Top PDF Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (III) Cant en cursa : funcions i assignacions

Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (III) Cant en cursa : funcions i assignacions

Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (III) Cant en cursa : funcions i assignacions

Resum L’autor presenta un conjunt de factors didàctics sistemàtics per a la iniciació educativa a la resistència aeròbica centrant-se en mètodes aplicables a la realitat escolar des d’una perspectiva sostenible. La doctrina en què se sustenta va ser desenvolupada per l’autor com a resultat de la seva experiència amb un grup de nens i nenes que van participar en un programa escolar d’educació física cooperativa, un dels continguts mestres del qual era el desenvolupament de la resistència aeròbica. Els criteris d’aplicació didàctica estan considerats des de l’àmbit escolar, de primària o de secundària, si bé poden adaptar-se a altres àmbits, com l’entrenament a qualsevol edat, activitats de temps lliure, etc. L’autor conclou la seva exposició doctrinal i presenta repertoris de cants escolars aplicables a la seva proposta d’interrelació disciplinària entre educació física i educació musical per a la iniciació educativa a la resistència aeròbica des d’una perspectiva sostenible.
Show more

8 Read more

Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (I) La cursa econòmica

Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (I) La cursa econòmica

L’autor presenta un conjunt de factors didàctics sistemàtics per a la iniciació educativa a la resistència aeròbica centrant-se en mètodes aplicables a la realitat escolar des d’una perspectiva sostenible. La doctrina amb què se sustenta va ser desenvolupada per l’autor com a resultat de la seva experiència amb un grup de nens i nenes que van participar en un programa escolar d’educació física cooperativa, un dels continguts mestres del qual era el desenvolupament de la resistència aeròbica. Els criteris d’aplicació didàctica estan contemplats en l’àmbit escolar, de primària o de secundària, si bé poden adaptar-se a altres àmbits, com l’entrenament a qual- sevol edat, activitats de temps lliure, etc.
Show more

7 Read more

Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (II) Activitats associades: el cant en cursa

Iniciació educativa a la resistència aeròbica. (II) Activitats associades: el cant en cursa

sió de comprovar en els escolars fenòmens de desafecció empírica (freqüents detencions, canvis de ritme, queixes, “le sions” sobrevingudes, etc.). Ja que l’autor i professor estava convençut de la utilitat de l’activitat, va haver de desenvolupar el seu enginy didàctic per intentar millorar els nivells d’acceptació sense minva del seu benefici, i així van sorgir diverses tècniques metodològiques que es van aplicar en el desenvolupament de la resta del programa.

7 Read more

El picoplàncton marí, reserva d'organismes i funcions

El picoplàncton marí, reserva d'organismes i funcions

Figura 7. Proposta per a una aproximació multidisciplinària a l’estudi de la fisiologia i ecologia d’un grup nou de picoeucarionts marins coneguts a través de les seqüències del gen rRNA 18S, els MAST (Marine Stramenopiles, Massana et al. 2002). Primerament es faran més biblioteques genètiques per a conèixer en més detall la diversitat filogenètica i la biogeografia. Aquesta informació filogenètica serà utilitzada per a dissenyar sondes dels grups més importants per a ser aplicades en recomptes directes mitjançant la tècnica FISH (Fluorescent In Situ Hybridization). Les sondes de FISH s’aplicaran per a fer recomptes d’abundància en el mar i també per a veure el comportament de cada grup en diferents tractaments experimentals (per exemple si són depredadors i quines són les seves preses). S’ha d’intentar obtenir algun representant d’aquest grup en cultiu, per a fer-ne un descripció formal. Finalment es faran estudis genòmics (en cas d’obtenir cultius) o metagenòmics (de comunitats naturals) per a esbrinar les capacitats metabòliques d’aquests nous organismes.
Show more

6 Read more

1. Funcions polinòmiques, racionals i irracionals

1. Funcions polinòmiques, racionals i irracionals

Si polsem la fletxa dreta canviaràn els valors d’a en el rang què s’ha expressat. Igual ocòrre amb els valors de b al polsar la fletxa cap a dalt. Triem l’opció Manual en el Controlador gráfico, el que ens permt canviar cadascun dels dos coeficients per separat amb les fletxes esquerra/dreta i dalt/baix. En estes pantalles es manté fixe el valor d’a per a modificar el de b.

60 Read more

Estudi de la resistència i la susceptibilitat genètica a la leishmaniosi canina

Estudi de la resistència i la susceptibilitat genètica a la leishmaniosi canina

Data analyses for bi- and multiallelic polymorphisms were performed with SNPator (http://www.snpator.org/public/principal/index.php) and GENEPOP genetics software package, respectively [20]. The association study applied contingency tables assuming different genetic models: (i) general, (ii) recessive, (iii) codominant and (iv) dominant. Haplotypes from our population data were inferred with PHASE v 2.1 program [30, 31], and the 5 most frequent haplotypes were confirmed by trio-family based analysis in Boxer, Doberman Pinscher, German Shepherd, Rottweiler and Teckel breeds. Association analyses were performed in the extended case-control cohort (data not shown) and in a reduced, fully matched cohort (47 cases versus 47 controls in a 1:1 ratio), chosen at random from the available dogs, to confirm the significant associations. Statistical differences between case and control group were initially tested for significance by chi-square analysis or Fisher exact test with the Haldane correction. After producing a fully matched dataset, data were analysed by means of a matched case-control test making use of logistic regressions [16]. The risk factor in case versus control computing odds ratios (OR) with 95% confidence interval was evaluated. A p- value < 0.05 was regarded as statistically significant. Significance levels or patterns did not differ between analysis (Table A, supplemental data available online only at www.vetres.org), thus confirming the validity of the reported associations.
Show more

210 Read more

Funcions i gràfiques. Objectius. Abans de començar. 1.Funcions. pàg. 162 Concepte Taules i gràfiques Domini i recorregut

Funcions i gràfiques. Objectius. Abans de començar. 1.Funcions. pàg. 162 Concepte Taules i gràfiques Domini i recorregut

El primer en construir una funció va ser Galileu (1564- 1642). Des de dalt de la torre inclinada de Pisa va tirar dues boles, una de ferro i una altra de fusta i va comprovar que malgrat la diferència de pes, ambdues arribaven a terra alhora. Havia descobert la llei de caiguda dels cossos. Continuant el seu estudi i utilitzant un artefacte curiós, va comprovar que l’espai recorregut depèn del quadrat del temps, i així va escriure la primera funció de la història. La primera definició formal de funció és gràcies a Euler, que en el llibre Introductio in analysis infinitorum, publicat el 1748, diu:
Show more

20 Read more

TEMA 9.- Funcions logarítmiques i exponencials

TEMA 9.- Funcions logarítmiques i exponencials

Es un nombre irracional i s’utilitza como base de los logaritmes neperians. Aquest nombre fou introduït por Leonhard Euler (1707-1783), matemàtic suís y un dels mes importants de la història de las matemàtiques (junt amb Arquímedes, Newton, Gauss y d’altres)

10 Read more

REGLAMENT DE LA CURSA

REGLAMENT DE LA CURSA

L’organització situarà en determinats punts del recorregut i en els controls de pas, personal especialitzat encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions del personal en el cas que així es comuniqui. En cas d’abandonament cal comunicar-ho el més aviat possible al personal de l’organització. Es disposarà de personal mèdic i ambulàncies en punts estratègics del recorregut per intervenir en cas de necessitat. En cas que les condicions climatològiques ho aconsellin o per altres motius de força major, hi haurà un recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment al brífing previ a la sortida. Si el canvi al recorregut alternatiu es decidís una vegada efectuada la sortida, aquest es comunicarà als participants al punt de control oportú. Existeix també un pla de rescat i evacuació en cas de necessitat. Un equip escombra encarregat de tancar la carrera comprovarà el pas de tots els participants i donarà ajuda si s’escau.
Show more

7 Read more

TEMA 9.- Funcions logarítmiques i exponencials

TEMA 9.- Funcions logarítmiques i exponencials

En aquest tema anem a definir uns nous objectes matemàtics, uns operadors que anomenarem logaritmes. Els definirem, estudiarem les seues propietats i els utilitzarem per a resoldre un tipus d’equació que fins ara no sabíem resoldre. Vorem com s’utilitzen en diferents contextos y com les funcions exponencial i logarítmiques modelitzen situacions reals.

