PDF superior Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

3 ABAST Aquesta instrucció estableix criteris concrets per als equips informàtics següents: • Equips multifunció • Estacions de treball • Equips portàtils Aquesta instrucció s’aplica[r]

9 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació [2015]

En el cas que l’empresa a la qual s’encarregui la realització del servei sigui també responsable de la neteja posterior de l’espai i de la retirada dels residus generats durant el servei, l’òrgan de contractació inclourà els criteris ambientals de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el servei de neteja i recollida selectiva de residus d’edificis pertinents, d’entre els que descriu l’apartat “Contractació d’altres tipus de serveis que inclouen tasques de neteja o retirada de residus” de la instrucció. En especial, es prestarà atenció a la recollida selectiva dels residus generats en aquest tipus de servei (paper, envasos i matèria orgànica), per als quals l’empresa haurà de propor- cionar els recipients corresponents, de manera acordada amb la persona responsable del centre on es realitzi el servei.
Mostrar más

11 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

Aquesta instrucció també s’aplica als contractes de serveis, l’execució dels quals es fonamenta en l’ús intensiu d’electricitat (com la contractació de servidors per a l’em­ magatzematge de dades, etcètera), així com a les concessions d’explotació de serveis o instal·lacions, cessions d’ús o contractes de gestió d’equipaments quan el subministra­ ment elèctric sigui responsabilitat de l’empresa adjudicatària i sempre que l’aplicació sigui compatible i no perjudiqui la qualitat del servei objecte de contracte.

7 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

L’Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l’ús de fusta sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical per a l’any 2015 involucrant les administracions públiques en la creació de mercats més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a elaborar un Pla d’acció de fusta sostenible, que es basa en la visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adqui- sició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans i mobiliari urbà.
Mostrar más

12 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

• Garantir la vida útil del producte, la continuïtat de línia i l’existència de recanvis. Atesa la diversitat d’articles que poden ser objecte d’aquesta instrucció, d’acord amb l’apartat 3, Abast, els principis assenyalats s’hauran d’aplicar en cada cas, segons pertoqui. Com que l’objecte d’aquesta instrucció és el mobiliari pròpiament, els principis assen- yalats anteriorment seran prioritaris respecte als aspectes que s’indiquen a continuació, propis del servei de lliurament, que són igualment importants, ja que reforcen altres polítiques ambientals –de prevenció de residus– i són necessaris per coherència amb la resta d’instruccions de contractació sostenible:
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

• Fomentar l’ús de les noves tecnologies i l’estalvi de recursos en la difusió i comunica- ció de l’esdeveniment. I, en cas que sigui necessari, garantir la producció d’elements de comunicació amb qualitats ambiental i socialment positives: matèries primeres reciclades, de producció o origen sostenibles o ecodissenyades, que tinguin en compte aspectes com l’eliminació de productes o substàncies tòxiques, la durabilitat o la facili- tat per al reciclatge, entre d’altres.

11 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

Els plecs de contractació per a la redacció de projectes d’obres en l’espai públic de la ciutat hauran d’incloure obligatòriament requeriments de desplegament d’acord amb el model d’implantació d’infraestructures TIC en l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelo­ na, tal com estan definits en la Mesura de govern: Pla director de les TIC: Desplegament d’infraestructures smart en l’espai públic (PDTIC) i els seus annexos. De manera espe­ cífica, caldrà incorporar en els plecs els requeriments relatius als elements i dispositius finals relacionats amb la sostenibilitat com ara la contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, clima, composició de l’aigua, fluxos de mobilitat i altres dades ambientals que es considerin prioritàries en cada projecte específic.
Mostrar más

18 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Pla de prevenció de residus municipals de Barcelona (2012-2020) i el Pla metropolità de residus municipals, treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l’activitat als edificis municipals. Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben els productes i serveis de neteja d’edificis.
Mostrar más

10 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

• Bioetanol: és un alcohol d’origen vegetal que es produeix a partir de matèries riques en sucre o midó, generalment remolatxa, canya de sucre o cereals. S’utilitza en motors de gasolina ja des de fa temps com a additiu (ETBE) en substitució del plom. En mes­ cla de fins a un 5% es pot utilitzar en qualsevol vehicle, i fins a un 10%, en la major part de vehicles sense necessitat de fer modificacions, encara que, per normativa, en aquest cas cal que el carburant estigui etiquetat (e10). Els fabricants han desen­ volupat vehicles adaptats denominats FFV (Fuel Flexible Vehicles) que admeten una mescla de fins al 85% de bioetanol.
Mostrar más

16 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

Aquesta instrucció també ofereix criteris a seguir per a la gestió de la roba corporativa en desús, tant per al vestuari propi com per al que formi part d’un contracte de serveis. En cas d’altres contractes relacionats amb vestuari (com podria ser manteniment de ves- tuari o contractes de serveis que incloguin lliurament i reposició de roba de treball sense imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona o altres contractes) no s’estableixen criteris específics, però les prioritats i línies indicades en la instrucció han de servir d’orientació en la seva contractació.
Mostrar más

12 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri- guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. Pel que fa a la demanda interna, aquesta instrucció també s’aplica a tots els procedi- ments interns de comandes que els diferents serveis puguin realitzar a la Direcció d’Imat- ge i Serveis Editorials del mateix Ajuntament de Barcelona i a la funció d’aquesta com a òrgan de contractació centralitzada.
Mostrar más

