PDF superior Implantació i emulació d'una VPN sobre VPLS

Implantació i emulació d'una VPN sobre VPLS

Implantació i emulació d'una VPN sobre VPLS

Pel que fa a la WAN, té una configuració una mica més complexa. S’han creat dos “ip sla” que fan un ping cada 8 segons a les IP de gestió de TRANS_BCN2 i TRANS_MAD. Després tenim el “track 1” i “track 2” configurats que controlen els “ip sla” quan estan caiguts (down) i esperen els 5 segons indicats quan el ping contesta o deixa de contestar per realitzar el canvi d’estat del track. La part més important de tota aquesta configuració és el “track 1 list”. Aquest “track list” fa una comparació lògica entre els tracks 2 i 3, i únicament fa el decrement de 30 indicat a la interfície quan els tracks 2 i 3 estan down. Amb aquesta comparació evitem que es faci el decrement únicament al no arribar a un sol track, ja que si només deixem un del tracks cap a TRANS_BCN2 o TRANS_MAD, únicament detectaríem les caigudes d’aquests routers i no les de TRANS_BCN1.
Mostrar más

79 Lee mas

VPLS una Opción de Transporte Ethernet

VPLS una Opción de Transporte Ethernet

• IEEE 802.1AH (PBB): 802.1ah define los protocolos del puente y una arquitectura para la interconexión de redes de puentes de proveedores (PBNs). 802.1ah permite a un proveedor soportar hasta 2 expo 24 (16 millones) instancias de servicio, superando las 2 expo 12 (4000) instancias de servicio que se pueden emplear en una PBN. En la frontera de una red de PBB (PBBN), la trama Ethernet es asociada a una instancia de servicio basada en la S-VLAN en el encabezado de la trama. El encapsulado de la cabecera MAC de una PBB de la trama del cliente incluye la cabecera MAC del cliente (C-MAC). La cabecera de un PBB está compuesta por la dirección MAC destino y fuente (B-MAC), un BackBone VLAN ID (B-VID) para separar el dominio de emisión en el BackBone, un identificador de instancias de servicio de 24 bits (I-SID) en una instancia de servicio marcada (I-Tag). Servicios de Líneas Virtuales Privadas (VPLS): VPLS es una tecnología de Red Privada Virtual de capa dos (L2 VPN) multipunto que habilita múltiples sitios para ser conectados sobre un dominio de emisión Ethernet emulado a través de una red IP/MPLS. VPLS desarrolla una extensión lógica de los servicios privados de cables virtuales (VPWS) basados en la RFC4447. Una VPWS Ethernet provee un servicios punto a punto (P2P) basados en Ethernet L2 VPN. Una VPLS puede ser definida como un grupo de instancias de conmutación virtual que están interconectados formando un simple dominio de puentes lógicos. Un VSI es similar a las funciones de puente definidas en 802.1q, donde una trama es conmutada basada en la dirección MAC destino y asociada a una L2 VPN(Chinea).
Mostrar más

95 Lee mas

Disseny i implantació d'una solució de telepresència

Disseny i implantació d'una solució de telepresència

En aquest paràmetre veiem com Polycom destaca sobre Cisco, afegint al entorn del sistema amb la taula semi-ovalada, un kit extra personalitzable en el que podem disposar les dos sales del client amb la mateix configuració, aconseguint una emulació elevada del efecte immersiu. El kit es composa de una marquesina per la paret davantera i una altre per la part posterior, personalitzable en color, un sistema de il·luminació a sostre i il·luminació indirecte per aconseguir el mateix to i intensitat de llum, així com les cadires del prestigiós fabricant Herman Miller. Inclús proporciona la cartel·laria per col·locar en la part posterior de la sala amb el nom del client i ubicació, creant un efecte molt atractiu a nivell estètic.
Mostrar más

