa química farmacèutica

Per a tenir una visió clara dels beneficis que es pot esperar de la implementació de SAP R/3 com solució de gestió empresarial, primer cal conèixer el impacte dels problemes actuals en el resultats finals, així com els objectius perseguits amb la implementació de SAP R/3. Una vegada quantificats els beneficis de la implantació, es podrà obtenir una idea més clara del que serà la recuperació de l’inversió.

72 Lee mas

Implantació SAP ERP en el sector retail amb les BestPractices

Implantació SAP ERP en el sector retail amb les BestPractices

Així doncs, l'estalvi econòmic i de temps que ens aporta la utilització de les BestPractices està fortament lligat a la adequació de la empresa en aquests escenaris. Per altra banda, l'exemple de negoci que s'ha plantejat en l'entorn retail és un model força típic que contempla uns fluxes molt utilitzats en retail. Crec que moltes empreses s'ajusten en aquest perfil d'estandardització i moltes podrien adoptar SAP Retail com el seu ERP de gestió.

55 Lee mas

Implantació de SAP Business One a l'empresa Quines Tapes S L

Implantació de SAP Business One a l'empresa Quines Tapes S L

Etapes de la implementació • Presentar la planificació per la implementació • Implementar tots els processos empresarials i requisits tècnics • Validar la informació, provar els processo[r]

23 Lee mas

Implantació en SAP R/3 de la fusió per absorció impròpia en les societats 'A1' i 'A2'

Implantació en SAP R/3 de la fusió per absorció impròpia en les societats 'A1' i 'A2'

La resta de discrepàncies existents han estat revisades pels usuaris, que han actualitzat les comptes de major que han cregut oportunes. Aquesta resta de discrepàncies poden actualitzar-se directament des de la transacció FSS0 (Actualitzar/Modificar la compte de major) sense necessitat de que intervinguin els membres de l’equip del projecte. Alguns exemples de les característiques actualitzades han estat: posició pressupostària, indicador d’impostos, grup d’status-camp de la compte de major, etc. Els usuaris han donat prioritat a les característiques de les comptes de major de la societat destí ‘A1’.
Mostrar más

53 Lee mas

Implantació de SAP a l'empresa BluTronics Technologies, SA

Implantació de SAP a l'empresa BluTronics Technologies, SA

Encara que la quantitat d'aplicacions desenvolupades per SAP és enorme, sempre hi ha la possibilitat que al comprar R/3 es tingui alguna necessitat tan específica del negoci que no estigui contemplada en l'estàndard. També es pot donar el cas que la funcionalitat que ofereix l'estàndard no s'ajusti completament a les necessitats del client. Per resoldre aquestes situacions hi ha un entorn complet de desenvolupament de noves aplicacions integrades en R/3. Aquest entorn, que SAP anomena ABAP / 4 Development Workbench, es compon d'una sèrie d'eines integrades que permeten crear desenvolupaments nous en poc temps.
Mostrar más

82 Lee mas

Implantació de SAP : Determinació de la plataforma tecnològica

Implantació de SAP : Determinació de la plataforma tecnològica

Per tal de garantir l’èxit del projecte, respecte de les millors pràctiques per dur a terme la implementació del projecte, SAP disposa d’una metodologia, ASAP Accelerated SAP, de provada eficàcia, que ha anat evolucionant amb el temps. Actualment l’ultima versió es la 8, que incorpora les necessitats que s’han generat amb l’aparició de nous productes i per tant noves necessitats, així com les millores incorporades a un procediment que evoluciona amb l’experiència guanyada amb el temps.

61 Lee mas

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

La integració de SAP s’aconsegueix a través de la parametrització de cada un dels mòduls i l’alimentació d’una base de dades que ho agrupa tot. SAP està compost d’una sèrie de mòduls funcionals que responen de forma complerta als processos operatius de les companyies. No és necessari activar tots els mòduls per a poder treballar amb el producte sinó que només cal activar aquells mòduls que siguin necessaris per a la companyia.