12 Read more

DOCUMENT DE DEFINICIÓ I FUNCIONS DELS EAP

DOCUMENT DE DEFINICIÓ I FUNCIONS DELS EAP

Amb la publicació del Decret dels Serveis Educatius de 1994, moment en el que es revisen les funcions dels equips, es passà a prioritzar la funció “d’identificació i avaluació de l’alumnat amb necessitats educatives especials”. És aquest un canvi d’orientació altament significatiu, tant a nivell conceptual del que s’entén ha d’ésser la pràctica psicopedagògica pública, com d’incidència en l’exercici professional dels equips. Al prioritzar i dotar de més rellevància a les funcions i actuacions adreçades específicament a l’alumnat amb discapacitats o amb més dificultats per l’aprenentatge, en detriment d’una intervenció més global i de suport al professorat per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, es situà a un segon pla la intervenció assessora sobre els sistemes dins de la institució, aquelles que poden ser més preventives de disfuncions i de fracàs del sistema per garantir millors i majors competències amb l’alumnat. Aquest enfocament de les funcions dels EAP ha portat, en aquests darrers deu anys, a un model d’intervenció en el que estan prevalent les actuacions de caràcter assistencial centrades en la identificació i avaluació de l’alumne/a, i especialitzat en les seves necessitats educatives específiques o especials; en la col·laboració en l’elaboració de les adaptacions curriculars individualitzades i ocupada en vèncer les dificultats que suposa la coordinació de les actuacions dels diferents serveis i professionals del territori que hi intervenen.
Show more

13 Read more

Resistència de Materials

Resistència de Materials

4 punts per l'assitència a les 4 pràctiques 6 punts per l'avaluació dels informes realitzats durant les pràctiques NTR: Nota del treball, obtinguda per la realització, presentació i defensa del treball. Reavaluació: La Nota de l'Examen de Reavaluació (NER) substitueix la Nota de l'Examen Final

6 Read more

Ideals finitament generats i decreixement de funcions analítiques i acotades

Ideals finitament generats i decreixement de funcions analítiques i acotades

Una altra noci´o sobre decreixement de funcions anal´ıtiques ´es el dels minorants es- sencials. Donada una classe de successions, un minorant essencial sobre aquesta classe ´es una funci´o que decreix cap a zero massa r`apid per a qu`e existeixi una funci´o anal´ıtica i acotada no nul.la que decreixi amb la mateixa velocitat en alguna successi´o de la classe. De forma m´es precisa, si S denota una classe de successions en el disc unitat, diem que una funci´o no creixent g de [0, 1) a (0, ∞ ), que tendeix a 0 quan x tendeix a 1, ´es un minorant essencial per la classe S si i nom´es si donada qualsevol successi´o separada { a k } ⊂ D de
Show more

109 Read more

Iniciació a les integrals 2

Iniciació a les integrals 2

INICIACIÓ A LES INTEGRALS C om ja hem dit, Arquimedes (segle III aC) va obtenir l’àrea de alguns recintes corbs (cercle, segment de paràbola, …). Ho va fer sumant «infinits» trossets d’àrees pràcticament nul·les, mitjançant un procediment que contenia la idea no precisada de pas al límit. De manera semblant,

23 Read more

La competició en la iniciació al bàsquet

La competició en la iniciació al bàsquet

Profesor del Departamento de Expresión Musical, Plástica, (orporal y sus Didádicas de la Universidad de Huelva.. Grupo de investigación "Ideas" de la Universidad de Sevilla.[r]

