PDF superior Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta [2015]

L’Ajuntament de Barcelona es va adherir el novembre del 2013 a la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible”, que té com a objectiu “revertir la tendència de destrucció de milers d’hectàrees anuals de boscos mitjançant la compra i l’ús de fusta sostenible i assolir una gestió sostenible de fins a 10 milions d’hectàrees de bosc tropical per a l’any 2015 involucrant les administracions públiques en la creació de mercats més responsables de fusta tropical”. Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a elaborar un Pla d’acció de fusta sostenible, que es basa en la visió de la “Coalició Europea per a la Fusta Tropical Sostenible” d’augmentar la demanda de fusta provinent de gestió forestal sostenible per crear mercats més sostenibles de fusta tropical certificada, amb un èmfasi especial en el paper exemplaritzant de l’Ajuntament de Barcelona i la reducció del risc de comprometre la seva reputació a través de l’adqui- sició exclusiva de fusta tropical amb certificació de gestió forestal sostenible (per a certs usos), la promoció de l’ús d’espècies de fusta autòctona de gestió forestal sostenible i la diversificació d’espècies a utilitzar en obres d’edificació, d’urbanització, projectes urbans i mobiliari urbà.
Mostrar más

12 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis d'alimentació [2015]

En el cas que l’empresa a la qual s’encarregui la realització del servei sigui també responsable de la neteja posterior de l’espai i de la retirada dels residus generats durant el servei, l’òrgan de contractació inclourà els criteris ambientals de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en el servei de neteja i recollida selectiva de residus d’edificis pertinents, d’entre els que descriu l’apartat “Contractació d’altres tipus de serveis que inclouen tasques de neteja o retirada de residus” de la instrucció. En especial, es prestarà atenció a la recollida selectiva dels residus generats en aquest tipus de servei (paper, envasos i matèria orgànica), per als quals l’empresa haurà de propor- cionar els recipients corresponents, de manera acordada amb la persona responsable del centre on es realitzi el servei.
Mostrar más

11 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els productes tèxtils [2015]

el contracte, es requerirà a l’empresa que presenti la documentació corresponent en el termini establert. En cas que aquesta empresa no compleixi el requeriment en els termes establerts en el plec, s’entendrà que retira la seva oferta i es requerirà la documentació al licitador següent, d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Pel que fa als criteris d’adjudicació, l’òrgan de contractació haurà de determinar, en funció dels criteris que hagi seleccionat entre els proposats i de la resta de criteris, la puntuació que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmu- la de valoració corresponent.
Mostrar más

12 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres [2015]

L’òrgan de contractació considerarà la incorporació d’especificacions tècniques relatives a l’increment del verd i de la biodiversitat en projectes de redacció de projectes d’edificació, prioritàriament per a projectes d’equipaments o edificació d’ús administratiu. Possibles mesures per a l’increment del verd i de la biodiversitat són l’execució de cobertes verdes o de jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l’interior, tenint en compte les especifi­ cacions de la Mesura de govern per impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona. Així mateix es considerarà la incorporació en els plecs d’una referència al document de la Generalitat Criteris per a la compatibilització de la fauna protegida amb els edificis.
Mostrar más

18 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris so- cials i ambientals, aquesta instrucció s’aplica als contractes del sector públic que subscri- guin l’Ajuntament de Barcelona i les entitats dependents que tenen la condició de poder adjudicador, que tinguin per objecte contractual el que estableix l’apartat 3. “Abast”. Pel que fa a la demanda interna, aquesta instrucció també s’aplica a tots els procedi- ments interns de comandes que els diferents serveis puguin realitzar a la Direcció d’Imat- ge i Serveis Editorials del mateix Ajuntament de Barcelona i a la funció d’aquesta com a òrgan de contractació centralitzada.
Mostrar más

14 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els equips informàtics [2015]

3 ABAST Aquesta instrucció estableix criteris concrets per als equips informàtics següents: • Equips multifunció • Estacions de treball • Equips portàtils Aquesta instrucció s’aplica[r]

9 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la neteja i la recollida selectiva de residus d'edificis [2015]

L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2022, el Pla de prevenció de residus municipals de Barcelona (2012-2020) i el Pla metropolità de residus municipals, treballa per minimitzar els impactes ambientals derivats de l’activitat als edificis municipals. Aquesta instrucció tècnica dóna resposta a la Mesura de govern de contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals (2013) i al Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de 20 de novembre de 2013, que preveu la publicació d’instruccions tècniques per definir els criteris ambientals específics que cal aplicar en la compra i contractació dels grups de productes i serveis definits com a prioritaris, entre els quals es troben els productes i serveis de neteja d’edificis.
Mostrar más