78 Lee mas

Extensión de la funcionalidad de la aplicación VPLS para el controlador ONOS

Extensión de la funcionalidad de la aplicación VPLS para el controlador ONOS

Existen multitud de controladores, SDN como NOX, POX o Beacon. El controlador utilizado ha sido ONOS ya que tiene una aplicación VPLS desarrollada. Esta aplicación permite la comunicación Ethernet multipunto a multipunto sobre redes IP/MPLS en un área geográficamente dispersa, como puede ser una empresa con sedes por todo el mundo. No obstante dichas prestaciones no se han evaluado en el presente proyecto, podrían realizarse en trabajos futuros. Se han identificado dos posibles mejoras que extienden la funcionalidad de la aplicación: proporcionar un mecanismo de QoS basado en meters y permitir tráfico multicast. A continuación, se han diseñado e implantado estas mejoras, teniendo en cuenta las características de ONOS y OvS. Finalmente, se han realizado pruebas funcionales de la implementación realizada, con resultados satisfactorios. No obstante, los resultados de las medidas hay que interpretarlos con precaución, dado que el entorno está virtualizado y por las limitaciones de utilizar OvS configurado en el userspace datapath.
Mostrar más

67 Lee mas

Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la dignitat i la discriminació en el treball

Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la dignitat i la discriminació en el treball

Partint de la diagnosi preliminar i la informació aportada pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals on s’identifiquin situacions de conflicte interper- sonal, la Comissió Tècnica valorarà el cas i les accions que s’hagin d’emprendre. Si es tracta d’un conflicte interpersonal entre dos treballadors/es, es portarà a terme una actuació conjunta dels diferents estaments implicats coordinada per la Direcció de Serveis Generals / cap de Recursos Humans / cap d’Administració i Personal de l’àmbit corresponent amb la col·laboració, si escau, del Departament de Prevenció de Riscos Laborals, per decidir la via més adient amb la resolució del conflicte interpersonal: es podrà considerar la mediació interna, l’externa, o l’aplicació del règim disciplinari.
Mostrar más

42 Lee mas

Implantació d'a3ERP

Implantació d'a3ERP

Actualment a la meva feina i per motius de càrrega de treball m'ha obligat a elaborar una certa metodologia i crear els meus propis procediments, manuals i FAQs. Exemple: Quan un client em pregunta ¿com es fa un tancament comptable? o ¿creació de seient d'obertura ?. Ja tinc el meu propi document que ja he elaborat prèviament (generic i de fàcil comprensió, pot ser més dens o no depèn) preparat per reenviar- ho, i en el suposat cas que a aquest client li quedi algun dubte mes realitzo connexió remota. Com avantatges i inconvenients de A3 ERP puc destacar els següents:
Mostrar más

86 Lee mas

El naixement d'una ciutat: Josep Roca i Bros, o el perfil de una ciutat: Figueres, una imatge urbana a mitjans del segle XIX: el naixement d'una ciutat abans de ser una ciutat

El naixement d'una ciutat: Josep Roca i Bros, o el perfil de una ciutat: Figueres, una imatge urbana a mitjans del segle XIX: el naixement d'una ciutat abans de ser una ciutat

Sobre les ordenances municipals de Figueres, estan dividides en tres parts. La primera, aquella que inclou el que s’anomena disposiciones generales que va de l’article 1 al 24, i que expressa la manera i en quines circumstàncies el propietari i director d’una obra ha de sol—licitar autorització de l’ajuntament i quina documentació cal que presenti. En la segon, és aquella que inclou el que s’anomenen disposiciones particulares para los edificios cuyos frentes hayan de retirar para ensanche y rectificación de las calles, i que va de l’article 25 al 29, la qual és molt important pel que fa al creixement i embelliment de Figueres, i de la que hem parlat abans; en aquest apartat es regulen criteris d’harmonia de façana, permeten aixecar més pisos fins i tot sempre i quan es guardi l’estètica i deixant espai suficient per poder eixamplar el carrer o plaça en relació al gruix de les parets. La tercera, és aquella que inclou el que s’anomena disposiciones de conveniencia pública en la parte relativa a obras i que van de l’article 30 al 33 i que fa referència a en quines condicions cal que estigui la via pública quan es construeixi o reformi un habitatge, disposant sistemes d’il—luminació per tal que el trànsit de persones quedi garantit.
Mostrar más