14 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri- guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. Pel que fa a la demanda interna, aquesta instrucció també s’aplica a tots els proce- diments interns de comandes que fan els diferents serveis als òrgans de contractació centralitzada.
Mostrar más

8 Lee mas

Disseny i subministrament de l'equipament de xarxa d'un hospital

Disseny i subministrament de l'equipament de xarxa d'un hospital

El diagrama anterior detalla els rangs de d’adreçament IP de tractament especial dins la solució completa. Aquests son els actuals usuaris, que s’eliminaran quan finalitzi la implantació d’aquesta solució; també el rang de servidors que caldrà mantenir en ambdós emplaçaments durant tot el procés d’implantació i posterior migració de tots els servidors; i finalment, els dos rangs que es proposen per als usuaris invitats i/o no autenticats dins la xarxa. La resta de detalls d’assignació d’adreçament a cada segment de xarxa es realitza en el punt ‘3.4.1- Pla d’adreçament’.
Mostrar más

61 Lee mas

Aigua

Aigua

www.amb.cat/s/web/medi-ambient/aigua.html Web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, administració amb competències en la gestió de serveis públics hidràulics a l’àrea metropolitana de Barcelona. Es recull en quatre apartats tota la informació, dades i recursos per donar a conèixer el seu model de gestió i consum d’aigua basat en els principis de moderació, eficiència, estalvi i reutilització. A l’apartat ‘Planificació’ es troba informació de documents tècnics i estratègics com són el Pla d’abastament d’aigua a poblacions, el Pla de sanejament, el Pla director d’aigües pluvials i el Programa de reutilització d’aigua.
Mostrar más

10 Lee mas

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 070 (2007)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 070 (2007)

Tres presentacions que es van complementar perfectament i un debat breu però intens sobre construcció sostenible van fer de l’esmorzar d’Acció 21 del passat 19 d’octubre un acte gratificant per als participants. La convocatòria va tenir molt d’èxit i el nou espai triat per a l’activitat, la sala del restaurant biològic Unicornius, es va omplir del tot. La primera intervenció va anar a càrrec de Jordi Martí, del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, que va presentar l’estructura i continguts de la versió renovada de l'Agenda de la Construcció Sostenible, un lloc web amb més de vuit anys d’història que proporciona coneixements, eines, exemples i informació per sostenibilitzar la construcció. Hi podeu accedir a http://www.csostenible.net
Mostrar más

6 Lee mas

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 023 (2004)

Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 023 (2004)

il·lustrar amb exemples apareguts als mitjans de comunicació i amb experiències com la dels Indicadors Comuns Europeus, els de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, els indicadors locals de sostenibilitat a Barcelona, els indicadors de les Nacions Unides i els de l’Agència Europea del Medi Ambient. Seguidament, treballant en grups, es van analitzar les característiques de diversos indicadors utilitzats pels participants i es van debatre les seves qualitats i limitacions.

7 Lee mas

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 24 (2008)

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 24 (2008)

tres anònims. He passat per les mans il·lustres de tres regidors i una regidora i a un d’ells l’he sobreviscut. Repassant més noms a la meva pell veig que he estat testimoni de diverses converses entre dues persones i espero que us hàgiu entès millor. Algun dels viatges l’he fet ben carregat i tot i que recomanen de no utilitzar grapes per tancar-me, al final no hi ha hagut més remei, segurament corria el risc de perdre memòria. He ajudat a resoldre temes d’enllumenat, de cultura, de salut, de serveis socials, d’immigració i de medi ambient, realment he estat un tot terreny. Gràcies per tot plegat companyes i companys, m’he sentit útil i encara ho serè més quan em reciclin, així que potser ens veiem en la meva següent reencarnació.
Mostrar más

5 Lee mas

Arranjament i adequació de locals d'ús de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils situades a Barcelona 2019 : convocatòria i bases

Arranjament i adequació de locals d'ús de les entitats inscrites en el cens d'entitats juvenils situades a Barcelona 2019 : convocatòria i bases

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. 6.2.- De conformitat amb allò establert als articles 13 i 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, és obligatori presentar la sol·licitud i resta de documentació exigida a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

14 Lee mas

Agenda 21 de la cultura

Agenda 21 de la cultura

12. L’adequada valoració econòmica de la creació i la difusió dels béns culturals –de caràcter aficionat o professional, artesanal o industrial, individual o col·lectiu– es converteix, en el món contemporani, en un factor decisiu d’emancipació, de garantia de la diversitat i, per tant, en una conquesta del dret democràtic dels pobles a afirmar les seves identitats en les relacions entre les cultures. Els béns i els serveis culturals, tal com afirma la Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural (article 8), “per ser portadors d’identitat, de valors i de sentit, no han de ser considerats mercaderies o béns de consum com els altres”. Cal destacar la importància de la cultura com a factor de generació de riquesa i desenvolupament econòmic.
Mostrar más

12 Lee mas

Comportament dels implants actius cardíacs sotmesos als efectes d’aparells electrònics i electromagnètics utilitzats en l’àmbit de l’odontostomatologia clínica. Estudi in vitro

Comportament dels implants actius cardíacs sotmesos als efectes d’aparells electrònics i electromagnètics utilitzats en l’àmbit de l’odontostomatologia clínica. Estudi in vitro

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
Mostrar más

130 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects