PDF superior Introducció a l'electrònica digital, setembre 2011

Introducció a l'electrònica digital, setembre 2011

Introducció a l'electrònica digital, setembre 2011

El processador de senyals digitals, conegut en anglès com a DSP (digital signal processor), és un processador o microprocessador que incorpora el maquinari capaç d’executar els algoritmes per al processament digital d’un senyal d’entrada en temps real, com pot ser l’entrada del senyal d’un fitxer d’àudio, per a obtenir les operacions corresponents i extreure’n la sortida. Com que treballa amb senyals digitals necessita un convertidor dels senyals analògics a digitals (ADC) a l’entrada, i un convertidor digital analògic (DAC) a la sortida, normalment. Com tots els sistemes basats en processadors programables, necessita una memòria per a guardar les dades amb les quals treballarà i el programa que executa.
Mostrar más

76 Lee mas

Estructura de la comunicació : una introducció, setembre 2011

Estructura de la comunicació : una introducció, setembre 2011

El diàleg, però, sempre continuarà als mitjans de comunicació que ens envol- ten i dins de les mateixes aules en les diverses formes de debat o fòrum. Per tant, si teniu dubtes, suggeriments o altres qüestions en relació amb aques- ta introducció que penseu que poden enriquir el vostre coneixement, el dels companys i els continguts d'aquesta introducció, si us plau, no dubteu a co- municar-nos-els.

8 Lee mas

Introducció a l'electrònica, setembre 2011

Introducció a l'electrònica, setembre 2011

Es diu que l’electrònica és indispensable per la nostra vida diària, ja que a mesura que ha transcorregut el temps s’incrusta més i més a la nostra vida cotidiana, degut els avançaments tecnològics dels últims temps. L’electrònica desenvolupa en l’actualitat una gran varietat de tasques. Els principals usos dels circuits electrònics són el control, el processat, la distribució d’informació, la conversió i la distribució de l’energia elèctrica. Aquests dos usos impliquen la creació o la detecció de camps electromagnètics i corrents elèctriques. Llavors es pot dir que la electrònica abarca en general les següents àrees d’aplicació:
Mostrar más

18 Lee mas

Cloud Computing (introducció als nous models de prestació de serveis i de tecnologia a la xarxa per a l'empresa), setembre 2011

Cloud Computing (introducció als nous models de prestació de serveis i de tecnologia a la xarxa per a l'empresa), setembre 2011

Aquest curs sobre informàtica en núvol vol presentar a l’empresari la possibilitat que part de la seva infraestructura productiva no es trobi físicament als locals de l’empresa, i també [r]

19 Lee mas

Cultura audiovisual digital, setembre 2011

Cultura audiovisual digital, setembre 2011

Doctora en Comunicació Audiovi- sual (2003) i llicenciada en Belles Arts. Actualment, és professora agre- gada dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, i responsable d’assignatures de l’àrea de Disseny i Creació Audio- visual. També és professora del màs- ter de Societat de la informació i el coneixement de la UOC i investiga- dora del grup de recerca Mediacci- ons. El seu àmbit de recerca se cen- tra en l’estudi de formes creatives dels nous mitjans i la cultura digital.

8 Lee mas

Participació electrònica, setembre 2014

Participació electrònica, setembre 2014

Aquests dos extrems donen lloc a dues maneres diferents d’entendre la de- mocràcia: la democràcia directa i la democràcia representativa. En l’origen, la paraula democràcia estava estretament relacionada amb la participació directa dels ciutadans en els afers públics, fins al punt que la paraula grega idiotes (de la qual es deriva el significat modern de la paraula idiota) s’utilitzava per a designar les persones que no s’implicaven en la vida pública de la polis. Les democràcies modernes, en canvi, es fonamenten en el mecanisme mediador de la representació política i en la relació entre representants i representats. Hi ha d’aquesta manera una divisió del treball en la qual les elits deliberen sobre els afers públics i produeixen resultats en forma de polítiques públiques, mentre que els ciutadans exerceixen el control sobre les elits governants mit- jançant eleccions periòdiques i competitives. Les eleccions són de fet el meca- nisme que permet la introducció d’un control popular sobre el poder polític en la mesura que obliga els representants polítics a retre comptes davant de l’electorat i a ser receptius a les seves inquietuds i demandes.
Mostrar más