487 Lee mas

A C T I V I D A D ES

A C T I V I D A D ES

• La primera mitad de siglo se corresponde con el reinado de Car- los I (1517-1557), rey de España y emperador de Alemania. Este momento coincide con una época de aperturismo hacia Europa y hacia las nuevas ideas. Durante su mandato, el Humanismo español vive una época de esplendor. Junto a Antonio de Nebrija y Cisneros, que habían aparecido con anterioridad a la llegada al trono de Carlos, aparecieron pensadores importantes como Juan de Valdés, Alfonso de Valdés o Francisco Sánchez "El Brocense". En literatura se produce la recepción de la poesía amorosa italianizante de la mano de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. El espíritu reformista llega a la literatura, que se emplea también para mostrar las contradicciones sociales, la hipocresía de nobleza y clero o la pobreza de las clases humildes. En este sentido destaca el surgimiento del género picaresco (El Lazarillo de Tormes).
Mostrar más

7 Lee mas

A C T I V I D A D ES

A C T I V I D A D ES

Conviene señalar que, basándose en esta distinción, algunos gramá- ticos hablan de sujeto gramatical, que se identifica con los morfemas de persona y número del verbo tanto en los[r]

14 Lee mas

Representació cartogràfica, Eleccions Locals a la ciutat de Barcelona 2011: comparació 2007-2011

Representació cartogràfica, Eleccions Locals a la ciutat de Barcelona 2011: comparació 2007-2011

La representació cartogràfica de la implantació electoral de 2011 i la de les variacions entre les locals de 2007 i 2011, s'ha realitzat a partir dels resultats registrats a les locals[r]

52 Lee mas

Representació cartogràfica, Eleccions Generals a la ciutat de Barcelona 2011: comparació 2008-2011

Representació cartogràfica, Eleccions Generals a la ciutat de Barcelona 2011: comparació 2008-2011

La representació cartogràfica de la implantació electoral de 2011 i la de les variacions entre les generals de 2008 i 2011, s'ha realitzat a partir dels resultats registrats a les gene[r]

52 Lee mas

Aproximar la Justícia als ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona : mesura de govern

Aproximar la Justícia als ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona : mesura de govern

Les propostes de modificació de la demarcació i planta judicial , així com la implantació de la nova Ofic i na Judicial, obren un interessant espai de debat i reflexió sobre[r]

14 Lee mas

Anàlisi, implantació i configuració d'un portal de comerç electrònic

Anàlisi, implantació i configuració d'un portal de comerç electrònic

Per a visualitzar aquest procés, s’utilitzarà la implantació realitzada en el lloc web https://www.beyouperfumes.com, un portal de venda de productes de perfumeria. En aquest portal hi són implantats els elements presentats i serviran per a il·lustrar els conceptes d’implantació més importants. Finalment, aclarir que el projecte planteja ser un document pràctic que indiqui els aspectes més importants a configurar i a tenir en compte. Analitzar unes tecnologies existents i il·lustrar amb alternatives disponibles a d’altres de més costoses i que permeti obtenir una plataforma a un preu òptim, molt indicat per a startups o empreses de nova creació. Això no obstant, resta fora d’aquest document el pressupost que pugui suposar.
Mostrar más

61 Lee mas

Com ha de ser la persona emprenedora avui dia

Com ha de ser la persona emprenedora avui dia

Definir el nou perfil de la persona emprenedora és una tasca que preocupa als professionals dels recursos humans i de la creació d’empreses. Com en totes les polèmiques, hi ha gent partidària d’unes característiques pròpies que no tenen res a veure amb les de la societat industrial anterior.

