PDF superior Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

L’abast d’aquesta instrucció és molt ampli i d’aplicació a actes de naturalesa molt diversa. En cas que l’òrgan de contractació o el responsable del contracte consideri no aplicables les prioritats assenyalades en l’apartat anterior, determinats requeriments o criteris ambientals, o bé consideri l’esdeveniment en si mateix com a no apropiat per a l’aplicació d’aquesta instrucció, ho haurà d’indicar i precisar en un informe que concreti, com a mínim: • Els requeriments i les característiques especials de l’esdeveniment que cal realitzar. • Una justificació raonada sobre la impossibilitat de compaginar els requeriments espe-
Mostrar más

11 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació [2015]

En el cas que l’empresa a la qual s’encarregui la realització del servei sigui també responsable de la neteja posterior de l’espai i de la retirada dels residus generats durant el servei, l’òrgan de contractació inclourà els criteris ambientals de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el servei de neteja i recollida selectiva de residus d’edificis pertinents, d’entre els que descriu l’apartat “Contractació d’altres tipus de serveis que inclouen tasques de neteja o retirada de residus” de la instrucció. En especial, es prestarà atenció a la recollida selectiva dels residus generats en aquest tipus de servei (paper, envasos i matèria orgànica), per als quals l’empresa haurà de propor- cionar els recipients corresponents, de manera acordada amb la persona responsable del centre on es realitzi el servei.
Mostrar más

11 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

el contracte, es requerirà a l’empresa que presenti la documentació corresponent en el termini establert. En cas que aquesta empresa no compleixi el requeriment en els termes establerts en el plec, s’entendrà que retira la seva oferta i es requerirà la documentació al licitador següent, d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Pel que fa als criteris d’adjudicació, l’òrgan de contractació haurà de determinar, en funció dels criteris que hagi seleccionat entre els proposats i de la resta de criteris, la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmu- la de valoració corresponent.
Mostrar más

12 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

L’òrgan de contractació considerarà la incorporació d’especificacions tècniques relatives a l’increment del verd i de la biodiversitat en projectes de redacció de projectes d’edificació, prioritàriament per a projectes d’equipaments o edificació d’ús administratiu. Possibles mesures per a l’increment del verd i de la biodiversitat són l’execució de cobertes verdes o de jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l’interior, tenint en compte les especifi­ cacions de la Mesura de govern per impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona. Així mateix es considerarà la incorporació en els plecs d’una referència al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els edificis.
Mostrar más

18 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri- guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. Pel que fa a la demanda interna, aquesta instrucció també s’aplica a tots els procedi- ments interns de comandes que els diferents serveis puguin realitzar a la Direcció d’Imat- ge i Serveis Editorials del mateix Ajuntament de Barcelona i a la funció d’aquesta com a òrgan de contractació centralitzada.
Mostrar más

14 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

3 ABAST Aquesta instrucció estableix criteris concrets per als equips informàtics següents: • Equips multifunció • Estacions de treball • Equips portàtils Aquesta instrucció s’aplica[r]

9 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Pla de prevenció de residus municipals de Barcelona (2012-2020) i el Pla metropolità de residus municipals, treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l’activitat als edificis municipals. Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben els productes i serveis de neteja d’edificis.
Mostrar más

10 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instruc- ció, com pot ser el cas de mobiliari de continuïtat amb característiques predefinides per adquisicions anteriors. En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

A continuació es detallen els criteris ambientals que cal incloure en els plecs per a l’ad- quisició de paper d’oficina DIN A4 d’us general per a la major part d’usos i documents. Els plecs hauran de garantir sempre que els licitadors aportin la documentació en què s’especifiquin els valors dels paràmetres assenyalats. A la taula següent s’indica quan els criteris poden ser incorporats com a especificació tècnica o com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest darrer cas l’òrgan de contractació haurà de determinar la puntua- ció que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Estàndard europeu que regula les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), d’hidrocarburs (HC), de monòxid de carboni (CO) i de partícules en l’homologació de vehicles. Des de la creació de la norma l’any 1991, la Comissió Europea ha anat establint valors límit d’emissions (Euro 1 fins a Euro 6) cada cop més estrictes que han entrat en vigor progressivament. Cada estàndard nou s’introdueix en dues fases: una primera fase per a l’homologació de vehicles nous i una segona per a matriculació i venda.