42 Lee mas

Identitat digital, setembre 2011

Identitat digital, setembre 2011

Enginyer superior d'Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalu- nya, executive MBA per EADA, CISSP i posseïdor de diferents màsters d'Arquitectura del programari per ESI i Microsoft. Cap de l'Àrea de Mè- todes i Sistemes de l'Institut Català de Tecnologia (ICT), director corpo- ratiu de tecnologies en empreses del sector de la distribució esportiva a Andorra i de l'educació superior a Barcelona, ha format part del Comi- tè Directiu d'aquesta última. El 2007 s'incorpora a la Fundació Barcelona Digital com a director d'expansió, i el 2008 passa a ocupar la direcció de l'Àrea de Recerca i Desenvolupa- ment en Seguretat.
Mostrar más

8 Lee mas

Competències informacionals : introducció, febrer 2011

Competències informacionals : introducció, febrer 2011

Abans de definir el concepte competències�informacionals cal tenir present que en la literatura que hi ha sobre aquest tema sovint trobarem diferents expressions per a fer-hi referència, com ara habilitats�informatives, alfabe- tització�digital,�alfabetització�informacional, o l'acrònim d'aquesta darrera expressió (ALFIN). En general, totes són traduccions de l'expressió anglesa in- formation literacy, concepte que es va introduir als anys setanta i que ha esde- vingut d'ús habitual per a fer referència a les competències relacionades amb l'accés a la informació i la seva gestió en el context de l'anomenada societat del coneixement i la irrupció massiva de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Mostrar más

8 Lee mas

Introducció al dret, setembre 2013

Introducció al dret, setembre 2013

L'acte administratiu es caracteritza pel fet de ser un acte jurídic de naturale- sa unilateral, de tal manera que les administracions públiques no "negocien" amb el ciutadà el sentit de la resolució. Es tracta, doncs, d'una declaració uni- lateral de l'administració que, sota determinats requisits, produeix efectes ju- rídics al marge de la voluntat del seu habitual destinatari: el ciutadà. Tanma- teix, l'administració pot assolir també acords, pactes, convenis o contractes amb els particulars. Ara bé, l'administració només pot dur a terme aquesta ac- tivitat negocial quan es justifica en nom de l'interès públic. De manera prin- cipal aquesta activitat es mostra per mitjà de la contractació que duu a terme l'administració amb subjectes privats per a aprovisionar-se de mitjans materi- als, obtenir la construcció d'obres o aconseguir la prestació de serveis que, per diferents causes, aquella no pot dur a terme amb seus propis mitjans i, per tant, requereix el concurs dels particulars. Es tracta, com es pot intuir, d'una activitat administrativa d'una més que notable transcendència econòmica que constitueix avui dia un dels principals motors de l'economia a qualsevol país. Aquesta transcendència econòmica justifica en bona mesura la regulació de contractes del sector públic que arrenca amb la Llei de 2007 i que actualment conté el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. Una normativa dictada principalment per a donar resposta a les exigències del dret europeu en pro d'un mercat europeu de la contractació pública. Pels motius exposats, i atenent la seva transcendència per al món de l'empresa, s'ha considerat convenient que la contractació pública sigui objecte d'un desenvolupament més detallat respecte a l'ofert en altres temes.
Mostrar más

102 Lee mas

Microeconomia, setembre 2011

Microeconomia, setembre 2011

del risc si, davant una perspectiva aleatòria amb valor monetari esperat de K euros, és indiferent entre K euros segurs i la perspectiva aleatòria; és a dir, si la perspectiva aleatòria [r]