10 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015]

D’acord amb el Decret d’Alcaldia sobre contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals, els òrgans de contractació competents o els responsables dels contractes podran considerar que les característiques del contracte no són adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules ambientals que estableix aquesta instruc- ció, com pot ser el cas de mobiliari de continuïtat amb característiques predefinides per adquisicions anteriors. En aquests casos, l’òrgan de contractació competent haurà de justificar-ho degudament a l’expedient segons el que especifica l’apartat 4.2.
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el paper [2015]

A continuació es detallen els criteris ambientals que cal incloure en els plecs per a l’ad- quisició de paper d’oficina DIN A4 d’us general per a la major part d’usos i documents. Els plecs hauran de garantir sempre que els licitadors aportin la documentació en què s’especifiquin els valors dels paràmetres assenyalats. A la taula següent s’indica quan els criteris poden ser incorporats com a especificació tècnica o com a criteri d’adjudicació valorable. En aquest darrer cas l’òrgan de contractació haurà de determinar la puntua- ció que atribuirà al compliment de cadascun dels criteris d’adjudicació i la fórmula de valoració corresponent.
Mostrar más

8 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015]

Estàndard europeu que regula les emissions d’òxids de nitrogen (NOx), d’hidrocarburs (HC), de monòxid de carboni (CO) i de partícules en l’homologació de vehicles. Des de la creació de la norma l’any 1991, la Comissió Europea ha anat establint valors límit d’emissions (Euro 1 fins a Euro 6) cada cop més estrictes que han entrat en vigor progressivament. Cada estàndard nou s’introdueix en dues fases: una primera fase per a l’homologació de vehicles nous i una segona per a matriculació i venda.

16 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015]

En el cas que es contracti un servei d’autobusos, l’òrgan municipal o la secretaria tècnica podrà considerar l’opció de contractar o assignar al servei vehicles amb motorització alternativa o de baixes emissions. En cas de no poder disposar de vehicles assignats de manera exclusiva al servei, podrà valorar que la flota de l’empresa de transports contrac- tada compleixi amb els criteris ambientals de gestió de flotes tal com es defineixen en el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles, en relació amb la gestió de la flota, la conducció eficient, el manteniment dels vehicles, l’antiguitat dels vehicles, els vehicles de baixes emissions i altres accions de compromís ambiental.
Mostrar más

11 Lee mas

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el subministrament d'electricitat [2015]

En els contractes de serveis, l’execució dels quals es fonamenta en l’ús intensiu d’electri­ citat (com la contractació de servidors per a l’emmagatzematge de dades, etcètera), així com a les concessions d’explotació de serveis o instal·lacions, cessions d’ús o contractes de gestió d’equipaments quan el subministrament elèctric sigui responsabilitat de l’em­ presa adjudicatària i sempre que l’aplicació sigui compatible i no perjudiqui la qualitat del servei objecte de contracte, els òrgans de contractació hauran d’incloure criteris d’electricitat verda, sempre que el consum elèctric tingui una relació clara i directa amb l’objecte del contracte.
Mostrar más

7 Lee mas

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 50 (2015)

Info A+S : notícies de l'Ajuntament+Sostenible. Núm. 50 (2015)

A través d'aquesta Instrucció, aprovada per Decret d'Alcaldia el passat 28 d'abril, s'estableix entre altres criteris ambientals, que tota la fusta adquirida per l'Ajuntament de Barcelona haurà de comptar obligatòriament amb garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents (altres esquemes de certificació forestal equivalents i reconeguts internacionalment).

5 Lee mas

Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable

Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable

Santiago (2014) defineix Flipped Classroom com “un model pedagògic que transfereix la feina de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i empra el temps de classe, juntament amb l’experiència del docent, per facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica dels coneixements dins l’aula.” López (2015) estableix que l’aprenentatge en el model tradicional s’inicia a l’aula amb la instrucció del docent i l’aprenentatge (passiu) de l’alumne, mentre que l’assimilació dels conceptes es desenvolupa a casa sense el suport del docent. Per altra banda, en el model Flipped Classroom el punt d’inici és a casa on, de forma autònoma, l’alumne adquireix els coneixements i a l’aula comparteix i consolida l’aprenentatge amb el suport del docent i els companys. (Gràfic 1). Prensky M. (2012) reflexiona que el model Flipped Classroom, en part no és més que la versió contemporània de fer que els alumnes llegeixin a casa la lliçó el dia anterior a la classe i l'endemà es comenta i es fan exercicis pràctics sobre aquests continguts. No obstant això, l'ús de noves tecnologies actualitza la metodologia.
Mostrar más