8 Read more

FUNCIONS 2.1 Límits i nº e (2n Mates)

FUNCIONS 2.1 Límits i nº e (2n Mates)

(Nota: pots veure la forma de la gràfica del logaritme a la pàg.1; si és necessari, fes una taula de valors amb tres o quatre parelles per a ajustar millor el dibuix). d) Representa a[r]

12 Read more

Els homes i els seus temps: hegemonia, negociació i resistència

Els homes i els seus temps: hegemonia, negociació i resistència

Les claus explicatives d’aquesta diferència i distribució desigual dels temps dedicats al treball domèstic-familiar i al treball remunerat entre els homes i les dones en els diferents països europeus es basen en dos aspectes: en la divisió sexual del treball i en les polítiques lligades als estats del benestar. Des de la perspectiva de gènere s’ha mostrat com l’estat del benestar s’ha construït sobre un pacte fundador basat en la divisió sexual del treball: men- tre que a l’home se li atribueix la responsabilitat de proveir béns i recursos materials a la família, a la dona se li assigna la cura de la llar i la força de tre- ball passada, present i futura. Això configura les bases del que s’anomena el model male breadwinner. Carol Pateman (1994) ens diu que el pacte social keynesià amaga, sota el contracte entre capital i treball, un segon contracte entre els homes i les dones, el qual té les seves arrels històriques en la industrialització i es consolida a partir de la Segona Guerra Mundial. Aquest model fonamenta la construcció del que és masculí mitjançant la seva presència i el seu poder en l’àmbit públic i en el treball remunerat. Des d’alguns estudis sobre l’estat del benestar actual es mostra de quina manera la neutralitat aparent de les polítiques públiques de l’estat del ben- estar afecta de forma desigual els homes i les dones. Malgrat que moltes de les polítiques actuals no són capaces de trencar les bases del model male breadwinner, els diferents sistemes de benestar han desenvolupat una sèrie de realitats contraposades. Els països nòrdics es postulen com els més igualitaris des del punt de vista de gènere, mentre que els països de l’arc mediterrani se situen en l’altre extrem, amb una persistència molt forta de la dependència de la família i del treball de les dones en la proporció del ben- estar; és a dir, en la dedicació al treball domèstic-familiar. Això és així, en bona part, perquè en els països del nord d’Europa hi ha hagut una aposta política més forta; unes polítiques que han tractat d’afavorir les dones amb mesures especialment visibles de cara a l’ocupació: polítiques actives dirigi- des específicament a la inserció de les dones en el mercat laboral; polítiques de quotes; i mesures de creació més recent, com ara les de conciliació, que sorgeixen i han estan pensades perquè les dones puguin ser mares i aten- dre les seves responsabilitats familiars sense haver de renunciar a un treball remunerat. Un altre tipus de polítiques són les que responen a l’objectiu d’in- corporar els homes en l’esfera privada o domèstica; no són molt nombro- ses, però n’hi ha una que ha tingut una incidència especial: es tracta dels permisos de paternitat, que poden ajudar a explicar aquesta diferència. 2
Show more

85 Read more

La competició en la iniciació al bàsquet

La competició en la iniciació al bàsquet

Cada proposta canviarà, en relació amb el reglament oficial, les situacions de joc, les mides del camp, l'altura del cèrcol, la pilota i algunes regles.. Per tant, la compe[r]

8 Read more

Mecanismes d'acció dels antifúngics i resistència en llevats

Mecanismes d'acció dels antifúngics i resistència en llevats

Ambdós tipus de sistemes de transport són importants mecanismes de resistència contra els azoles, ja que s’ha observat que la inhibició de l’expressió dels gens CDR (transportadors ABC) [r]

9 Read more

Iniciació a Internet i la web 2 0, juliol 2011

Iniciació a Internet i la web 2 0, juliol 2011

La formació es planteja en base al concepte de competència. Entenem per competència el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals, considerats en un sentit molt ampli, que es posen en joc en l’execució d’una determinada activitat laboral.

18 Read more

Show all 10000 documents...