16 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

• L’Ajuntament de Barcelona es va adherir al novembre del 2013 a la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de des- trucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i ús de fusta sos- tenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical per a l’any 2015 involucrant a les administracions públiques en la creació de mercats més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a elaborar un Pla d’Acció de Fusta Sostenible, que es basa en la visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la deman- da de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajun- tament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adquisició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans i mobiliari urbà.
Mostrar más

12 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, el responsable del contracte supervisarà que es compleixin i s’exec utin les clàusules ambientals que estableixen els plecs. Mentre els responsables del programa Ajuntament + Sostenible no disposin d’un sistema automatitzat de seguiment de l’ambientalització de la contractació, el responsable del contracte remetrà, mitjançant l’adreça electrònica ajuntamentsostenible@bcn.cat, la informació següent:

7 Lee mas

Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable

Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable

Santiago (2014) defineix Flipped Classroom com “un model pedagògic que transfereix la feina de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i empra el temps de classe, juntament amb l’experiència del docent, per facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica dels coneixements dins l’aula.” López (2015) estableix que l’aprenentatge en el model tradicional s’inicia a l’aula amb la instrucció del docent i l’aprenentatge (passiu) de l’alumne, mentre que l’assimilació dels conceptes es desenvolupa a casa sense el suport del docent. Per altra banda, en el model Flipped Classroom el punt d’inici és a casa on, de forma autònoma, l’alumne adquireix els coneixements i a l’aula comparteix i consolida l’aprenentatge amb el suport del docent i els companys. (Gràfic 1). Prensky M. (2012) reflexiona que el model Flipped Classroom, en part no és més que la versió contemporània de fer que els alumnes llegeixin a casa la lliçó el dia anterior a la classe i l'endemà es comenta i es fan exercicis pràctics sobre aquests continguts. No obstant això, l'ús de noves tecnologies actualitza la metodologia.
Mostrar más

62 Lee mas

Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per visualitzar l'agenda d'activitats de la web www festamajor biz

Desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per visualitzar l'agenda d'activitats de la web www festamajor biz

La versió d’Android 2.3 té un problema greu que no he estat capaç de resoldre. El problema es detecta en les llistes de sel·lecció del formulari de cerca la segona vegada que es visualitza la pantalla. L’error és conegut i es deu a que el S.O. no detecta un canvi en el camps si es fan per canvis en el CSS, i diguem que no marca la zona com a polsable, i el control no té la seva funcionalitat. En un forum he trobat que per arreglar el problema s’ha de modificar el DOM del control. D’aquesta manera el S.O. s’assabenta del canvi i el fa sensible als tocs, però com que tenim l’angularJS implementat la solució no m’ha funcionat. Per tant, de moment el programa només s’activarà per sistemes Android 4.0 i superiors. Informació sobre l’error:
Mostrar más

88 Lee mas

Projecte d'intervenció integral Barri de la Bordeta Sants-Montjuïc, Barcelona

Projecte d'intervenció integral Barri de la Bordeta Sants-Montjuïc, Barcelona

El 1801 La Bordeta era un barri format tan sols per un únic carrer. Aquest carrer, que quan neix a la plaça d’Espanya porta el nom del barri i després el canvia dos cops pel de Gavà i Constitució, era l’antiga Via Augusta romana que unia Barcelona amb Tarragona per després creuar el Llobregat per Sant Boi. Al llarg del seu traçat van aparèixer nuclis habitats i hostals. Però quan al segle XVII l’Estat va construir el pont de Molins de Rei, la carretera de Sants va guanyar la partida a la de La Bordeta. Per aquest motiu va haver d’esperar la construcció del canal de la Infanta Carlota (1818) per prosperar agràriament, i la formació d’Hostafrancs per començar la seva transformació en barri industrial.
Mostrar más