20 Lee mas

Actitud digital, setembre 2008

Actitud digital, setembre 2008

Les contrasenyes són un instrument fonamental bàsic per a controlar i res- tringir l'accés als dispositius electrònics i a la informació que contenen. Un ús raonable i acurat de les contrasenyes ens evitarà intrusions indesitjades en els equips, intromissions en la nostra privacitat i la captura de dades personals per terceres persones. Encara que existeixen individus i programes informàtics capaços de rebentar qualsevol contrasenya digital, en una aclaparadora majo- ria de casos el robatori o el desxifratge de les claus personals són deguts a una gestió deficient o descuidada de l'usuari. Per a un ús eficient i raonable de les contrasenyes, us anirà bé tenir en compte el següent:
Mostrar más

42 Lee mas

Alfabetització digital, setembre 2009

Alfabetització digital, setembre 2009

Per tancar l’ordinador, cal seguir la següent operació: Fer un clic sobre el botó Inicia, que apareix a la part inferior de l’escriptori i, quan emergeixi el menú, prémer sobre el botó T[r]

94 Lee mas

Japonès III : introducció a la llengua i l'escriptura japoneses, setembre 2008

Japonès III : introducció a la llengua i l'escriptura japoneses, setembre 2008

En el solucionari de cada mòdul trobareu les solucions dels exercicis, tant gramaticals com de pràctica de kanji o de pronunciació, perquè vosaltres mateixos pugueu anar corregint els ex[r]

20 Lee mas

Alimentació a l'envelliment, setembre 2011

Alimentació a l'envelliment, setembre 2011

Els continguts s’han elaborat a partir d’aquesta informació, per la qual cosa els materials didàctics i les activitats d’aprenentatge plantejades són les eines fonamentals per a assolir [r]

16 Lee mas

Dret de l'empresa, setembre 2011

Dret de l'empresa, setembre 2011

Article o articles BOE Butlletí Oficial de l'Estat BORME Butlletí Oficial del Registre Mercantil Cc Codi civil CdeC Codi de comerç CE Constitució espanyola DGRN Direcció General dels Reg[r]

10 Lee mas

Identitat digital, setembre 2013

Identitat digital, setembre 2013

Per al cas de la petició d'atributs, s'hi ha d'incloure una asserció com la que hem mostrat en el primer exemple, en la qual, dins d'una sentència d'atributs, s'han d'incloure els atribu[r]

72 Lee mas

Introducció a la informació financera, setembre 2013

Introducció a la informació financera, setembre 2013

Amb referència a la qualitat del seu endeutament s’observa que aquesta ha millorat, ja que en l’exercici de 200X – 1, d’un endeutament total d’1,32, un 0,43 era endeutament a llarg termi[r]

76 Lee mas

Practicum I  Introducció a la pràctica professional, setembre 2014

Practicum I Introducció a la pràctica professional, setembre 2014

36, 44, 50-51, 63, 73, 82, 90, 99, 121 a Funció singular 1: transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura 36, 73 • Marcat caràcter pedagògic de la professió d’educador social 73 [r]

138 Lee mas

El sistema sanitari a la Societat de la informació  La salut electrònica, setembre 2014

El sistema sanitari a la Societat de la informació La salut electrònica, setembre 2014

Pel que fa a les dades�recollides�de�terceres�persones, és a dir, principalment, als supòsits de cessions de dades entre empreses o entre administracions públiques, la LOPD estableix en [r]

42 Lee mas

Introducció a la informació i la documentació, setembre 2009

Introducció a la informació i la documentació, setembre 2009

D’altra banda, aquesta història ens recorda que, tot i que el saber no ocupa lloc, la cerca, selecció i tractament d’informació necessaris per a assolir un coneixement millor sobre un te[r]

56 Lee mas

Show all 10000 documents...