9 Lee mas

NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA I+D+I

NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA I+D+I

El término Electrónica unimolecular se emplea hoy en día para describir aquellos dispositivos o máquinas, generalmente de características unimoleculares en los que la dinámica i/o la estática de los núcleos y electrones constituyentes de las moléculas juegan el papel que los componentes electrónicos de hoy en día tienen en la Microelectrónica. Este tipo de dispositivos uni-moleculares permitirán, cuando estén convenientemente integrados entre sí y con el mundo macroscópico, conseguir los dispositivos, las memorias y las puertas lógicas de la Electrónica del futuro. Como es obvio, este campo de investigación es eminentemente básico y forma parte de la Nanociencia y con el se prevén sentar las bases de la futura Nanoelectrónica llevando al límite más extremo de reducción de tamaño la integración física de los dispositivos y componentes electrónicos. Como ejemplos de estos dispositivos o máquinas unimoleculares podrían citarse los rectificadores, transistores, diodos, interruptores, hilos moleculares, memorias, puertas lógicas, sensores, rotores, lanzaderas, pinzas, motores, etc. Dentro del término Electrónica basada en moléculas se agrupan todos aquellos estudios encaminados a preparar y desarrollar dispositivos para Electrónica basados en moléculas o macromoléculas, cuya fabricación y/o funcionamiento están fundamentados en fenómenos nanoscópicos aunque el tamaño final de los dispositivos sea macroscópico. Como ejemplos de este tipo de dispositivos pueden citarse los transistores de efecto campo plásticos, las células fotovoltáicas orgánicas, los diodos emisores de luz orgánicos, y los sensores plásticos. Así pues, este epígrafe agrupa todo lo que se suele denominar como “electrónica plástica” que trata de la fabricación de dispositivos y circuitos integrados de muy bajo coste -generalmente de un solo uso- que por razones técnicas y económicas nos son accesibles mediante la tecnología clásica del silicio. Como es obvio, esta área de trabajo se enmarca dentro de la Nanotecnología, ya que son muchos los ejemplos de este tipo de dispositivos que se están comercializando hoy en día.
Mostrar más

32 Lee mas

I N D I C E

I N D I C E

• Sistema Centralizado: Zona destinada al porcionamiento de la alimentación y su presentación en bandejas, para ser enviadas directamente a los pacientes y cuando corresponda a la U[r]

172 Lee mas

I. D - Manual I Definicion.pdf

I. D - Manual I Definicion.pdf

– Métodos y prácticas de enseñan escolar inapropiados: insuficientes conocimientos acerca del alumno y sus circunstancias (por ejemplo, sobre la falta de motivación, o sobre la existenci[r]

187 Lee mas

A Y E D   Funciones   I

A Y E D Funciones I

Estos argumentos se denominan argumentos formales, parámetros ó parámetros formales, son los nombres de los elementos que se transfieren a la función desde la part[r]

28 Lee mas

El L.C.S.. por d i o de un

El L.C.S.. por d i o de un

de reaccionar con amoniaco, hierro. sustancias proteicas, sulfui.0 y algunas sustancias productoras de olores y sabores. Se incluyen dos modificaciones a ensayos para[r]

72 Lee mas

Definició, creació i implantació de CSIRT FGC a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Definició, creació i implantació de CSIRT FGC a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Poc tems després, cap al 1992, el model es va exportar a Europa de mans de SURFnet (proveïdor acadèmic holandes), que va posar en marxa el primer CSIRT d’Europa, el SURFnet-CERT. Al 1993, va arrencar el BSI-CERT alemany, fins a l’actualitat que hi ha mes de 100 registrats a la guia de “Inventari d’activitats de CERT a Europa” de ENISA. Amb el temps, els CERT van ampliar les seves capacitats oferint serveis de seguretat complert a banda de ser equips reactius únicament. Els serveis que van anar afegint incloïen, serveis proactius (alertes, avisos de seguretat, formació, etc.), serveis preventius (creació d’eines de seguretat, sistemes d’alerta, seguretat proactiva, etc.) i serveis de gestió de la seguretat. Aquest ampliació de serveis que ofereixen els converteix en prestadors de serveis de seguretat complerts que s’ocupen de tota la gestió d’incidents de seguretat en tot el seu espectre. Amb aquesta ampliació de serveis aquests equips es passen a anomenar CSIRT (Computer Security Incident Response Team) que defineix millor el seu camp d’actuació.
Mostrar más

46 Lee mas

Show all 10000 documents...