30 Lee mas

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

El propi programari del SAC, Vinkel Distribuïdors, recuperarà el codi de identificació del document ZDEV generant un registre en la aplicació de devolució en curs. La devolució serà confirmada per el departament de logística planificant la recollida i l’estat definitiu de la mercaderia, es a dir, si aquesta està en bon o mal estat. Així mateix, el propi departament de logística realitzarà un moviment de mercaderia de devolució a estoc, o bé per a la lliure utilització o bé per a la seva destrucció. El gestor del departament del SAC, completarà el circuit de devolució introduint un document en SAP (carregament /abonament) i tancant la devolució en curs amb el codi del document creat. Si es un carregament per part del client el moviment que s’espera, quedarà reflectit en aquest estat fins que el carregament es rebi i tingui un codi SAP del mateix registre.
Mostrar más

64 Lee mas

Implantació oficina tècnica

Implantació oficina tècnica

• Alfresco One és la plataforma de gestió de continguts que maneja i sin- cronitza el contingut on-premise amb Alfresco en el núvol. D'aquesta manera es compten amb una gestió del contingut híbrida en adquirir aquesta versió. Aquesta solució de pagament es basa en la mateixa tec- nologia de codi obert que l'edició Community però amb més suport i fun- cionalitats disponibles. Al contrari que la versió anterior, Alfresco One ofereix multitud d'opcions d'integració amb programari propietari. Aplica- cions com Microsoft Office, Google Docs, SAP, SharePoint o Autocad poden connectar-se amb aquesta eina. Aquesta versió ofereix al seu torn en dues modalitats diferents: Departamental i Enterprise.
Mostrar más

82 Lee mas

Estudi de la plataforma Moodle : Implantació de metedologies de treball en grup

Estudi de la plataforma Moodle : Implantació de metedologies de treball en grup

En el ejemplo puede observarse varias diferencias respecto al constructor original. Estas diferencias hacen referencia a la lista de atributos de la clase. En el constructor de la clase original tenemos sólo tres atributos ($pidentifier, $pname, $plocation) y en la implementada seis ($name, $courseid, $description, $groupid, $generic) que además no se corresponden. Esto es debido a que en todas las clases persistentes implementadas el identificador ($id) es autogenerado; el resto de atributos de la clase se han añadido por correspondencia con los campos de la tabla persistente.
Mostrar más

72 Lee mas

Eina de col·laboració en grup

Eina de col·laboració en grup

La realització de tasques complexes sol requerir de varies persones que treballin en grup. Tanmateix, per a que aquest grup funcioni correctament, fa falta que es mantingui una comunicació ho més fluida possible. En el cas de que els integrants del grup treballin en llocs (o horaris) diferents fa que s’hagi de recórrer a diferents mecanismes per a facilitar aquesta comunicació, com correu electrònic, missatgeria instantània, sistemes de fitxers compartits... quant més complet sigui el sistema en el que es comuniquen els integrants del grups, menys problemes de coordinació hi haurà, i major serà la productivitat.
Mostrar más

52 Lee mas

Memòria 2016

Memòria 2016

Aquest grup recollia la tasca que va començar el grup de treball d’exclusió residencial, i també (per iniciativa acordada pel Plenari de l’Ajuntament) treballava per incorporar les al·legacions rebudes en la modificació del Reglament i les directrius que marca la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Les reflexions que es van fer en aquest grup de treball van servir per elaborar el text definitiu que, després d’un llarg procés de tramitació, es va aprovar com a nou Reglament de la Mesa d'Emergència d'Habitatge, el juliol del 2016. Un cop assolit l’objectiu que es va fixar, el grup es va dissoldre.
Mostrar más

69 Lee mas

El Estado como constructor de la identidad nacional

El Estado como constructor de la identidad nacional

A diferencia de los enfoques asist encialist as, la const rucción com unit aria busca que los suj et os que part icipan de est os espacios superen sus sent im ient os de depende[r]

19 Lee mas

Constructor paralelo de planificaciones

Constructor paralelo de planificaciones

En este contexto y para cada tipo de representación se muestra como se han implementado las tres funciones básicas que un Schedule Builder debe realizar: la Búsqueda local de [r]

3 Lee mas

SAP starter

SAP starter

Desde el punto de vista del producto, este proyecto constará de tres etapas bien diferenciadas. En un primer momento, y por única vez se realizará la parametrización y programación de lo que será estándar para todas las empresas. Esto se guardará en un servidor interno de la empresa consultora y será la base para todos los proyectos de este tipo. En una segunda etapa se realizarán todos los desarrollos a medida que pida el cliente. Esta fase se llevará a cabo por un líder de proyecto y un equipo de consultores. Estos consultores pueden ser senior, semi-senior o junior, según lo requiera la complejidad de los desarrollos. Adicionalmente debe estar previsto un equipo de programadores, en caso que se requiera un desarrollo adicional no contemplado por la estructura de SAP. Por último, la tercera etapa es a realización y configuración de los documentos, reportes e informes. Estos también serán estándar, pero para cada empresa se cambiará el logo y alguna característica específica requerida por el cliente.
Mostrar más

71 Lee mas

Show all 10000 documents...