62 Lee mas

Nota tècnica sobre la pròrroga pressupostaria de l'exercici 2015 per a l'exercici 2016

Nota tècnica sobre la pròrroga pressupostaria de l'exercici 2015 per a l'exercici 2016

Veiem que la pròrroga del pressupost 2015 al 2016 respecte al projecte de pressupost 2016 implica tenir menys recursos per valor de 152,7 M € (-5,9%). La despesa corrent són 119,9 milions menys (5,7%), la despesa d’inversió 5,42 M € menys (-0,05%) i la despesa financera 27,39 M menys (-13,3%). Tot seguit passem a analitzar els trets més rellevants d’aquesta reducció per cada capítol.

41 Lee mas

Pautes per a la tria sostenible de fusta en elements urbans

Pautes per a la tria sostenible de fusta en elements urbans

Aquesta heterogeneïtat és el que s’anomena ani- sotropia de la fusta, és a dir, la fusta té un compor- tament desigual davant un component físic o mecà- nic segons la direcció de la fibra que es consideri. Aquestes desigualtats es reflecteixen en les seves propietats físiques i mecàniques, i són la causa d’al- guns dels seus principals avantatges i particularitats. D’altra banda, cal tenir en compte que la fusta té una estructura interna en forma tubular i buida, for- mada per dos components principals: la cel·lulosa, que, enrotllada helicoïdalment, forma la paret tubular, i la lignina, que constitueix la massa d’aquesta pa- ret tubular i actua com a aglomerant de la cel·lulosa. Aquesta estructura interna és la que li confereix una gran resistència, tenint en compte el pes que té. La fusta presenta les millors propietats quan s’utilitza en sentit axial o paral·lel a l’eix de l’arbre; la resistència és entre 20 i 200 vegades superior en aquest sen- tit que en el transversal. Per aquest motiu, és obligat considerar les propietats mecàniques en dues direc- cions: paral·lela i perpendicular a l’eix o a la fibra (les cèl·lules que formen els teixits dels vegetals llenyosos s’anomenen fibres i presenten una forma allargada en el sentit de l’eix de l’arbre).
Mostrar más

80 Lee mas

Projecte d'intervenció integral Barri de la Bordeta Sants-Montjuïc, Barcelona

Projecte d'intervenció integral Barri de la Bordeta Sants-Montjuïc, Barcelona

En tots els Consells Sectorials existeix: 1. Un vicepresident escollit entre les associacions que hi formen part. 2 . Uns representació de les entitats vinculades a la temàtica del Consell Sectorial, que podran ser, en funció del reglament específic, per elecció o oberta a totes les entitats vinculades que ho desitgin. 3. Les entitats gestores d’equipaments municipals vinculats a la temàtica del Consell Sectorial serà membres nats del mateix. 4. Un terç del total de membres són representants de la ciutadania, a títol individual, escollits entre els usuaris dels equipaments vinculats a la temàtica del consell (si és el cas) i/o persones de reconeguda vàlua vinculades a la temàtica que tracti el Consell Sectorial. Els Consells Sectorials són presidits per la Regidora del Districte o Conseller/a que delegui. Cada Consell sectorial té un reglament propi de composició i funcionament, aprovat pel Consell del Districte a proposta de la Comissió de Govern del Districte.
Mostrar más

68 Lee mas

Instrucció per a l'elaboració dels Pressupostos per a l'any 2016

Instrucció per a l'elaboració dels Pressupostos per a l'any 2016

En aquests documents s'informa per a cada programa de la seva finalitat i població objectiu, la seva contribució o vinculació amb l ' estratégia municipal, els principals[r]

30 Lee mas

Instrucció per a l'elaboració dels Pressupostos per a l'any 2017

Instrucció per a l'elaboració dels Pressupostos per a l'any 2017

es complimentaran seguint els mateixos criteris descrits a l'apartat anterior de "Instruccions per a l'emplenament dels paquets de decisió de "nova iniciativ[r]

32 Lee mas

Ancona presentación

Ancona presentación

Growth factors of the rate of profit (and) share surplus (q) capital productivity (πk) and unit labor costs (ULC) (1961-2013). Source: from the AMECO database processing.[r]

14 Lee mas

Show all 10000 documents...

Related subjects