68 Lee mas

Instrucció per a l'elaboració dels Pressupostos per a l'any 2017

Instrucció per a l'elaboració dels Pressupostos per a l'any 2017

es complimentaran seguint els mateixos criteris descrits a l'apartat anterior de "Instruccions per a l'emplenament dels paquets de decisió de "nova iniciativ[r]

32 Lee mas

FutbolStats, una aplicació per a iPhone

FutbolStats, una aplicació per a iPhone

S’ha seguit un mètode de treball com es recomanava des de la tutoria. En primer lloc es va preparar una introducció del projecte per a fixar la temàtica i aproximadament l’abast. Una vegada fixat l’abast, a la PAC1 es va entregar la planificació i l’anàlisi del projecte, el qual venia reflectit al pla de treball. A la PAC2 es va fer el disseny de l’aplicació i el prototipus. Tot seguit, a la PAC3, es va implementar l’aplicació, juntament amb un manual d’instal·lació i un manual de funcionament de l’aplicació. Per acabar, es presenta aquesta memòria de tancament del projecte i el vídeo presentació del projecte.
Mostrar más

66 Lee mas

Unificar criteris per a la cura de les úlceres per pressió. Un cas clínic

Unificar criteris per a la cura de les úlceres per pressió. Un cas clínic

Referent al deteriorament de la integritat cutània, totes les intervencions descrites s’han realitzat amb èxit. La valoració mitjançant l’Escala Emina, dóna un resultat de risc moderat de patir UPP. La cura de la ferida es va realitzar, segons el Protocol de l’HES, durant 4 setmanes c/48h, amb apòsits de carbó activat amb plata, per evitar la mala olor i l’acció bacteriana. Protegint sempre la pell perilesional. Cal considerar que totes les úlceres estan contaminades, però no vol dir que estiguin infectades. Després es va realitzar la cura durant 3 setmanes c/48h amb Hidrogel, per acabar de desbridar i rehidratar la lesió. Un dels aspectes més importants en les cures de les lesions, és respectar el tractament escollit, que anirà canviant amb l’evolució de la ferida. Tots els productes tenen les seves indicacions i cal respectar­les per no actuar en detriment de les úlceres. A més a més, és important l’elecció correcte dels apòsits que mantinguin la úlcera humida. L’evidència científica, demostra l’efectivitat clínica, des de la perspectiva cost/benefici, de la tècnica de la cura en ambient humit en contraposició a la tradicional (15). L’apòsit ideal, és aquell que és biocompatible, que protegeix la ferida d’agressions externes físiques, químiques i bacterianes, que manté humit el focus, però seca la pell perilesional i que permet eliminar i controlar l’exsudat.
Mostrar más

38 Lee mas

Memòria de sostenibilitat 2015

Memòria de sostenibilitat 2015

conseqüència de la disminució del nombre de jornades i de vehicles recollits i la seva composició. En ambdós serveis cal assenyalar l’evolució de la tarifa de taxes que presenten una congelació de taxes en l’AREA des del 2009 fins el 2015, exceptuant el 2012 i, en el cas de les taxes de Grua, una congelació en els últims sis anys amb l’excepció d’una disminució de taxes del 2% en l’exercici 2012. Els ingressos generats per l’activitat d’Estació d’Autobusos han augmentat en un 3,6%, a causa de l’increment del número d’autocar que han utilitzat la Plataforma Logística del Park Güell i l’ingrés per cessions d’espais publicitaris a l’estació Fabra i Puig. El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing), és titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i es gestiona per BSM mitjançant l’encàrrec de gestió directa.
Mostrar más

172 Lee mas

Nota tècnica sobre la pròrroga pressupostaria de l'exercici 2015 per a l'exercici 2016

Nota tècnica sobre la pròrroga pressupostaria de l'exercici 2015 per a l'exercici 2016

Capítol 4: es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2015 excepte l’import de 1.019.058,42€ que correspon als crèdits que estan “financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio” (art. 21.2 del RD 500/1990), i que són els següents :

41 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects